,

TAŞINMAZ ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

TAŞINMAZ ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

A- TAŞINMAZ ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA NEDİR?

Taşınmaz alarak Türk vatandaşlığı kazanma, yabancının, belirli bir değerin üzerindeki taşınmazı ilgili düzenlemelerde belirtilen şartlarla satın alması neticesinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanmasıdır.

B- TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANABİLECEK KİŞİLER KİMLERDİR?

Yabancılar, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilirler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 12/1).

C- TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANAMAYACAK KİŞİLER KİMLERDİR?

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunan yabancıların vatandaşlık kazanma talepleri Bakanlıkça reddedilir. Dolayısıyla söz konusu yabancılar Türk vatandaşlığı kazanamazlar (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 12/2).

D- KİMLER TÜRK VATANDAŞI OLABİLİR?

1- ÜLKEYE HİZMETİ GEÇEN VEYA GEÇECEĞİ DÜŞÜNÜLEN KİŞİLER

Türk vatandaşlığı kazanabilecek yabancılardan ilki, Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişilerdir.

2- TURKUAZ KART SAHİPLERİ İLE BUNLARIN EŞ VE ÇOCUKLARI

Türk vatandaşlığı kazanabilecek yabancılardan ikincisi, Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuklarıdır.

3- VATANDAŞLIĞA ALINMASI ZARURİ GÖRÜLEN KİŞİLER

Türk vatandaşlığı kazanabilecek yabancılardan üçüncüsü, vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişilerdir.

4- GÖÇMEN OLARAK KABUL EDİLEN KİŞİLER

Türk vatandaşlığı kazanabilecek yabancılardan dördüncüsü, göçmen olarak kabul edilen kişilerdir.

5- YATIRIM YAPANLAR İLE BUNLARIN EŞ VE ÇOCUKLARI

Türk vatandaşlığı kazanabilecek yabancılardan beşincisi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu md. 31/1-j kapsamında Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuklarıdır.

E- TAŞINMAZ ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA USULÜ NASILDIR?

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik md. 20/2’de istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanılabilecek haller sayılmıştır. Bunlardan birisi de ilgili Yönetmelik md. 20/2-b’de düzenlenen taşınmaz alarak Türk vatandaşlığı kazanma halidir. Bu kapsamda, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen yabancı Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilir.

F- TAŞINMAZ ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA İÇİN GEREKLİ BELGELER?

Taşınmaz alarak Türk vatandaşlığı kazanma için yabancının aşağıda yer verilen belgeleri içeren dosyayı hazırlayarak müracaat makamına tevdi etmesi gerekir.

1- DİLEKÇE

Belgelerden ilki, isteği belirten form dilekçedir.

2- PASAPORT VEYA BENZERİ BELGE

Belgelerden ikincisi, kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belgedir.

3- MEDENİ HAL BELGESİ

Belgelerden üçüncüsü, medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesidir.

4- DOĞUM BELGESİ VEYA NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

Belgelerden dördüncüsü, kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belgedir.

5- TÜRK VATANDAŞI YAKINLAR VARSA NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ

Belgelerden beşincisi, Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneğidir.

6- YETKİLİ MAKAMLARDAN ALINAN BELGE

Belgelerden altıncısı, kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu md. 39 gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanıdır.

7- MAKBUZ

Belgelerden yedincisi, hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuzdur.

G- PARASAL DEĞERLER HANGİ KUR ÜZERİNDEN BELİRLENİR?

Parasal değerler, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınarak belirlenir.

H- YATIRIM TÜRLERİ ARASINDA GEÇİŞKENLİK YAPILABİLİR Mİ?

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik md. 20/2 kapsamında yapılacak yatırım türleri arasında belirtilen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkündür.

İ- GENEL BİLGİ

TAŞINMAZ ALARAK VATANDAŞLIK

Taşınmaz alarak vatandaşlık hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAŞINMAZ ALARAK VATANDAŞLIK KAZANMA

Taşınmaz alarak vatandaşlık kazanma hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

PARAYLA VATANDAŞLIK TÜRKİYE

Parayla vatandaşlık Türkiye hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

PARAYLA VATANDAŞLIK VEREN ÜLKELER

Parayla vatandaşlık veren ülkeler hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

PARAYLA VATANDAŞLIK KAZANMA BAŞVURUSU

Parayla vatandaşlık kazanma başvurusu hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

PARAYLA VATANDAŞLIK KAZANMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR

Parayla vatandaşlık kazanmak için nereye başvurulur hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ACQUIRING TURKISH CITIZENSHIP BY BUYING A REAL ESTATE

Acquiring Türkish citizenship by buying a real estate hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

BUY HOME GAIN TURKISH CITIZENSHIP

Buy home gain Turkish Citizenship hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ACQUIRING TURKISH CITIZENSHIP BY INVESTING

Acquiring Türkish citizenship by investing hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

CONDITIONS FOR ACQUIRING TURKISH CITIZENSHIP WITH MONEY

Conditions for acquiring Türkish citizenship with money hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATTORNEY FOR ACQUIRING TURKISH CITIZENSHIP WITH MONEY

Attorney for acquiring Türkish citizenship with money hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OBTAINING CITIZENSHIP WITH AN INVESTMENT OF 400.000 DOLLARS

Obtaining citizenship with an investment of 400.000 dollars hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

APPLICATION FOR CITIZENSHIP WITH MONEY

Application for citizenship with money hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İlgili konular için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/avukatin-tapu-kaydina-erisimi/

https://www.hkavukatlik.com/suriye-uyruklularin-teminat-gosterme-zorunlulugu/

,

SURİYE UYRUKLULARIN TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU

SURİYE TEMİNAT GÖSTERME

A- SURİYE UYRUKLULARIN TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU NEDİR?

Suriye uyrukluların teminat gösterme zorunluluğu, Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan Suriye uyruklu kişilerin yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı gösterme zorunluluğudur. Konu, birçok mağduriyeti beraberinde getirdiği için açıklığa kavuşturulması önem arz etmektedir.

B- YABANCILIK SEBEBİYLE TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞUNUN DAYANAĞI

Yabancılık sebebine bağlı olarak teminat gösterme zorunluluğu 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)‘da düzenlenmiştir. MÖHUK md. 48/1’e göre Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadırlar.

C- YABANCILIK SEBEBİYLE TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞUNDAN MUAFİYET

Teminattan muafiyet halini düzenleyen MÖHUK md. 48/2’de ise mahkemenin dava açanı, davaya katılanı veya icra takibi yapanı karşılıklılık esasına göre teminattan muaf tutacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, karşılıklılık esası çerçevesinde yabancılara muafiyet tanınması mümkündür. Karşılıklılık ile kastedilen, davacı, müdahil veya icra takibini yapan yabancının mensup olduğu devlette Türk vatandaşları için de aynı muafiyetin tanınmış olmasıdır.

Diğer taraftan, MÖHUK md. 1/2’de Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklı tutulduğu için davacının mensup olduğu veya ikamet ettiği ülke ile Türkiye arasında teminattan muafiyeti öngören ikili veya çok taraflı bir sözleşme varsa, ilgili yabancı uyruklu veya Türkiye’de ikametgâhı olmayan kişi teminattan muaf tutulur.

D- TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA ADLİ YARDIMLAŞMAYA İLİŞKİN ANLAŞMA

Türkiye ile Suriye arasında adli yardımlaşmaya ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması 09.04.2009 tarihinde imzalanmıştır. Her ne kadar anlaşma mevcut olsa da teminattan muafiyete ilişkin birtakım eksiklikler sebebiyle Suriye uyrukluların teminat gösterme zorunluluğu devam etmektedir.

E- ANLAŞMAYA RAĞMEN SURİYE UYRUKLULULARIN TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞUNUN SEBEBİ

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması onaylanma işlemleri karşı tarafa bildirildikten sonra 20.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bunun akabinde anlaşmaların yürürlüğe giriş tarihlerinin tespitine yönelik olarak 244 sayılı Kanun md. 3 (KHK-703/181 ile değiştirilmiş) çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılması için gerekli süreç başlatılmış olmasına rağmen süreç tamamlanamamıştır. Zira, bir milletlerarası antlaşma yürürlük tarihinin tespitine dair kararnamede belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde kanun kuvveti kazanacağından onay süreci tamamlanan uluslararası antlaşmaların, iç hukukumuz bakımından yürürlüğe giriş tarihinin tespiti için Kararname çıkartılması gerekmektedir. Dolayısıyla, söz konusu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinin tespitine yönelik Kararname çıkarılıncaya kadar Suriye uyrukluların teminat gösterme zorunluluğu devam edecektir.

F- SURİYE UYRUKLULARIN TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ‘NUN OLUMSUZ SONUÇLARI

Suriye uyrukluların teminat gösterme zorunluluğu kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinden dava veya icra takibi yapılmak istendiğinde yüksek miktarda teminat talebine sebep olmaktadır. Bunun yanında adli yardımdan yararlanma şartlarını sağlayan Suriye uyrukluların adli yardım talepleri de karşılanmamakta ve dava harç, masraflarını ödemek durumunda kalmaktadırlar. Bunun sonucunda siyasi ve sosyal çatışma ortamı nedeniyle memleketlerini, evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kalarak ülkemize sığınan kişilerin hak arama hürriyetleri ellerinden alınmaktadır.

Yaşadıkları sosyal, kültürel ve ekonomik zorluklar yanında taşınır veya taşınmaz malları bulunmayan, bağlı maaşları olmayan, kıt kanaat geçinen ve yardıma muhtaç bu kişilerden teminat istenmesi ve adli yardımdan yararlandırılmamaları büyük mağduriyetlere sebep olmaktadır. Herkesin hak arama özgürlüğünden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamayı amaçlayan ve adil yargılanma hakkının güvencesi olan adli yardım kurumundan dahi yararlandırılmayan bu kişiler açacakları davaların maddi külfetleri sebebiyle davayı sürdürememe tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu ise hak arama özgürlüklerinin ellerinden alınmasından başka bir şey değildir.

G- GENEL BİLGİ

SURİYELİLERE ADLİ YARDIM

Suriyelilere adli yardım hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TÜRKİYE SURİYE ADLİ YARDIM ANLAŞMASI

Türkiye Suriye adli yardım anlaşması hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MÜLTECİ ADLİ YARDIM

Mülteci adli yardım hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ YARDIM MÜLTECİ

Adli yardım mülteci hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YABANCILARIN TEMİNAT YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yabancıların teminat yatırma yükümlülüğü hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YABANCILARIN TEMİNAT MUAFİYETİ

Yabancıların teminat muafiyeti hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TÜRKİYEDE DAVA AÇAN YABANCILARIN TEMİNAT YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türkiye’de dava açan yabancıların teminat yatırma yükümlülüğü hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İlgili konular için bkz. https://www.hkavukatlik.com/is-kazasinda-manevi-tazminat/

https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-asli-kusur/

https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-cenaze-giderleri/

https://www.hkavukatlik.com/olumlu-trafik-kazasi-tazminati/