KALP KRİZİ SONUCU İŞ KAZASI

Kalp Krizi Sonucu İş Kazası Davası Avukatı

Kalp krizi sonucu iş kazası, uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Bu sebeple, iş yerinde kalp krizi geçirilmesi, işyerinde kalp krizinin nedenleri, kalp krizinin işyerinde gerçekleşmesinin gerekip gerekmediği, kalp krizi geçirilmesinde yapılan işin etkisi, kalp krizinde kusurun belirlenmesi, kalp krizi sonucu iş kazası illiyet bağı, kalp krizi sonucu iş kazası bilirkişi incelemesi ve kalp krizi geçiren işçinin diğer hakları aşağıda ayrıntılı bir şekilde tanımlanabilir.

A- KALP KRİZİ SONUCU İŞ KAZASI NEDİR?

İş kazası Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda (SSGSSK) tanımlanmasa da bir kazanın hangi durumlarda sosyal güvenlik hukuku anlamında iş kazası sayılacağı SSGSSK md. 13’de düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre kazanın iş kazası olarak değerlendirilmesi için işçinin işyerinde bulunduğu veya işverene ait işin görülmesi sırasında yaşanması gerekir. Buradan hareketle kalp krizi sonucu iş kazası, işçinin işyerinde bulunduğu veya işverene ait işin görülmesi sırasında kalp krizi suretiyle oluşan iş kazası olarak değerlendirilebilir.

B- İŞYERİNDE KALP KRİZİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

İş yerinde kalp krizinin nedenleri farklılık gösterir. İş yerinde kalp krizi geçirilmesine yol açan nedenlerin başlıcaları yüksek tansiyon, şeker hastalığı, ilerleyen yaş ve stres olarak sayılabilir. Zira ilerleyen yaşa rağmen çalışmaya devam edilmesinin ve içinde bulunulan zorlu ve stresli çalışma koşullarının kalp krizini tetiklediği bilinmektedir. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, iş kazasının işçinin çalışma koşullarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı dikkatle incelenmelidir.

C- KALP KRİZİ SONUCU İŞ KAZASI İŞ SIRASINDA MI GERÇEKLEŞMELİDİR?

Kalp krizi sonucu iş kazası, işverene ait işin görülmesi sırasında gerçekleşmelidir. İşin görülmesi sırasında kalp krizi geçiren işçiye daha sonra hastanede müdahale edilmesi ve anjiyo yapılması ise bu durumu değiştirmez. Kalp krizinin işin görülmesi sırasında gerçekleştiği ise tanık dahil her türlü delille ispat edilebilir. Ancak bu durumun kardiyoloji uzmanı bilirkişi tarafından doğrulanması gerekir. Bilirkişi raporunda bu durumun doğrulanması neticesinde mahkeme tarafından olay kaza kalp krizi sonucu iş kazası olarak değerlendirilecektir.

“Somut olayda davacının usta gemici olarak davalı şirkete ait gemide çalıştığı ve adına 2013/8 ila 2014/7. dönemler arasında sigorta primlerinin yatırıldığı, gemide çalışırken davacının rahatsızlandığı ve kalp krizi geçirdiği, gemi kaptanı tarafından doldurulan denizci sağlık raporunda rahatsızlığın başladığı tarihin 29/04/2014 olarak yazıldığı, geminin …. limanına yanaştığı ve “Groupe …” hastanesine 05/05/2014 tarihinde giriş yapıldığı, kalp krizi şüphesiyle acil müdahalede bulunulduğu ve 06/05/2014 tarihinde kalp anjiyosu uygulandığı, tıkalı olan kalp damarlarına balon uygulandığı ve stent takıldığı, daha sonra davacının Türkiye’ye gönderildiği, yargılama aşamasında ve SGK tahkikatı sırasında dinlenilen tanıkların iş kazasını doğruladığı ve yine yargılama aşamasında alınan kardiyoloji uzmanı bilirkişi raporunda olayın iş kazası olarak değerlendirildiği anlaşılmakla, yukarıdaki mevzuat kapsamında iş yerinde meydana gelen kalp krizinin iş kazası olarak kabulü isabetlidir.” YARGITAY 10. H.D. E.2020/6715, K. 2020/6531, T.16.11.2020

D- KALP KRİZİ SONUCU İŞ KAZASI HUSUSUNDA YAPILAN İŞİN ETKİSİ

Kalp krizi geçirilmesinde yapılan işin etkisi, kalp krizi sonucu iş kazası değerlendirmesinde önem arz eder. Bu sebeple ilk olarak, işçiye bünyesini zorlayacak bir çalışma yaptırılıp yaptırılmadığı incelenmelidir. Akabinde işçinin rutin dışında bir gerginlik ve strese maruz kalıp kalmadığı ve ne kadar süredir çalıştırıldığı gibi unsurlar incelenmelidir. Sonuç olarak yapılan iş kalp krizi geçirilmesini tetikleyici etki doğurduysa kaza kalp krizi sonucu iş kazası olarak değerlendirilir.

“…mahkemece yapılacak iş, sigortalının kaza öncesi ve kaza sonrası dönemlere ait temin edilebilen tüm tıbbi belge ve raporları dosyaya celp edildikten sonra ölüm olayından önceki tarihlerde sigortalının bünyesini zorlayacak bir çalışma yaptırılıp yaptırılmadığı, olay günü sigortalıyı işyerinde rutin dışında bir gerginlik ve stres içine sokacak bir olayın cereyan edip etmediği, olay günü sigortalının ne kadar süre çalıştırıldığı ve ölüm olayının ne şekilde meydana geldiği gözetilerek…,oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.” YARGITAY 10. H.D. E.2020/7594 K. 2020/6449 T. 12.11.2020

E- KALP KRİZİ SONUCU İŞ KAZASI KUSUR TESPİTİ

Kalp krizi sonucu iş kazası kusur tespitinde, işverenin ve işçinin iş ilişkisinden kaynaklanan yükümlülükleri üzerinden hareket edilmelidir. İşverenin, işyerinde işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlama ile araçları eksiksiz bulundurma yükümlülüğü bulunmaktadır. İşverenin, iş güvenliği önlemlerine aykırı davranışı veya ihmali ise kusurlu kabul edilmesine yol açacaktır. Bunun için kalp krizi geçiren işçinin periyodik sağlık muayenelerinin yaptırılıp yaptırılmadığı, bu muayenelerde kalp rahatsızlığı ile ilgili bir bulguya rastlanıp rastlanmadığı, şahsi dosyada kalp rahatsızlığı nedeniyle alınmış bir istirahat raporunun bulunup bulunmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun neticesinde, kalp krizinin oluşumunda işverenin kusurunun bulunup bulunmadığı ve kusur mevcut ise ağırlığının değerlendirileceği bilirkişi raporu alınmalıdır.

“…mahkemece öncelikle; işverenden davacının şahsi sicil dosyasının tümü getirtilerek, işverenin sigortalının periyodik sağlık muayenelerini yaptırıp yaptırmadığı, bu muayenelerde kalp rahatsızlığı ile ilgili bir bulguya rastlanıp rastlanmadığı, şahsi dosyada “kalp rahatsızlığı” nedeniyle alınmış bir istirahat raporunun bulunup bulunmadığı, ölüm olayından önceki tarihlerde sigortalının bünyesini zorlayacak bir çalışma yaptırılıp yaptırılmadığı, olay günü sigortalıyı işyerinde rutin dışında bir gerginlik ve stres içine sokacak bir olayın cereyan edip etmediği araştırılarak,” YARGITAY HGK E.2012/1121 K. 2013/386 T. 20.03.2013

F- KALP KRİZİ SONUCU İŞ KAZASI İLLİYET BAĞI

Kalp krizi sonucu iş kazası illiyet bağının tespiti açısından işyeri hekimliği, işgücü sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bir kardiyoloğun da yer alacağı bilirkişi heyetinden rapor alınmalıdır. Bu raporda ise iş kazası ile işverenin eylemi arasında illiyet bağının bulunup bulunmadığının tespit edilmelidir.

“(İ)şyeri hekimliği, işgücü sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman olan bir kardiyoloğun da yer alacağı bilirkişi heyetinden iş kazası ile işverenin eylemi arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı, illiyet bulunuyorsa kalp krizinin oluşumunda işverenin kusurunun bulunup bulunmadığının saptandığı, kusuru mevcut ise kusurunun ağırlığının değerlendirildiği kusur raporu alınmalıdır.” YARGITAY HGK E.2012/1121 K. 2013/386 T. 20.03.2013

G- KALP KRİZİ SONUCU İŞ KAZASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Kalp krizi sonucu iş kazası bilirkişi incelemesi, İş Kanunu md. 77’de öngörülen koşullar göz önünde tutularak işyerinde uygulanması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği incelenmek suretiyle, işyerinde alınması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemlerin alındığı, hangi önlemlerin alınmadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı, işyerinde çalışma şartlarının kalp krizini tetikleyip tetiklemeyeceği, iş kazası ile işverenin eylemi arasında illiyet bağının bulunup bulunmadığı, illiyet bağı bulunuyorsa kalp krizinin oluşumunda işverenin kusurunun bulunup bulunmadığı ve kusur mevcut ise ağırlığının derecelendirilmesi suretiyle yapılmalıdır.

“Sonuç olarak, mahkemece, işyeri hekimliği, işgücü sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman olan bir kardiyoloğun da yer alacağı bilirkişi heyetinden İş Kanununun 77. maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle, ölen işçinin işyerinde çalışma şartlarının kalp krizini tetikleyip tetiklemeyeceğinin belirlendiği ve iş kazası ile işverenin eylemi arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı, illiyet bulunuyorsa kalp krizinin oluşumunda işverenin kusurunun bulunup bulunmadığının saptandığı, kusuru mevcut ise kusurunun ağırlığının değerlendirildiği kusur raporu alınarak, dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirerek çıkacak sonuca göre karar verilmelidir.” YARGITAY HGK E.2012/1121 K. 2013/386 T. 20.03.2013

H- KALP KRİZİ GEÇİREN İŞÇİNİN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Geçici iş göremezlik ödeneği; iş kazası geçiren işçinin işe gelememesi durumunda maruz kaldığı gelir kaybını önlemek amacıyla ödenen ücrettir. Geçici iş göremezlik ödeneği için herhangi bir prim şartı aranmaz. Geçici iş göremezlik ödeneği, iş göremezliğin ilk gününde başlayıp, tedavi ve dinlenme süresince devam eder. Geçici iş göremezlik ödeneğinin tutarı tedavinin şekline göre değişir. İşçi yatarak tedavi ediliyorsa günlük kazancın yarısı, ayakta tedavi ediliyorsa günlük kazancın üçte ikisi kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Geçici iş göremezlik ödeneğinin esas kazançtan düşük olması, işçiyi çalışmaya teşvik etme düşüncesinden ileri gelir.

 “İş kazasına uğrayan sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için herhangi bir prim şartı aranmaz. Ancak, sigortalının iş göremezlik durumu doktor raporuyla belirlenmelidir. Geçici iş göremezlik ödeneği iş göremezliğin ilk gününde başlayıp, tedavi ve dinlenme süresince devam eder. Kanun, geçici iş göremezlik ödeneğini işçinin iyileşebileceğini öngörerek getirmiştir. Miktarının esas kazançtan düşük olması, işçiyi çalışmaya teşvik etmek istemesinden ileri gelir.” YARGITAY 21. H. D.  2015/5928 E., 2015/20734 K., 23.11.2015 T.

İ- KALP KRİZİ GEÇİREN İŞÇİNİN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Sürekli iş göremezlik ödeneği, işçinin iş kazası sonucu mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre ödenir.  İş kazası geçiren işçi, kaza sebebiyle bir ömür boyu çalışamayacak duruma gelebilir. Bu sebeple iş kazası sebebiyle ücret kaybına uğrayacak işçiye belirli bir ekonomik güvence sağlanır. Dolayısıyla işçiye meslekte kazanma gücüne göre sürekli tam ya da sürekli kısmi iş göremezlik geliri bağlanır ve kayıpları giderilir.

“Sürekli göremezlik hali ise, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sigortalının yapılan tüm tedavilere rağmen eski sağlığına kavuşamaması, beden gücünün bir bölümünü ya da tamamını kaybetmesi durumunda ortaya çıkar. Sürekli iş göremezlik nedeniyle meslekte güç kayıp oranı %10 ve üzerinde ise Kurumca sigortalıya sürekli gelir bağlanır. Bu gelir sigortalının iş göremezlik durumuna göre belirlenir. Sigortalının kusuru burada dikkate alınmaz. Sonuç olarak, geçici iş göremezlik devresinde sigortalının çalışmadığı dönemde yoksun kaldığı gelirin karşılanması, sürekli iş göremezlik halinde ise iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünde meydana gelen eksilme sonucu gelir kaybı veya yıpranmaya bağlı olarak ortaya çıkan zararın tazmini söz konusudur.” YARGITAY 21. H.D. 2010/4810 E., 2011/8382 K., 24.10.2011 T.

J- SONUÇ

Kalp krizi sonucu iş kazası için kazanın, işçinin işyerinde bulunduğu veya işverene ait işi gördüğü sırada yaşanması gerekir. Kalp krizi sonucu iş kazası kapsamında işçi ve yakınlarının çeşitli hak ve alacakları söz konusu olabilir. Öncelikle iş kazası geçiren işçinin sağlık durumuna göre aylık ödenekler talep edilebilir. İkinci olarak, kalp krizi sonucu iş kazasının gerçekleşmesinde kusuru bulunan işverenden maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Uzun süren ve detaylı çalışmayı gerektiren işlemler sebebiyle sürecin dikkatli ve özenli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Aksi halde kalp krizi sonucu iş kazası geçiren işçi ve yakınları hak kaybına uğrayabileceklerdir.

K- GENEL BİLGİ

KALP KRİZİ İŞ KAZASI SAYILIR MI?

Kalp krizi iş kazası sayılır mı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞYERİNDE ÇALIŞIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRİLMESİ İŞ KAZASI MI?

İşyerinde çalışırken kalp krizi geçirilmesi iş kazası mı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞYERİNDE KALP KRİZİ İŞ KAZASI MI?

İşyerinde kalp krizi iş kazası mı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞ KAZASINDA TAZMİNAT

İş kazasında tazminat hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Kalp krizi belirtileri hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

İş kazası bildirimi hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KALP KRİZİ İŞ KAZASI KUSUR ORANI

Kalp krizi iş kazası kusur oranı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KALP KRİZİ İŞ KAZASI ÖLÜM

Kalp krizi iş kazası ölüm hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KALP KRİZİ İŞ KAZASI ZAMANAŞIMI

Kalp krizi iş kazası zamanaşımı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KALP KRİZİ İŞ KAZASI ANKARA AVUKAT

Kalp krizi iş kazası Ankara avukat hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KALP KRİZİ İŞ KAZASI ÜCRETİ

Kalp krizi iş kazası ücreti hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KALP KRİZİ İŞ KAZASI AVUKAT

Kalp krizi iş kazası avukat hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KALP KRİZİ İŞ KAZASI DAVASI

Kalp krizi iş kazası davası hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Benzer yazılar için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/is-kazasinda-illiyet-bagi/

https://www.hkavukatlik.com/is-kazasinda-manevi-tazminat/

Yazan: Stj. Av. Resul Akyasan

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör