ASKERİ KIYAFETLE FOTOĞRAF PAYLAŞMA

askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma davası avukatı

Askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma konusu oldukça merak edilen bir konudur. Bu kapsamda, cep telefonunun kışla içerisinde kullanılmasının, askeri kıyafetle fotoğraf veya video çekilmesinin ve özellikle bu görüntü ve kayıtların sosyal medyada paylaşılmasının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısı gereği gizlilik ve güvenliğe aykırı olduğu askerlere tebliğ edilmektedir. Buna karşın birlik içerisinde bazı durumlarda akıllı telefon kullanma ve askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma durumlarına rastlanmaktadır. Aşağıda ise askeri emir, emre itaatsizlikte ısrar suçu, askerde telefon kullanılması, askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma, sosyal medyada askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma ve askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma cezası gibi konular Yargıtay kararları ışığında değerlendirilecektir.

ASKERİ EMİR NEDİR?

Askeri emir, diğer kamu kurumlarına nazaran Türk Silahlı Kuvvetleri’nde daha güçlü olan hiyerarşik yapının bir gereğidir. Askeri emir, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. İlgili düzenlemelere göre askeri emir, hizmete ait bir talep veya yasağın sözlü, yazılı ve sair suretle astlara iletilmesidir. Askeri emir, açık, kısa, kesin ve ast tarafından tamamen anlaşılabilir nitelikte olmalıdır. Askeri kıyafetle fotoğraf paylaşmayı yasaklayan emir de şartların oluşması durumunda askeri emir olarak değerlendirilebilir.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU NEDİR?

Emre itaatsizlikte ısrar suçu, Askeri Ceza Kanunu md. 87, 88 ve 89’da düzenlenmiştir. Emre itaatsizlikte ısrar suçu, hizmete ilişkin emrin hiç yapılmaması, emrin yerine getirilmesinin söz veya fiil ile açıkça reddedilmesi veya emir tekrar edildiği halde yerine getirilmemesi hallerinde oluşur. Emre itaatsizlikte ısrar suçunun konusunu askeri emir oluşturur. Emre itaatsizlikte ısrar suçunun oluşması için askeri emrin usulüne uygun tebliğ edilmiş olması gerekir. Dolayısıyla askeri kıyafetle fotoğraf paylaşmama hususu usulüne göre tebliğ edilmemişse emre itaatsizlikte ısrar suçu oluşmaz.

EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU HAPİS CEZASI

Emre itaatsizlikte ısrar suçunun cezası Askeri Ceza Kanunu’nda hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Hürriyeti bağlayıcı cezalardan olan hapis cezalarının süresi belirtilen şartların taşınması halinde on beş seneden fazla olabilir. Bu kapsamda, hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler bu suçu seferberlikte işlerlerse beş ve düşman karşısında işlerlerse on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Askeri emre itaatsizlik suçlarını; toplu asker karşısında yahut silah başı emrine karşı veya silahlı iken veya hizmetten kısmen veya tamamen sıyrılmak kastı ile yapanlar altı aydan beş seneye kadar hapis, seferberlikte beş seneye kadar ağır hapis ve düşman karşısında on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Emre itaatsizlik sonucu bir insanın hayatını tehlikeye koyan, memleketin veya bir askeri birliğin güvenliğini veya savaş hazırlığını veya eğitimini önemli derecede ihlal eden veya büyük bir zarar meydana getiren yahut başkasının malına önemli bir zarar veren asker kişiler, bir seneden on seneye kadar hapis, seferberlikte iki seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durum düşman karşısında oluşursa on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.

ASKERDE CEP TELEFONU KULLANILMASI YASAK MI?

Askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma dışında askerde cep telefonu kullanılmasının yasak olduğu yapılan tebliğlerde askerlere bildirilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nda kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev esnasında bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen cep telefonu, bilgisayar, radyo, teyp, fotoğraf makinesi gibi görüntü, ses ve benzeri verileri ve bilgileri kaydeden, depolayan veya ileten her türlü cihaz ve aletler ile aksamlarını bulundurulması veya kullanılması disiplinsizlik olarak nitelendirilmiştir. İlgili düzenlemeler gereğince yasak olduğu halde askeri birlik içerisinde cep telefonu kullanan kişiler için hizmet yerini terk etmeme cezası uygulanır.

“6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun, hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler başlıklı 19/1-j maddesinde “Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır…Yasak edilen malzemeyi bulundurmak: Kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev esnasında bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen cep telefonu, bilgisayar, radyo, teyp, fotoğraf makinesi gibi görüntü, ses ve benzeri verileri ve bilgileri kaydeden, depolayan veya ileten her türlü cihaz ve aletler ile aksamlarını bulundurmak veya kullanmaktır” şeklindeki düzenlemenin yer aldığı,

Somut olayda, birlik içerisinde cep telefonu bulundurmanın yasak olduğu hususunun sanığa daha önceden bildirildiği, 31/01/2015 tarihinde yoklama sırasında koğuşta yapılan arama sırasında sanığın cep telefonu ile konuştuğunun tespit edildiği, bu kapsamda emre itaatsizlik suçunun işlendiğinden bahisle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş ise de, sanığın eylemine konu cep telefonunun birlik içerisinde bulundurulması yasak olan eşyalardan sayıldığı, sanığın mahkumiyete esas eyleminin 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 19/1-j maddesinde yer alan disiplin cezasını oluşturduğu, anılan dosyanın disiplin işlemlerin yapılması amacıyla sanığın bağlı bulunduğu disiplin birimine gönderilmesi gerektiği sanığın eyleminin suç teşkil etmediği anlaşıldığından, beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesinde isabet görülmediği…” (Yargıtay 19. CD. 2018/6821 E., 2018/11495 K., 07.11.2018 T.).

ASKERİ KIYAFETLE FOTOĞRAF PAYLAŞMA CEZASI

Askerlere tebliğ edilen emirlere aykırı olarak askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma, emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturur. Askeri kıyafetle fotoğraf paylaşmayı yasaklayan emirler, birlik disiplin ve güvenliğini sağlama ve istihbarata karşı koyma amacına hizmet eder. Bu sebeple asker kişiler yaptıkları paylaşımlar açısından oldukça dikkatli olmalıdırlar.

“…Sanığın, verilen emirlere rağmen facebookta askeri birlikte üniformalı çekilen fotoğraflarını paylaşmak suretiyle emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği iddia ve kabul olunan somut uyuşmazlıkta;

Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 04/04/2013 tarihli ve 2013/35-32 sayılı kararında ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere, sosyal paylaşım siteleri ve internet üzerinden askeri fotoğrafların paylaşılmayacağına dair, Birlik Komutanlığınca tebliğ edilen emrin, birlik disiplini ve güvenliğinin sağlanması için istihbarata karşı koyma amaçlı getirilmiş hizmete ilişkin bir emir olduğu, bu itibarla, sanığın kendisine tebliğ edilen bu emre aykırı davranışının ASCK’nin 87/1’inci maddesinde düzenlenen emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturduğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi…” (Yargıtay 19. CD. 2019/1467 E., 2020/697 K., 30.01.2020 T.).

SOSYAL MEDYADA ASKERİ KIYAFETLE FOTOĞRAF PAYLAŞMA

Sosyal medyada askeri kıyafetle fotoğraf paylaşmamaya ilişkin emir usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmelidir. Suç teşkil ettiği iddia olunan eylemden sonra tebliğ edilen emirler ise geçmişe etkili sonuç doğurmazlar. Dolayısıyla suç tarihinden önce yasağa ilişkin yazılı veya sözlü bir emir yoksa sosyal medyada askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma eylemi emre itaatsizlikte ısrar suçu oluşturmaz.

“…Sanığın, 06/09/2015 tarihinde, bilgi güvenliği ve sosyal medya konulu 159 numaralı günlük emre aykırı hareket ederek facebook sosyal paylaşım sitesinde askerlikle ilgili fotoğraflar paylaşmak suretiyle emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği iddia ve kabul olunan somut uyuşmazlıkta;

Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 04/04/2013 tarihli ve 2013/35-32 sayılı kararında da ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere, sosyal paylaşım siteleri ve internet üzerinden askeri fotoğrafların paylaşılmayacağına dair, Birlik Komutanlığınca tebliğ edilen emrin, birlik disiplini ve güvenliğinin sağlanması için istihbarata karşı koyma amaçlı getirilmiş hizmete ilişkin bir emir olduğu hususunda kuşku bulunmamakla birlikte emre itaatsizlikte ısrar suçunun oluşumu için hizmete ilişkin bir emrin varlığı, bu emrin usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olması, emrin hiç yapılmamış olması ve suç kastıyla hareket edilmiş olması gerekmekte olup, savunmasında ve temyiz dilekçesinde “sosyal medyada fotoğraf paylaşmanın yasak olduğunu bilmediğini, olay tarihinden evvel kendisine yazılı veya sözlü olarak herhangi bir emir tebliğ edilmediğini” ifade eden sanığa, “sosyal medya platformunda askerlikle ilgili fotoğraf paylaşılmayacağı” yönündeki 159 numaralı günlük emrin 19/09/2015 tarihinde yazılı olarak tebliğ edildiği, dolayısıyla suç tarihinden evvel yazılı veya sözlü olarak tebliğ edilmiş bir emir bulunmadığı dikkate alındığında unsurları itibariyle oluşmayan atılı suçtan beraatına karar verilmesi gerekirken mahkumiyetine karar verilmesi…” (Yargıtay 19. CD. E. 2019/30688 K. 2020/930 T. 5.2.2020).

ASKERİN FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞMASININ YAPTIRIMI

Askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma, cezai ve idari birçok yaptırıma sebebiyet verebilir. Nitekim emre itaatsizlikte ısrar suçunu işleyen kişiler hakkında hapis cezası, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası, rütbenin geri alınması cezası veya devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN ÇIKARMA CEZASI

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, kişinin TSK ile ilişiğinin kesilmesi anlamına gelir. Ayrıca bu ceza, bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetin kaybedilmesi ile subay, astsubay, uzman jandarma ve devlet memuru olarak tekrar TSK’ya kabul edilmeme sonucu doğurur. Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma sonucunda emre itaatsizlikte ısrar suçunu ve bu suçun nitelikli hallerinden birisini işleyen kişiler hakkında uygulanabilir. Bu kapsamda bu suçu işleyen kişiler hakkında bir seneden fazla hapis cezasına hükmolunursa Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası uygulanır. Emre itaatsizlikte ısrar suçu sebebiyle verilen hapis cezasının üç aydan fazla ve bir yıldan az olması halinde ise mahkeme kararında ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası belirtilmelidir. Mahkeme kararında bu hususun belirtilmemesi Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının uygulanmasını engeller.

ASKERİ ÖĞRENCİLİK HUKUKUNU KAYBETTİRME CEZASI

Emre itaatsizlikte ısrar suçu veya bunun nitelikli hallerinden birini işleyen askeri öğrencilere askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası verilebilir. Bu kapsamda askeri öğrenciler hakkında askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma sebebiyle üç aydan fazla hapis cezasına hükmolunursa askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası da uygulanır. Ancak emre itaatsizlikte ısrar suçunun işlenmesi durumunda verilen ceza üç ay veya üç aydan az ise mahkeme ayrıca askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası vermelidir. Mahkeme böyle bir hüküm vermezse askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası uygulanmaz. Askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi ve subay, astsubay, uzman jandarma ve devlet memuru olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmeme sonuçları doğurur.

ASKERİN RÜTBESİNİN GERİ ALINMASI CEZASI

Askerin rütbesinin geri alınması cezası emre itaatsizlikte ısrar suçunu işleyen erbaşlara uygulanır. Erbaşlar hakkında askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma sebebiyle emre itaatsizlikte ısrar suçundan üç aydan fazla hapis cezasına hükmolunursa rütbenin geri alınması cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanması sonucu erbaşın rütbesi erliğe düşürülür.

ASKERİ CEZA HUKUKU DAVALARI

Askeri ceza hukuku davaları ve özellikle askeri kıyafetle fotoğraf paylaşma olayları deneyim ve bilgi gerektirir. Günümüzde askeri ceza davalarında delil yetersizliklerine rağmen hatalı yargılamalar yapılmakta ve adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir. Yeterli hukuki destek almayan kişiler bu sebeplerle haksız cezalar almaktadırlar. Askeri okul öğrencileri, er ya da uzman çavuş gibi kişiler hatalı değerlendirmeler sebebiyle görevlerinden uzaklaştırılarak kamu görevi yapmaktan men edilmektedirler. Bu kişiler söz konusu hatalı kararlara karşı hukuki yollara başvurmamakta ve hatalı kararlar kesinleşmektedir. Bu gibi durumlarda askeri ceza hukuku davalarına hâkim avukatlar hak kayıplarını önleyecek daha etkili ve hukuka uygun yargılamalar yapılmasını sağlayabilirler.

ASKERİ KIYAFETLE FACEBOOKTA FOTOĞRAF PAYLAŞMA

Askeri kıyafetle facebookta fotoğraf paylaşma hususu yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ASKERİ KIYAFETLE TWİTTERDA FOTOĞRAF PAYLAŞMA

Askeri kıyafetle twitterda fotoğraf paylaşma hususu yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.-

ASKERİ KIYAFETLE TİKTOKTA VİDEO PAYLAŞMA

Askeri kıyafetle tiktokta video paylaşma hususu yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ASKERİ KIYAFETLE INSTAGRAMDA FOTOĞRAF PAYLAŞMA

Askeri kıyafetle instagramda fotoğraf paylaşma hususu yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ASKERİN AKILLI TELEFON KULLANMASI

Askerin akıllı telefon kullanması yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ERLERİN ASKERDE TELEFON KULLANMASI

Erlerin askerde telefon kullanması yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ASKERİ ÜNİFORMALI PAYLAŞIM CEZASI

Askeri üniformalı paylaşım cezası hususu yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ASKERİN INSTAGRAMDA PAYLAŞIM YAPMASI

Askerin instagramda paylaşım yapması yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ASKERİ EMRE İTAATSİZLİK DAVASI

Askeri emre itaatsizlik davası ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ASKERİ EMRE İTAATSİZLİK DAVASI ANKARA AVUKATI

Askeri emre itaatsizlik davası Ankara avukatı yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

Benzer yazılar için bakınız.

https://www.hkavukatlik.com/askerde-telefon-kullanma-sucu/

https://www.hkavukatlik.com/emre-itaatsizlikte-israr-sucu-2/

https://www.hkavukatlik.com/kanser-ilaci-davasi-avukati/

https://www.hkavukatlik.com/devre-tatil-sozlesmesinin-iptali/

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör