MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

muris muvazzası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası avukatı

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası, miras bırakanın mal kaçırmak maksadıyla yaptığı işlemlerden sonra mirasçılarının tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerindeki haklarını korumak için açtığı davadır. H&K Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası başlıklı yazıda konu Yargıtay kararları ışığında incelenerek örneklerle desteklenecektir. Bu bakımdan muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası ile ilgili alanında uzman bir miras hukuku avukatından danışmanlık alınmasında fayda vardır. Nitekim alanında uzman miras avukatından danışmanlık alınması muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davalarında yaşanabilecek hak kayıplarını önleyecektir.

Aşağıda; muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası, tapu iptal ve tescil davasında görevli ve yetkili mahkeme, tapu iptal ve tescil davasının ne zaman açılacağı, tapu iptal ve tescil davasını kimin açabileceği, tapu iptal ve tescil davasının kimlere karşı açılabileceği, tapu iptal ve tescil davasında zamanaşımı, muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davasında harç, tapu iptal ve tescil davasında ispat gibi hususlar detaylı bir şekilde incelenecektir.

MURİS MUVAZAASI NEDİR?

Muris muvazaası, mirastan mal kaçırma olarak da bilinir. Yerleşmiş Yargıtay içtihatları doğrultusunda muris muvazaasında görünürdeki işlem tarafların gerçek iradelerine uymaz, gizli bağış sözleşmesi ise Kanunda öngörülen şekilden yoksun olduğu için saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilir. Dolayısıyla resmi kayıtlara satış olarak geçirilen taşınmaz şekle aykırı bir şekilde bağışlandığı için muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açılabilir. Bununla birlikte muris muvazaasına ilişkin detaylı bilgi için Muris Muvazaası Davası yazısına bakılabilir.

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI NEDİR?

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davasında temel olan miras bırakanın mirasçılarından biri ya da üçüncü bir kişiye tapuda satış olarak gösterdiği taşınmazı bağışlamasıdır. Burada, hem görünürdeki işlem olan satış işlemi hem de gizli işlem olan bağış işlemi kesin hükümsüzdür. Kesin hükümsüz işlemden kaynaklanan tapu tescili mahkeme kararıyla iptal edilebilir. Dolayısıyla muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davasında tapuya yolsuz tescil edilen taşınmaz tescilinin kesin hükümsüzlüğü mahkemeden istenir.

“…Davacılar, mirasbırakan …ve …’in mirasçıdan mal kaçırmak amacıyla 80, 263 (ifrazla 191 ada 9 ve 192 ada 1), 546, 547, 3596, 3658 (ifrazla 484 ada 5 ve 488 ada 8) parsel sayılı taşınmazlardaki paylarını oğulları … ile torunları davalı …’e satış suretiyle temlik ettiklerini, davalıların da kendi aralarında muvazaalı satışlar yaptıklarını, işlemlerin gerçek satış olmadığını ileri sürerek muris muvazaası nedeniyle tapu kayıtlarının iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline karar verilmesini istemişlerdir…

Mahkemece, çekişme konusu taşınmaz paylarını mirasbırakan …ve …’in oğulları …’e temlikinin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu, dosya kapsamı ve 17.04.2014 tarihli ikinci ek bilirkişi raporu doğrultusunda karar vermek gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne dair verilen karar Dairece, “ …Somut olaya gelince, toplanan deliller ve tüm dosya içeriğinden murisler …ve …’in dava konusu taşınmaz paylarını oğulları … ile …’den olma torunları davalı …’e satış suretiyle temliklerinin 1963 ile 1974 yıllarında yapıldığı, murislerin yaşlı olup muris …’in tanık beyanına göre bir gözünün görmediği, ölene kadar oğulları … ile birlikte yaşadıkları, her iki murisin davacıların murisleri olan kızları ile bir problemlerinin bulunmadığı, dolayısıyla kız çocuklarından mal kaçırmalarını gerektiren bir nedenin dosya kapsamı ve tanık beyanları ile sabit olmadığı, davacıların kendi murisleri olan kök murislerden sonra ölmelerine rağmen sağlıklarında anılan taşınmaz temliklerinin muvazaalı olduğu iddiasıyla bir dava açmadıkları, murislerin oğlu …’in çiftçilik yaptığı, 20 tane ineğinin olduğu, dolayısıyla alım gücünün bulunduğu, diğer taraftan, temlik tarihi itibariyle çekişmeli taşınmaz paylarının değersiz oldukları, ayrıca, bazı temliklerde davacıların murislerinin de aynı akitle pay temlikleri yaptıkları görülmektedir. Değinilen somut olgular, yukarıda açıklanan ilkelerle birlikte değerlendirildiğinde çekişme konusu taşınmaz paylarının murislerin oğulları … ile torunları davalı …’e temliklerinin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olmadığı sonucuna varılmaktadır. Hâl böyle olunca; davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm tesisi isabetsizdir.” gerekçesiyle bozulmuş; mahkemece, hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir…” (Yargıtay 1. HD., E. 2018/2880, K. 2021/47, T. 12.01.2021).

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davasında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. İlgili dava açısından yetkiye ilişkin kural kamu düzeninden olduğu için taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davasında görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Bu sebeple dava taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır.

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI NE ZAMAN AÇILABİLİR?

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası, miras bırakanın ölümüyle açılabilir. Bu sebeple miras bırakan ölmeden muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açılamaz.

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINI KİM AÇABİLİR?

Türk Medeni Kanunu (TMK)’nda iradi mirasçılar ve kanuni mirasçılar olmak üzere iki tür mirasçı düzenlenmiştir. Kanuni mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları, evlatlığı, sağ kalan eşi ve devlettir. İradi mirasçılar ise miras bırakanın tasarrufu sonucu miras bırakan ölmeden önce mirastan hak kazanan kişilerdir. Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davasını, kanuni mirasçılar olan miras bırakanın kan hısımları, evlatlığı ve sağ olan eşi açabileceği gibi iradi mirasçılar olan vasiyet alacaklıları da açabilir. Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davasında mirasçıların saklı paylarının olup olmadığı ise önem taşımaz.

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI KİME KARŞI AÇILABİLİR?

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası miras bırakandan taşınmazı devralan kişiye karşı açılabilir. Bu kişi mirasçılardan biri olabileceği gibi üçüncü bir kişi de olabilir. Taşınmaz daha sonra üçüncü bir kişiye devredilmişse taşınmazı devralan kişinin iyi niyetli olup olmamasına göre hareket edilmelidir. Taşınmazı devralan üçüncü kişi kötü niyetli ise muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası üçüncü kişi hasım gösterilerek açılmalıdır. Taşınmazı devralan kişi iyi niyetli ise muvazaalı sözleşmenin tarafı olan kişiye karşı tazminat davası açılmalıdır.

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA İSPAT

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davasında ispat yükü muvazaayı iddia eden davacıdadır. Muvazaa iddiasında bulunan davacı muvazaanın mevcut olduğunu uygun delillerle ortaya koymalıdır. Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davasında ileri sürülen vakıaların ispatı ve ileri sürülen ispat araçlarının gücü her somut olayda ayrıca değerlendirilmelidir.

“…Davacı, ikinci eşi olan miras bırakan…’in, 6753 ada 11 parsel sayılı taşınmazdaki payını mirasçıdan mal kaçırma amacıyla ve muvazaalı olarak ilk eşinden olma çocukları ve yeğeni olan davalılara satış suretiyle temlik ettiğini ileri sürerek, miras payı oranında tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir…

…Çekişme konusu taşınmazdaki miras bırakanın bir kısım payını davalı çocuklarına temlik ettiği 05.02.2003 tarihinde davacının miras bırakanla evli olmaması sonradan muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak dava açmasına engel değil ise de, toplanan delillerden ve tüm dosya içeriğinden, temlik tarihinde sağ olan davalıların annesi Hatice’nin muvafakatı ve bilgisi altında işlem yapıldığı, temlik tarihinde mal kaçırılacak başkaca mirasçı bulunmadığına; öte yandan, davalı …’nin miras bırakanın yeğeni olmadığı gibi, emanetçi olduğuna ilişkin iddiayı doğrular hiçbir delilde elde edilemediği anlaşıldığına göre, davanın reddine karar verilmiş olmasında açıklanan bu gerekçelerle bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün açıklanan nedenlerden ötürü ONANMASINA, aşağıda yazılı 5.55 TL. bakiye onama harcının davacıdan alınmasına,19.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” (Yargıtay 1. HD., E. 2012/15671, K. 2012/15418, T. 19.12.2012).

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA ZAMANAŞIMI

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davasında herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Bunun sebebi işlemin tarafların gerçek iradelerini yansıtmamasıdır. Kesin hükümsüz olarak görülen işlem için herhangi bir zamanaşımı süresi ya da hak düşürücü süre öngörülmediğinden muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davalarında zamanaşımı süresi ya da hak düşürücü süre söz konusu değildir.

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA HARÇ

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası nisbi harca tabidir. Mahkeme tarafından belirlenecek değer üzerinden nispi harç yatırılmalıdır. Uygulamada ise dava kısmi dava olarak açılmakta, bilirkişi raporu doğrultusunda taşınmaz değeri belirlenmekte ve davacı tarafa geri kalan harcı yatırması için ek süre verilmektedir.

MAL KAÇIRMA TAPU İPTAL DAVASI

Mal kaçırma tapu iptal davası ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KARDEŞLER ARASINDA TAPU İPTAL DAVASI

Kardeşler arasında tapu iptal davası ile ilgili yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAPU İPTAL TESCİL ZAMANAŞIMI

Tapu iptal tescil zamanaşımı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI

Muvazaaya dayalı tapu iptal tescil davası yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTAL DAVASI

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal davası yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

MURİS MUVAZAASI TAPU İPTAL TESCİL ZAMANAŞIMI

Muris muvazaası tapu iptal tescil zamanaşımı yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

TAPU İPTAL DAVASI YARGITAY KARARLARI

Tapu iptal davası Yargıtay kararları yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

TAPU İPTALİ TESCİL İYİ NİYETLİ 3. KİŞİ

Tapu iptali tescil iyiniyetli 3. kişi yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

TAPU İPTAL DAVASI NASIL AÇILIR?

Tapu iptal davası nasıl açılır ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAPU İPTAL MUVAZAA

Tapu iptal muvazaa ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAPU İPTALİ MUVAZAA ZAMANAŞIMI

Tapu iptali muvazaa zamanaşımı yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

TAPU İPTAL TESCİL MUVAZAA

Tapu iptal tescil muvazaa ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAPU İPTAL TESCİL MURİS MUVAZAASI

Tapu iptal tescil muris muvazaası yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

MİRAS TAPU İPTAL DAVASI NASIL AÇILIR?

Miras tapu iptal davası nasıl açılır yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL

Muvazaa nedeniyle tapu iptal ve tescil yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

MURİS MUVAZAASI TAPU İPTAL TESCİL ZAMANAŞIMI

Muris muvazaası tapu iptal tescil zamanaşımı yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL TESCİL

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal tescil yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

MUVAZAA SEBEBİYLE TAPU İPTAL DAVASI

Muvazaa sebebiyle tapu iptal davası yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI EMSAL KARARLAR

Tapu iptal ve tescil davası emsal kararlar yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

TAPU İPTAL YARGITAY KARARLARI

Tapu iptal Yargıtay kararları ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MURİS MUVAZAASI AVUKATI

Muris muvazaası avukatı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MURİS MUVAZAASI ANKARA AVUKATI

Muris muvazaası Ankara avukatı yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

TAPU İPTAL TESCİL DAVASI AVUKATI

Tapu iptal tescil davası avukatı yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

TAPU İPTAL TESCİL DAVASI ANKARA AVUKATI

Tapu iptal tescil davası Ankara avukatı yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

Benzer yazılar için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/ecrimisil-haksiz-isgal-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/arabulucuda-ortakligin-giderilmesi/

https://www.hkavukatlik.com/miras-sebebiyle-istihkak-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/enhertu-ilaci-sgk-davasi/

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör