,

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU

Emre itaatsizlikte ısrar suçu , askeri disiplinin sağlanması amacıyla Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş suçlardan biridir. Emre itaatsizlikte ısrar suçu, verilen emire uyulmaması sebebiyle bozulan askeri disiplinin yeniden oluşturulmasını hedefler. Emre itaatsizlikte ısrar suçu işlenmesi durumunda fail, hapis cezaları ile karşılaşılabilmektedir. Bunun yanında emre itaatsizlik suçunun nitelikli hallerinin bulunması halinde verilen cezalar da ağırlaştırılmaktadır. Emre itaatsizlikte ısrar suçunun kapsamı tam olarak bilinmeden bu suça ilişkin herhangi bir savunma yapılması büyük hak kayıpları yaşanmasına sebep olabilir. Bu sebeple emre itaatsizlik ile ilgili her türlü taleplere ilişkin olarak alanında uzman, donanımlı ve deneyim sahibi bir avukatla çalışılması oldukça önemlidir.

Aşağıda; askeri emir nedir, emre itaatsizlikte ısrar suçu nedir, emre itaatsizlikte ısrar suçunun maddi unsuru, emre itaatsizlikte ısrar suçunun konusu, emre itaatsizlikte ısrar suçunun faili kimdir, emre itaatsizlik suçunun mağduru kimdir, emre itaatsizlikte ısrar suçunun manevi unsuru, emre itaatsizlikte ısrar suçunun nitelikli halleri, emre itaatsizlikte ısrar suçunun özel görünüş biçimleri, emre itaatsizlikte ısrar suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, emre itaatsizlikte ısrar suçu şikâyet, emre itaatsizlikte ısrar suçunun cezası, emre itaatsizlikte ısrar avukatı gibi konular detaylı bir şekilde incelenecektir.

ASKERİ EMİR NEDİR?

Askeri emir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde diğer kamu kurumlarına nazaran daha güçlü olan hiyerarşik yapının gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda askeri kapsamda verilen emirin tanımı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. İlgili hükme göre emir; hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazı ile ve sair surette astlara iletilmesidir. Ayrıca askeri emir, açık, kısa, kesin ve ast tarafından tamamen anlaşılabilecek nitelikte olmalıdır.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU NEDİR?

Emre itaatsizlikte ısrar suçu, Askeri Ceza Kanunu’nun 87, 88 ve 89. maddelerinde düzenlenmiş bir suçtur. Bu kapsama göre askeri emre itaatsizlikte ısrar suçu farklı haller için düzenlenmiştir. Emre itaatsizlikte ısrar suçu, hizmete ilişkin emrin hiç yapılmaması, emrin yerine getirilmesinin söz veya fiil ile açıkça reddedilmesi veya emir tekrar edildiği halde emrin yerine getirilmemesi hallerinde oluşur. Emre itaatsizlikte ısrar suçunun maddi ve manevi unsurları aşağıda detaylı bir şekilde incelenecektir.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNUN MADDİ UNSURLARI

Emre itaatsizlikte ısrar suçunun hangi fiillerle işlenebileceği Askeri Ceza Kanunu’nda belirtilmiştir. İlgili hükme göre emre itaatsizlikte ısrar suçu emrin hiç yerine getirilmemesidir. Emre itaatsizlikte ısrar suçunun temel hali olan emrin hiç yerine getirmeyen asker kişiye bir aydan bir seneye kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca emre itaatsizlikte ısrar suçu ihmali ve icrai hareketle işlenebilen bir suçtur. Örneğin amir tarafından verilen “yap” emrinin yerine getirilmemesi ihmali hareketle emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluştururken amirin verdiği “yapma” emrine karşı fiili işlemek icrai hareketle emre itaatsizlikte ısrar suçunun işlenmesine sebep olmaktadır. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda emre itaatsizlik suçunu işlemek için ast, üstün askeri hizmet kapsamında verdiği emri hiç yerine getirmemiş olmalıdır.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNUN KONUSU

Emre itaatsizlikte ısrar suçunun konusunu askeri emir oluşturur. Bu kapsamda her emir bu suçun konusu değildir. Üstün asta karşı verdiği askeri hizmete ilişkin olmayan emirler astı bağlamaz. Ayrıca konusu suç teşkil eden emirler her ne sebeple olursa olsun uygulanmaz. Konusu suç teşkil etmeyen ancak hukuka aykırı olan emirler astın yazılı olarak amirden tekrarını istemesi halinde mutlak itaat zorunluluğu sebebiyle ast tarafından yerine getirilir. Ancak kanuna aykırı emrin onaylatılması halinde astın sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla emre itaatsizlikte ısrar suçunun konusunu her emir oluşturmaz, sadece askeri hizmete ilişkin konusu suç teşkil etmeyen emirler oluşturur.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNUN FAİLİ KİMDİR?

Emre itaatsizlikte ısrar suçu özgü suçtur. Emre itaatsizlikte ısrar suçunun faili yalnızca asker kişilerdir. Dolayısıyla askeri emre itaatsizlik suçu bu kişiler dışında başka kişiler tarafından işlenemez. İlgili kanuna göre emre itaatsizlikte ısrar suçunu işleyebilecek kişiler; subaylar, astsubaylar, MSB ile TSK bünyesinde istihdam edilen sivil personel, uzman erbaş ve erler, sözleşmeli erbaş ve erler ve erbaş ve erlerdir.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNUN MAĞDURU KİMDİR?

Emre itaatsizlikte ısrar suçunun mağduru toplumdur. Emre itaatsizlik suçu sebebiyle amirin emrine karşı gelinmesi veya emrin yerine getirilmemesi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde diğer kurumlara nazaran daha güçlü olan hiyerarşik yapıyı ve ast üst arasındaki düzeni sağlayan disiplini derinden sarsar. Dolayısıyla bu disiplinin sarsılması sebebiyle üstün temsil ettiği kamu kurumu zarar görmektedir. Kamunun zarar görmesi devletin ve toplumun zarar görmesini kapsamaktadır. Emre itaatsizlik suçunun mağdurunu belirlerken tüm bu açıklamalar ışığında ordu, devlet, toplum ve toplumda yaşayan her bireyin mağduriyeti gündeme gelecektir.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNUN MANEVİ UNSURU

Emre itaatsizlikte ısrar suçu genel kastla işlenebilen bir suçtur. Emre itaatsizlikte ısrar suçunun taksirle işlenmesi mümkün değildir. Emre itaatsizlik suçunun kastla işlenebilmesi için suçu işleyen kişinin askeri hizmete ilişkin emre aykırı davranmayı veya emri yerine getirmemeyi iradi olarak arzulaması ve sonucu elde etmek amacıyla bilerek ve isteyerek suça ilişkin fiili gerçekleştirmesi gerekmektedir. Emre itaatsizlikte ısrar suçuna ilişkin eylemin kasıtlı olarak yapıldığına dair bir kuşku veya tereddüt varsa bu durum askeri şahıs lehine yorumlanmalıdır.

“…ASCK’nin 87’nci maddesinde düzenlenen emre itaatsizlikte ısrar suçunun oluşabilmesi için, amir tarafından verilmiş bir emrin bulunması, emrin konusunun askeri hizmete ilişkin olması, bu hizmet emrinin suçun faili olan ast yönünden özelleştirilerek somut hale getirilmesi ve bu özel unsurların dışında sanığın emre itaatsizlikte ısrar kastıyla hareket ederek emrin gereğini hiç yerine getirmemesi gerekmektedir.

Somut olayda; sanığın mal sorumlusu olarak alması gereken malzemeleri zimmetine alması hususunda defaten verilmiş emirleri yerine getirme hususunda tereddüt etmesini gerektirir dosyaya yansımış bir sebep bulunmaması, sanığın malzemeleri teslim almak için çaba sarf etmemesi, buna karşın defaten verilen emre rağmen malzemelerin zimmetini üzerine almadığının ve verilen emrin gereğini yerine getirmediğinin de sabit olması karşısında sanığın suç işleme kastıyla hareket ederek üzerine atılı emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği sonucuna varıldığından sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraatine karar verilmesi…” (Yargıtay Kararı – 19. CD., E. 2019/3913 K. 2019/15045 T. 4.12.2019)

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Emre itaatsizlik suçunun temel halinin Askeri Ceza Kanununda ayrıca düzenlendiği şekliyle işlenmesi halinde bu suçun nitelikli hali gündeme gelecektir. Emre itaatsizlik suçunun nitelikli hallerinden birisinin mevcut olması halinde verilecek cezalar daha uzun süreli olarak hürriyeti kısıtlamaktadır. Emre itaatsizlik suçunun nitelikli halleri kanunda belirtilmiştir. İlgili hükümlere göre emre itaatsizlikte ısrar suçunun nitelikli halleri aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen hallerden birinin mevcut olması halinde askeri emre itaatsizlikte ısrar suçunun nitelikli halleri gündeme gelecektir.

  • Emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
  • Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler ve emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenlerin bu suçu seferberlikte işlemeleri halinde beş seneye kadar ve düşman karşısında yaparlarsa on seneye kadar ağır hapis cezasına hükmolunur.
  • Emre itaatsizlikte ısrar suçunu, toplu asker karşısında yahut silah başı emrine karşı veya silahlı iken veya hizmetten kısmen veya tamamen sıyrılmak kastı ile yapanlar altı aydan beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Emre itaatsizlikte ısrar suçuna ilişkin bu haller seferberlikte beş seneye kadar ağır hapis ve düşman karşısında on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.
  • Emre itaatsizlik sonucu bir insanın hayatını tehlikeye koyan, memleketin veya bir askeri birliğin güvenliğini veya savaş hazırlığını veya eğitimini önemli derecede ihlal eden asker kişiler bir seneden on seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca emre itaatsizlik sonucu büyük bir zarar meydana getiren yahut başkasının malına önemli bir zarar veren asker kişiler de bir seneden on seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamdaki hallerin seferberlikte mevcut olması halinde iki seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezasına hükmolunur. Bunun yanında bu hallerin düşman karşısında mevcut olması halinde on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezasına hükmolunur.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNDA İÇTİMA

Emre itaatsizlikte ısrar suçunda içtima, askeri hizmete ilişkin emri yerine getirmeyen kişinin somut olayda birden çok farklı suç tipini veya aynı suç tipini birden fazla ihlal etmesi durumunda gündeme gelecektir. Bu kapsamda suçların çokluğu sebebiyle ceza sorumluluğunun ne şekilde saptanacağına ilişkin kuralların tamamı suçların içtimaı kurumu ile ifade edilmektedir. Emre itaatsizlikte ısrar suçuna ilişkin içtima kurallarının yürütülmesi için içtima türlerinin bilinmesi gerekir. Suçlar görünüşte ve gerçek içtima olarak ikiye ayrılır. Görünüşte içtima mevcut ise suçların çokluğu sadece görünüştedir. Aslında tek bir suça ilişkin normlar uygulanır. Gerçek içtimada ise birden fazla aynı ya da farklı suç işlenir. Bu gibi durumlarda fail genellikle hepsinden dolayı cezalandırılır.  Ancak bu hallerde zincirleme suç, aynı neviden fikri içtima ve farklı neviden fikri içtima hallerinde suçlar çok da olsa belirli koşullarda bunlar içtima ettirilir ve fail tek bir suçtan dolayı cezalandırılır. Emre itaatsizlikte ısrar suçunda içtima hükümleri mevcutsa bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bu durum sebebiyle zincirleme suça ilişkin Yargıtay kararı aşağıda örnek olarak verilmiştir.

“Sanığın gerçekleştirdiği her bir eylemin “emre itaatsizlikte ısrar” suçunu oluşturduğunda kuşku bulunmamakla beraber ilk eylemi hakkında henüz adli soruşturmaya geçilmeden, bu kapsamda suç dosyası hazırlanmadan ve olay ile ilgili ifadesi dahi alınmadan önce iki gün sonra aynı cinsten ikinci eylemi gerçekleştirdiği, her iki eylem arasında kısa bir zaman aralığının bulunduğu, sanığın amaç ve saikinin aynı olduğu, her iki eylemin işleniş tarzının benzer özellikler taşıdığı dikkate alındığında, sanığın bu iki suçu aynı suçu işleme kararı altında gerçekleştirdiği sonucuna varılarak, TCK’nın 43’üncü maddesindeki “zincirleme suç” hükümleri uygulanmak suretiyle, bu iki eylemin “zincirleme emre itaatsizlikte ısrar” suçu olarak kabul edilmesi gerekirken iki ayrı emre itaatsizlikte ısrar suçu olarak görülmesi hukuka aykırı olup her iki mahkumiyet hükmünün uygulama yönünden bozulmasına karar verilmiştir.”( As.Yrg. 4.D. 5.5.2010 tarihli, E.2010/1355,K.2010/134)

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNUN SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI

Askeri suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin usul 2021 ve 2022 yılında Askeri Ceza Kanununa eklenen maddelerle farklı hükümler çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda askeri suçların soruşturma ve kovuşturulması yapılırken bu hükümler esas alınarak soruşturma ve kovuşturma yapılmalıdır. Askeri suçların soruşturulması ve kovuşturulmasına ilişkin olarak Askeri Ceza Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 5271 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU ŞİKÂYET

Emre itaatsizlikte ısrar suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı değildir. Emre itaatsizlik suçu askeri hizmete ilişkin emirlerden oluşmaktadır. Askeri suçlar ise adil ve sürekli bir disiplin düzeni sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Emre itaatsizlikte ısrar suçu da bu kapsamda değerlendirilerek kamusal menfaatin göz önünde bulundurulduğu unutulmamalıdır. Bütün bu sebeplerle emre itaatsizlikte ısrar suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı değildir.

“Askerî suçlar, askerî disiplini korumak ve sürdürmek, adalet ile disiplin arasında denge sağlamak, başka bir deyişle adil ve sürekli bir disiplin düzeni oluşturmak amacıyla ihdas edilmiştir. Dolayısıyla, askerî suçların işlenmesi hâlinde kişisel yarardan çok askerî hizmete bağlı olan kamusal menfaat zarara uğrayacağından askerî suçların takibinin resen soruşturma ve kovuşturmaya tâbi tutulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, Kanun koyucunun takdir hakkı kapsamında askerî suçların takibi için şikâyet şartı öngörmemesinde hukuk devleti ilkesi ile çelişen bir yön bulunmamaktadır…

Kanun’da düzenlenen askerî suçlarla korunmak istenen esas itibarıyla askerî hizmete bağlı olan kamusal menfaattir. 5237 sayılı Kanun kapsamında takibi şikâyete bağlı olan bir suçla korunmak istenen öncelikli menfaat ise suçun niteliğine göre değişmektedir. Dolayısıyla askerî bir suçun koruduğu hukuki menfaat ile 5237 sayılı Kanun’da takibi şikâyete bağlı olan benzer bir suçun koruduğu hukuki menfaat farklı olduğu gibi suçun mağdurları da farklı hukuksal konumda olduğundan, Kanun’da düzenlenen askerî bir suçla, 5237 sayılı Kanun’da düzenlenen takibi şikâyete bağlı benzer bir suç arasında soruşturma ve kovuşturma usulü bakımından eşitlik karşılaştırması yapılamaz.”(Anayasa Mahkemesi Kararı – GK, E. 2013/91 K. 2014/59 T. 27.3.2014)

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNUN CEZASI

Askeri emre itaatsizlikte ısrar suçunu işleyen kişiler hakkında hapis cezası, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası, rütbenin geri alınması cezası ve devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilir. Emre itaatsizlikte ısrar suçunun cezalarına ilişkin detaylı bilgi aşağıda verilecektir.

HAPİS CEZASI

Emre itaatsizlikte ısrar suçunun cezası genel olarak hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Hürriyeti bağlayıcı cezalardan olan hapis cezalarının süresi belirtilen şartların taşınması halinde on beş seneden fazla olabilir. Bu kapsamda emre itaatsizlikte ısrar suçuna ilişkin hangi fiillerin hangi durumlarda verilecek cezalar aşağıda detaylı bir şekilde incelenecektir.

  • Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
  • Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler bu suçu seferberlikte işlerlerse beş ve düşman karşısında işlerlerse on seneye kadar ağır hapis cezasına hükmolunur.
  • Askeri emre itaatsizlik suçlarını; toplu asker karşısında yahut silah başı emrine karşı veya silahlı iken veya hizmetten kısmen veya tamamen sıyrılmak kastı ile yapanlar altı aydan beş seneye kadar hapis, seferberlikte beş seneye kadar ağır hapis ve düşman karşısında on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.
  • Emre itaatsizlik sonucu bir insanın hayatını tehlikeye koyan, memleketin veya bir askeri birliğin güvenliğini veya savaş hazırlığını veya eğitimini önemli derecede ihlal eden veya büyük bir zarar meydana getiren yahut başkasının malına önemli bir zarar veren asker kişiler, bir seneden on seneye kadar hapis, seferberlikte iki seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durum düşman karşısında oluşursa on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına hükmolunur.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN(TSK) ÇIKARMA CEZASI

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi anlamına gelir. Ayrıca bu ceza, bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi ve subay, astsubay, uzman jandarma ve devlet memuru olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmeme sonucunu doğurur. Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, emre itaatsizlikte ısrar suçunu ve bu suçun nitelikli hallerinden birisini işleyen kişiler hakkında da uygulanabilmektedir. Bu kapsamda bu suçu işleyen kişilere ilişkin bir seneden fazla hapis cezasına hükmolunursa zorunlu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası uygulanır. Bunun yanında emre itaatsizlik suçu sebebiyle verilen hapis cezasının üç aydan fazla ve bir yıldan az olması halinde verilen mahkeme kararında ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası verilmesi gerekir. Mahkeme kararında bu hususun belirtilmemesi Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının uygulanmasını engelleyecektir.

ASKERİ ÖĞRENCİLİK HUKUKUNU KAYBETTİRME CEZASI

Emre itaatsizlikte ısrar suçu veya bunun nitelikli hallerinden birini işleyen askeri öğrencilere askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası verilmektedir. Bu kapsamda askeri öğrenciler hakkında asıl ceza sebebiyle üç aydan fazla hapis cezasına hükmolunursa zorunlu olarak askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası uygulanır. Ancak emre itaatsizlikte ısrar suçunun işlenmesi durumunda verilen ceza üç ay veya üç aydan az ise mahkemenin ayrıca askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası vermesi gerekmektedir. Mahkeme tarafından böyle bir hüküm verilmezse askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası uygulanmaz.

Askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi ve subay, astsubay, uzman jandarma ve devlet memuru olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmeme sonuçlarını doğurur.

RÜTBENİN GERİ ALINMASI CEZASI

Rütbenin geri alınması cezası emre itaatsizlikte ısrar suçunu işleyen erbaşlara uygulanır. Erbaşlar hakkında emre itaatsizlikte ısrar suçu sebebiyle üç aydan fazla hapis cezasına hükmolunursa rütbenin geri alınması cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanması ile birlikte erbaşın rütbesi erliğe düşürülür.

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI

Devlet memurluğundan çıkarma cezası, memur olan kişilerin işledikleri suç sebebiyle bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere devlet memurluğundan çıkarılırlar. Milli Savunma Bakanlığı kapsamında çalışan sivil memurlar, savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak fiilini işlerlerse bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere devlet memurluğundan çıkarılacaklardır.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR AVUKATI

Askeri ceza davalarına ilişkin yukarıda da belirtilen açıklamalar ışığında deneyimli ve bilgili bir avukattan yardım alınmasında fayda vardır. Günümüzde askeri ceza davalarında görülen delil eksikliği, yanlış talep yönlendirilmesi, yanlış mahkemede dava açılması, adil yargılama hakkına riayet edilmemesi gibi sorunlar sebebiyle şüpheli hakkında yanlış kararlar verilebilmektedir. Yeterli hukuki bilgiye sahip olmayan kişiler sırf bu sebeple birçok hakkından mahrum kalmaktadır. Askeri şahıs olarak nitelendirilen askeri okul öğrencileri, er ya da uzman çavuş gibi kişiler hatalı değerlendirme sebebiyle görevlerinden uzaklaştırılarak kamu görevi yapmaktan men edilmektedir. Disiplin suçu, emre itaatsizlik suçu gibi sebeplerle Askeri Ceza Kanunu ya da ilgili diğer kanunlarda öngörülen yaptırımlarla cezalandırılabilirler.  Bu gibi hatalı kararlara karşı başvurulabilecek hukuki yolları bilmedikleri için kararın kesinleşmesi tehlikesi de mevcuttur. Bu sebeple değişen kanun hükümlerini ve özellikle Askeri Ceza Kanunu hakkında yapılan düzenlemeleri bilen ve diğer hukuk dalları ile ilgili konularda deneyimli bir avukatla beraber hareket edilmesi zaruri olabilmektedir. Bu gibi durumlarda emre itaatsizlikte ısrar davası avukatı hak kaybı yaşanmasını önleyerek daha etkili ve hukuka uygun bir yargılama yapılmasında fayda sağlayacaktır. Emre itaatsizlikte ısrar suçuna ilişkin talepleriniz ile ilgili açılacak davalarda bir avukattan yardım almanızda fayda vardır.

 GENEL HÜKÜMLER

EMRE İTAATSİZLİK SUÇU

Emre itaatsizlik suçu ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

EMRE İTAATSİZLİK SUÇU DAVASI

Emre itaatsizlik suçu davası ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

EMRE İTAATSİZLİK SUÇU ANKARA AVUKATI

Emre itaatsizlik suçu Ankara avukatı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ASKERİ EMRE İTAATSİZLİK DAVASI

Askeri emre itaatsizlik davası ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

EMRE İTAATSİZLİK SUÇUNDA ISRAR ANKARA AVUKATI

Emre itaatsizlik suçunda ısrar Ankara avukatı ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU HANGİ FİİLLERLE İŞLENİR?

Emre itaatsizlikte ısrar suçunun hangi fiillerle işlenebileceği ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ASKERİ EMRE İTAATSİZLİK SUÇU

Askeri emre itaatsizlik suçu ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ASKERİ EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU

Askeri emre itaatsizlikte ısrar suçu ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU 2022

Emre itaatsizlikte ısrar suçu 2022 ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Diğer Makalelerimizi Buradan Okuyabilirsiniz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir