,

EMEKLİ HEKİM MAAŞ DAVASI

EMEKLİ HEKİM MAAŞ DAVASI ANKARA

Emekli hekim maaş davası, uygulamada sıklıkla görülen davalardandır. 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun md. 4 ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (5434 sayılı Kanun)’na ek md. 84 eklenmiştir. İlgili düzenlemede, şartları sağlayan emekli hekimlere ilave ödemeler yapılması kabul edilmiştir. Ancak şartları sağlamasına rağmen emekli hekimlerden bazılarına ilave ödemelerin yapılmadığı görülmektedir. Bu sebeple emekli hekimler tarafından emekli hekim maaş davası açılması gerekmektedir. Emekli hekim maaş davası, sosyal güvenlik ve idare hukukuna hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuçlar alınmaktadır.

EMEKLİ HEKİM MAAŞ DAVASI NEDİR?

Emekli olmadan önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı Kanun) md. 4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışan hekimlere şartları sağlamalarına rağmen ilave ödemeler yapılmamaktadır. Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı bağlanmadan önce son statüsü kamu görevlisi olmadığı gerekçesiyle 5510 sayılı Kanun md. 4/1-a ve 4/1-b’ye tabi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan hekimlerin ek ödeme taleplerini reddetmektedir. Bu durumda emekli hekimler tarafından emekli hekim maaş davası açılması gerekmektedir. Emekli hekim maaş davası ile ilave ödeme yapılması isteminin reddine yönelik işlemin iptaline karar verilir.

EMEKLİ HEKİMLERE İLAVE ÖDEME HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

5434 sayılı Kanun ek md. 84’de 5434 sayılı Kanun’a göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacağı kabul edilmiştir. Bu kapsamda, sayılan şartları sağlayan emekli hekimlere belirtilen tutarlarda ilave ödemeler yapılması gerekmektedir. Buna aykırı işlem yapılması durumunda ise emekli hekim maaş davası açılmalıdır.

EMEKLİ HEKİMLERİN İLAVE ÖDEMELERE HAK KAZANMA SEBEBİ

5434 sayılı Kanun ek md. 84 gerekçesinde, tabip ve diş hekimi emeklilerinin emekli aylıklarının, aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzak ve muadillerinin çok gerisinde olduğu değerlendirilmiştir. Hekimlerin, öğretim üyesi, hâkim, subay gibi meslek mensuplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aylığı almaları buna örnek gösterilmiştir. Bu sebeple tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülmüştür. Buna aykırı işlemlere karşı ise emekli hekim maaş davası açılmalıdır.

EMEKLİ HEKİMLERİN İLAVE ÖDEMELERİNİN KESİLMESİ

İlave ödemeden yararlanacak hekimlerden, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilmektedir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu SGK’ya bildirmelidir. Zamanında bildirimde bulunmayan hekimlere yapılan ödemeler ise kanuni faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

EMEKLİ HEKİMLERİN İLAVE ÖDEMELERİNİN YENİDEN BAĞLANMASI

İlave ödemeleri kesilen hekimlerden çalışmaları sona eren ve ilave ödeme yapılması şartlarını sağlayanlara yeniden ilave ödemeler yapılmaktadır. Bu durumda çalışmaların sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilmekte ve ilave ödemeler çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanmaktadır.

SİGORTALI ÇALIŞAN EMEKLİ HEKİMLER İLAVE ÖDEME ALABİLİR Mİ?

5434 sayılı Kanun ek md. 84’de emekli hekimlere ilave ödeme yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na göre aylık bağlanmış olması aranmaktadır. SGK ise emekli olmadan önce 5510 sayılı Kanun md. 4/1-a kapsamında çalışan emekli hekimlere ilave ödeme yapılması taleplerini reddetmektedir. Bu durumda şartların bulunması durumunda emekli hekim maaş davası açılabilir.

BAĞ-KUR ÇALIŞANI EMEKLİ HEKİMLER İLAVE ÖDEME ALABİLİR Mİ?

5434 sayılı Kanun ek md. 84’de emekli hekimlere ilave ödeme yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na göre aylık bağlanmış olması aranmaktadır. SGK ise emekli olmadan önce 5510 sayılı Kanun md. 4/1-b kapsamında çalışan emekli hekimlere ilave ödeme yapılması taleplerini reddetmektedir. Bu durumda şartların bulunması durumunda emekli hekim maaş davası açılabilir.

EMEKLİ HEKİM İLAVE ÖDEME DAVASI SÜRECİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında tabip veya uzman tabip olarak görev yapmakta iken, bu görevlerinden ayrılarak 5510 sayılı Kanun md. 4/1-a ve md. 4/1-b kapsamında çalışmış olan hekimlerden 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli aylığı bağlananların ilave ödemeden yararlanıp yararlanmayacağı asıl tartışma konusudur.

Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarının (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur) tek çatı altında birleştirilmesi amacıyla 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SGK kurulmuş, sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin tek bir kanunla bir araya getirilerek norm ve standart birliğinin sağlanması suretiyle, sosyal güvenlik reformunun gerçekleştirilmesi amacıyla da 5510 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur.

5510 sayılı Kanunun Geçici 1 ve Geçici 4. maddeleriyle, 01.10.2008 tarihinden önce Emekli Sandığı iştirakçisi olanlar hakkında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı ve bunların aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması gibi konularda 5434 sayılı Kanunun uygulanacağı, ayrıca 2829 sayılı Kanun’un da dikkate alınacağı belirtilmiştir.

2829 sayılı Kanunla, farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına (mülga Emekli Sandığı, Bağ-Kur Sosyal Sigortalar Kurumu gibi) tabi hizmeti bulunanların, bu hizmetlerinin birleştirilmesi suretiyle, ilgililerin sosyal güvenliklerinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu Kanun md. 8’de birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden ilgililere son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde hizmet süresi fazla olan kurum tarafından yine bu kurumun mevzuatına göre aylık bağlanması öngörülmüştür. Bu Kanun md. 10’da ise bağlanacak aylıkların ödenmesinde aylığı bağlayan kurum mevzuatının uygulanacağı belirtilmiştir.

2829 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen düzenlemeleri gereğince, farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetlerinin birleştirilmesi sırasında son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde, Emekli Sandığına tabi hizmeti fazla olanlara, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması ve aylıkların ödenmesinde de yine bu Kanun hükümlerinin uygulanması gerekir.

Tabiplerin emekli aylıklarının iyileştirilmesi amacıyla, bu aylıklara ilaveten ek bir ödeme yapılmasını öngören düzenlemede ise ilave ödeme yapılabilmesi, “5434 sayılı Kanuna göre tabip kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli aylığı bağlanmış olması” ve “bu tabiplerin makam tazminatından yararlanmıyor olması” koşuluna bağlanmıştır. Bu sebeple, idare tarafından bu şartlara ilave olarak emekli aylığı bağlanmadan önce son statülerinin kamu görevlisi olmadığı, 5510 sayılı Kanun md. 4/1-a veya 4/1-b kapsamında görev yapmakta iken emekliye ayrıldıkları ileri sürülerek ilave ödemelerin yapılmaması hukuka aykırıdır. Emekli hekim maaş davası açılması durumunda söz konusu hatalı işlemler iptal edilecektir.

EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEME 2023

Emekli doktor ilave ödeme 2023 hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

EMEKLİ UZMAN DOKTOR İLAVE ÖDEME

Emekli uzman doktor ilave ödeme hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

DOKTOR İLAVE ÖDEME ÖDENEĞİ

Doktor ilave ödeme ödeneği hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

ÇALIŞAN EMEKLİ DOKTOR MAAŞ KESİNTİSİ

Çalışan emekli doktor maaş kesintisi hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

EMEKLİ DOKTOR MAAŞI ÇALIŞINCA KESİLİR Mİ?

Emekli doktor maaşı çalışınca kesilir mi hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİ DOKTORLARA EK ÖDEME

Çalışmayan emekli doktorlara ek ödeme hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

EMEKLİ DOKTOR MAAŞI EK ÖDEME

Emekli doktor maaşı ek ödeme hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

EMEKLİ DOKTOR MAAŞI İYİLEŞTİRME

Emekli doktor maaşı iyileştirme hususunda yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

 

Benzer yazılar için bakınız.

 

https://www.hkavukatlik.com/sgk-kanser-ilaci-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/estetik-sebebiyle-doktora-karsi-dava/

https://www.hkavukatlik.com/sinir-disi-etme-kararina-itiraz/

https://www.hkavukatlik.com/askerde-telefon-kullanma-sucu/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir