,

IMFINZI İLACI SGK DAVASI

IMFINZI İLACI SGK DAVASI AVUKATI

IMFINZI ilacı SGK davası, kanser hastalığının tedavisinde hayati derecede önemli olması sebebiyle mutlaka kullanılması gereken Durvalumab etkin maddeli IMFINZI ilacına ait bedellerin hiçbir kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması, yargılama süreci için bu hususta ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma kararı verilmesi, dava açılıncaya kadar bahse konu ilacın temini için ödenen bedellerin tahsiline karar verilmesi istemli davadır. IMFINZI ilacı SGK davası, sosyal güvenlik ve sağlık hukuku mevzuatına hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuçlar alınmaktadır.

IMFINZI İLACI SGK DAVASI İLE BENZER KONULARDA YAZILARIMIZ

Kanser ilacı SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Keytruda SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

SGK kanser ilacı davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Iclusig İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Selinexor İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Lynparza İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Tecentriq ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Ocrevus ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Qarziba ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Yervoy ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Abraxane ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Enhertu ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Endikasyon dışı ilaç kullanımın reddi davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

DURVALUMAB ETKİN MADDELİ İLAÇ HANGİ TEDAVİLERDE KULLANILIR?

Durvalumab etkin maddeli IMFINZI ilacı, özellikle küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tedavisinde kullanılmaktadır. Nitekim ilacın ruhsatında, PDL-1 düzeyi %1 ve üzeri olan, rezeke edilemeyen lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK), platin bazlı kemoradyoterapi sonrası progresyon görülmeyen yetişkin hastaların tedavisinde monoterapi olarak endike olduğu, tedavi süresi fayda gören hastalarda 1 yıla kadar olup progresyon geliştiğinde kesilmesi gerektiği ve EGFR, ALK ve ROS-1 mutasyonu bulunan hastalarda kullanılamayacağı ifade edilmiştir.

DURVALUMAB İLACINI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Öncelikle hastanın doktorları, ilacın ruhsata uygun kullanım olup olmadığını tespit etmelidirler. Ruhsata uygun olmayan kullanımlar açısından Durvalumab etkin maddeli IMFINZI ilacının kullanımının uygun olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na başvuru yapılmalıdır. Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı Durvalumab etkin maddeli ilacın kullanımını uygun görürse ilacın kullanımına ilişkin endikasyon dışı ilaç kullanım onayı vermektedir.

Sağlık Bakanlığı onayı üzerine hastanın doktorları tarafından Durvalumab etkin maddeli ilacın belirli bir süre kullanılmasına ilişkin ilaç kullanım raporu düzenlenir. Daha sonra bu ilacın belirli dozlarda kullanılması için reçete düzenlenir.

DURVALUMAB ETKİN MADDELİ İLAÇ NASIL TEMİN EDİLİR?

Durvalumab etkin maddeli ilaç SGK’nın bedelini ödemediği ilaçlar arasındadır. Durvalumab etkin maddeli ilaç ücretinin fazla olması ve bedelinin SGK tarafından karşılanmaması hastaları ilaçları alamama noktasına getirmekte ve mağdur etmektedir.

DURVALUMAB İLAÇ BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN SGK’YA BAŞVURU YAPILMASI

Durvalumab etkin maddeli IMFINZI ilacı bedellerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen karşılanması için SGK’ya başvuru yapılmalıdır. Ancak SGK bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almayan Durvalumab etkin maddeli IMFINZI ilacının SGK tarafından karşılanmadığı yönünde cevap vermektedir. Buna gerekçe olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gösterilmektedir. SGK tarafından finansmanı sağlanan ilaçların raporlama ve reçeteleme kriterleri ile ödeme usul ve esaslarını düzenleyen SUT’un ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 63 ve md. 72 gereğince oluşturulan komisyonlarda klinik ve teknik veriler kullanılarak, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri de dikkate alınmak suretiyle ve konusunda uzman ilgili branş hekimlerinin görüşleri de alınarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. Durvalumab etkin maddeli IMFINZI ilacı açısından verilen red kararında dayanılan SUT 4.1.9 Bedeli Ödenecek İlaçlar (Ek-4/A) maddesi şu şekildedir;

“(1) Kurumca bedeli ödenecek olan ilaçlar Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/A) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkod/karekod numaraları yer almayan ilaçların bedelleri hiç bir koşulda Kurumca ödenmez…”

SGK İMMÜNOTERAPİ İLACI DAVASI

SGK’nın Durvalumab etkin maddeli IMFINZI ilacının bedelini karşılamaması hatalı ve hastaların haklarını ihlal eder niteliktedir. Söz konusu durumun devam etmesi durumunda hastalar bu ilacı alamayacak ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla, kullanılmasının hayatiyet arz ettiği uzman hekimler tarafından belirtilen ilacın bedelinin tamamen karşılanmaması durumunda hastalar ilaç bedellerini ödeyemeyecek ve tedaviden yoksun kalacaklardır. Dolayısıyla, SGK’nın haksız ve hukuka aykırı red kararına karşı hastalar tarafından IMFINZI ilacı SGK davası açılmalıdır.

SGK KANSER İLACI DAVASI TALEPLER

IMFINZI ilacı SGK davasında, tedaviden sorumlu hekimler tarafından reçete edildiği sürece ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına, hastanın bu ilacı yargılama sırasında vakit kaybetmeksizin kullanmak zorunda olduğu, ilacı kendi imkanlarıyla temin edememesi halinde uygun tedaviyi göremeyeceği ve tedavisinin aksaması sonucunda telafisi imkansız zararlara uğrayabileceği nazara alınarak ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın dava süresince karşılanmasına ve ilacın temini sonrasında eksik ödenen tutarların tahsiline karar verilmesi talep edilmelidir.

IMFINZI İLACI SGK DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

IMFINZI ilacı SGK davası görevli mahkeme, hastanın sağlık güvencesi kapsamında değişiklik göstermektedir. IMFINZI ilacı SGK davası, hastanın sosyal güvencesine göre iş mahkemesi veya idare mahkemesinde açılmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 101, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğini düzenlemektedir.

5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden (01.08.2008) önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar ise IMFINZI ilacı SGK davası için idare mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

IMFINZI İLACI SGK DAVASI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ

IMFINZI ilacı SGK davası sırasında, SGK tarafından verilen kararın iptali yanında daha önce ödenen tutarların iadesi de talep edilebilir. Bunun neticesinde dava tarihinden önce ilaçlar için ödenen tutarların tamamı iade alınabilir.

IMFINZI İLACI SGK DAVASI İHTİYATİ TEDBİR

IMFINZI ilacı SGK davası görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin tamamının SGK tarafından karşılanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talep edilebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 389 kapsamında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaksa ya da tamamen imkânsız hâle gelecekse veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar doğacaksa uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. Bunun için dayanılan ihtiyati tedbir sebebi ve türü açıkça belirtilmeli ve davanın esası yönünden haklılık yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Hakların derhâl korunmasında zorunluluk bulunması hâlinde ise karşı taraf dinlenmeden de tedbire karar verilebilir.

IMFINZI İLACI SGK DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

IMFINZI ilacı SGK davası görevli mahkemenin idare mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talep edilebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 27/2 kapsamında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak ilacın bu süreçte alınmaması, hastanın hayatını tehlikeye sokarak yaşam hakkını ihlal edecekse idari işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

IMFINZI İLACI SGK DAVASI KARARDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER?

IMFINZI ilacı SGK davasında ihtiyati tedbir veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda alınan karar SGK’nın ilgili birimine sunulmalıdır. Bu durumda, söz konusu ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından karşılanacaktır.

IMFINZI İLACI SGK DAVASI ADLİ YARDIM

HMK md. 334 kapsamında, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olanlar, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bunun neticesinde dava harç ve masraflardan muaf olunur. IMFINZI ilacı SGK davası sırasında da adli yardım talep edilerek hastanın yargılama giderlerini ödemesi engellenebilir.

IMFINZI İLACI SGK DAVASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

IMFINZI ilacı SGK davasında görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek SGK mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılır. Bu kapsamda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati önemi haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, kullanılmasının tıbben ve fennen hastanın iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı, ilacın hangi tür hastalıklarda hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağı, ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı bilirkişi marifetiyle tespit edilir. Buna ilişkin sağlık kurulu raporu için üniversitelerin ilgili anabilim dalında görevli hekimler görevlendirilir.

KANSER İLACI SGK DAVASI KABULÜ

İş mahkemesinde bilirkişi raporu alındıktan sonra dosya içerisinde yer alan mevcut görüş, karar ve raporlar irdelenip varsa çelişkiler giderilir. İlacın, anılan hastalığın tedavisinde kullanılmasının hayati önemi haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payı da irdelenecek denetime elverişli bir hesap bilirkişi raporu alınır. Bunun sonucuna göre de karar verilir. Dolayısıyla, hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, anılan ilacın uygun olarak seçilip seçilmediği, dozu ve uygulama süresinin belirlenip belirlenmediği ve reçeteye bağlanıp bağlanmadığı, hastalığının ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavide fayda görüp görmediği gibi birçok husus incelendikten sonra alınacak hesap bilirkişi raporu neticesinde davanın kabulüne karar verilir.

KANSER İLACI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Kanser ilacına ilişkin yapılan başvuruda Anayasa Mahkemesi 14 Ağustos 2020 tarih ve 2020/22945 başvuru sayılı kararında ilaç bedelinin tedavi süresince ödenmesinin derhal sağlanmasına karar vermiştir. İlgili kararda, “bahse konu ilacın başvurucunun hastalığının tedavisindeki önemi ve aciliyeti gözetildiğinde, başvurucunun tedavisine derhal başlanması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, başvurucunun maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğu anlaşılmakla, oluşan tehlikenin ortadan kaldırılması konusunda derhal gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesi gerekir.” ifadeleri kullanılmıştır.

KANSER İLACI SGK DAVASI KAZANANLAR

DURVALUMAB İLACININ TEMİNİ

Durvalumab ilacının temini hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

DURVALUMAB İLACI SGK BAŞVURU DİLEKÇESİ

Durvalumab ilacı SGK başvuru dilekçesi yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

IMFINZI İLACI NASIL TEMİN EDİLİR?

IMFINZI ilacı nasıl temin edilir hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

IMFINZI İLACI TEMİNİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

IMFINZI ilacı temini için gerekli olan belgeler yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

DURVALUMAB İLAÇ LİSTESİNDE VAR MI?

Durvalumab ilaç listesinde var mı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK AKILLI İLAÇ DAVASI

SGK akıllı ilaç davası hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

IMFINZI İÇİN ECZANEYE BAŞVURU

IMFINZI için eczaneye başvuru hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

IMFINZI İLACI SGK DAVASI AVUKATI

IMFINZI ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

DURVALUMAB İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Durvalumab ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

IMFINZI 120 MG/2,4 ML 2024 FİYATI

IMFINZI 120 mg/2,4 ml 2024 fiyatı 32.410 TL’dir.

IMFINZI 500 MG/10 ML 2024 FİYATI

IMFINZI 500 mg/10 ml 2024 fiyatı 108.818 TL’dir.

DURVALUMAB 120 MG/2,4 ML 2024 FİYATI

Durvalumab 120 mg/2,4 ml 2024 fiyatı 32.410 TL’dir.

DURVALUMAB 500 MG/10 ML 2024 FİYATI

Durvalumab 500 mg/10 ml 2024 fiyatı 108.818 TL’dir.

SGK’YA KARŞI KANSER İLACI DAVASI KAZANANLAR

SGK’ya karşı kanser ilacı davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

IMFINZI İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

IMFINZI ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

DURVALUMAB İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Durvalumab ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

,

HİLELİ BOŞANMAYLA YETİM AYLIĞI

HİLELİ BOŞANMAYLA YETİM AYLIĞI AVUKATI

Hileli boşanmayla yetim aylığı uyuşmazlıkları son zamanlarda sıklıkla gündeme gelmektedir. Nitekim günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hileli boşanmayla yetim aylığı alındığına ilişkin tespitler yapmakta, hileli boşanmayla yetim aylığı alındığını tespit ettiğinde ise yetim aylıklarını kesmekte ve o tarihe kadar ödenmiş olan yetim aylıklarının iadesi için işlemler yapmaktadır. Yazımızda ise hileli boşanmayla yetim aylığı konusu kanuni düzenleme ve Yargıtay kararları doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Hileli boşanmayla yetim aylığı uyuşmazlıklarında Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı’ndan destek almak son derece önemlidir. Bu bağlamda uzman ekibiyle, çözüm odaklı, kaliteli, titiz ve kapsamlı avukatlık hizmeti veren SGK Ankara Avukatı’ndan hizmet alınmalıdır.

HİLELİ BOŞANMA NEDİR? MUVAZAALI BOŞANMA NEDİR?

Hileli boşanma veya diğer bir ifadeyle muvazaalı boşanma, bir çiftin gerçek bir boşanma iradesi olmadan boşanması ve evlilik birliğini arada resmi evlilik ilişkisi olmadan yürütmesidir. Hileli boşanmada taraflar evliliklerini resmi olarak sona erdirmiş olsalar da aslında gerçek bir ayrılık yaşanmamıştır. Taraflar boşanma kararından sonra da fiilen beraber yaşamaya devam etmektedirler.

HİLELİ BOŞANMAYLA YETİM AYLIĞI NEDİR?

Hileli boşanmayla yetim aylığı gerçek bir boşanma iradesi olmayan tarafların SGK’dan yetim aylığı alınması adına boşanmaları ve bunun sonucunda aldıkları aylıktır. Hileli boşanmayla yetim aylığı alan kişiler, boşanma kararına rağmen eşleriyle beraber yaşamaya devam ederler.

SGK HİLELİ BOŞANMAYLA YETİM AYLIĞI ALINDIĞINI NASIL TESPİT EDER?

Hileli boşanmayla yetim aylığı alan kişilerin tespiti önemlidir. Bu bağlamda hileli boşanmayla yetim aylığı alındığına ilişkin tespitlerden en sık görüleni vatandaş ihbarlarıdır. Bir diğeri ise boşanma tarihi ile maaş talebi arasında bir yıldan az süre olmasıdır. Bu gibi durumlarda SGK gerekli gördüğü kişileri inceleme ve denetim altına alır.

HİLELİ BOŞANMA SEBEBİYLE YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı Kanun) md. 56/2’de eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesileceği düzenlenmiştir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarların ise 5510 sayılı Kanun md. 96’ya göre geri alınacağı belirtilmiştir.

HİLELİ BOŞANMA SEBEBİYLE YETİM AYLIĞININ İADESİ

5510 sayılı Kanun md. 96’da SGK tarafından gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemelerin geri alınacağı düzenlenmiştir. Ödemelerin ise kasıtlı veya kusurlu davranışlardan doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler açısından bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin SGK’dan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edileceği, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınacağı belirtilmiştir.

HİLELİ BOŞANMAYLA YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ VE İADESİ ŞARTLARI?

Hileli boşanmayla yetim aylığının geri alınması birtakım şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar tarafların kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla boşanmış olması ve boşanma kararının ardından fiilen birlikte yaşamaya devam etmeleridir.

YETİM AYLIĞI İÇİN KESİNLEŞMİŞ BOŞANMA KARARI

Yetim aylığı alınabilmesi için kesinleşmiş bir boşanma kararına ihtiyaç vardır. Kesinleşmiş boşanma kararıyla eşinden boşanan kişiler SGK’ya başvurarak yetim aylığı bağlanmasını talep edebilmektedirler.

FİİLEN BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETME YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ

Hileli boşanmayla yetim aylığı alanların fiilen birlikte yaşadıklarının tespiti SGK personeli tarafından yapılır. Tespit işlemleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği md. 73 ve md. 77 kapsamında yapılır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği md. 73’de yoklama işlemlerinin amacı, gelir veya aylık almakta iken ölen ya da gelir ve aylık alma koşullarını kaybedenlerin zamanında belirlenerek, öncelikle bunlar adına yapılan ödemelerin durdurulması, daha sonra da gelir ve aylığın kesilerek varsa yersiz olarak yapılan ödemelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilmesinin sağlanması olarak ifade edilmiştir. Böylece ilgili personel, yoklama işlemiyle yetim aylığı kapsamında ödeme alanların eşleriyle fiilen birlikte yaşamaya devam edip etmediklerini denetler. Hileli boşanmayla yetim aylığı alındığına dair tespitte bulunulursa yetim aylığının kesilmesi ve ödenen aylıkların iadesi işlemleri gerçekleştirilir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği md. 77’de ise SGK’nın görevlendirdiği personele mahallinde inceleme yetkisi verilmiştir. Bu yetkiyle beraber memurlar hileli boşanmayla yetim aylığı alındığına dair fiilen birlikte yaşama olgusunu yerinde inceleme yaparak tespit ederler.

“… Boşanan eşlerin kayıtlı oldukları Karaduvar Mahallesi yönünden Dumlupınar Caddesi ve 6511. Sokak/Akdeniz için yeniden geniş kapsamlı çekişmeli dönemi aydınlatıcı Emniyet Müdürlüğü araştırması yapılmalı, anılan mahallede görev yapmış/yapmakta olan muhtar ve azalar ile yöntemince belirlenecek komşulardan istem hakkında düşünce edinmeye yetecek kadarının tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerine başvurulmalı, özellikle, ilgililerin kayıtlı yerleşim yerinin birlikte olacak şekilde 2009 yılının Eylül ayına kadar değişmeksizin süregelmiş olması ve ayrıca 31.05.2012 tarihli Sosyal Güvenlik Denetmenliği Raporu’na ekli tutanakta yer alan fiil tespit ile anılan tutanağın davacı ve boşandığı eşi tarafından imzalanmış olması gözetilmeli, değinilen 59. madde düzenlemesi ve buna ilişkin açıklamalar dikkate alınmalı, böylelikle “boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama” olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği, toplanan kanıtlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.” (Yargıtay 10. HD. 2013/17373 E., 2014/3904 K. 27.02.2014 T.).

HİLELİ BOŞANMAYLA YETİM AYLIĞI KESİLMESİNE KARŞI DAVA

SGK’nın hileli boşanmayla alınan yetim aylığını kesmesi ve yapılan ödemelerin iadesine ilişkin işlemlere karşı iptal davası açılmalıdır. İptal davasından önce ise 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu md. 4 gereğince SGK’ya başvuru yapılmalıdır. Bu başvurudan sonuç alınamadığı takdirde ilgililer tarafından iptal davası açılmalıdır. Dava açabilecek ilgililer ise yetim aylığı kesilen ve yapılan ödemelerin talep edildiği kişilerdir.

HİLELİ BOŞANMA SEBEBİYLE YETİM AYLIĞI DAVASINDA MAHKEME İNCELEMESİ

Mahkeme, hileli boşanmayla yetim aylığı alınıp alınmadığının tespiti açısından birçok hususu incelemelidir. Bu kapsamda, tarafların göstereceği tüm kanıtlar toplanmalı, bildirilen ve dinlenilmesi istenilen tanıkların ifadeleri alınmalı, davacı ile boşandığı eşinin yerleşim yerlerinin saptanmasına ilişkin olarak muhtarlıktan ikametgah senetleri elde edilmeli, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden sağlanan nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgelerinden yararlanılmalı, adres değişiklik ve nakillerine ilişkin bilgilere ulaşılmalı, özellikle ilgili Nüfus Müdürlüğü’nden adres hareketleri, tarihleriyle birlikte istenilmeli, ilgililerin su, elektrik, telefon aboneliklerinin hangi adreste kimin adına tesis edildiği saptanmalı, seçmen bilgi kayıtları getirtilmeli, varsa çalışmaları nedeniyle resmi/özel kurum ve kuruluşlara verilen belgelerde yer alan adresler dikkate alınmalı, medula sisteminde kayıtlarda görülen adresler ilgili sağlık kuruluşlarından araştırılmalı, eşlerin boşanma sebebi, boşanma ilamında velayet, çocukla kişisel ilişki, nafaka, tazminat hükümleri varsa nasıl yerine getirildikleri belirlenmeli, boşanılan eş 4857 sayılı Kanun hükümleri kapsamında yer almakta ise ödeme için adına açılan banka hesabında kayıtlı yerleşim yeri saptanmalı, boşanan eşlerin kayıtlı oldukları bölge/bölgeler yönünden uyuşmazlık konusu dönemde geniş kapsamlı Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı araştırması yapılmalı, anılan mahallelerde görev yapmış/yapmakta olan muhtardan istem hakkında düşünce edinmeye yetecek kadarının tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerine başvurulmalı, davacı ile boşanılan eş hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık suçunda dolayı açılan ceza davasında dinlenen kişilerin tanık sıfatıyla beyanlarına başvurulmalı ve böylelikle boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği, toplanan kanıtlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

“Mahkemece yapılacak iş, tarafların göstereceği tüm kanıtlar toplanmalı, bildirilen ve dinlenilmesi istenilen tanıkların ifadeleri alınmalı, davacı ile boşandığı eşinin yerleşim yerlerinin saptanmasına ilişkin olarak; muhtarlıktan ikametgah senetleri elde edilmeli, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden sağlanan nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgelerinden yararlanılmalı, adres değişiklik ve nakillerine ilişkin bilgilere ulaşılmalı, özellikle ilgili Nüfus Müdürlüğü’nden adres hareketleri, tarihleriyle birlikte istenilmeli, ilgililerin su, elektrik, telefon aboneliklerinin hangi adreste kimin adına tesis edildiği saptanmalı, seçmen bilgi kayıtları getirtilmeli, varsa çalışmaları nedeniyle resmi/özel kurum ve kuruluşlara verilen belgelerde yer alan adresler dikkate alınmalı, medula sisteminde kayıtlarda görülen adresler ilgili sağlık kuruluşlarından araştırılmalı, eşlerin boşanma sebebi, boşanma ilamında velayet, çocukla kişisel ilişki, nafaka, tazminat hükümleri varsa nasıl yerine getirildikleri belirlenmeli, boşanılan eş 4857 sayılı Kanun hükümleri kapsamında yer almakta ise ödeme için adına açılan banka hesabında kayıtlı yerleşim yeri saptanmalı, boşanan eşlerin kayıtlı oldukları bölge/bölgeler yönünden uyuşmazlık konusu dönem olan 15.02.2009-17.11.2011 tarihleri arasında geniş kapsamlı Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı araştırması yapılmalı, anılan mahallelerde görev yapmış/yapmakta olan muhtardan istem hakkında düşünce edinmeye yetecek kadarının tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerine başvurulmalı, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu raporunda ifadeleri alınan …, … dinlenilmeli varsa ifadelerindeki çelişkiler giderilmeye çalışılmalı, davacı ile boşanılan eş hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık suçunda dolayı açılan ceza davasında dinlenen kişilerin tanık sıfatıyla beyanlarına başvurulmalı böylelikle “boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama” olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği, toplanan kanıtlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.” (Yargıtay 10. HD. 2015/24735 E., 2016/8983 K., 31.05.2016 T.).

HİLELİ BOŞANMA SEBEBİYLE YETİM AYLIĞI DAVASININ KAZANILMASI

Hileli boşanmayla yetim aylığı alındığına ilişkin tespite karşı dava açılması durumunda temel olarak fiilen birlikte yaşama olgusuna odaklanılmalıdır. Fiilen birlikte yaşama açısından boşanan eşlerin evlilik birliğinden doğmuş çocukları için bir araya gelmeleri veya bir organizasyon kapsamında bir arada bulunmaları yeterli değildir. Nitekim Yargıtay da boşanmış eşlerin sosyal medya üzerinden beraber fotoğraf paylaşmalarını fiilen birlikte yaşama olgusunun ispatı için yeterli görmemiştir. Bu kararda, boşanan eşlerin paylaştığı fotoğraftan yola çıkılarak fiilen birlikte yaşadıklarının kabul edilmesi haksız bulunmuş ve yerel mahkemenin SGK lehine verdiği karar bozulmuştur.

“Somut olayda Sosyal Güvenlik denetmeninin hazırlamış olduğu raporda Facebook üzerinden elde edilen davacının ve boşandığı eşinin birlikte görüldüğü fotoğraflara dayanılarak davacının aylığının kesildiği anlaşılmaktadır. Mahkeme tarafından da Facebook’ta paylaşılan fotoğraflara vurgu yapılarak davanın reddine karar verilmiş ise de verilen karar eksik inceleme ve araştırmaya dayalıdır…

… Bu nedenle maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için davacı ve boşandığı eşinin fiilen birlikte yaşayıp yaşamadıklarının, yukarıda belirtilen hususlar ve ilkeler çerçevesinde araştırılarak, davacı ile boşandığı eşinin kayıtlı adresleri yönünden ayrı ayrı geniş kapsamlı, titizlikle ve gerekirse bilgi edinilen şahısların isim ya da sıfatları da tutanağa eklenmek suretiyle deliller marifetiyle araştırılmalı, ihtilaf konusu dönem içerisinde davacı ve eşinin kayıtlı adreslerinde görev yapan mahalle muhtar ve azalarının kanaat edinmeye yetecek sayıda tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerine başvurulmalı, çelişki oluşursa giderilmeli; böylece “boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama” olgusunun mevcut olup olmadığı, toplanan tüm kanıtlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır…” (Yargıtay 10. HD. 2020/7974 E., 2020/6431 K., 11.11.2020 T.).

HİLELİ BOŞANMAYLA YETİM AYLIĞI ALMA SUÇ MUDUR?

Eski uygulamada hileli boşanmayla yetim aylığı aldığı tespit edilen kişiler hakkında ödemeler iade talep edildiği zaman ceza mahkemelerinde de dolandırıcılık iddiasıyla davalar açılmaktaydı. Ancak günümüzde Yargıtay, boşanma gerekçesinin doğruluğunu araştırma hususunda boşanma kararını verecek hakime araştırma yetkisi vermediğinden, maaş almak amacıyla yapılan boşanmaların hileli davranış olarak vasıflandırılamayacağına karar vermektedir.

“Evliliğin en az bir yıl sürmesi ve eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağı; hakimin, tarafların iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçlarıyla çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması halinde de boşanmaya hükmolunacağı vurgulanmaktadır. Olaya bu açıdan bakıldığında zikredilen maddeye göre açılan boşanma davalarında yasa, boşanma gerekçesinin doğruluğunu araştırma hususunda boşanma kararını verecek hakime araştırma yetkisi vermediğinden, maaş almak amacıyla yapılan boşanmalar dahi hileli davranış olarak vasıflandırılmaz.” (Yargıtay 23. CD. 2015/228 E., 2015/36 K., 25.03.2015 T.).

 

 

Benzer yazılar için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/emekli-hekim-maas-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/kanser-ilaci-davasi-avukati/

https://www.hkavukatlik.com/hizmet-tespit-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/sgk-davasi-ankara-avukati/

,

ÇOCUK İŞ KAZASI

ÇOCUK İŞ KAZASI AVUKATI

Çocuk iş kazası, son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Zira günümüzde çocuk işçi ve çocuk işçilerin geçirdiği iş kazaları sayısı azımsanmayacak derece artmıştır. Çocuk iş kazası meydana geldiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ve çocuğun hangi düzenlemeler kapsamında korunacağı oldukça merak edilmektedir. Bu sebeple çocuk iş kazası konusu ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.

ÇOCUK İŞÇİ NEDİR? GENÇ İŞÇİ NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)’te çocuk işçilerle alakalı düzenlemelere yer verilmiştir. Yönetmelik’te, 18 yaşın altında kalan her kişi çocuk olarak nitelendirilmemiş ve yaş gruplarına ayrılmıştır. Yönetmelik md. 4’te 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiler çocuk işçi, 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiler ise genç işçi olarak değerlendirilmiştir. 14 yaşın altında kalan küçükler için ise herhangi bir düzenlemeye yer vermemiştir. Dolayısıyla çocuk işçilerin iş kazası geçirmesi durumunda çocuk iş kazası ve genç iş kazası açısından hukuki yollara başvurulmalıdır.

ÇOCUKLAR NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

Yönetmelik’te henüz 18 yaşını tamamlamamış çocukların çalışabilecekleri işlere dair sınırlamalar getirilmiştir. Çocuk ve genç işçilerin çalışabileceği işler Yönetmelik Ek-1, 2 ve 3’te sayılmıştır. Bu kapsamda çocuğun ve gencin işe yerleştirilmesi ve çalışması sürecinde güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yeteneklerinin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca çocuk ve genç işçilerden okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalışabileceği ifade edilmiştir. Çocuklar, söz konusu yönetmeliğe uygun bir şekilde çalışmasalar da iş kazası geçirmeleri durumunda çocuk iş kazası açısından hukuki yollara başvurabilirler.

MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum öğrencilerine verilecek işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık eğitimleri ile uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler özel olarak belirlenmelidir. Bu hususta belirleme yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir. Çocuk işçi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan belirlemeye uygun çalışırken iş kazası geçirirse çocuk iş kazası açısından hukuki yollara başvurabilirler.

ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

İş hayatında yer alan çocuk ve genç işçiler için Yönetmelik’te çalışma ve ara dinlenme süreleri düzenlenmiştir. İlgili yönetmeliğe göre temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir. Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde, kesintisiz on dört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri eğitim saatleri dışında olmak üzere en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri günde yedi ve haftada otuz beş saati aşamaz. İki saatten fazla dört saatten az süren işler de otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. Çocuklar, söz konusu yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin dışında iş kazası geçirmiş olsalar da çocuk iş kazası açısından hukuki yollara başvurabilirler.

ÇOCUĞUN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

Çocuk ve genç işçilerin iş hayatında sahip oldukları haklardan biri de yıllık ücretli izin hakkıdır. Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir. Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri okulların tatil olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir. Çocuk, yıllık ücretli iznini kullanırken kaza geçirirse bu kaza iş kazası olarak değerlendirilemeyeceği için çocuk iş kazası açısından hukuki yollara başvurulamaz.

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRAMAYACAK İŞVERENLER

Yönetmelik’te çocuk ve genç işçileri korumak adına yanlarında çocuk ve genç işçi çalıştıramayacak işverenler de düzenlenmiştir. Buna göre çocuklara karşı işlenmiş suçlardan ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan işveren veya işveren vekilleri yanlarında çocuk ve genç işçi çalıştıramazlar. Söz konusu kişiler Yönetmeliğe aykırı olarak yanlarında çocuk çalıştırırlar ve çocuk iş kazasına maruz kalırsa çocuk iş kazası açısından hukuki yollara başvurabilirler.

ÇOCUK İŞÇİNİN SÖZLEŞMESİ VE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşveren, çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir. İşveren okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna dair belge ister ve bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder. İşveren çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. Çocuğun velisi veya vasisi ile yapılan yazılı iş sözleşmesinde iş kazasından sorumluluk doğmayacağı belirtilse de çocuk iş kazası açısından hukuki yollara başvurabilirler.

ÇOCUK İŞÇİYE VERİLMESİ GEREKEN EĞİTİMLER

Yönetmelik ile yanında çocuk ve genç işçi çalıştıracak işverenler için belli yükümlülükler getirmiştir. İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini vermelidir. İşveren, çocuk ve genç işçi işe başlamadan önce veya çalışma esnasında, çalışma koşullarında değişiklik olması halinde işyeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimini, kullanılan iş ekipmanlarının şeklini, sırasını ve bunların kullanılış biçimlerini, iş organizasyonlarını, çocuk ve genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyini göz önünde bulundurmalıdır. Çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile güvenlikleri yönünden risk tespit edilmesi halinde en kısa sürede gerekli tıbbi kontroller yapılmalıdır. Gerekli eğitimlerin verilmemesi, çocuk iş kazası açısından işvenin sorumluluğuna neden olacaktır.

ÇOCUK İŞÇİ DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yönetmelik ile çalışan çocuk ve genç işçi bakımından işverenin yanı sıra devlete de yükümlülükler getirilmiştir. Bakanlık çalışan çocuk ve gençlerle ilgili konularda ailelerin, işçi ve işveren sendikalarının, meslek kuruluşlarının, işverenlerin, toplum ve bireylerin duyarlılaştırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla seminer, toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri eğitim programları düzenler. Bu amaçla kitap, broşür, dergi yayınlar ve eğitim materyali hazırlar. Çalışan çocuk ve gençlere yönelik olarak çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, yasal hakları ve benzeri konularda eğitim seminerleri düzenler ve çalışan çocuk ve gençlerin bu programlara katılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Çocuk ve genç çalıştırılan işyerlerinde ve işlerde, kontrol ve denetim yetkisi bulunan kurum ve kuruluşlarda konu ile ilgili çalışanlara bu konudaki mevcut yasal düzenlemeler ve bunların uygulanması ile gerekli diğer hususlarda eğitim semineri verir. Devletin söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda çocuk iş kazası sayısı azalacaktır.

ÇOCUK İŞÇİ DEVLETİN İNCELEME VE ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yönetmelik ile devlete yüklenen bir diğer yükümlülük inceleme ve araştırma yükümlülüğüdür. Bakanlık, çocuk çalıştırılan işyerlerinde ve işlerde, çocuk ve genç işçilerin sağlık durumları, fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki gelişimleri, iş sağlığı ve güvenliği koşulları ve çalışma ilişkileri konularında inceleme ve araştırmalar yapar. İnceleme ve araştırmalar ile elde edilen bulguları, sorunları ve çözüm yollarını içeren bilgileri yayınlar. Söz konusu inceleme ve araştırma yükümlülüğünün tam olarak yerine getirilmesi çocuk iş kazası sayısı azalması açısından önemlidir.

ÇOCUK İŞ KAZASI İŞVERENİN SORUMLULUĞU

Kendisiyle iş sözleşmesi yapılması bakımından bir engel bulunmayan ve 18 yaşından küçük olan çocuklar veya gençler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılırlar. Çocuk iş kazası gerçekleşmesi durumunda işverenin sorumluluğu doğar.

ÇOCUK İŞ KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT

Türk Borçlar Kanunu (TBK) md. 56’da hâkimin, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat ödenmesine karar verebileceği düzenlenmiştir. Bu sebeple çocuk iş kazası gerçekleşmesi durumunda işverenin manevi tazminat ödeme sorumluluğu doğar.

ÇOCUK İŞÇİNİN YAKINLARINA MANEVİ TAZMİNAT

TBK md. 56/2 gereğince ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınları lehine de iş kazasında manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. Bu sebeple çocuk iş kazasında söz konusu şartların gerçekleşmesi durumunda işverenin zarar görenin veya ölenin yakınları lehine de manevi tazminat ödeme sorumluluğu doğar.

“Borçlar Kanunu’nun 47.maddesine (TBK md. 56) göre manevi tazminat isteme hakkı doğrudan doğruya bedensel zarara uğrayan kişiye ait ve yansıma yoluyla manevi tazminat istenemez ise de bedensel zarar kavramına sadece maddi sağlık bütünlüğünün değil ruhsal bütünlüğünde dahil olmasına, bir kişinin bedensel zarara uğraması, durumunda, olayın kendisine özgü ağırlığının ve özelliğinin manevi tazminata hükmedilmesini zorunlu kılan olguları kanıtlaması durumunda, haksız eylem ile zarar arasında uygun illiyet bağı mevcut olduğundan, yansıma yoluyla değil, doğrudan zarara uğrama söz konusu olup, yaralanan kişinin yakınlarının da zarar gördüğünün kabulü gerekmektedir.” (YARGITAY 11. HD. 2006/4787 E., 2006/7723 K., 29.06.2006 T.).

ÇOCUK İŞ KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT ŞARTLARI

Çocuk iş kazasında manevi tazminat için iş kazasının gerçekleşmesinde işveren kusurlu olmalıdır. Bunun yanında iş kazasının gerçekleşmesinde işverenin kusuru bulunmasa da bazı özel hallerde işveren tazminat ödemek zorunda kalır. Ayrıca, işçi veya yakınları manevi olarak zarar görmeli ve bu zarar ile iş kazası arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Dolayısıyla, çocuk iş kazasında manevi tazminatı açısından tarafların olaydaki kusur oranları, somut olayın özellikleri, tarafların mali durumları, meydana gelen zararın büyüklüğü (ölüm, ağır yaralanma veya yaralanma), olay tarihinde paranın satın alma gücü ve caydırıcılık gibi unsurlar dikkate alınarak iş kazasında manevi tazminata karar verilir.

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çocuk işçi çalışma şartları hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMA

Çocuk işçi çalıştırma hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞ KAZASI ÇOCUK İŞÇİ

İş kazası çocuk işçi hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMA CEZASI 2023

Çocuk işçi çalıştırma cezası 2023 hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK İŞ KAZASI BİLDİRİMİ AVUKATI

SGK iş kazası bildirimi avukatı hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI

İş kazası bildirmeme cezası hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞ KAZASI ANKARA AVUKATI

İş kazası Ankara avukatı hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞ KAZASI ADLİ RAPORU NASIL ALINIR

İş kazası adli rapor nasıl alınır hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TC KİMLİK İLE İŞ KAZASI SORGULAMA

TC kimlik ile iş kazası sorgulama hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞ KAZASI AVUKAT ÜCRETLERİ

İş kazası avukatlık ücretleri hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞ KAZASI ARABULUCULUKTA ANLAŞMA

İş kazası arabuluculuk anlaşma hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÇALIŞANIN İŞ KAZASI NEREYE BİLDİRİLİR?

Çalışan iş kazası nereye bildirilir hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞ KAZASI SONUCU ÇIKARILMA

İş kazası sonucu çıkarılma hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞ KAZASI İŞÇİ ÇIKARILMA

İş kazası işçi çıkarılma hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞ KAZASI İZNİ

İş kazası izni hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SİGORTASIZ İŞ KAZASI

Sigortasız iş kazası hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SÖZLEŞMELİ İŞ KAZASI

Sözleşmeli iş kazası hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YURT DIŞI İŞ KAZASI

Yurt dışı iş kazası hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İlgili yazılarımız;

https://www.hkavukatlik.com/kalp-krizi-sonucu-is-kazasi/

https://www.hkavukatlik.com/is-kazasinda-manevi-tazminat/

https://www.hkavukatlik.com/is-kazasinda-illiyet-bagi/

https://www.hkavukatlik.com/gebelik-sebebiyle-is-sozlesmesinin-feshi/

https://www.hkavukatlik.com/is-sozlesmesinde-rekabet-yasagi/

,

EMEKLİ HEKİM MAAŞ DAVASI

EMEKLİ HEKİM MAAŞ DAVASI ANKARA

Emekli hekim maaş davası, uygulamada sıklıkla görülen davalardandır. 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun md. 4 ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (5434 sayılı Kanun)’na ek md. 84 eklenmiştir. İlgili düzenlemede, şartları sağlayan emekli hekimlere ilave ödemeler yapılması kabul edilmiştir. Ancak şartları sağlamasına rağmen emekli hekimlerden bazılarına ilave ödemelerin yapılmadığı görülmektedir. Bu sebeple emekli hekimler tarafından emekli hekim maaş davası açılması gerekmektedir. Emekli hekim maaş davası, sosyal güvenlik ve idare hukukuna hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuçlar alınmaktadır.

EMEKLİ HEKİM MAAŞ DAVASI NEDİR?

Emekli olmadan önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı Kanun) md. 4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışan hekimlere şartları sağlamalarına rağmen ilave ödemeler yapılmamaktadır. Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı bağlanmadan önce son statüsü kamu görevlisi olmadığı gerekçesiyle 5510 sayılı Kanun md. 4/1-a ve 4/1-b’ye tabi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan hekimlerin ek ödeme taleplerini reddetmektedir. Bu durumda emekli hekimler tarafından emekli hekim maaş davası açılması gerekmektedir. Emekli hekim maaş davası ile ilave ödeme yapılması isteminin reddine yönelik işlemin iptaline karar verilir.

EMEKLİ HEKİMLERE İLAVE ÖDEME HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

5434 sayılı Kanun ek md. 84’de 5434 sayılı Kanun’a göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacağı kabul edilmiştir. Bu kapsamda, sayılan şartları sağlayan emekli hekimlere belirtilen tutarlarda ilave ödemeler yapılması gerekmektedir. Buna aykırı işlem yapılması durumunda ise emekli hekim maaş davası açılmalıdır.

EMEKLİ HEKİMLERİN İLAVE ÖDEMELERE HAK KAZANMA SEBEBİ

5434 sayılı Kanun ek md. 84 gerekçesinde, tabip ve diş hekimi emeklilerinin emekli aylıklarının, aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzak ve muadillerinin çok gerisinde olduğu değerlendirilmiştir. Hekimlerin, öğretim üyesi, hâkim, subay gibi meslek mensuplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aylığı almaları buna örnek gösterilmiştir. Bu sebeple tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülmüştür. Buna aykırı işlemlere karşı ise emekli hekim maaş davası açılmalıdır.

EMEKLİ HEKİMLERİN İLAVE ÖDEMELERİNİN KESİLMESİ

İlave ödemeden yararlanacak hekimlerden, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilmektedir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu SGK’ya bildirmelidir. Zamanında bildirimde bulunmayan hekimlere yapılan ödemeler ise kanuni faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

EMEKLİ HEKİMLERİN İLAVE ÖDEMELERİNİN YENİDEN BAĞLANMASI

İlave ödemeleri kesilen hekimlerden çalışmaları sona eren ve ilave ödeme yapılması şartlarını sağlayanlara yeniden ilave ödemeler yapılmaktadır. Bu durumda çalışmaların sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilmekte ve ilave ödemeler çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanmaktadır.

SİGORTALI ÇALIŞAN EMEKLİ HEKİMLER İLAVE ÖDEME ALABİLİR Mİ?

5434 sayılı Kanun ek md. 84’de emekli hekimlere ilave ödeme yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na göre aylık bağlanmış olması aranmaktadır. SGK ise emekli olmadan önce 5510 sayılı Kanun md. 4/1-a kapsamında çalışan emekli hekimlere ilave ödeme yapılması taleplerini reddetmektedir. Bu durumda şartların bulunması durumunda emekli hekim maaş davası açılabilir.

BAĞ-KUR ÇALIŞANI EMEKLİ HEKİMLER İLAVE ÖDEME ALABİLİR Mİ?

5434 sayılı Kanun ek md. 84’de emekli hekimlere ilave ödeme yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na göre aylık bağlanmış olması aranmaktadır. SGK ise emekli olmadan önce 5510 sayılı Kanun md. 4/1-b kapsamında çalışan emekli hekimlere ilave ödeme yapılması taleplerini reddetmektedir. Bu durumda şartların bulunması durumunda emekli hekim maaş davası açılabilir.

EMEKLİ HEKİM İLAVE ÖDEME DAVASI SÜRECİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında tabip veya uzman tabip olarak görev yapmakta iken, bu görevlerinden ayrılarak 5510 sayılı Kanun md. 4/1-a ve md. 4/1-b kapsamında çalışmış olan hekimlerden 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli aylığı bağlananların ilave ödemeden yararlanıp yararlanmayacağı asıl tartışma konusudur.

Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarının (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur) tek çatı altında birleştirilmesi amacıyla 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SGK kurulmuş, sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin tek bir kanunla bir araya getirilerek norm ve standart birliğinin sağlanması suretiyle, sosyal güvenlik reformunun gerçekleştirilmesi amacıyla da 5510 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur.

5510 sayılı Kanunun Geçici 1 ve Geçici 4. maddeleriyle, 01.10.2008 tarihinden önce Emekli Sandığı iştirakçisi olanlar hakkında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı ve bunların aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması gibi konularda 5434 sayılı Kanunun uygulanacağı, ayrıca 2829 sayılı Kanun’un da dikkate alınacağı belirtilmiştir.

2829 sayılı Kanunla, farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına (mülga Emekli Sandığı, Bağ-Kur Sosyal Sigortalar Kurumu gibi) tabi hizmeti bulunanların, bu hizmetlerinin birleştirilmesi suretiyle, ilgililerin sosyal güvenliklerinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu Kanun md. 8’de birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden ilgililere son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde hizmet süresi fazla olan kurum tarafından yine bu kurumun mevzuatına göre aylık bağlanması öngörülmüştür. Bu Kanun md. 10’da ise bağlanacak aylıkların ödenmesinde aylığı bağlayan kurum mevzuatının uygulanacağı belirtilmiştir.

2829 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen düzenlemeleri gereğince, farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetlerinin birleştirilmesi sırasında son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde, Emekli Sandığına tabi hizmeti fazla olanlara, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması ve aylıkların ödenmesinde de yine bu Kanun hükümlerinin uygulanması gerekir.

Tabiplerin emekli aylıklarının iyileştirilmesi amacıyla, bu aylıklara ilaveten ek bir ödeme yapılmasını öngören düzenlemede ise ilave ödeme yapılabilmesi, “5434 sayılı Kanuna göre tabip kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli aylığı bağlanmış olması” ve “bu tabiplerin makam tazminatından yararlanmıyor olması” koşuluna bağlanmıştır. Bu sebeple, idare tarafından bu şartlara ilave olarak emekli aylığı bağlanmadan önce son statülerinin kamu görevlisi olmadığı, 5510 sayılı Kanun md. 4/1-a veya 4/1-b kapsamında görev yapmakta iken emekliye ayrıldıkları ileri sürülerek ilave ödemelerin yapılmaması hukuka aykırıdır. Emekli hekim maaş davası açılması durumunda söz konusu hatalı işlemler iptal edilecektir.

EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEME 2023

Emekli doktor ilave ödeme 2023 hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

EMEKLİ UZMAN DOKTOR İLAVE ÖDEME

Emekli uzman doktor ilave ödeme hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

DOKTOR İLAVE ÖDEME ÖDENEĞİ

Doktor ilave ödeme ödeneği hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

ÇALIŞAN EMEKLİ DOKTOR MAAŞ KESİNTİSİ

Çalışan emekli doktor maaş kesintisi hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

EMEKLİ DOKTOR MAAŞI ÇALIŞINCA KESİLİR Mİ?

Emekli doktor maaşı çalışınca kesilir mi hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİ DOKTORLARA EK ÖDEME

Çalışmayan emekli doktorlara ek ödeme hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

EMEKLİ DOKTOR MAAŞI EK ÖDEME

Emekli doktor maaşı ek ödeme hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

EMEKLİ DOKTOR MAAŞI İYİLEŞTİRME

Emekli doktor maaşı iyileştirme hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

 

Benzer yazılar için bakınız.

 

https://www.hkavukatlik.com/sgk-kanser-ilaci-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/estetik-sebebiyle-doktora-karsi-dava/

https://www.hkavukatlik.com/sinir-disi-etme-kararina-itiraz/

https://www.hkavukatlik.com/askerde-telefon-kullanma-sucu/

,

YABANCI İŞÇİYE SİGORTA YAPILMAMASI

YABANCI İŞÇİYE SİGORTA YAPILMAMASI

Yabancı işçiye sigorta yapılmaması, toplum huzurunu ve refahını bozan kaza, hastalık ve bunlar gibi olumsuz durumlar karşısında yabancı işçinin haklarının korunmasını engeller. Her işveren yabancı işçisinin sigortasını geciktirmeden yapmak ve primleri düzenli ödemek zorundadır. Yabancı işçiye sigorta yapılmaması durumunda işverene önemli cezalar öngörülmüştür. Yabancı işçiye sigorta yapılmaması başlıklı yazımızda, işverenin yabancı uyruklu işçi çalıştırması durumunda yükümlülükleri, yabancı işçiye sigorta yapmanın zorunlu olup olmadığı, yabancı işçiye sigorta yapılmaması durumunda verilecek cezalar, yabancı işçiye sigorta yapılmaması durumunda dava açılıp açılamayacağı gibi birçok soruya cevap verilecektir.

YABANCI SOSYAL GÜVENLİKTEN YARARLANIR MI?

Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan “insan hakkı” ve esas itibariyle de “devlet görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılma güvencesidir. Yabancılar da sosyal güvenlikten yaralanır. Ancak bunun için gerekli şartların sağlanması ve primlerin ödenmesi gerekir. Dolayısıyla yabancı işçiye sigorta yapılmaması, yabancının sosyal güvenlikten yararlanması açısından oldukça önemlidir.

YABANCININ ÇALIŞMA İZNİ ALMASI ZORUNLU MUDUR?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (6735 sayılı Kanun)’na göre, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir. Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Bakanlık) tarafından resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgedir. Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır. Çalışma izni alan yabancının işveren yanında çalışması durumunda ise sigortası yapılması gerekir. Yabancı işçiye sigorta yapılmaması durumunda işverene ceza verilir.

YABANCI NE KADAR SÜREDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMALIDIR?

Yabancı, yurtiçinden yapılan çalışma izni başvurularında, çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren bir ay içerisinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı Kanun) kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlamalıdır. Yurtdışından yapılan başvurularda ise yurda giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde ve her halükârda çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içerisinde 5510 sayılı Kanun kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlamalıdır. Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izni başlangıç tarihinin farklı olması halinde ise çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na yapılan bildirimler süresinde yapılmış sayılır. Belirtilen sürelerde çalışmaya başlamasına rağmen yabancı işçiye sigorta yapılmaması durumunda işverene ceza verilir.

YABANCININ VE İŞVERENİNİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yabancı çalışan ve onun işvereninin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda yabancı çalıştıran işveren ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancı, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu halleri ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmelidir. Yabancı işçisinin çalışmasının bildirilmemesi ve yabancı işçiye sigorta yapılmaması durumunda işverene ceza verilir.

YABANCI İŞÇİYE SİGORTA YAPMAK ZORUNLU MU?

Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde yerine getirmelidir. Yanında yabancı işçi çalıştıran işveren ise işçisine sigorta yapmak zorundadır. Yabancı işçiye sigorta yapılmaması durumunda işverene çeşitli cezalar verilir.

YABANCI İŞÇİYE SİGORTA YAPILMAMASI DAVASI

Yabancı işçiye sigorta yapılmaması halinde sigortasız çalışan işçi işverenine karşı hizmet tespit davası açabilir. Yabancı işçiye sigorta yapılmaması sonucunda açılacak hizmet tespit davasında, işçinin SGK’ya bildirilmeyen ya da eksik bildirilen çalışma süreleri tespit edilir. Böylece davada, işçinin çalıştığı halde sigortalı olarak bildirilmediği süre, prim ödeme gün sayısı ve o günlere tekabül eden prime esas kazanç tespit edilir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun “Tespit davası” başlığını taşıyan 106’ncı maddesinde, tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin istenebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre; tespit davaları, bir hakkın veya hukuki ilişkinin var olup olmadığının tespitine ilişkin davalardır.” (Y. 10. HD., E. 2014/3064 K. 2014/8793 T. 15.4.2014).

YABANCI HİZMET TESPİT DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Yabancı işçiye sigorta yapılmaması sonucunda açılan hizmet tespit davasında görevli mahkeme 5510 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. İlgili kanun gereğince hizmet tespit davalarında görevli mahkeme iş mahkemesidir.

“Somut olayda uyuşmazlık hizmet tespitine (sigortalılığın tespiti) ilişkin olup, davacının talebinin sosyal güvenlik hakkına ilişkin hizmet tespiti davası olduğu, İş Kanunu’ndan kaynaklanan bir uyuşmazlığın dava konusu yapılmadığı, 4857 sayılı Yasanın 4/1-b maddesinin somut olayda uygulanma yeri bulunmadığının anlaşılmasına göre uyuşmazlığın …İş Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekmektedir.” (Y. 17. HD., E. 2013/21002 K. 2014/4602 T. 28.3.2014).

YABANCI İŞÇİYE SİGORTA YAPILMAZSA HANGİ MAHKEMEDE DAVA AÇILIR?

Yabancı işçiye sigorta yapılmaması durumunda açılacak hizmet tespit davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nda belirlenen genel yetkili mahkemede açılır. Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Dolayısıyla yabancı işçiye sigorta yapılmaması durumunda hizmet tespit davası, davalı işverenin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesinde, birden fazla işveren bulunması durumunda ise işverenlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

YABANCI İŞÇİYE SİGORTA YAPILMADIĞI NASIL İSPAT EDİLİR?

Hizmet tespit davası, kamu düzenine ilişkin davalar arasında olduğundan bu davada re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu davada yabancı işçinin sigortasız olarak çalıştığı süreler tanık dâhil her türlü delille ispatlanabilir. Hizmet tespit davasının ispatlanmasında resmî belge ve yazılı deliller, bordro tanıkları, iş ilişkisini bilen komşu iş yeri çalışanları yanında diğer tanıklardan da faydalanılır.

“Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa’nın 79/10. maddesinde bu tür hizmet tespiti davalarının kanıtlanması yönünden özel bir yöntem öngörülmemiştir. Kimi ayrık durumlar dışında resmi belge ve yazılı delillerin bulunması sigortalı sayılması gereken sürelerin saptanmasında güçlü delil olmaları itibariyle sonuca etkili olurlar. Ne var ki bu tür kanıtların bulunmaması halinde somut bilgilere dayanması inandırıcı olmaları koşuluyla bordro tanıkları veya iş ilişkisini bilen komşu işyeri çalışanları gibi kişilerin bilgileri ve bunları destekleyen diğer tanıklarla dahi sonuca gitmek mümkündür.” (Y. 21. HD., E. 2018/3635 K. 2019/3066 T. 18.4.2019).

YABANCI İŞÇİ HİZMET TESPİT DAVASINI NE ZAMANA KADAR AÇABİLİR?

Yabancı işçiye sigorta yapılmaması sonucunda kendisine sigorta yapılmayan yabancı işçi hizmet tespit davasını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde açmalıdır. Beş yıllık süre, SGK’nın işçinin çalışmasından tümüyle habersiz olduğu durumlar için geçerlidir. Böylece, işçinin işe giriş bildirgesi hiç verilmemişse ya da SGK tarafından tespit edilemiyorsa süre beş yıldır. İşe giriş bildirgesinin verildiği fakat daha sonraki dönemlerde primlerin yatırılmadığı ya da aylık prim ya da hizmet belgesinin verilmediği durumlarda ise hak düşürücü süre bulunmaz.

“Davanın yasal dayanağı, 506 sayılı Kanunun 79/10. maddesi hükmüne göre; Kuruma bildirilmeyen hizmetlerin sigortalı hizmet olarak değerlendirilmesine ilişkin davanın, tespiti istenen hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde açılması gerekir. Bu yönde, anılan madde hükmünde yer alan hak düşürücü süre; yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalışmaları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar için geçerlidir. Bir başka anlatımla; sigortalıya ilişkin olarak işe giriş bildirgesi, dönem bordrosu gibi yönetmelikte belirtilen belgelerin Kuruma verilmesi ya da çalışmaların Kurumca tespit edilmesi halinde; Kurumca öğrenilen ve sonrasında kesintisiz biçimde devam eden çalışmalar bakımından hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilemez. Ne var ki; sigortalının Kuruma bildiriminin işe giriş tarihinden sonra yapılması, bir başka ifade ile sigortalının hizmet süresinin başlangıçtaki bir bölümünün Kuruma bildirilmeyerek sonrasının bildirilmesi ve Kuruma bildirimin yapıldığı tarihten önceki çalışmaların, bildirgelerin verildiği tarihide kapsar biçimde kesintisiz devam etmiş olması halinde, Kuruma bildirilmeyen çalışma süresi yönünden hak düşürücü sürenin hesaplanmasında; bildirim dışı tutulan sürenin sonu değil, kesintisiz olarak geçen çalışmaların sona erdiği yılın sonu başlangıç alınmalıdır.” (Y. 10. HD., E. 2017/6662 K. 2019/8451 T. 12.11.2019).

YABANCI İŞÇİNİN HİZMET TESPİT DAVASINDAN FERAGATİ

Hizmet tespit davası kamu düzenine ilişkindir. Hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılığın önlenmesi ile temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi için hizmet tespit davası özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmelidir. Bu sebeple yargılamada tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinilmemelidir. Bu dava sigortalının feragatiyle ya da işverenin kabulüyle sona ermez. Dolayısıyla yabancı işçiye sigorta yapılmaması sonucunda açılan hizmet tespit davalarında işçinin feragati sonuç doğurmaz.

“Davanın yasal dayanağı, 5510 sayılı Yasanın Geçici 7. maddesi kapsamında uygulama alanı bulan 506 sayılı Yasanın 79/10 maddesidir. 506 sayılı Yasanın 6. maddesinde ifade edildiği üzere “sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve feragat edilemez”. Anayasal haklar arasında yer alan sosyal güvenliğin yaşama geçirilmesindeki etkisi karşısında, sigortalı konumunda geçen çalışma sürelerinin saptanmasına ilişkin davaların, kamu düzenine ilişkin olduğu, bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesinin zorunlu ve gerekli bulunduğunun gözetilmesi zorunludur. Bu bağlamda, hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık süresi edinme durumlarının önlenmesi, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi için, bu tür davalarda tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinilmeyip, gerek görüldüğünde re’sen araştırma yapılarak kanıt toplanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.” (Y. 10. HD., E. 2012/21998 K. 2013/13304 T. 12.06.2013).

YABANCI İŞÇİ HİZMET TESPİT DAVASI KARARI

Hizmet tespit davasında, yabancının çalıştığı halde sigortalı olarak bildirilmediği süre, prim ödeme gün sayısı ve o günlere tekabül eden prime esas kazanç miktarı tespit edilir. Mahkeme kararı sonrasında SGK, işverenden tespiti yapılan döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesini ister. Ayrıca ödenmemiş primler ile gecikme cezası ve gecikme zammını işverenden tahsil eder. Daha sonra işverene idari para cezası uygular. İdari para cezasının miktarı işverenin yabancı işçiyi sigortasız çalıştırdığı süreye göre değişiklik gösterir.

YABANCIYA SİGORTA YAPILMAMASI ŞİKAYET

Yabancıya sigorta yapılmaması durumunda Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170 aranarak sigortasız işçi çalıştırıldığı ihbar edilebileceği gibi SGK’ya şikâyet dilekçesi de verilebilir. İnceleme ve denetim sonucunda yabancı işçiye sigorta yapılmaması hususu tespit edilirse işveren hakkında cezai işlem uygulanır.

YABANCI İŞÇİYE SİGORTA YAPILMAMASI CEZASI

İşverenin yabancı işçiye karşı sigorta yapma zorunluluğu vardır. Yabancı işçiye sigorta yapılmaması durumunda işverene idari para cezası verilir. 6735 sayılı kanun md. 23’de ise bu fiillerin tekrarı halinde idari para cezalarının bir kat artırılarak uygulanacağı ifade edilmiştir.

ÇALIŞMA İZNİ BULUNMAYAN YABANCI ÇALIŞTIRMA CEZASI

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 2023 yılında 35815 TL ceza verilmektedir.

YABANCININ İZİNSİZ ÇALIŞMA CEZASI

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2023 yılında 14318 TL ceza verilmektedir. Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya ise 2023 yılında 28655 TL ceza verilmektedir.

YABANCININ ÇALIŞTIRMA BİLDİRİMİNİN SÜRESİNDE YAPILMAMASI CEZASI

6735 sayılı Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 2023 yılında 2378 TL ceza verilmektedir.

YABANCININ KENDİSİNE YASAKLI BİR İŞTE ÇALIŞMASI

Yabancıların bazı işlerde çalışması yasaktır. Yabancının bu işlerde çalışması kamu düzeni gereğince yasaklanmıştır. Yasağa aykırılık durumunda iş sözleşmesi kesin olarak hükümsüz olur. Kesin hükümsüz olan sözleşmeye dayanılarak çalışılmış olunması durumunda sözleşme geçerli hale gelmez. Buna göre, kesin hükümsüz sayılan iş sözleşmesine dayanarak çalışmış olan yabancı, işçi sayılamaz ve bu kişi işçilikle ilgili herhangi bir haktan yararlanamaz. Çalışmasına izin verilmeyen bir işte çalışan yabancıya sigorta da yapılamaz. Aynı durum, yabancının çalışma izni olmadan çalışması durumunda da söz konusudur. Dolayısıyla çalışma izni olmadan çalışan yabancı işçilikle ilgili herhangi bir haktan yararlanamaz.

“Mahkemece yapılacak iş; davanın kamu düzenini ilgilendirir bir dava olduğu, bu tür davalarda re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu gözetilerek, öncelikle davacının çalışma iddiasına konu olan işin kanunlarla sadece Türk vatandaşlarına saklı tutulmuş bir iş niteliğinde olup olmadığı araştırılmalı, yabancıların çalışmasında engel bulunmayan bir iş niteliğinde olduğunun tespiti…” (Y. 10.HD 2013/14038 E., 2014/327 K., 16.01.2014).

YABANCI İŞÇİ SİGORTASI NASIL YAPILIR?

Yabancı işçi sigortası nasıl yapılır hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YABANCI İŞÇİ SİGORTA GİRİŞİ

Yabancı işçi sigorta girişi hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞMA SİGORTA PRİMİ

Yabancı işçi çalışma sigorta primi hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YABANCI UYRUKLU SİGORTALI İŞE GİRİŞ

Yabancı uyruklu sigortalı işe giriş hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YABANCI UYRUKLU İŞÇİ SİGORTA FİYATLARI

Yabancı uyruklu işçi sigorta fiyatları hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YABANCI UYRUKLU İŞÇİ SİGORTA GİRİŞİ NASIL YAPILIR

Yabancı uyruklu işçi sigorta girişi nasıl yapılır yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

YABANCI İŞÇİ SİGORTA KODU

Yabancı işçi sigorta kodu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YABANCI İŞÇİ SİGORTA PRİMİ NE KADAR 2023

Yabancı işçi sigorta primi ne kadar 2023 hususu yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

YABANCI İŞÇİYE SİGORTA YAPILMAMASI MAHKEME

Yabancı işçiye sigorta yapılmaması mahkeme hususu yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

YABANCI İŞÇİYE SİGORTA YAPILMAMASI İDARİ PARA CEZASI

Yabancı işçiye sigorta yapılmaması idari para cezası yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

YABANCI İŞÇİYE SİGORTA YAPILMAMASI AVUKATI

Yabancı işçiye sigorta yapılmaması avukatı yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

YABANCI İŞÇİYE SİGORTA YAPILMAMASI ANKARA AVUKATI

Yabancı işçiye sigorta yapılmaması Ankara avukatı yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

İlgili yazılarımız;

https://www.hkavukatlik.com/hizmet-tespit-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/calisma-izni-ihlali-sebebiyle-sinir-disi/

https://www.hkavukatlik.com/sinir-disi-etme-kararina-itiraz/

https://www.hkavukatlik.com/idari-gozetim-kararina-itiraz/

,

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI

PACLİTAXEL İLACI SGK DAVASI

Abraxane ilacı SGK davası, kanser hastalığının tedavisinde hayati derecede önemli olması sebebiyle mutlaka kullanılması gereken Abraxane isimli ilaca ait bedellerin hiçbir kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması, yargılama süreci için bu hususta ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma kararı verilmesi, dava açılıncaya kadar bahse konu ilacın temini sonrasında eksik ödenen bedellerin tahsiline karar verilmesi istemli davadır. Abraxane ilacı SGK davası, SGK mevzuatı ve sağlık hukuku mevzuatına hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuç alınmaktadır.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI İLE BENZER KONULARDA YAZILARIMIZ

Kanser ilacı SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Keytruda SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

SGK kanser ilacı davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Iclusig İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Selinexor İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Lynparza İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Tecentriq ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Ocrevus ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Qarziba ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Yervoy ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

PACLİTAXEL ETKEN MADDELİ ABRAXANE TEDAVİSİ

Albumin Bound Paclitaxel etken maddeli Abraxane isimli ilaç, meme, akciğer, pankreas, over (kadın yumurtalık) ve serviks (rahim ağzı) kanserlerinin tedavisinde sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Diğer tedavi yöntemlerinin uygulanması neticesinde hastalığın ilerlemesi durmazsa doktorlar tarafından Albumin Bound Paclitaxel etken maddeli Abraxane isimli ilaç reçete edilmektedir.

ABRAXANE İSİMLİ İLACI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Öncelikle hastanın doktorları, hastalığın tedavisinde Abraxane isimli ilacın kullanımının uygun olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na başvuru yapmalıdır. Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı Abraxane isimli ilacın kullanımını uygun görürse ilacın kullanımına ilişkin endikasyon dışı ilaç kullanım onayı verilir. Sağlık Bakanlığı onayı üzerine hastanın doktorları Abraxane isimli ilacın belirli bir süre kullanılmasına ilişkin ilaç kullanım raporu düzenler. Daha sonra bu ilacın belirli dozlarda kullanılması için doktorlar tarafından reçete düzenlenir.

PACLİTAXEL ETKEN MADDELİ ABRAXANE NASIL TEMİN EDİLİR?

Abraxane isimli ilaç SGK’nın bedelini ödediği ilaçlardandır. Ancak SGK son zamanlarda bu ilacı tedarik edemediğini ve hasta tarafından tedarik edilen ilaç bedellerinin fatura karşılığında hastaya ödeneceğini bildirmektedir. Bunun üzerine hastalar söz konusu ilacı kendi imkanları ile temin etmektedirler. Ancak hastanın fatura karşılığında ödediği ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından iade edilmemekte, her defasında yaklaşık 80.000 TL kesinti yapılarak eksik ödeme yapılmaktadır. Bu durum hastaların ilaçları alamamasına ve mağdur olmasına sebebiyet vermektedir.

ABRAXANE BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN SGK’YA BAŞVURU YAPILMASI

Abraxane isimli ilaç bedellerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen karşılanması ve daha önce yapılan kesintilerin iadesi için SGK’ya başvuru yapılabilir. Ancak SGK ilacın kuruma mal oluş bedeli kadarının ödenebildiği, fazla tutarların ödenemeyeceği gerekçesiyle başvuruları reddetmektedir. Buna gerekçe olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 4.3. Yurt Dışından İlaç Getirilmesi başlıklı maddenin 4. bendinde yer alan “EK-4/C Listesinde yer alan ilaçların kişilerin kendi imkânları ile (yurt dışından veya yurt içinden) temini halinde, ilaç bedelleri Kurumca belirlenen mevzuat kapsamında hak sahibi adına banka aracılığıyla ödenir. Bu şekilde ödemesi yapılacak ilacın bedeli, farklı finansal modeller kapsamında değerlendirilen ilaçlar dahil olmak üzere, aynı ilacın Kuruma mal oluş bedelinden fazla olamaz.” düzenlemesine dayanılmaktadır.

PACLİTAXEL YURT DIŞI İLAÇ TEMİNİ PROBLEMİ

SGK’nın Abraxane isimli ilaç bedelinin ancak Kuruma mal oluş tutarını ödeyebileceği ve fazla tutarı ödeyemeyeceği yaklaşımı hatalı ve hastaların haklarını ihlal eder niteliktedir. Zira SGK’nın tedarik ederek hastalara vermesi gereken ilacın SGK tarafından temin edilememesi her ay hastaların haksız bir şekilde yaklaşık 80.000 TL ödemesine sebep olmaktadır. Bu hizmetin SGK tarafından sunulamaması hastalara mal edilerek hastalar mağdur edilmektedir. Bu durum hastaların sağlık ve sosyal güvenlik haklarını ihlal etmektedir. Bu kesintiler hastaların ilaç bedellerini karşılamasını imkansızlaştırmaktadır. Söz konusu kesintilerin devam etmesi durumunda hastalar bu ilacı alamayacak ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla, kullanılması hayatiyet arz ettiği uzman hekimlerce belirtilen ilacın bedelinin tamamen karşılanmaması durumunda hastalar ilaç bedellerini ödeyemeyecek ve tedaviden yoksun kalacaklardır. Dolayısıyla, SGK’nın haksız ve hukuka aykırı red kararına karşı hastalar tarafından Abraxane ilacı SGK davası açılmasından başka çare yoktur.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI TALEPLER

Abraxane ilacı SGK davası için tedaviden sorumlu hekimler tarafından reçete edildiği sürece Abraxane isimli ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına, hastanın bu ilacı yargılama sırasında vakit kaybetmeksizin kullanmak zorunda olduğu, ilacı kendi imkanlarıyla temin edememesi halinde uygun tedaviyi göremeyeceği ve tedavinin aksaması sonucunda telafisi imkansız zararlara uğrayabileceği nazara alınarak ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma yoluyla dava süresince SGK tarafından karşılanmasına ve ilacın temini sonrasında eksik ödenen tutarların SGK’dan tahsiline karar verilmesi talep edilmelidir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Abraxane ilacı SGK davası görevli mahkeme, hastanın sağlık güvencesi kapsamında değişiklik göstermektedir. Abraxane ilacı SGK davası, hastanın sosyal güvencesine göre iş mahkemesi veya idare mahkemesinde açılmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 101, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğini düzenlemektedir.

5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden (01.08.2008) önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar ise Abraxane ilacı SGK davası için idare mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

“5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar yönünde ise Sosyal Güvenlik Kurumunun tesis edeceği işlem ve yapacağı muameleler idari işlem niteliğini korumaya devam edecek bunlara ilişkin ihtilaflarda da evvelce olduğu gibi idari yargı yeri görevli olmaya devam edecektir… Bu bakımdan 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra, prim esasına dayalı yeni sistemin içeriği ve Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, itiraz konusu kuralla, yargılamanın bütünlüğü ve uzman mahkeme olması nedeniyle Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde iş mahkemelerinin görevlendirilmesinde Anayasaya aykırılık görülmemiştir… Ancak, yukarıda açıklandığı üzere 5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce statüde bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileriyle ilgili sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasından doğan idari işlem ve eylem niteliğindeki uyuşmazlıklarda idari yargının görevinin devam edeceği açıktır.” (ANAYASA MAHKEMESİ 22.12.2011 T., 2010/65 E., 2011/169 K.).

“Yukarıda sözü edilen mevzuat hükümlerinin ve Anayasa Mahkemesi kararının birlikte değerlendirilmesinden, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce memur ve diğer kamu görevlisi olarak çalışmakta olanlar, daha önce olduğu üzere 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacakları gibi bunların emeklilikleri bakımından da aynı Kanun hükümlerinin uygulanmaya devam edileceği; ancak, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra memur ve diğer kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanların ise 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi uyarınca, bu Kanun hükümlerine tabi sigortalı sayılacağı ve haklarında 5434 sayılı Kanunun değil 5510 sayılı Kanunun öngördüğü kural ve esasların uygulanacağı dolayısıyla ihtilafların da adli yargı yerinde çözümleneceği açıktır.” (UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 26.10.2015 T., 2015/744 E., 2015/742 K.).

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ

Abraxane ilacı SGK davası sırasında, SGK tarafından verilen kararın iptali yanında daha önce ödenen tutarlara ilişkin eksik iadelerin de ödenmesi talep edilebilir. Bunun neticesinde dava tarihinden önce ilaçlar için ödenen tutarların tamamı iade alınabilir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI İHTİYATİ TEDBİR

Abraxane ilacı SGK davası görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin tamamının SGK tarafından karşılanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talep edilebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) md. 389 kapsamında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaksa ya da tamamen imkânsız hâle gelecekse veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar doğacaksa uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. Bunun için dayanılan ihtiyati tedbir sebebi ve türü açıkça belirtilmeli ve davanın esası yönünden haklılık yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Hakların derhâl korunmasında zorunluluk bulunması hâlinde ise karşı taraf dinlenmeden de tedbire karar verilebilir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Abraxane ilacı SGK davası görevli mahkemenin idare mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talep edilebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) md. 27/2 kapsamında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak ilacın bu süreçte alınmaması, hastanın hayatını tehlikeye sokarak yaşam hakkını ihlal edecekse idari işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI KARARDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER?

Abraxane ilacı SGK davası sırasında ihtiyati tedbir veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda alınan kararın SGK’nın ilgili birimine sunulması gerekir. Bu durumda, söz konusu ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından karşılanacaktır.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI ADLİ YARDIM

HMK md. 334 kapsamında, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olanlar, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bunun neticesinde dava harç ve masraflardan muaf olunur. Abraxane ilacı SGK davası sırasında da adli yardım talep edilerek hastanın yargılama giderlerini ödemesi engellenebilir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Abraxane ilacı SGK davasında, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek SGK mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılır. Bu kapsamda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati önemi haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, kullanılmasının tıbben ve fennen hastanın iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı, ilacın hangi tür hastalıklarda hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağı, ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı bilirkişi marifetiyle tespit edilir. Buna ilişkin sağlık kurulu raporu için üniversitelerin ilgili anabilim dalında görevli hekimler görevlendirilir.

PACLİTAXEL ETKEN MADDELİ ABRAXANE İLACI SGK DAVASI KABULÜ

Bilirkişi raporu alındıktan sonra dosya içerisinde yer alan mevcut görüş, karar ve raporlar irdelenip varsa çelişkiler giderilir. İlacın, anılan hastalığın tedavisinde kullanılmasının hayati önemi haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payı da irdelenecek denetime elverişli hesap raporu alınır. Bunun sonucuna göre de karar verilir. Dolayısıyla, hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, anılan ilacın uygun olarak seçilip seçilmediği, dozu ve uygulama süresinin belirlenip belirlenmediği ve reçeteye bağlanıp bağlanmadığı, hastalığının ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavide fayda görüp görmediği gibi birçok husus incelendikten sonra davanın kabulüne karar verilir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI KAZANANLAR

Abraxane ilacı SGK davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ABRAXANE İLACINI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Abraxane ilacını SGK’nın karşılaması için ne yapılmalıdır yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

PACLİTAXEL İLACINI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Paclitaxel ilacını SGK’nın karşılaması için ne yapılmalıdır yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ABRAXANE NASIL TEMİN EDİLİR?

Abraxane nasıl temin edilir konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

PACLİTAXEL NASIL TEMİN EDİLİR?

Paclitaxel nasıl temin edilir konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ABRAXANE ÖDENMESİ İÇİN SGK’YA BAŞVURU YAPILMASI

Abraxane ödenmesi için SGK’ya başvuru yapılması konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

PACLİTAXEL ÖDENMESİ İÇİN SGK’YA BAŞVURU YAPILMASI

Paclitaxel ödenmesi için SGK’ya başvuru yapılması konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

SGK YURT DIŞI İLAÇ BAŞVURUSU

SGK yurt dışı ilaç başvurusu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YURT DIŞI İLAÇLARI NASIL TEMİN EDİLİR

Yurt dışı ilaçları nasıl temin edilir hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YURT DIŞINDAN İLAÇ GETİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Yurt dışından ilaç getirmek için gerekli olan belgeler yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Abraxane ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

PACLİTAXEL İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Paclitaxel ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ABRAXANE İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Abraxane ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

PACLİTAXEL İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Paclitaxel ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ABRAXANE İLACI FİYATI 2023

Abraxane 100 mg 1 vital ilacının 2023 yılı fiyatı yaklaşık 150.000 TL’dir.

PACLİTAXEL İLACI FİYATI 2023

Paclitaxel 100 mg 1 vital ilacının 2023 yılı fiyatı yaklaşık 150.000 TL’dir.

SGK’YA KARŞI KANSER İLACI DAVASI KAZANANLAR

SGK’ya karşı kanser ilacı davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

,

YERVOY İLACI SGK DAVASI

YERVOY İLACI SGK DAVASI KAZANANLAR

Yervoy ilacı SGK davası, kanser hastalığının tedavisinde hayati derecede önemli olması sebebiyle mutlaka kullanılması gereken İpilimumab etken maddeli Yervoy ilacına ait bedellerin hiçbir kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması, yargılama süreci için bu hususta ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma kararı verilmesi, dava açılıncaya kadar bahse konu ilacın temini için ödenen bedellerin tahsiline karar verilmesi istemli davadır. Yervoy ilacı SGK davası, SGK ve sağlık hukuku mevzuatına hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuç alınmaktadır.

YERVOY İLACI SGK DAVASI İLE BENZER KONULARDA YAZILARIMIZ

Kanser ilacı SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Keytruda SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

SGK kanser ilacı davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Iclusig İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Selinexor İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Lynparza İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Tecentriq ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Ocrevus ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Qarziba ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

İPİLİMUMAB ETKEN MADDELİ İLAÇ HANGİ TEDAVİLERDE KULLANILIR?

İpilimumab etken maddeli ilaç, bir cilt kanseri türü olan ilerlemiş melanom tedavisinde kullanılır. İpilimumab etken maddeli Yervoy ilacı, diğer tedavi yöntemlerinin uygulanması neticesinde hastalığın ilerlemesi durmazsa doktorlar tarafından reçete edilmektedir.

İPİLİMUMAB İLACINI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Öncelikle hastanın doktorları, tedavide İpilimumab etken maddeli ilacın kullanımının uygun olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na başvuru yapmalıdırlar. Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı İpilimumab etken maddeli ilacın kullanımını uygun görürse ilacın kullanımına ilişkin endikasyon dışı ilaç kullanım onayı verir. Sağlık Bakanlığı onayı üzerine hastanın doktorları İpilimumab etken maddeli ilacın belirli bir süre kullanılmasına ilişkin ilaç kullanım raporu düzenlerler. Daha sonra bu ilacın belirli dozlarda kullanılması için reçete düzenlenir.

İPİLİMUMAB ETKEN MADDELİ İLAÇ NASIL TEMİN EDİLİR?

İpilimumab etken maddeli ilaç SGK’nın bedelini ödemediği ilaçlardandır. İpilimumab etken maddeli ilaç ücretinin fazla olması ve bedelinin SGK tarafından karşılanmaması hastaları ilaçları alamama noktasına getirerek mağdur etmektedir.

İPİLİMUMAB İLAÇ BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN SGK’YA BAŞVURU YAPILMASI

İpilimumab etken maddeli Yervoy ilacı bedellerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen karşılanması için SGK’ya başvuru yapılabilir. Ancak SGK bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almayan İpilimumab etken maddeli Yervoy ilacının SGK tarafından karşılanmadığı yönünde cevap vermektedir. Buna gerekçe olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gösterilmektedir. SGK tarafından finansmanı sağlanan ilaçların raporlama ve reçeteleme kriterleri ile ödeme usul ve esaslarını düzenleyen SUT’un ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası md. 63 ve md. 72 gereğince oluşturulan komisyonlarda klinik ve teknik veriler kullanılarak, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri de dikkate alınmak suretiyle ve konusunda uzman ilgili branş hekimlerinin görüşleri de alınarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. İpilimumab etken maddeli Yervoy ilacı açısından verilen red kararında dayanılan SUT 4.1.9 Bedeli Ödenecek İlaçlar (Ek-4/A) maddesi şu şekildedir;

“(1) Kurumca bedeli ödenecek olan ilaçlar Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/A) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkod/karekod numaraları yer almayan ilaçların bedelleri hiç bir koşulda Kurumca ödenmez…”

SGK İMMÜNOTERAPİ İLACI DAVASI

SGK’nın İpilimumab etken maddeli Yervoy ilacının bedelini karşılamaması hatalı ve hastaların haklarını ihlal eder niteliktedir. Söz konusu durumun devam etmesi durumunda hastalar bu ilacı alamayacak ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla, kullanılması hayatiyet arz ettiği uzman hekimlerce belirtilen ilacın bedelinin tamamen karşılanmaması durumunda hastalar ilaç bedellerini ödeyemeyecek ve tedaviden yoksun kalacaklardır. Dolayısıyla, SGK’nın haksız ve hukuka aykırı red kararına karşı hastalar tarafından Yervoy ilacı SGK davası açılmalıdır.

SGK KANSER İLACI DAVASI TALEPLER

Yervoy ilacı SGK davası için tedaviden sorumlu hekimler tarafından reçete edildiği sürece ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına, hastanın bu ilacı yargılama sırasında vakit kaybetmeksizin kullanmak zorunda olduğu, ilacı kendi imkanlarıyla temin edememesi halinde uygun tedaviyi göremeyeceği ve tedavinin aksaması sonucunda telafisi imkansız zararlara uğrayabileceği nazara alınarak ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın dava süresince karşılanmasına ve ilacın temini sonrasında eksik ödenen tutarların tahsiline karar verilmesi talep edilmelidir.

YERVOY İLACI SGK DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Yervoy ilacı SGK davası görevli mahkeme, hastanın sağlık güvencesi kapsamında değişiklik göstermektedir. Yervoy ilacı SGK davası, hastanın sosyal güvencesine göre iş mahkemesi veya idare mahkemesinde açılmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 101, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğini düzenlemektedir.

5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden (01.08.2018) önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar ise Yervoy ilacı SGK davası için idare mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

YERVOY İLACI SGK DAVASI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ

Yervoy ilacı SGK davası sırasında, SGK tarafından verilen kararın iptali yanında daha önce ödenen tutarların da iadesi talep edilebilir. Bunun neticesinde dava tarihinden önce ilaçlar için ödenen tutarların tamamı iade alınabilir.

YERVOY İLACI SGK DAVASI İHTİYATİ TEDBİR

Yervoy ilacı SGK davası görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin tamamının SGK tarafından karşılanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talep edilebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 389 kapsamında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaksa ya da tamamen imkânsız hâle gelecekse veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar doğacaksa uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. Bunun için dayanılan ihtiyati tedbir sebebi ve türü açıkça belirtilmeli ve davanın esası yönünden haklılık yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Hakların derhâl korunmasında zorunluluk bulunması hâlinde ise karşı taraf dinlenmeden de tedbire karar verilebilir.

YERVOY İLACI SGK DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Yervoy ilacı SGK davası görevli mahkemenin idare mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talep edilebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 27/2 kapsamında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak ilacın bu süreçte alınmaması, hastanın hayatını tehlikeye sokarak yaşam hakkını ihlal edecekse idari işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

YERVOY İLACI SGK DAVASI KARARDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER?

Yervoy ilacı SGK davası sırasında ihtiyati tedbir veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda alınan kararın SGK’nın ilgili birimine sunulması gerekir. Bu durumda, söz konusu ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından karşılanacaktır.

YERVOY İLACI SGK DAVASI ADLİ YARDIM

HMK md. 334 kapsamında, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olanlar, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bunun neticesinde dava harç ve masraflardan muaf olunur. Yervoy ilacı SGK davası sırasında da adli yardım talep edilerek hastanın yargılama giderlerini ödemesi engellenebilir.

YERVOY İLACI SGK DAVASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Yervoy ilacı SGK davasında, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek SGK mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılır. Bu kapsamda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati önemi haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, kullanılmasının tıbben ve fennen hastanın iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı, ilacın hangi tür hastalıklarda hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağı, ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı bilirkişi marifetiyle tespit edilir. Buna ilişkin sağlık kurulu raporu için üniversitelerin ilgili anabilim dalında görevli hekimler görevlendirilir.

KANSER İLACI SGK DAVASI KABULÜ

Bilirkişi raporu alındıktan sonra dosya içerisinde yer alan mevcut görüş, karar ve raporlar irdelenip varsa çelişkiler giderilir. İlacın, anılan hastalığın tedavisinde kullanılmasının hayati önemi haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payı da irdelenecek denetime elverişli hesap raporu alınır. Bunun sonucuna göre de karar verilir. Dolayısıyla, hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, anılan ilacın uygun olarak seçilip seçilmediği, dozu ve uygulama süresinin belirlenip belirlenmediği ve reçeteye bağlanıp bağlanmadığı, hastalığının ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavide fayda görüp görmediği gibi birçok husus incelendikten sonra davanın kabulüne karar verilir.

KANSER İLACI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Kanser ilacına ilişkin yapılan başvuruda Anayasa Mahkemesi 14 Ağustos 2020 tarih ve 2020/22945 başvuru sayılı kararında ilaç bedelinin tedavi süresince ödenmesinin derhal sağlanmasına karar vermiştir. İlgili kararda, “bahse konu ilacın başvurucunun hastalığının tedavisindeki önemi ve aciliyeti gözetildiğinde, başvurucunun tedavisine derhal başlanması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, başvurucunun maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğu anlaşılmakla, oluşan tehlikenin ortadan kaldırılması konusunda derhal gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesi gerekir.” ifadeleri kullanılmıştır.

KANSER İLACI SGK DAVASI KAZANANLAR

İPİLİMUMAB İLACININ TEMİNİ

İpilimumab ilacının temini hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İPİLİMUMAB YURT DIŞI İLAÇ BAŞVURUSU

İpilimumab yurt dışı ilaç başvurusu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YERVOY İLACI NASIL TEMİN EDİLİR

Yervoy ilacı nasıl temin edilir hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YERVOY İLACI TEMİNİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Yervoy ilacı temini için gerekli olan belgeler yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

İPİLİMUMAB İLAÇ LİSTESİNDE VAR MI

İpilimumab ilaç listesinde var mı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK YURT DIŞI İLAÇ TEMİN LİSTESİ

SGK yurt dışı ilaç temin listesi hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YERVOY İÇİN ECZANEYE BAŞVURU

Yervoy için eczaneye başvuru hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK YURT DIŞI İLAÇ BİRİMİ ŞİKAYET

SGK yurt dışı ilaç birimi şikayet hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YURT DIŞI İLAÇ NE ZAMAN GELİR?

Yurt dışı ilaç ne zaman gelir hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YERVOY İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Yervoy ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İPİLİMUMAB İLACI SGK DAVASI AVUKATI

İpilimumab ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YERVOY İLACI FİYATI 2023

Yervoy ilacının 2023 yılı fiyatı 200 mg/40ml için 199.412 TL’dir.

İPİLİMUMAB İLACI FİYATI 2023

İpilimumab ilacının 2023 yılı fiyatı 200 mg/40ml için 199.412 TL’dir.

SGK’YA KARŞI KANSER İLACI DAVASI KAZANANLAR

SGK’ya karşı kanser ilacı davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

,

OCREVUS İLACI SGK DAVASI

OCREVUS İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Ocrevus ilacı SGK davası, multipl skleroz (MS) hastalığının tedavisinde hayati derecede önemli olması sebebiyle mutlaka kullanılması gereken Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus isimli ilacına ait bedellerin hiçbir kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması, yargılama süreci için bu hususta ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma kararı verilmesi, dava açılıncaya kadar Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus isimli ilacın temini sonrasında eksik ödenen bedellerin tahsiline karar verilmesi istemli davadır. Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası, SGK ve sağlık hukuku mevzuatına hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuçlar alınır.

OCREVUS İLACI SGK DAVASI İLE BENZER YAZILARIMIZ

Kanser ilacı SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Keytruda SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

SGK kanser ilacı davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Iclusig İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Selinexor İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Lynparza İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Tecentriq ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS HANGİ HASTALIKTA KULLANILIR?

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus, Ataklarla Seyreden Multipl Skleroz (RMS) ve Primer Progresif Multipl Skleroz (PPMS) hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Multipl Skleroz (MS) hastalığı, omurilik, beyin ve optik sinirlerin oluşturduğu merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalıktır. MS hastalığı neticesinde hasara ve enflamasyona uğrayan sinir sistemi gerektiği gibi çalışamaz. MS hastalığının tedavisinde birçok ilaç ve tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacıdır. Diğer ilaç ve tedavi yöntemleri neticesinde hastalığın ilerlemesinin durmadığı durumlarda Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı reçete edilir.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS İLACI NASIL TEMİN EDİLİR?

Yakın bir tarihe kadar SGK tarafından karşılanan Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı ayakta tedavi gören hastalar için geri ödeme listesinden çıkarılmıştır. Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacının pahalı olması ve SGK tarafından karşılanmaması, hastaları ilacı alamama noktasına getirmiş ve mağduriyet oluşturmuştur.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS İLACI İÇİN SGK’YA BAŞVURU

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı bedellerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen karşılanması için SGK’ya başvuru yapılabilir. Ancak SGK, başvuru yapan kişilere geri ödeme listesinden çıkarıldığı için ilaç bedellerinin karşılanmadığı yönünde cevap vermektedir.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS İLACI SGK DAVASI

SGK’nın Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı bedelini karşılamaması hatalı ve hastaların haklarını ihlal eder niteliktedir. Söz konusu durumun devam etmesi durumunda hastalar bu ilacı alamayacak ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla, kullanılması hayatiyet arz ettiği uzman hekimlerce belirtilen ilacın bedelinin tamamen karşılanmaması durumunda hastalar ilaç bedellerini ödeyemeyecek ve tedaviden yoksun kalacaklardır. Dolayısıyla, SGK’nın haksız ve hukuka aykırı red kararına karşı hastaların Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası açmaları gerekmektedir.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS İLACI SGK DAVASI TALEPLER

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası için tedaviden sorumlu hekimler tarafından reçete edildiği sürece ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması, hastanın bu ilacı yargılama sırasında vakit kaybetmeksizin kullanmak zorunda olduğu, ilacı kendi imkanlarıyla temin edememesi halinde uygun tedaviyi göremeyeceği ve tedavinin aksaması durumunda telafisi imkansız zararlara uğrayabileceği nazara alınarak ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın dava süresince SGK tarafından karşılanması ve ilacın temini sonrasında eksik ödenen tutarların SGK’dan tahsiline karar verilmesi talep edilmelidir.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS İLACI SGK DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası görevli mahkeme, hastanın sağlık güvencesi kapsamında değişiklik göstermektedir. Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası, hastanın sosyal güvencesine göre iş mahkemesi veya idare mahkemesinde açılmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı Kanun) md. 101, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğini düzenlemektedir.

5754 sayılı Kanun‘un yürürlüğe girmesinden (01.08.2018) önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar ise Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası için idare mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

OCREVUS İLACI SGK DAVASI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası sırasında, SGK tarafından verilen kararın iptali yanında daha önce ödenen tutarların iadesi de talep edilebilir. Bunun neticesinde, ilaç için dava tarihinden önce ödenen tutarların tamamı iade alınabilir.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS İLACI SGK DAVASI İHTİYATİ TEDBİR

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin tamamının SGK tarafından karşılanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talep edilebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) md. 389 kapsamında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaksa ya da tamamen imkânsız hâle gelecekse veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar doğacaksa uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. Bunun için dayanılan ihtiyati tedbir sebebi ve türü açıkça belirtilmeli ve davanın esası yönünden haklılık yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Hakların derhâl korunmasında zorunluluk bulunması hâlinde ise karşı taraf dinlenmeden de tedbire karar verilebilir.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS İLACI SGK DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası görevli mahkemenin idare mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talep edilebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) md. 27/2 kapsamında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak ilacın bu süreçte alınmaması, hastanın hayatını tehlikeye sokarak yaşam hakkını ihlal edecekse idari işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

OCREVUS İLACI SGK DAVASINDAN SONRA YAPILACAKLAR

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası sırasında ihtiyati tedbir veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda alınan kararın SGK’nın ilgili birimine sunulması gerekir. Bu durumda, söz konusu ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından karşılanır.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS İLACI SGK DAVASI ADLİ YARDIM

HMK md. 334 kapsamında, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olanlar, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bunun neticesinde dava harç ve masraflardan muaf olunur. Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası sırasında da adli yardım talep edilerek hastanın yargılama giderlerini ödemesi engellenebilir.

OCREVUS İLACI SGK DAVASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası sırasında, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek SGK mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılır. Bu kapsamda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati önemi haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, kullanılmasının tıbben ve fennen hastanın iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı, ilacın hangi tür hastalıklarda hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağı, ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı bilirkişi marifetiyle tespit edilir. Buna ilişkin sağlık kurulu raporu için üniversitelerin ilgili anabilim dalında görevli hekimler görevlendirilir.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS İLACI SGK DAVASI KABULÜ

Bilirkişi raporu alındıktan sonra dosya içerisinde yer alan mevcut görüş, karar ve raporlar irdelenip varsa çelişkiler giderilir. İlacın, anılan hastalığın tedavisinde kullanılmasının hayati önemi haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payı da irdelenecek denetime elverişli hesap raporu alınır. Bunun sonucuna göre de karar verilir. Dolayısıyla, hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, anılan ilacın uygun olarak seçilip seçilmediği, dozu ve uygulama süresinin belirlenip belirlenmediği ve reçeteye bağlanıp bağlanmadığı, hastalığının ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavide fayda görüp görmediği gibi birçok husus incelendikten sonra davanın kabulüne karar verilir.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS İLACI SGK DAVASI KAZANANLAR

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus ilacı SGK davası kazananlar hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS SATIN ALMA

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus satın alma hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MS İLACI OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS

MS ilacı Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCREVUS 300 MG FİYATI

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus 300 mg fiyatı 2023 Haziran ayı itibariyle 57.200,00-TL’dir.

OCREVUS 300 MG DEVLET KARŞILIYOR MU?

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus 300 mg devlet karşılıyor mu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS KULLANANLAR

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus kullananlar hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCRELİZUMAB ETKEN MADDELİ OCREVUS SGK KARŞILIYOR MU

Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus SGK karşılıyor mu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCREVUS 300 MG 2023 FİYATI

Ocrevus 300 mg fiyatı 2023 Haziran ayı itibariyle 57.200,00-TL’dir.

OCRELİZUMAB 2023 FİYATI

Ocrelizumab 300 mg fiyatı 2023 Haziran ayı itibariyle 57.200,00-TL’dir

OCRELİZUMAB İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Ocrelizumab ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCREVUS İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Ocrevus ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCRELİZUMAB İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Ocrelizumab ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCREVUS İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Ocrevus ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCRELİZUMAB İLACI SGK DAVASI İSTANBUL AVUKATI

Ocrelizumab ilacı SGK davası İstanbul avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCREVUS İLACI SGK DAVASI İSTANBUL AVUKATI

Ocrevus ilacı SGK davası İstanbul avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCRELİZUMAB İLACI SGK DAVASI İZMİR AVUKATI

Ocrelizumab ilacı SGK davası İzmir avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OCREVUS İLACI SGK DAVASI İZMİR AVUKATI

Ocrevus ilacı SGK davası İzmir avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK’YA KARŞI MS İLACI DAVASI KAZANANLAR

SGK’ya karşı MS ilacı davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

,

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI İSTANBUL

Tecentriq ilacı SGK davası, kanser hastalığının tedavisinde hayati derecede önemli olması sebebiyle mutlaka kullanılması gereken Atezolizumab etken maddeli Tecentriq isimli ilacına ait bedellerin hiçbir kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması, yargılama süreci için bu hususta ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma kararı verilmesi, dava açılıncaya kadar Atezolizumab etken maddeli Tecentriq isimli ilacın temini sonrasında eksik ödenen bedellerin tahsiline karar verilmesi istemli davadır. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası, SGK ve sağlık hukuku mevzuatına hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuçlar alınır.

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI İLE BENZER KONULARDA YAZILARIMIZ

Kanser ilacı SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Keytruda SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

SGK kanser ilacı davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Iclusig İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Selinexor İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Lynparza İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ HANGİ HASTALIKTA KULLANILIR?

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq özellikle üçlü-negatif meme kanseri, karaciğer kanseri, melanom, üreteryal kanser, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanserine yakalanan yetişkinlerde belirli kullanımlar için FDA onayı almıştır. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı diğer tedavi yöntemleri neticesinde hastalığın ilerlemesi durmazsa doktorlar tarafından reçete edilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACININ SGK TARAFINDAN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Öncelikle hastanın doktoru, hastalığın tedavisinde Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacının kullanımının uygun olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na başvuru yapmalıdır. Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı, Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacının kullanımını uygun görürse ilacın kullanımına ilişkin endikasyon dışı ilaç kullanım onayı verir. Sağlık Bakanlığı onayı üzerine hastanın doktorları Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacının belirli bir süre kullanılmasına ilişkin ilaç kullanım raporu düzenlerler. Daha sonra bu ilacın belirli dozlarda kullanılması için reçete düzenlenir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI NASIL TEMİN EDİLİR?

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK’nın bedelini ödemediği ilaçlardandır. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı ücretinin fazla olması ve bu ücretlerin SGK tarafından karşılanmaması hastaları ilaçları alamama noktasına getirerek mağdur etmektedir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI İÇİN SGK’YA BAŞVURU

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı bedellerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen karşılanması için SGK’ya başvuru yapılabilir. Ancak SGK bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almayan Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacının SGK tarafından karşılanmadığı yönünde cevap vermektedir. Buna gerekçe olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gösterilmektedir. SGK tarafından finansmanı sağlanan ilaçların raporlama ve reçeteleme kriterleri ile ödeme usul ve esaslarını düzenleyen SUT’un ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 63 ve md. 72 gereğince oluşturulan komisyonlarda klinik ve teknik veriler kullanılarak, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri de dikkate alınmak suretiyle ve konusunda uzman ilgili branş hekimlerinin görüşleri de alınarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı açısından verilen red kararında dayanılan SUT 4.1.9 Bedeli Ödenecek İlaçlar (Ek-4/A) maddesi şu şekildedir;

“(1) Kurumca bedeli ödenecek olan ilaçlar Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/A) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkod/karekod numaraları yer almayan ilaçların bedelleri hiç bir koşulda Kurumca ödenmez…”

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI

SGK’nın Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı bedelini karşılamaması hatalı ve hastaların haklarını ihlal eder niteliktedir. Söz konusu durumun devam etmesi durumunda hastalar bu ilacı alamayacak ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla, kullanılması hayatiyet arz ettiği uzman hekimlerce belirtilen ilacın bedelinin tamamen karşılanmaması durumunda hastalar ilaç bedellerini ödeyemeyecek ve tedaviden yoksun kalacaklardır. Dolayısıyla, SGK’nın haksız ve hukuka aykırı red kararına karşı hastaların Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası açmaları gerekmektedir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI TALEPLER

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası için tedaviden sorumlu hekimler tarafından reçete edildiği sürece ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması, hastanın bu ilacı yargılama sırasında vakit kaybetmeksizin kullanmak zorunda olduğu, ilacı kendi imkanlarıyla temin edememesi halinde uygun tedaviyi göremeyeceği ve tedavinin aksaması durumunda telafisi imkansız zararlara uğrayabileceği nazara alınarak ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın dava süresince SGK tarafından karşılanması ve ilacın temini sonrasında eksik ödenen tutarların SGK’dan tahsiline karar verilmesi talep edilmelidir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası görevli mahkeme, hastanın sağlık güvencesi kapsamında değişiklik göstermektedir. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası, hastanın sosyal güvencesine göre iş mahkemesi veya idare mahkemesinde açılmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 101, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğini düzenlemektedir.

5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden (01.08.2018) önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar ise Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası için idare mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası sırasında, SGK tarafından verilen kararın iptali yanında daha önce ödenen tutarların da iadesi talep edilebilir. Bunun neticesinde dava tarihinden önce ilaçlar için ödenen tutarların tamamı iade alınabilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI İHTİYATİ TEDBİR

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin tamamının SGK tarafından karşılanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talep edilebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 389 kapsamında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaksa ya da tamamen imkânsız hâle gelecekse veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar doğacaksa uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. Bunun için dayanılan ihtiyati tedbir sebebi ve türü açıkça belirtilmeli ve davanın esası yönünden haklılık yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Hakların derhâl korunmasında zorunluluk bulunması hâlinde ise karşı taraf dinlenmeden de tedbire karar verilebilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası görevli mahkemenin idare mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talep edilebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 27/2 kapsamında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak ilacın bu süreçte alınmaması, hastanın hayatını tehlikeye sokarak yaşam hakkını ihlal edecekse idari işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI KARARDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası sırasında ihtiyati tedbir veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda alınan kararın SGK’nın ilgili birimine sunulması gerekir. Bu durumda, söz konusu ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından karşılanır.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI ADLİ YARDIM

HMK md. 334 kapsamında, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olanlar, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bunun neticesinde dava harç ve masraflardan muaf olunur. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası sırasında da adli yardım talep edilerek hastanın yargılama giderlerini ödemesi engellenebilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası sırasında, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek SGK mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılır. Bu kapsamda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati önemi haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, kullanılmasının tıbben ve fennen hastanın iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı, ilacın hangi tür hastalıklarda hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağı, ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı bilirkişi marifetiyle tespit edilir. Buna ilişkin sağlık kurulu raporu için üniversitelerin ilgili anabilim dalında görevli hekimler görevlendirilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI KABULÜ

Bilirkişi raporu alındıktan sonra dosya içerisinde yer alan mevcut görüş, karar ve raporlar irdelenip varsa çelişkiler giderilir. İlacın, anılan hastalığın tedavisinde kullanılmasının hayati önemi haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payı da irdelenecek denetime elverişli hesap raporu alınır. Bunun sonucuna göre de karar verilir. Dolayısıyla, hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, anılan ilacın uygun olarak seçilip seçilmediği, dozu ve uygulama süresinin belirlenip belirlenmediği ve reçeteye bağlanıp bağlanmadığı, hastalığının ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavide fayda görüp görmediği gibi birçok husus incelendikten sonra davanın kabulüne karar verilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI KAZANANLAR

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası kazananlar hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ SATIN ALMA

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq satın alma hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KANSER İLACI ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ

Kanser ilacı Atezolizumab etken maddeli Tecentriq hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ 1200 MG FİYATI

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq 1200 mg fiyatı 2023 Haziran ayı itibariyle 45.000,00-TL’dir.

TECENTRİQ 1200 MG DEVLET KARŞILIYOR MU?

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq 1200 mg devlet karşılıyor mu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ KULLANANLAR

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq kullananlar hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ SGK KARŞILIYOR MU

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq SGK karşılıyor mu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ 2023 FİYATI

Tecentriq 1200 mg fiyatı 2023 Haziran ayı itibariyle 45.000,00-TL’dir.

ATEZOLİZUMAB 2023 FİYATI

Atezolizumab 1200 mg fiyatı 2023 Haziran ayı itibariyle 45.000,00-TL’dir

ATEZOLİZUMAB İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Atezolizumab ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Tecentriq ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Atezolizumab ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Tecentriq ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB İLACI SGK DAVASI İSTANBUL AVUKATI

Atezolizumab ilacı SGK davası İstanbul avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI İSTANBUL AVUKATI

Tecentriq ilacı SGK davası İstanbul avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB İLACI SGK DAVASI İZMİR AVUKATI

Atezolizumab ilacı SGK davası İzmir avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI İZMİR AVUKATI

Tecentriq ilacı SGK davası İzmir avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK’YA KARŞI KANSER İLACI DAVASI KAZANANLAR

SGK’ya karşı kanser ilacı davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

,

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Lynparza ilacı SGK davası, kanser hastalığının tedavisinde hayati derecede önemli olması sebebiyle mutlaka kullanılması gereken Lynparza ilacına ait bedellerin hiçbir kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması, yargılama süreci için bu hususta ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma kararı verilmesi, dava açılıncaya kadar bahse konu ilacın temini sonrasında eksik ödenen bedellerin tahsiline karar verilmesi istemli davadır. Lynparza ilacı SGK davası, SGK ve sağlık hukuku mevzuatına hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuçlar alınır.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI İLE BENZER KONULARDA YAZILARIMIZ

Kanser ilacı SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Keytruda SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

SGK kanser ilacı davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Iclusig İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Selinexor İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

OLAPARİB ETKEN MADDELİ LYNPARZA HANGİ TEDAVİLERDE KULLANILIR?

Olaparib etken maddeli Lynparza ilacı genel olarak yumurtalık, fallop tüpü, meme, pankreas veya primer periton (karın zarı) kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Olaparib etken maddeli Lynparza ilacı diğer tedavi yöntemleri neticesinde hastalığın ilerlemesi durmazsa doktorlar tarafından reçete edilir.

LYNPARZA İLACININ SGK TARAFINDAN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Öncelikle hastanın doktoru, hastalığın tedavisinde Olaparib etken maddeli Lynparza ilacının kullanımının uygun olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na başvuru yapmalıdır. Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı, Olaparib etken maddeli Lynparza ilacının kullanımını uygun görürse ilacın kullanımına ilişkin endikasyon dışı ilaç kullanım onayı verir. Sağlık Bakanlığı onayı üzerine hastanın doktorları Olaparib etken maddeli Lynparza ilacının belirli bir süre kullanılmasına ilişkin ilaç kullanım raporu düzenlerler. Daha sonra bu ilacın belirli dozlarda kullanılması için reçete düzenlenir.

OLAPARİB ETKEN MADDELİ LYNPARZA İLACI NASIL TEMİN EDİLİR?

Olaparib etken maddeli Lynparza ilacı SGK’nın bedelini ödemediği ilaçlardandır. Olaparib etken maddeli Lynparza ilacı ücretinin fazla olması ve bu ücretlerin SGK tarafından karşılanmaması hastaları ilaçları alamama noktasına getirerek mağdur etmektedir.

OLAPARİB ETKEN MADDELİ LYNPARZA İLACI İÇİN SGK’YA BAŞVURU

Olaparib etken maddeli Lynparza ilacı bedellerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen karşılanması için SGK’ya başvuru yapılabilir. Ancak SGK bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almayan bu ilacın kurum tarafından karşılanmadığı yönünde cevap vermektedir. Buna gerekçe olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gösterilmektedir. SGK tarafından finansmanı sağlanan ilaçların raporlama ve reçeteleme kriterleri ile ödeme usul ve esaslarını düzenleyen SUT’un ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 63 ve md. 72 gereğince oluşturulan komisyonlarda klinik ve teknik veriler kullanılarak, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri de dikkate alınmak suretiyle ve konusunda uzman ilgili branş hekimlerinin görüşleri de alınarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. Olaparib etken maddeli Lynparza ilacı açısından verilen red kararında dayanılan SUT 4.1.9 Bedeli Ödenecek İlaçlar (Ek-4/A) maddesi şu şekildedir;

“(1) Kurumca bedeli ödenecek olan ilaçlar Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/A) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkod/karekod numaraları yer almayan ilaçların bedelleri hiç bir koşulda Kurumca ödenmez…”

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI

SGK’nın Olaparib etken maddeli Lynparza ilacı bedelini karşılamaması hatalı ve hastaların haklarını ihlal eder niteliktedir. Söz konusu durumun devam etmesi durumunda hastalar bu ilacı alamayacak ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla, kullanılması hayatiyet arz ettiği uzman hekimlerce belirtilen ilacın bedelinin tamamen karşılanmaması durumunda hastalar ilaç bedellerini ödeyemeyecek ve tedaviden yoksun kalacaklardır. Dolayısıyla, SGK’nın haksız ve hukuka aykırı red kararına karşı hastaların Lynparza ilacı SGK davası açmaları gerekmektedir.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI TALEPLER

Lynparza ilacı SGK davası için tedaviden sorumlu hekimler tarafından reçete edildiği sürece ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması, hastanın bu ilacı yargılama sırasında vakit kaybetmeksizin kullanmak zorunda olduğu, ilacı kendi imkanlarıyla temin edememesi halinde uygun tedaviyi göremeyeceği ve tedavinin aksaması durumunda telafisi imkansız zararlara uğrayabileceği nazara alınarak ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın dava süresince SGK tarafından karşılanması ve ilacın temini sonrasında eksik ödenen tutarların SGK’dan tahsiline karar verilmesi talep edilmelidir.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Lynparza ilacı SGK davası görevli mahkeme, hastanın sağlık güvencesi kapsamında değişiklik göstermektedir. Lynparza ilacı SGK davası, hastanın sosyal güvencesine göre iş mahkemesi veya idare mahkemesinde açılmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 101, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğini düzenlemektedir.

5754 sayılı Kanun‘un yürürlüğe girmesinden (01.08.2018) önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar ise Lynparza ilacı SGK davası için idare mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ

Lynparza ilacı SGK davası sırasında, SGK tarafından verilen kararın iptali yanında daha önce ödenen tutarların da iadesi talep edilebilir. Bunun neticesinde dava tarihinden önce ilaçlar için ödenen tutarların tamamı iade alınabilir.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI İHTİYATİ TEDBİR

Lynparza ilacı SGK davası görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin tamamının SGK tarafından karşılanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talep edilebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) md. 389 kapsamında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaksa ya da tamamen imkânsız hâle gelecekse veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar doğacaksa uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. Bunun için dayanılan ihtiyati tedbir sebebi ve türü açıkça belirtilmeli ve davanın esası yönünden haklılık yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Hakların derhâl korunmasında zorunluluk bulunması hâlinde ise karşı taraf dinlenmeden de tedbire karar verilebilir.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Lynparza ilacı SGK davası görevli mahkemenin idare mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talep edilebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 27/2 kapsamında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak ilacın bu süreçte alınmaması, hastanın hayatını tehlikeye sokarak yaşam hakkını ihlal edecekse idari işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI KARAR SONRASI YAPILMASI GEREKENLER

Lynparza ilacı SGK davası sırasında ihtiyati tebdir veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda alınan kararın SGK’nın ilgili birimine sunulması gerekir. Bu durumda, söz konusu ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından karşılanır.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI ADLİ YARDIM

HMK md. 334 kapsamında, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olanlar, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bunun neticesinde dava harç ve masraflardan muaf olunur. Lynparza ilacı SGK davası sırasında da adli yardım talep edilerek hastanın yargılama giderlerini ödemesi engellenebilir.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Lynparza ilacı SGK davası sırasında, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek SGK mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılır. Bu kapsamda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati önemi haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, kullanılmasının tıbben ve fennen hastanın iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı, ilacın hangi tür hastalıklarda hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağı, ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı bilirkişi marifetiyle tespit edilir. Buna ilişkin sağlık kurulu raporu için üniversitelerin ilgili anabilim dalında görevli hekimler görevlendirilir.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI KABULÜ

Bilirkişi raporu alındıktan sonra dosya içerisinde yer alan mevcut görüş, karar ve raporlar irdelenip varsa çelişkiler giderilir. İlacın, anılan hastalığın tedavisinde kullanılmasının hayati önemi haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payı da irdelenecek denetime elverişli hesap raporu alınır. Bunun sonucuna göre de karar verilir. Dolayısıyla, hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, anılan ilacın uygun olarak seçilip seçilmediği, dozu ve uygulama süresinin belirlenip belirlenmediği ve reçeteye bağlanıp bağlanmadığı, hastalığının ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavide fayda görüp görmediği gibi birçok husus incelendikten sonra davanın kabulüne karar verilir.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI KAZANANLAR

Lynparza ilacı SGK davası kazananlar hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

LYNPARZA (OLAPARİB) SATIN ALMA

Lynparza (Olaparib) satın alma hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YUMURTALIK KANSERİ İLACI LYNPARZA

Yumurtalık kanseri ilacı Lynparza hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

LYPARZA 150 MG FİYATI

Lynparza 150 mg fiyatı 2023 Mart ayı itibariyle 32.060,23-TL’dir.

OLAPARİB 150 MG FİYATI

Olaparib 150 mg fiyatı 2023 Mart ayı itibariyle 32.060,23-TL’dir.

LYNPARZA KULLANANLAR

Lynparza kullananlar hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OLAPARİB KULLANANLAR

Olaparib kullananlar hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

LYNPARZA SGK KARŞILIYOR MU

Lynparza SGK karşılıyor mu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OLAPARİB SGK KARŞILIYOR MU

Olaparib SGK karşılıyor mu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

LYNPARZA 2023 FİYATI

Lynparza 150 mg için 2023 fiyatı mart ayı itibariyle 32.060,23-TL’dir.

OLAPARİB 2023 FİYATI

Olaparib 150 mg için 2023 fiyatı mart ayı itibariyle 32.060,23-TL’dir.

LYPARZA İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Lynparza ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OLAPARİB İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Olaparib ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

LYNPARZA İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Lynparza ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OLAPARİB İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Olaparib ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK’YA KARŞI KANSER İLACI DAVASI KAZANANLAR

SGK’ya karşı kanser ilacı davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.