,

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI

PACLİTAXEL İLACI SGK DAVASI

Abraxane ilacı SGK davası, kanser hastalığının tedavisinde hayati derecede önemli olması sebebiyle mutlaka kullanılması gereken Abraxane isimli ilaca ait bedellerin hiçbir kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması, yargılama süreci için bu hususta ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma kararı verilmesi, dava açılıncaya kadar bahse konu ilacın temini sonrasında eksik ödenen bedellerin tahsiline karar verilmesi istemli davadır. Abraxane ilacı SGK davası, SGK mevzuatı ve sağlık hukuku mevzuatına hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuç alınmaktadır.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI İLE BENZER KONULARDA YAZILARIMIZ

Kanser ilacı SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Keytruda SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

SGK kanser ilacı davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Iclusig İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Selinexor İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Lynparza İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Tecentriq ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Ocrevus ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Qarziba ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Yervoy ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

PACLİTAXEL ETKEN MADDELİ ABRAXANE TEDAVİSİ

Albumin Bound Paclitaxel etken maddeli Abraxane isimli ilaç, meme, akciğer, pankreas, over (kadın yumurtalık) ve serviks (rahim ağzı) kanserlerinin tedavisinde sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Diğer tedavi yöntemlerinin uygulanması neticesinde hastalığın ilerlemesi durmazsa doktorlar tarafından Albumin Bound Paclitaxel etken maddeli Abraxane isimli ilaç reçete edilmektedir.

ABRAXANE İSİMLİ İLACI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Öncelikle hastanın doktorları, hastalığın tedavisinde Abraxane isimli ilacın kullanımının uygun olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na başvuru yapmalıdır. Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı Abraxane isimli ilacın kullanımını uygun görürse ilacın kullanımına ilişkin endikasyon dışı ilaç kullanım onayı verilir. Sağlık Bakanlığı onayı üzerine hastanın doktorları Abraxane isimli ilacın belirli bir süre kullanılmasına ilişkin ilaç kullanım raporu düzenler. Daha sonra bu ilacın belirli dozlarda kullanılması için doktorlar tarafından reçete düzenlenir.

PACLİTAXEL ETKEN MADDELİ ABRAXANE NASIL TEMİN EDİLİR?

Abraxane isimli ilaç SGK’nın bedelini ödediği ilaçlardandır. Ancak SGK son zamanlarda bu ilacı tedarik edemediğini ve hasta tarafından tedarik edilen ilaç bedellerinin fatura karşılığında hastaya ödeneceğini bildirmektedir. Bunun üzerine hastalar söz konusu ilacı kendi imkanları ile temin etmektedirler. Ancak hastanın fatura karşılığında ödediği ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından iade edilmemekte, her defasında yaklaşık 80.000 TL kesinti yapılarak eksik ödeme yapılmaktadır. Bu durum hastaların ilaçları alamamasına ve mağdur olmasına sebebiyet vermektedir.

ABRAXANE BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN SGK’YA BAŞVURU YAPILMASI

Abraxane isimli ilaç bedellerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen karşılanması ve daha önce yapılan kesintilerin iadesi için SGK’ya başvuru yapılabilir. Ancak SGK ilacın kuruma mal oluş bedeli kadarının ödenebildiği, fazla tutarların ödenemeyeceği gerekçesiyle başvuruları reddetmektedir. Buna gerekçe olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 4.3. Yurt Dışından İlaç Getirilmesi başlıklı maddenin 4. bendinde yer alan “EK-4/C Listesinde yer alan ilaçların kişilerin kendi imkânları ile (yurt dışından veya yurt içinden) temini halinde, ilaç bedelleri Kurumca belirlenen mevzuat kapsamında hak sahibi adına banka aracılığıyla ödenir. Bu şekilde ödemesi yapılacak ilacın bedeli, farklı finansal modeller kapsamında değerlendirilen ilaçlar dahil olmak üzere, aynı ilacın Kuruma mal oluş bedelinden fazla olamaz.” düzenlemesine dayanılmaktadır.

PACLİTAXEL YURT DIŞI İLAÇ TEMİNİ PROBLEMİ

SGK’nın Abraxane isimli ilaç bedelinin ancak Kuruma mal oluş tutarını ödeyebileceği ve fazla tutarı ödeyemeyeceği yaklaşımı hatalı ve hastaların haklarını ihlal eder niteliktedir. Zira SGK’nın tedarik ederek hastalara vermesi gereken ilacın SGK tarafından temin edilememesi her ay hastaların haksız bir şekilde yaklaşık 80.000 TL ödemesine sebep olmaktadır. Bu hizmetin SGK tarafından sunulamaması hastalara mal edilerek hastalar mağdur edilmektedir. Bu durum hastaların sağlık ve sosyal güvenlik haklarını ihlal etmektedir. Bu kesintiler hastaların ilaç bedellerini karşılamasını imkansızlaştırmaktadır. Söz konusu kesintilerin devam etmesi durumunda hastalar bu ilacı alamayacak ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla, kullanılması hayatiyet arz ettiği uzman hekimlerce belirtilen ilacın bedelinin tamamen karşılanmaması durumunda hastalar ilaç bedellerini ödeyemeyecek ve tedaviden yoksun kalacaklardır. Dolayısıyla, SGK’nın haksız ve hukuka aykırı red kararına karşı hastalar tarafından Abraxane ilacı SGK davası açılmasından başka çare yoktur.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI TALEPLER

Abraxane ilacı SGK davası için tedaviden sorumlu hekimler tarafından reçete edildiği sürece Abraxane isimli ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına, hastanın bu ilacı yargılama sırasında vakit kaybetmeksizin kullanmak zorunda olduğu, ilacı kendi imkanlarıyla temin edememesi halinde uygun tedaviyi göremeyeceği ve tedavinin aksaması sonucunda telafisi imkansız zararlara uğrayabileceği nazara alınarak ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma yoluyla dava süresince SGK tarafından karşılanmasına ve ilacın temini sonrasında eksik ödenen tutarların SGK’dan tahsiline karar verilmesi talep edilmelidir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Abraxane ilacı SGK davası görevli mahkeme, hastanın sağlık güvencesi kapsamında değişiklik göstermektedir. Abraxane ilacı SGK davası, hastanın sosyal güvencesine göre iş mahkemesi veya idare mahkemesinde açılmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 101, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğini düzenlemektedir.

5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden (01.08.2008) önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar ise Abraxane ilacı SGK davası için idare mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

“5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar yönünde ise Sosyal Güvenlik Kurumunun tesis edeceği işlem ve yapacağı muameleler idari işlem niteliğini korumaya devam edecek bunlara ilişkin ihtilaflarda da evvelce olduğu gibi idari yargı yeri görevli olmaya devam edecektir… Bu bakımdan 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra, prim esasına dayalı yeni sistemin içeriği ve Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, itiraz konusu kuralla, yargılamanın bütünlüğü ve uzman mahkeme olması nedeniyle Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde iş mahkemelerinin görevlendirilmesinde Anayasaya aykırılık görülmemiştir… Ancak, yukarıda açıklandığı üzere 5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce statüde bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileriyle ilgili sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasından doğan idari işlem ve eylem niteliğindeki uyuşmazlıklarda idari yargının görevinin devam edeceği açıktır.” (ANAYASA MAHKEMESİ 22.12.2011 T., 2010/65 E., 2011/169 K.).

“Yukarıda sözü edilen mevzuat hükümlerinin ve Anayasa Mahkemesi kararının birlikte değerlendirilmesinden, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce memur ve diğer kamu görevlisi olarak çalışmakta olanlar, daha önce olduğu üzere 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacakları gibi bunların emeklilikleri bakımından da aynı Kanun hükümlerinin uygulanmaya devam edileceği; ancak, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra memur ve diğer kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanların ise 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi uyarınca, bu Kanun hükümlerine tabi sigortalı sayılacağı ve haklarında 5434 sayılı Kanunun değil 5510 sayılı Kanunun öngördüğü kural ve esasların uygulanacağı dolayısıyla ihtilafların da adli yargı yerinde çözümleneceği açıktır.” (UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 26.10.2015 T., 2015/744 E., 2015/742 K.).

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ

Abraxane ilacı SGK davası sırasında, SGK tarafından verilen kararın iptali yanında daha önce ödenen tutarlara ilişkin eksik iadelerin de ödenmesi talep edilebilir. Bunun neticesinde dava tarihinden önce ilaçlar için ödenen tutarların tamamı iade alınabilir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI İHTİYATİ TEDBİR

Abraxane ilacı SGK davası görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin tamamının SGK tarafından karşılanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talep edilebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) md. 389 kapsamında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaksa ya da tamamen imkânsız hâle gelecekse veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar doğacaksa uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. Bunun için dayanılan ihtiyati tedbir sebebi ve türü açıkça belirtilmeli ve davanın esası yönünden haklılık yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Hakların derhâl korunmasında zorunluluk bulunması hâlinde ise karşı taraf dinlenmeden de tedbire karar verilebilir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Abraxane ilacı SGK davası görevli mahkemenin idare mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talep edilebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) md. 27/2 kapsamında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak ilacın bu süreçte alınmaması, hastanın hayatını tehlikeye sokarak yaşam hakkını ihlal edecekse idari işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI KARARDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER?

Abraxane ilacı SGK davası sırasında ihtiyati tedbir veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda alınan kararın SGK’nın ilgili birimine sunulması gerekir. Bu durumda, söz konusu ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından karşılanacaktır.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI ADLİ YARDIM

HMK md. 334 kapsamında, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olanlar, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bunun neticesinde dava harç ve masraflardan muaf olunur. Abraxane ilacı SGK davası sırasında da adli yardım talep edilerek hastanın yargılama giderlerini ödemesi engellenebilir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Abraxane ilacı SGK davasında, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek SGK mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılır. Bu kapsamda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati önemi haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, kullanılmasının tıbben ve fennen hastanın iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı, ilacın hangi tür hastalıklarda hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağı, ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı bilirkişi marifetiyle tespit edilir. Buna ilişkin sağlık kurulu raporu için üniversitelerin ilgili anabilim dalında görevli hekimler görevlendirilir.

PACLİTAXEL ETKEN MADDELİ ABRAXANE İLACI SGK DAVASI KABULÜ

Bilirkişi raporu alındıktan sonra dosya içerisinde yer alan mevcut görüş, karar ve raporlar irdelenip varsa çelişkiler giderilir. İlacın, anılan hastalığın tedavisinde kullanılmasının hayati önemi haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payı da irdelenecek denetime elverişli hesap raporu alınır. Bunun sonucuna göre de karar verilir. Dolayısıyla, hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, anılan ilacın uygun olarak seçilip seçilmediği, dozu ve uygulama süresinin belirlenip belirlenmediği ve reçeteye bağlanıp bağlanmadığı, hastalığının ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavide fayda görüp görmediği gibi birçok husus incelendikten sonra davanın kabulüne karar verilir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI KAZANANLAR

Abraxane ilacı SGK davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ABRAXANE İLACINI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Abraxane ilacını SGK’nın karşılaması için ne yapılmalıdır yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

PACLİTAXEL İLACINI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Paclitaxel ilacını SGK’nın karşılaması için ne yapılmalıdır yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ABRAXANE NASIL TEMİN EDİLİR?

Abraxane nasıl temin edilir konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

PACLİTAXEL NASIL TEMİN EDİLİR?

Paclitaxel nasıl temin edilir konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ABRAXANE ÖDENMESİ İÇİN SGK’YA BAŞVURU YAPILMASI

Abraxane ödenmesi için SGK’ya başvuru yapılması konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

PACLİTAXEL ÖDENMESİ İÇİN SGK’YA BAŞVURU YAPILMASI

Paclitaxel ödenmesi için SGK’ya başvuru yapılması konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

SGK YURT DIŞI İLAÇ BAŞVURUSU

SGK yurt dışı ilaç başvurusu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YURT DIŞI İLAÇLARI NASIL TEMİN EDİLİR

Yurt dışı ilaçları nasıl temin edilir hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YURT DIŞINDAN İLAÇ GETİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Yurt dışından ilaç getirmek için gerekli olan belgeler yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Abraxane ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

PACLİTAXEL İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Paclitaxel ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Abraxane ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

PACLİTAXEL İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Paclitaxel ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ABRAXANE İLACI FİYATI 2023

Abraxane 100 mg 1 vital ilacının 2023 yılı fiyatı yaklaşık 150.000 TL’dir.

PACLİTAXEL İLACI FİYATI 2023

Paclitaxel 100 mg 1 vital ilacının 2023 yılı fiyatı yaklaşık 150.000 TL’dir.

SGK’YA KARŞI KANSER İLACI DAVASI KAZANANLAR

SGK’ya karşı kanser ilacı davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir