,

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI İSTANBUL

Tecentriq ilacı SGK davası, kanser hastalığının tedavisinde hayati derecede önemli olması sebebiyle mutlaka kullanılması gereken Atezolizumab etken maddeli Tecentriq isimli ilacına ait bedellerin hiçbir kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması, yargılama süreci için bu hususta ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma kararı verilmesi, dava açılıncaya kadar Atezolizumab etken maddeli Tecentriq isimli ilacın temini sonrasında eksik ödenen bedellerin tahsiline karar verilmesi istemli davadır. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası, SGK ve sağlık hukuku mevzuatına hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuçlar alınır.

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI İLE BENZER KONULARDA YAZILARIMIZ

Kanser ilacı SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Keytruda SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

SGK kanser ilacı davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Iclusig İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Selinexor İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Lynparza İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ HANGİ HASTALIKTA KULLANILIR?

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq özellikle üçlü-negatif meme kanseri, karaciğer kanseri, melanom, üreteryal kanser, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanserine yakalanan yetişkinlerde belirli kullanımlar için FDA onayı almıştır. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı diğer tedavi yöntemleri neticesinde hastalığın ilerlemesi durmazsa doktorlar tarafından reçete edilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACININ SGK TARAFINDAN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Öncelikle hastanın doktoru, hastalığın tedavisinde Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacının kullanımının uygun olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na başvuru yapmalıdır. Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı, Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacının kullanımını uygun görürse ilacın kullanımına ilişkin endikasyon dışı ilaç kullanım onayı verir. Sağlık Bakanlığı onayı üzerine hastanın doktorları Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacının belirli bir süre kullanılmasına ilişkin ilaç kullanım raporu düzenlerler. Daha sonra bu ilacın belirli dozlarda kullanılması için reçete düzenlenir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI NASIL TEMİN EDİLİR?

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK’nın bedelini ödemediği ilaçlardandır. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı ücretinin fazla olması ve bu ücretlerin SGK tarafından karşılanmaması hastaları ilaçları alamama noktasına getirerek mağdur etmektedir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI İÇİN SGK’YA BAŞVURU

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı bedellerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen karşılanması için SGK’ya başvuru yapılabilir. Ancak SGK bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almayan Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacının SGK tarafından karşılanmadığı yönünde cevap vermektedir. Buna gerekçe olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gösterilmektedir. SGK tarafından finansmanı sağlanan ilaçların raporlama ve reçeteleme kriterleri ile ödeme usul ve esaslarını düzenleyen SUT’un ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 63 ve md. 72 gereğince oluşturulan komisyonlarda klinik ve teknik veriler kullanılarak, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri de dikkate alınmak suretiyle ve konusunda uzman ilgili branş hekimlerinin görüşleri de alınarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı açısından verilen red kararında dayanılan SUT 4.1.9 Bedeli Ödenecek İlaçlar (Ek-4/A) maddesi şu şekildedir;

“(1) Kurumca bedeli ödenecek olan ilaçlar Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/A) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkod/karekod numaraları yer almayan ilaçların bedelleri hiç bir koşulda Kurumca ödenmez…”

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI

SGK’nın Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı bedelini karşılamaması hatalı ve hastaların haklarını ihlal eder niteliktedir. Söz konusu durumun devam etmesi durumunda hastalar bu ilacı alamayacak ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla, kullanılması hayatiyet arz ettiği uzman hekimlerce belirtilen ilacın bedelinin tamamen karşılanmaması durumunda hastalar ilaç bedellerini ödeyemeyecek ve tedaviden yoksun kalacaklardır. Dolayısıyla, SGK’nın haksız ve hukuka aykırı red kararına karşı hastaların Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası açmaları gerekmektedir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI TALEPLER

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası için tedaviden sorumlu hekimler tarafından reçete edildiği sürece ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması, hastanın bu ilacı yargılama sırasında vakit kaybetmeksizin kullanmak zorunda olduğu, ilacı kendi imkanlarıyla temin edememesi halinde uygun tedaviyi göremeyeceği ve tedavinin aksaması durumunda telafisi imkansız zararlara uğrayabileceği nazara alınarak ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın dava süresince SGK tarafından karşılanması ve ilacın temini sonrasında eksik ödenen tutarların SGK’dan tahsiline karar verilmesi talep edilmelidir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası görevli mahkeme, hastanın sağlık güvencesi kapsamında değişiklik göstermektedir. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası, hastanın sosyal güvencesine göre iş mahkemesi veya idare mahkemesinde açılmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 101, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğini düzenlemektedir.

5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden (01.08.2018) önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar ise Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası için idare mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası sırasında, SGK tarafından verilen kararın iptali yanında daha önce ödenen tutarların da iadesi talep edilebilir. Bunun neticesinde dava tarihinden önce ilaçlar için ödenen tutarların tamamı iade alınabilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI İHTİYATİ TEDBİR

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin tamamının SGK tarafından karşılanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talep edilebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 389 kapsamında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaksa ya da tamamen imkânsız hâle gelecekse veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar doğacaksa uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. Bunun için dayanılan ihtiyati tedbir sebebi ve türü açıkça belirtilmeli ve davanın esası yönünden haklılık yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Hakların derhâl korunmasında zorunluluk bulunması hâlinde ise karşı taraf dinlenmeden de tedbire karar verilebilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası görevli mahkemenin idare mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talep edilebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 27/2 kapsamında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak ilacın bu süreçte alınmaması, hastanın hayatını tehlikeye sokarak yaşam hakkını ihlal edecekse idari işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI KARARDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası sırasında ihtiyati tedbir veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda alınan kararın SGK’nın ilgili birimine sunulması gerekir. Bu durumda, söz konusu ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından karşılanır.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI ADLİ YARDIM

HMK md. 334 kapsamında, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olanlar, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bunun neticesinde dava harç ve masraflardan muaf olunur. Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası sırasında da adli yardım talep edilerek hastanın yargılama giderlerini ödemesi engellenebilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası sırasında, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek SGK mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılır. Bu kapsamda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati önemi haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, kullanılmasının tıbben ve fennen hastanın iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı, ilacın hangi tür hastalıklarda hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağı, ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı bilirkişi marifetiyle tespit edilir. Buna ilişkin sağlık kurulu raporu için üniversitelerin ilgili anabilim dalında görevli hekimler görevlendirilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI KABULÜ

Bilirkişi raporu alındıktan sonra dosya içerisinde yer alan mevcut görüş, karar ve raporlar irdelenip varsa çelişkiler giderilir. İlacın, anılan hastalığın tedavisinde kullanılmasının hayati önemi haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payı da irdelenecek denetime elverişli hesap raporu alınır. Bunun sonucuna göre de karar verilir. Dolayısıyla, hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, anılan ilacın uygun olarak seçilip seçilmediği, dozu ve uygulama süresinin belirlenip belirlenmediği ve reçeteye bağlanıp bağlanmadığı, hastalığının ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavide fayda görüp görmediği gibi birçok husus incelendikten sonra davanın kabulüne karar verilir.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI KAZANANLAR

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq ilacı SGK davası kazananlar hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ SATIN ALMA

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq satın alma hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KANSER İLACI ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ

Kanser ilacı Atezolizumab etken maddeli Tecentriq hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ 1200 MG FİYATI

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq 1200 mg fiyatı 2023 Haziran ayı itibariyle 45.000,00-TL’dir.

TECENTRİQ 1200 MG DEVLET KARŞILIYOR MU?

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq 1200 mg devlet karşılıyor mu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ KULLANANLAR

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq kullananlar hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB ETKEN MADDELİ TECENTRİQ SGK KARŞILIYOR MU

Atezolizumab etken maddeli Tecentriq SGK karşılıyor mu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ 2023 FİYATI

Tecentriq 1200 mg fiyatı 2023 Haziran ayı itibariyle 45.000,00-TL’dir.

ATEZOLİZUMAB 2023 FİYATI

Atezolizumab 1200 mg fiyatı 2023 Haziran ayı itibariyle 45.000,00-TL’dir

ATEZOLİZUMAB İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Atezolizumab ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Tecentriq ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Atezolizumab ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Tecentriq ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB İLACI SGK DAVASI İSTANBUL AVUKATI

Atezolizumab ilacı SGK davası İstanbul avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI İSTANBUL AVUKATI

Tecentriq ilacı SGK davası İstanbul avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ATEZOLİZUMAB İLACI SGK DAVASI İZMİR AVUKATI

Atezolizumab ilacı SGK davası İzmir avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TECENTRİQ İLACI SGK DAVASI İZMİR AVUKATI

Tecentriq ilacı SGK davası İzmir avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK’YA KARŞI KANSER İLACI DAVASI KAZANANLAR

SGK’ya karşı kanser ilacı davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir