SGK KANSER İLACI DAVASI

SGK Kanser ilacı davası Ankara avukatı

A- SGK KANSER İLACI DAVASI NEDİR?

SGK kanser ilacı davası, Nivolumab etken maddeli Optivo, Pembroli etken maddeli Keytruda, Beyasizumab etken maddeli Altuzan ve Atelizumab etken maddeli Tecentring gibi ilaç bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması talebinin reddi kararının iptali davasıdır.

B- OPTİVO (NİVOLUMAB) SGK İPTAL DAVASI

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davasına ilişkin yazımız için: https://www.hkavukatlik.com/optivo-nivolumab-sgk-iptal-davasi/

C- SGK KANSER İLACI DAVASI ÖNCESİNDE SÜREÇ NASIL İŞLER?

1- İLAÇ KULLANIM RAPORU

Kanser tanısı konulan hastanın doktoru, kanser ilacının belirli bir süre kullanılması için ilaç kullanım raporu düzenler.

2- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU GÖRÜŞÜ

İlaç kullanım raporu düzenlendikten sonra Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ilacın tedavide kullanılmasının uygun olup olmadığına ilişkin “Endikasyon Dışı İlaç Başvurusu” yapılır.

3- İLACIN REÇETE EDİLMESİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilacın kullanımının hasta için yararlı olacağına ilişkin uygunluk raporu verdikten sonra ilaç doktor tarafından reçete edilir.

4- İLAÇ BEDELİNİN SGK TARAFINDAN KARŞILANMASI TALEBİ

İlaç reçete edildikten sonra ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanması talep edilir. SGK ise bu talepleri söz konusu ilaçların bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadıkları gerekçesiyle reddetmektedir.

5- SGK KANSER İLACI DAVASI AÇILMASI

SGK tarafından kanser ilacı bedellerinin karşılanması talebi reddedildikten sonra söz konusu kararın iptali talepli dava açılmalıdır.

D- SGK KANSER İLACI DAVASI SÜREÇ NASIL İŞLER?

1- SGK KANSER İLACI DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

SGK kanser ilacı davası görevli mahkeme, hastanın sağlık güvencesi kapsamında değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla SGK kanser ilacı davası görevli mahkeme, hastanın sosyal güvencesine göre iş mahkemesi veya idare mahkemesidir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 101’de, “bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür.” ifadelerine yer verilmiştir. Dolayısıyla, aksine hüküm bulunmadıkça 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklarda iş mahkemeleri görevlidir.

5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden (01.08.2018) önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar ise SGK kanser ilacı davası nı idare mahkemesinde açmalıdırlar.

“5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar yönünde ise Sosyal Güvenlik Kurumunun tesis edeceği işlem ve yapacağı muameleler idari işlem niteliğini korumaya devam edecek bunlara ilişkin ihtilaflarda da evvelce olduğu gibi idari yargı yeri görevli olmaya devam edecektir… Bu bakımdan 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra, prim esasına dayalı yeni sistemin içeriği ve Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, itiraz konusu kuralla, yargılamanın bütünlüğü ve uzman mahkeme olması nedeniyle Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde iş mahkemelerinin görevlendirilmesinde Anayasaya aykırılık görülmemiştir… Ancak, yukarıda açıklandığı üzere 5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce statüde bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileriyle ilgili sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasından doğan idari işlem ve eylem niteliğindeki uyuşmazlıklarda idari yargının görevinin devam edeceği açıktır.” ANAYASA MAHKEMESİ 22.12.2011 T. 2010/65 E. 2011/169 K.

“Yukarıda sözü edilen mevzuat hükümlerinin ve Anayasa Mahkemesi kararının birlikte değerlendirilmesinden, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce memur ve diğer kamu görevlisi olarak çalışmakta olanlar, daha önce olduğu üzere 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacakları gibi bunların emeklilikleri bakımından da aynı Kanun hükümlerinin uygulanmaya devam edileceği; ancak, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra memur ve diğer kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanların ise 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi uyarınca, bu Kanun hükümlerine tabi sigortalı sayılacağı ve haklarında 5434 sayılı Kanunun değil 5510 sayılı Kanunun öngördüğü kural ve esasların uygulanacağı dolayısıyla ihtilafların da adli yargı yerinde çözümleneceği açıktır.” UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 26.10.2015 T. 2015/744 E. 2015/742 K.

2- SGK KANSER İLACI DAVASINDA ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ

SGK kanser ilacı davasında, SGK tarafından verilen kararının iptali yanında daha önce ilaç bedelleri için ödenen tutarlar da talep edilebilir. Bunun neticesinde dava tarihinden önce ilaçlar için ödenen tutarlar iade alınabilecektir.

3- SGK KANSER İLACI DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR

SGK kanser ilacı davasında görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talep edilebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK

4- SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN İLAÇ DAVALARI

) md. 389 kapsamında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaksa ya da tamamen imkânsız hâle gelecekse veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar doğacaksa uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. Bunun için dayanılan ihtiyati tedbir sebebi ve türü açıkça belirtilmeli ve davanın esası yönünden haklılık yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Hakların derhâl korunmasında zorunluluk bulunması hâlinde, karşı taraf dinlenmeden de tedbire karar verilebilir.

5- SGK KANSER İLACI DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

SGK kanser ilacı davasında görevli mahkemenin idare mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talep edilebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 27/2 kapsamında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak ilacın bu süreçte alınmaması, hastanın hayatını tehlikeye sokarak yaşam hakkını ihlal edecekse idari işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

6- KARARDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER?

SGK kanser ilacı davasında ihtiyati tebdir / yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda alınan kararın SGK’nın ilgili birimine sunulması gerekir. Bu durumda, söz konusu ilaçlar hastane tarafından doğrudan SGK’ya faturalandırılır ve hasta tarafından ilaçlar ücretsiz bir şekilde temin edilir.

7- SGK KANSER İLACI DAVASINDA ADLİ YARDIM

HMK md. 334 kapsamında, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olanlar, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bunun neticesinde dava harç ve masraflardan muaf olunur.

8- SGK KANSER İLACI DAVASINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

SGK kanser ilacı davasında, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek SGK mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılır. Bu kapsamda, söz konusu ilacın kanser hastalığının tedavisinde hayati önemi haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, kullanılmasının tıbben ve fennen hastanın iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı, ilacın hangi tür kanser hastalarında hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağı, ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı bilirkişi marifetiyle tespit edilir. Buna ilişkin sağlık kurulu raporu için üniversitelerin tıbbi onkoloji bilim dalında görevli hekimler görevlendirilir.

9- SGK KANSER İLACI DAVASININ KABULÜ

Bilirkişi raporu alındıktan sonra dosya içerisinde yer alan mevcut görüş, karar ve raporlar irdelenip varsa çelişkiler giderilir. İlacın, anılan hastalığın tedavisinde kullanılmasının hayati önemi haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payı da irdelenecek denetime elverişli hesap raporu alınır. Bunun sonucuna göre de karar verilir. Dolayısıyla, hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, anılan ilacın uygun olarak seçilip seçilmediği, dozu ve uygulama süresinin belirlenip belirlenmediği ve reçeteye bağlanıp bağlanmadığı, hastalığının ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavide fayda görüp görmediği gibi birçok husus incelendikten sonra davanın kabulüne karar verilir.

10- SGK KANSER İLACI DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

KANSER İLACI YÜRÜTMEYİ DURDURMA AVUKATI

11- SGK KANSER İLACI DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

SGK YÜRÜTMEYİ DURDURMA AVUKATI

12- SGK KANSER İLACI DAVASI İHTİYATİ TEDBİR KARARI

SGK İHTİYATİ TEBBİR KARARI AVUKATI

13- SGK KANSER İLACI DAVASI KARARI

SGK KANSER İLACI DAVASI ANKARA AVUKATI

14- SGK KANSER İLACI DAVASI AVUKATI

SGK KANSER İLACI DAVASI İSTANBUL AVUKATI

E- KANSER İLACI DAVASI GENEL BİLGİ

KANSER İLAÇLARININ ÜCRETİ SGK TARAFINDAN NASIL KARŞILANIR

Kanser ilaçlarının ücreti SGK tarafından nasıl karşılanır hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KANSER İLAÇ ÜCRETLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN SGK’YA BAŞVURU

Kanser ilaç ücretlerinin karşılanması için SGK’ya başvuru hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

AKILLI KANSER İLACI

Akıllı kanser ilacı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KANSER İLACI BULUNDU MU?

Kanser ilacı bulundu mu hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KANSER İLACI DAVA

Kanser ilacı dava hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KANSER İLACI SGK DAVA DİLEKÇESİ

Kanser ilacı SGK dava dilekçesi hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK KANSER İLACI DAVA

SGK kanser ilacı dava hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KANSER İLACI İHTİYATİ TEDBİR

Kanser ilacı ihtiyati tedbir hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KANSER İLACI MAHKEME KARARI

Kanser ilacı mahkeme kararı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK KANSER İLACI GERİ ÖDEME

SGK kanser ilacı geri ödeme hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KANSER İLACI NE KADAR

Kanser ilacı ne kadar hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

AKILLI KANSER İLAÇLARINI SGK KARŞILIYOR MU?

Akıllı kanser ilaçlarını SGK karşılıyor mu hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OPTİVO SGK DAVASI

Optivo SGK davası hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KEYTRUDA SGK DAVASI

Keytruda SGK davası hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ALTUZAN SGK DAVASI

Altuzan SGK davası hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİNG SGK DAVASI

Tecentring SGK davası hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İlgili konular için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/meslek-hastaligi/

https://www.hkavukatlik.com/olumlu-trafik-kazasi-tazminati/

https://www.hkavukatlik.com/is-kazasinda-manevi-tazminat/

 

YAZAN : Av. Muhammet İkbal KARADAŞ

Abone Ol
Bildir
guest
8 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör
Hasan Kader
Hasan Kader
1 yıl önce

Merhaba kanser ilacı için (akıllı ilaç) SGKya başvuru yaptım ancak cevap alamadım. Bu aşamdan sonra dava yoluna mı gideceğiz. Şimdiden teşekkürler.

Selma Seyhan
Selma Seyhan
1 yıl önce

Kanser hastasıyım yazınızdaki akıllı ilaç için henüz SGK ya başvuru yapmadım bu başvurunun süresi var mı? Avukat aracılığıyla mı yapmam gerekiyor. Başvuruların tamamını SGK reddediyormuş zaten o zaman başvuru yapmadan akıllı ilaç için dava açsam olmaz mı? İlla başvuru mu yapmam gerekiyor?

Huri
Huri
1 yıl önce

Ankara’da SGK’ya karşı avukatla başvuru yaparsam dava süreci ne kadar sürer?

Mustafa
Mustafa
1 yıl önce

Merhaba, Babamın kanser hastası olması sebebiyle kanser ilaçları için kredi çekerek çok yüksek miktarlar ödemek zorunda kaldık. Kanser ilaçları için ödenen miktarların iadesi mümkün mü? İlaç ücretlerinin iadesi sürecini nasıl takip edebiliriz avukat tarafından başvuru yapılabilir mi? SGK’ya mı başvuru yapılması gerekecek? Başvuru yapmamız gerekirse nerede başvurabiliriz. Ankara’da yaşıyoruz hangi kuruma müracaat etmeliyiz? İlginiz ve faydalı yazınız için teşekkürler.