SANAL DOLANDIRICILIKTA BANKALARIN SORUMLULUĞU

sanal dolandırıclıkta bankaların sorumluluğu davası avukatı

SANAL DOLANDIRICILIKTA BANKALARIN SORUMLULUĞU

Sanal dolandırıcılıkta bankaların sorumluluğu günümüzde oldukça merak edilen bir konudur. Bankalar ve müşteriler arasında imzalanan “Elektronik İşlem Hizmetleri Sözleşmesi” gereğince bankaların, müşterilerin internet üzerinden yapacakları faaliyetlere ilişkin gerekli güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü vardır.  Günümüzde oldukça popüler olan banka hesaplarına ilişkin sanal işlemler ile yapılan para transferleri;  havale, EFT, FAST gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında e-ticaret siteleri ile birlikte sanal bankacılıkla ilgili işlemler oldukça artmıştır. İnternet kullanımının artmasına da bağlı olan bu durum beraberinde birçok sorun getirmektedir. Bu sorunlar arasında; müşterilerin banka hesabındaki paraların bilgi ve rızaları dışında başka hesaplara aktarılması, dijital dolandırıcılar sebebiyle veya bankanın yeterli güvenlik önlemlerini almaması sebebiyle müşterilerin banka hesap bilgilerinin çalınması, banka nezdindeki hesapta bulunan paranın üçüncü kişilerce internet yöntemleriyle usulsüz olarak havale edilmesi, bankanın sorumluluk kabul etmemesi, bankanın müşteriye para iadesi yapmaması veya sadece küçük bir kısmını iade etmesi gibi haller vardır. Sanal dolandırıcılıkta bankaların sorumluluğu ile ilgili bu yazımızda bu tür durumlarda karşılaşınca neler yapılması gerektiği ve bu duruma ilişkin bankanın sorumluluğunun sınırları detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Bütün bu anlatılanlar ışığında banka nezdindeki hesapta bulunan paranın üçüncü kişilerce internet yöntemleriyle usulsüz olarak başka hesaba aktarılması sebebiyle açılacak davalarda bu konularda uzman ve deneyimli bir avukatla birlikte hareket edilmesinde fayda vardır. Bu bakımdan Bankacılık Hukuku gerekse ilgili diğer hukuk dalları hakkında yeterli bilgiye sahip yetkin bir avukata danışılması oldukça yararlı olacaktır.

Aşağıda; internet bankacılığında bankanın sorumluluğu, bankanın bilgi verme ve aydınlatma yükümlülüğü, bankanın gerekli önlemleri alma yükümlülüğü, bankaların objektif özen yükümlülüğü, bankaların tacir sıfatı ile sorumluluğu, bankaların adam çalıştıran sıfatı ile sorumluluğu, müşterinin ortak kusuru sebebiyle bankanın sorumluluğu, bankanın kusur sorumluluğu, sanal dolandırıcılıkta bankaların sorumluluğundan kaynaklanan davalarda hukuki destek gibi konular ayrıntılı olarak incelenecektir.

İNTERNET BANKACILIĞINDA BANKANIN SORUMLULUĞU

İnternet bankacılığında bankanın sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu esas alınarak belirlenmelidir. Bunun yanında ülkemizde aktif birçok banka bulunmaktadır. Bankalar internet bankacılığı kapsamında birçok hizmet vermektedir. Bununla birlikte bankaların internet hizmetlerine ilişkin olarak müşterilerle imzaladıkları “banka sözleşmeleri” gereği müşterilere karşı sorumlulukları doğmaktadır. İnternet hizmetleri amacıyla imzalanan sözleşmeler “İnternet Bankacılığı Hizmet Sözleşmesi” ya da “Elektronik İşlem Hizmetleri Sözleşmesi” gibi farklı isimlerle düzenlenmektedir. Bu kapsamda bankaların müşterilerle imzaladıkları internet bankacılığına ilişkin sözleşmeler bankalara bazı sorumluluklar getirmektedir.

BANKANIN BİLGİ VERME VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bankaların müşterileri ile imzaladıkları “banka sözleşmeleri” gereği bilgi verme ve aydınlatma yükümlülükleri bulunur. İnternet bankacılığı ya da diğer adıyla sanal bankacılık işlemleri kapsamında da bu yükümlülükleri devam eder. Bankalar, internet bankacılığı sebebiyle müşterileri mevcut hakları ile ilgili aydınlatmalı, bilgilendirmeli, hukuki olasılıklar, riskler ve imkânlar hususunda müşteriyi haberdar etmelidir. Bunun yanında banka, müşterisine internet bankacılığı sözleşmesi sebebiyle girilecek hukuki ilişkiye uygulanan muhtemel bankacılık işlemleri ve adetleri ile ilgili asgari ölçüde aydınlatıcı bilgi vermelidir.

BANKANIN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bankalar, internet kullanımı sebebiyle gittikçe artan sanal bankacılık işlemlerinde yaşanabilecek büyük risklere sahiptir. Bankalar bu risklere ilişkin gerekli tedbirleri almak zorundadır. İnternet, birden fazla haberleşme ağının meydana getirdiği bir iletişim ortamıdır. İnternet kullanımı tüm dünyada yaygınlaşmış ve çok geniş bir ağa sahip olmuştur. Yaşanan gelişmeler sonrasında internet insanlığa büyük kolaylıklar sağlamasının yanında hukuka aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesinde de kullanılmaya başlamıştır. Bu hukuka aykırı eylemler, internet faaliyetlerinin yürütülmesinde güvenli bir ortam tesisini zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla internet hizmetinin güvenli bir şekilde sunulmasında müşterinin ve hizmet sağlayıcısı olan bankanın sorumlulukları vardır. Bu bağlamda bankalar, hizmet sunduğu sistemin güvenliğine yönelik tüm tedbirleri almalı ve internet bankacılığı sistemini en son teknolojik gelişmelere elverişli hale getirmelidir. Bunun yanında banka müşterileri de kendilerine verilen kullanıcı adını, şifreyi ve diğer kişisel bilgileri üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli önlemleri almalı ve bu konuda gereken özeni göstermek zorundadır.

Sanal bankacılık işlemlerinde, üçüncü kişilerce müşterilerin hesaplarına ait bilgilerin veya hesaplardaki paranın internet ortamında usulsüz olarak ele geçirilmesi halinde banka, müşterilerin zararlarını tazmin etmek zorundadır. Ancak bu işlemlerin gerçekleşmesinde müşterinin üçüncü kişi ile iş birliği veya ortak kusuru varsa hesap sahibinin kusuru oranında indirim yapılabilecektir.

“…Ayrıca, müşterinin işlemlerini internet aracılığı ile yapmasına imkan tanıyan “Elektronik İşlem Hizmetleri Sözleşmesi” de tanzim edilmiştir.

Bu itibarla, internet üzerinden de müşterilerinin işlemlerini yürütmesine imkan tanıyan davalı kurum, nezdindeki yatırım enstrümanının internet ortamında üçüncü kişilerce usulsüz olarak havale edilmesi durumunda dahi  müşterisinin kendisine yatırdığı parasını yukarıda açıklanan mevzuat çerçevesinde iade etmekle yükümlü olup; ancak bu usulsüz işlemin gerçekleşmesinde müşterisinin üçüncü kişilerle işbirliği içinde olduğunun veya müterafik kusuru bulunduğunun kanıtlanması durumunda hesap sahibinin alacağından kusuru oranında mahsup talebinde bulunabileceklerdir.

İşbu davada, havale işlemini gerçekleştiren sanık … hakkında internet yolu ile hırsızlık suçundan Üsküdar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkumiyet kararı kesinleşmiş olup, davalı,  nezdindeki hesapta bulunan paranın üçüncü kişilerce internet yöntemleriyle usulsüz olarak havale edilmesinde davacının bu kişi ile işbirliği içinde olduğunu ispatlayamadığından ve yukarıda yapılan açıklamalar ışığında sorumluluk kendisinde bulunduğundan müşterisinin kendisine tevdi ettiği parayı iade etmesi gereklidir…”(Yargıtay Kararı – HGK., E. 2012/659 K. 2013/71 T. 16.1.2013)

BANKALARIN OBJEKTİF ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bankalar, bankacılık ilişkilerinde müşteri ile aralarında kurdukları işlemlerin güvenilen tarafı konumundadır. Özellikle sanal bankacılık işlemlerinde bu vasıfları daha da ön plandadır. Bankalar, özel yasa ile kurulan ve bu alanda birçok imtiyaza sahip kuruluşlardır. Bu sebeple topladıkları mevduatı ve katılım fonlarını sahteciliklere karşı özenle korumak zorundalardır. Bankalar, müşteriler ile aralarında tesis edilen özel güven ilişkisinin bir gereği olarak objektif özen yükümlülüğü altında bulunurlar. Objektif özen yükümlülüğü gereği hafif kusurlarından bile sorumludurlar. Bunun yanında, bu sorumluluğu kaldırmaya yönelik sözleşme hükümleri geçersizdir. Bankaların objektif özen yükümlülüğü internet bankacılığından kaynaklanan işlemleri de kapsamaktadır.

BANKALARIN TACİR SIFATI İLE SORUMLULUĞU

Bankalar tacir sıfatı ile müşterilerine karşı sorumludur. Tacir, Türk Ticaret Kanunu gereğince ticaretine ait bütün işlemlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmelidir. Ancak bankaların tacir olarak bütün işlemlerinde basiretli davranma yükümlülüğü her hangi bir tacirden farklıdır. Bankaların basiretli ve özenli davranma yükümlülüğü diğer tacirlere göre daha ağırdır. Bu kapsamda müşterilerle arasında güçlü bir güven ilişkisi tesisi gereken bankalar, aldıkları mevduatları sahtecilere karşı özenle koruma yükümlülüğü altındadır.

“Davalı bankanın Denizli Şubesi tarafından davacı şirket çalışanı olan …’ın davacı … temsile yetkili olup olmadığı araştırılmadan, imza sirküleri incelenmeden sadece talep doğrultusunda davacı şirkete 300.000,00TL kredi kullandırılması ve yine davacı şirket çalışanı olan …’ın talimatı gereğince bu kredinin dava dışı … isimli kişinin hesabına EFT yoluyla gönderilmesi başlı başına davalı bankanın objektif özen yükümlülüğüne açıkça aykırı davrandığının göstergesidir. Zira davacı şirket çalışanı olan … tarafından yazılan ve şirket kaşesi altında imzalanan her iki talep dilekçesinin altına banka çalışanları tarafından “temsilci imzalarının Cuma günü tamamlanacağı” şeklinde not düşüldüğü görülmektedir. Bu durum davalı banka çalışanlarının …’ın şirketi temsile yetkisi olmadığını bildiklerini ve buna rağmen kredi kullandırılarak bu kredinin dava dışı … isimli kişinin hesabına gönderdiklerini göstermektedir. Yukarıda bahsedilen hususlar, sahteciliği önlemek için en basit tedbirlere dahi başvurmayan ve basiretli bir tacir gibi davranmayan davalı bankanın objektif özen görevini açıkça kötüye kullandığını kanıtlayan hususlar olarak görülmelidir.” (Yargıtay Kararı – HGK., E. 2017/129 K. 2019/961 T. 26.9.2019)

BANKALARIN ADAM ÇALIŞTIRAN SIFATI İLE SORUMLULUĞU

Bankaların adam çalıştıran sıfatı ile sorumluluğu bulunmaktadır. Adam çalıştıranın sorumluluğu Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. İlgili hükümler gereğince adam çalıştıranlar objektif bir özen yükümlülüğüne sahiptir. Adam çalıştıranlar, çalışanları kendilerine bırakılan işleri gördükleri sırada hukuka aykırı bir fiille üçüncü kişiye zarar verirse oluşan bu zarardan sorumlu tutulurlar. Dolayısıyla bankalar çalışanlarını seçerken ve onları çalıştırırken çalışanlar üzerindeki denetim ve gözetim sorumluluklarını ihlal etmemelidirler. Bankalar, yapılacak iş için uygun kişileri seçmelidir. Bu kişiler mesleki bilgi ve yeteneklere sahip olmalıdır.

Bankalar adam çalıştıran sıfatı ile sorumlu oldukları için, kendisinin veya emrinde çalışan yardımcı kişilerin kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, kusurdan bağımsız olarak üçüncü kişiye karşı oluşacak zarardan sorumlu olacaklardır. Bankaların adam çalıştıran sıfatı ile sorumlu olabilmesi için objektif özen yükümlülüğünü ihlali sebebiyle meydana gelen zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır. Bunun yanında Borçlar Kanunu gereğince kurtuluş kanıtı getirerek bu sorumluluktan kurtulabilir. Bankalar zararın meydana gelmemesi için somut olayın gerektirdiği her türlü objektif dikkat ve özeni gösterdiği halde bu zararın oluştuğunu ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

“…Bununla birlikte basiretli bir tacir gibi davranması gereken davacı şirket ayrıca adam çalıştıran sıfatına sahip olduğu için mesleki bilgi ve yeteneğe sahip olan ve güvenilir kişileri çalıştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uymayarak objektif özen borcunu ihlal eden davacı şirketin bu fiili zararın doğmasına veya artmasına ortak sebep olarak katkıda bulunmuştur. Bu durumda davacı şirketin müterafik (ortak) kusurunun bulunduğu kabul edilip müterafik (ortak) kusur oranı belirlendikten sonra kendi uğramış olduğu zararın tazmininde bu kusur oranında indirim yapılması gerekmektedir…”(Yargıtay Kararı – HGK., E. 2017/129 K. 2019/961 T. 26.9.2019)

MÜŞTERİNİN ORTAK KUSURU SEBEBİYLE BANKANIN SORUMLULUĞU

Bankalar ve müşteriler arasında kurulan ilişki sonucunda iki tarafında ortak kusuru sebebiyle bir zarar meydana gelmiş olabilir. Müşterinin sanal bankacılık işlemleri sebebiyle oluşan zarara kendi hareketi sebep olmuş olabilir. Bu gibi durumlarda ortak kusur söz konusu olmaktadır. Zarar göreninde kusurunun bulunmasına ortak kusur, birlikte kusur ya da müterafik kusur da denilmektedir. Müşterinin kendi kusurunun bulunması için kendisine zarar veren bir hareket tarzının söz konusu olmalıdır. Akıllıca iş gören, mantıklı bir kişinin kendi yararı gereği zarara uğramamak için kaçınacağı veya kaçınması gereken bir eylemden kaçınmamış olması halinde müşterinin kusuru gündeme gelecektir.

Ortak (Müterafik) kusur, makul bir kimsenin kendi yararına çekinmesi gereken, düşüncesi dikkatsiz bir eylem çeşididir. Bu eylem kasten olabileceği gibi ihmali de olabilir. Müşterinin de ortak kusuru tespit edilirken objektif kusur esas alınmalıdır. Müşterinin ortak kusuru ile oluşan zarar arasında illiyet bağı bulunmuyorsa müşteri sorumluluktan kurtulur. Oluşan zarar sebebiyle sorumlu tutulamaz. Ancak müşterinin kusuru, zararın meydana gelmesinde diğer sebepler arasında kısmi bir sebep ise sorumluluk paylaştırılır. Bu kapsamda oluşan zararın tazmininde sorumluluk payı oranında tazminattan indirim yapılacaktır.

 “…O hâlde birer itimat kurumu olan bankaların aldıkları mevduatları ve kullandırdıkları kredileri sahtecilere karşı özenle korumak zorunda olmaları ve bu konuda objektif özen borcunun gereği olarak hafif kusurlarından dahi sorumlu bulunmaları karşısında davacının zararından davalı bankanın sorumlu olduğu, ancak davacının da zararın doğmasında veya artmasında müterafik (ortak) kusurunun bulunduğu kabul edilmeli ve tazminattan takdir edilecek müterafik (ortak) kusur oranında indirim yapılmalıdır…”(Yargıtay Kararı – HGK., E. 2017/129 K. 2019/961 T. 26.9.2019)

BANKANIN KUSUR SORUMLULUĞU

Bankalar, güven kurumlarıdır. Bu sebeple hafif kusurlarından bile sorumlu tutulurlar. Bu kapsamda internet ortamında yapılacak işlemlerde de sistem güvenliğini sağlama sorumlulukları bulunur. Dolayısıyla mevduat sahipleri güvenli bir şekilde internet ortamında işlemlerini yapabilsin diye gerekli güvenlik altyapısını sağlamalıdır. Bu amaçla interaktif bankacılık işlemleri sırasında şifre bilgilerinin üçüncü kişilerce ele geçirilmesini önleyecek bir güvenlik altyapısı oluşturmalıdır. Sistem güvenliğinin sağlanamaması sebebiyle oluşan zararların sorumluluğu bankaya aittir. Zira bankalar, internet bankacılığı faaliyeti çerçevesinde bankadaki paranın internet ortamında üçüncü kişiler tarafından usulsüz olarak havale edilmesi sonucunda müşterinin parasını iade etmekle yükümlüdür.

Usulsüz işlemlerle bankadan çekilen paralar doğrudan doğruya bankanın zararıdır. Bu sebeple mevduat sahibinin bankadan alacağı devam etmektedir. Banka sadece oluşan zararda mevduat sahibinin müterafik kusurunu ispat ederse tazminatta indirim isteyebilir. Dolayısıyla teknolojide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak bankalar gelişmiş güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü altındadır. Bu kapsamda yaşanan olaylarda bankanın kusurlu olduğu kabul edilir.

“…İnternet ortamında ortaya çıkabilecek siber suç eylemleri, büyük ölçüde bu ortamı sağlayan bilgisayar sistemi veya verilerine çeşitli maksatlarda ve haksız olarak yapılan müdahaleleri ve bu sistemde zararlı içerikli bir takım yayınları bulundurmak şeklinde olmaktadır. Örneğin, bir bilgisayar sistemine zarar verme amacı taşıyan “hac king”, verilerin değiştirilmesi, bir bilgisayar sistemine zarar verici amaçlar için yetkisiz e-mailler (spam), virüsler, “truva atı” gibi zarar verici kodların ya da çocuk pornografisinin gönderilmesi gibi eylemler bu niteliktedir. ((M… K.., Ü.. T…’e Armağan, C.3., İst. 2003, s.789-790)

Bankacılık işlemleri alanında sözleşme özgürlüğü ilkesinin etkili bir şekilde uygulanmaması nedeniyle bankaların sorumluluğu konusunda özel düzenlemelerin ve yorumların yapılması da bir gerekliliktir. (A…B…, Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2001,s.1)

İnternet bankacılığında asıl sorun, hiçbir kusuru olmayan hesap sahibinin internet bankacılığı sisteminden dolayı zarar görmesi halinde durumun ne olacağı noktasında toplanmaktadır…

Bu açıklamalar ışığında, internet bankacılığı faaliyeti yürüten bankalar, bankadaki paranın internet ortamında üçüncü kişilerce usulsüz olarak havale edilmesi durumunda mudinin parasını yukarıda açıklanan mevzuat çerçevesinde iade etmekle yükümlüdürler. Usulsüz işlemlerle çekilen paralar aslında doğrudan doğruya bankanın zararı niteliğinde olup, mevduat sahibinin bankaya karşı alacağı aynen devam eder. Banka, usulsüz işlemin gerçekleşmesinde mevduat sahibinin müterafık kusurunun bulunduğunu ispat etmesi halinde tazminatta indirim isteyebilir…

Somut olayda davalı banka, davacının müterafik kusurunu ve suç teşkil edebilecek bir eyleminin varlığını da kanıtlayamadığından davacı mudinin kendisine tevdi ettiği mevduatı aynen iade etmekle yükümlüdür.”( Yargıtay Kararı – HGK., E. 2012/550 K. 2012/820 T. 21.11.2011)

SANAL DOLANDIRICILIKTA BANKALARIN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA HUKUKİ DESTEK

Bankanın sorumluluğuna ilişkin yukarıda da belirtilen açıklamalar ışığında deneyimli ve bilgili bir avukattan yardım alınmasında fayda vardır. Günümüzde bankanın sorumluluğundan kaynaklanan sanal dolandırıcılık davalarında görülen delil eksikliği, yanlış talep yönlendirilmesi, yanlış mahkemede dava açılması, adil yargılama hakkına riayet edilmemesi gibi sorunlar sebebiyle müşteri zararını bankadan tazmin edememektedir. Yeterli hukuki bilgiye sahip olmayan banka müşterileri sırf bu sebeple birçok hakkından mahrum kalmaktadır. Bunun yanında müşteriler, hatalı kararlara karşı başvurulabilecek hukuki yolları bilmemeleri sebebiyle kararın kesinleşmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebeple değişen kanun hükümlerini ve özellikle Bankacılık Hukuku hakkında yapılan düzenlemeleri bilen ve diğer hukuk dalları ile ilgili konularda deneyimli bir avukatla beraber hareket edilmesi zaruri olabilmektedir. Bu gibi durumlarda avukata danışmak hak kaybı yaşanmasını önleyerek daha etkili ve hukuka uygun bir yargılama yapılmasında fayda sağlayacaktır.

 GENEL HÜKÜMLER

ELEKTRONİK HİZMETLERDE KULLANILAN MÜŞTERİ NUMARASININ ÇALINMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARDAN BANKANIN SORUMLULUĞU

Elektronik hizmetlerde kullanılan müşteri numarasının çalınmasından kaynaklanan zarardan bankanın sorumluluğu ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

BANKA İLE YAPILAN SORUMSUZLUK ANLAŞMASI

Bankayla yapılan sorumsuzluk anlaşması ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞINDA BANKANIN SORUMLULUĞU

İnternet dolandırıcılığında bankanın sorumluluğu ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İNTERNET BANKASI DOLANDIRICILIĞINDA BANKANIN SORUMLULUĞU

Askeri emre itaatsizlik davası ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

BANKANIN SORUMLULUĞU İNTERNET BANKACILIĞI

Bankanın sorumluluğu internet bankacılığı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

MOBİL İNTERNET BANKACILIĞI DOLANDIRICILIĞINDA BANKANIN SORUMLULUĞU

Mobil internet bankacılığı dolandırıcılığında bankanın sorumluluğu ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

BANKANIN SORUMLULUĞU YARGITAY KARARI

Bankanın sorumluluğu Yargıtay kararı ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

BANKANIN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Bankanın hukuki sorumluluğu ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

BANKANIN SORUMLULUĞU TAZMİNAT

Bankanın sorumluluğu tazminat ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

BANKANIN SORUMLULUĞU ANKARA AVUKATI

Bankanın sorumluluğu Ankara avukatı ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

BANKA NEZDİNDE HESAPTA BULUNAN PARANIN USULSÜZ OLARAK HAVALE EDİLMESİ

Banka nezdinde hesapta bulunan paranın usulsüz olarak havale edilmesi ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SANAL DOLANDIRICILIKTA BANKALARIN SORUMLULUĞU

Sanal dolandırıcılıkta bankaların sorumluluğu hakkında yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Diğer Makalelerimizi Buradan Okuyabilirsiniz.

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör