,

ENHERTU İLACI SGK DAVASI

ENHERTU İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Enhertu ilacı SGK davası, kanser hastalığının tedavisinde hayati derecede önemli olması sebebiyle mutlaka kullanılması gereken Trastuzumab Deruxtecan etken maddeli Enhertu ilacına ilişkin bedellerin hiçbir kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması, yargılama süreci için bu hususta ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma kararı verilmesi, dava açılıncaya kadar ilacın temini için ödenen bedellerin tahsiline karar verilmesi istemli davadır. Enhertu ilacı SGK davası, SGK ve sağlık hukuku mevzuatına hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuç alınmaktadır. Aşağıda Enhertu ilacı SGK davası hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI İLE BENZER KONULARDA YAZILARIMIZ

Kanser ilacı SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Keytruda SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

SGK kanser ilacı davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Iclusig İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Selinexor İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Lynparza İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Tecentriq ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Ocrevus ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Qarziba ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Yervoy ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Abraxane ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

ENHERTU İLACI HANGİ TEDAVİLERDE KULLANILIR?

Trastuzumab Deruxtecan etken maddeli Enhertu ilacı özellikle ameliyat edilemeyen veya metastatik HER2-düşük meme kanseri olan yetişkin hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. Trastuzumab Deruxtecan etken maddeli Enhertu ilacı, diğer tedavi yöntemlerinin uygulanması neticesinde hastalığın ilerlemesi durmazsa doktorlar tarafından reçete edilmektedir.

ENHERTU İLACINI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Öncelikle hastanın doktorları, hastalığın tedavisinde Trastuzumab Deruxtecan etken maddeli Enhertu ilacının kullanımının uygun olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na başvuru yapmalıdırlar. Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı Trastuzumab Deruxtecan etken maddeli Enhertu ilacının kullanımını uygun görürse ilacın kullanımına ilişkin endikasyon dışı ilaç kullanım onayı vermektedir. Sağlık Bakanlığı onayı üzerine hastanın doktorları Trastuzumab Deruxtecan etken maddeli Enhertu ilacının belirli bir süre kullanılmasına ilişkin ilaç kullanım raporu düzenler. Daha sonra bu ilacın belirli dozlarda kullanılması için doktorlar tarafından reçete düzenlenir.

TRASTUZUMAB DERUXTECAN NASIL TEMİN EDİLİR?

Trastuzumab Deruxtecan etken maddeli Enhertu isimli ilaç SGK’nın bedelini ödemediği ilaçlardandır. Yurt dışı ilaç temini suretiyle tedarik edilen Trastuzumab Deruxtecan etken maddeli Enhertu ilacı ücretinin fazla olması ve ücretlerin SGK tarafından karşılanmaması hastaları ilaçları alamama noktasına getirerek mağdur etmektedir.

ENHERTU İÇİN SGK’YA BAŞVURU YAPILMASI

Trastuzumab Deruxtecan etken maddeli Enhertu ilacı bedellerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen karşılanması için SGK’ya başvuru yapılabilir. Ancak SGK tarafından bu ilacın kurum tarafından karşılanmadığı hususunda cevap vermektedir. Buna gerekçe olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 4.1.9 Bedeli Ödenecek İlaçlar (Ek-4/A) ve 4.3 Yurt Dışından İlaç Getirilmesi başlıklı maddelere dayanılmaktadır. İlgili düzenlemeler şu şekildedir;

4.1.9 – Bedeli ödenecek ilaçlar (EK-4/A)

“(1) Kurumca bedeli ödenecek olan ilaçlar Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/A) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkod/karekod numaraları yer almayan ilaçların bedelleri hiç bir koşulda Kurumca ödenmez…”

4.3 – Yurt dışından ilaç getirilmesi

“(3) Yurt dışından temini halinde bedeli ödenecek olan ilaçlar “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi” nde (EK-4/C) belirtilmiştir. Bu listede yer almayan ilaçların bedelleri Kurumca ödenmez. Bu liste Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanır.”

Yukarıdaki düzenlemeler gereğince, Trastuzumab Deruxtecan etken maddeli Enhertu ilacı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-4/A ve EK-4/C listelerinde yer almadığından karşılanmamaktadır.

SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ENHERTU İÇİN NE YAPILMALIDIR?

SGK’nın Trastuzumab Deruxtecan etken maddeli Enhertu ilacı bedelini karşılamaması hatalı ve hastaların haklarını ihlal eder niteliktedir. Söz konusu durumun devam etmesi durumunda hastalar bu ilacı alamayacak ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla, kullanılmasının hayati olduğu uzman hekimlerce belirtilen ilacın bedelinin tamamen karşılanmaması durumunda hastalar ilaç bedellerini ödeyemeyecek ve tedaviden yoksun kalacaklardır. Dolayısıyla, SGK’nın haksız ve hukuka aykırı red kararına karşı hastalar tarafından Enhertu ilacı SGK davası açılmalıdır.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI AVUKATI NE TALEP EDER?

Enhertu ilacı SGK davası için tedaviden sorumlu hekimler tarafından reçete edildiği sürece ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına, hastanın bu ilacı yargılama sırasında vakit kaybetmeksizin kullanmak zorunda olduğu, ilacı kendi imkanlarıyla temin edememesi halinde uygun tedaviyi göremeyeceği ve tedavinin aksaması sonucunda telafisi imkansız zararlara uğrayabileceği nazara alınarak hiçbir kesinti yapılmaksızın dava süresince SGK tarafından karşılanmasına ve ilacın temini sonrasında ödenmeyen tutarların SGK’dan tahsiline karar verilmesi talep edilmelidir.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Enhertu ilacı SGK davası görevli mahkeme, hastanın sağlık güvencesi kapsamında değişiklik göstermektedir. Enhertu ilacı SGK davası, hastanın sosyal güvencesine göre iş mahkemesi veya idare mahkemesinde açılmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 101, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğini düzenlemektedir.

5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden (01.08.2008) önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar ise Enhertu ilacı SGK davası için idare mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ

Enhertu ilacı SGK davasında, SGK kararının iptali yanında daha önce ödenen tutarların da iadesi talep edilebilir. Bunun neticesinde dava tarihinden önce ilaçlar için ödenen tutarların tamamı iade alınabilir.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI İHTİYATİ TEDBİR

Enhertu ilacı SGK davası görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin tamamının SGK tarafından karşılanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talep edilebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 389 kapsamında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaksa ya da tamamen imkânsız hâle gelecekse veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar doğacaksa uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. Bunun için dayanılan ihtiyati tedbir sebebi ve türü açıkça belirtilmeli ve davanın esası yönünden haklılık yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Hakların derhâl korunmasında zorunluluk bulunması hâlinde ise karşı taraf dinlenmeden de tedbire karar verilebilir.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Enhertu ilacı SGK davası görevli mahkemenin idare mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talep edilebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 27/2 kapsamında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak ilacın bu süreçte alınmaması, hastanın hayatını tehlikeye sokarak yaşam hakkını ihlal edecekse idari işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI KARARDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER?

Enhertu ilacı SGK davası sırasında ihtiyati tedbir veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda alınan kararın SGK’nın ilgili birimine sunulması gerekir. Bu durumda, söz konusu ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından karşılanacaktır.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI ADLİ YARDIM

HMK md. 334 kapsamında, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olanlar, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bunun neticesinde dava harç ve masraflardan muaf olunur. Enhertu ilacı SGK davası sırasında da adli yardım talep edilerek hastanın yargılama giderlerini ödemesi engellenebilir.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Enhertu ilacı SGK davasında, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek SGK mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılır. Bu kapsamda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati önemi haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, kullanılmasının tıbben ve fennen hastanın iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı, ilacın hangi tür hastalıklarda hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağı, ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı bilirkişi marifetiyle tespit edilir. Buna ilişkin sağlık kurulu raporu için üniversitelerin ilgili anabilim dalında görevli hekimler görevlendirilir.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI KABULÜ

Bilirkişi raporu alındıktan sonra dosya içerisinde yer alan mevcut görüş, karar ve raporlar irdelenip varsa çelişkiler giderilir. İlacın, anılan hastalığın tedavisinde kullanılmasının hayati önemi haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payı da irdelenecek denetime elverişli hesap raporu alınır. Bunun sonucuna göre de karar verilir. Dolayısıyla, hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, anılan ilacın uygun olarak seçilip seçilmediği, dozu ve uygulama süresinin belirlenip belirlenmediği ve reçeteye bağlanıp bağlanmadığı, hastalığının ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavide fayda görüp görmediği gibi birçok husus incelendikten sonra Enhertu ilacı SGK davasının kabulüne karar verilir.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI KAZANANLAR

Enhertu ilacı SGK davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ENHERTU İLACINI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Enhertu ilacını SGK’nın karşılaması için ne yapılmalıdır yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

TRASTUZUMAB DERUXTECAN SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Trastuzumab Deruxtecan SGK’nın karşılaması için ne yapılmalıdır yukarıda değerlendirilmiştir.

ENHERTU NASIL TEMİN EDİLİR?

Enhertu nasıl temin edilir konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

TRASTUZUMAB DERUXTECAN NASIL TEMİN EDİLİR?

Trastuzumab Deruxtecan nasıl temin edilir konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ENHERTU SGK’NIN ÖDEMESİ İÇİN BAŞVURU YAPILMASI

Enhertu SGK’nın ödemesi için başvuru yapılması konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

TRASTUZUMAB DERUXTECAN SGK’NIN ÖDEMESİ İÇİN BAŞVURU YAPILMASI

Trastuzumab Deruxtecan SGK’nın ödemesi için başvuru yapılması konusu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

SGK YURT DIŞI İLAÇ BAŞVURUSU AVUKATI

SGK yurt dışı ilaç başvurusu avukatı hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YURT DIŞI İLAÇLARI DAVA İLE NASIL ALINIR

Yurt dışı ilaçları dava ile nasıl alınır hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YURT DIŞINDAN İLAÇ GETİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Yurt dışından ilaç getirmek için gerekli olan belgeler yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Enhertu ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TRASTUZUMAB DERUXTECAN İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Trastuzumab Deruxtecan ilacı SGK davası avukatı yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ENHERTU İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Enhertu ilacı SGK davası Ankara avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TRASTUZUMAB DERUXTECAN İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Trastuzumab Deruxtecan ilacı SGK davası Ankara avukatı yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ENHERTU İLACI FİYATI 2023

Enhertu 100 mg 2023 yılı ekim fiyatı yaklaşık 130.000 TL’dir.

TRASTUZUMAB DERUXTECAN İLACI FİYATI 2023

Trastuzumab Deruxtecan 100 mg 2023 yılı ekim fiyatı yaklaşık 130.000 TL’dir.

SGK’YA KARŞI KANSER İLACI DAVASI KAZANANLAR

SGK’ya karşı kanser ilacı davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TRASTUZUMAB DERUXTECAN KULLANAN YORUMLARI

Trastuzumab Deruxtecan kullanan yorumları yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ENHERTU KULLANAN YORUMLARI

Enhertu kullanan yorumları yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir