ASKERİ CEZA DAVALARI

askeri ceza davaları Ankara avukatı

ASKERİ CEZA DAVALARI

Askeri ceza davaları askeri şahısların işledikleri suçlara ilişkin açılan davalardır. Askeri suçlar Askeri Ceza Kanunu, Türk Ceza kanunu ve diğer ceza kanunlarında düzenlenmiştir.  Bununla birlikte askeri suç, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda askeri suçlar ve sırf askeri suçlar olarak ikiye ayrılmıştır. Bu kapsamda Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlar ile asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlar, askerî suçlardır. Ayrıca Askeri Ceza Kanunu’nda bazı suçlar sırf askeri suçlar olarak düzenlenmiştir. Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlara ilişkin yapılacak yargılamalara askeri ceza davaları denilmektedir. Dolayısıyla askeri ceza davalarının bu suçlara ilişkin bilgi ve deneyim sahibi bir avukattan yardım alarak takip edilmesi halinde oluşabilecek hak kayıplarını engelleyecektir. Askeri ceza davaları konusunda genel görevli, yetkili mahkemelerin bilinmesi ve askeri ceza davalarına ilişkin zamanaşımı sürelerinin tespiti davanın esasına ilişkin karar verilmesinde önem arz etmektedir. Bu kapsamda askeri ceza davaları konusunda uzman bir avukatla çalışılması taleplerin incelenmesi açısından da fayda sağlayacaktır.

Askeri cezalar; kısa süreli hapis cezası, göz hapsi cezası, oda hapsi cezası, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma, rütbenin geri alınması, askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası, memuriyetten mahrumiyet cezası, disiplin cezası ve müebbet hapis cezası ve Askeri Ceza Kanunu dışındaki diğer kanunlarda askeri hallere ilişkin düzenlenen cezalar olmak üzere gruplandırılabilir.

Aşağıda askeri ceza davaları, askeri suç nedir, askeri suçlar nelerdir, askeri suçları kimler işleyebilir, askeri ceza davalarında görevli ve yetkili mahkeme, askeri ceza davaları adli tatilde devam eder mi, askeri suçlar adli sicile işler mi, askeri ceza davaları avukatı ile ilgili hususlar ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

ASKERİ SUÇ NEDİR?

Askeri suç, askeri bir yararı koruma amacı güder. Askeri suç, Askeri Ceza Kanunu tarafından öngörülen veya başka kanunlar tarafından yapılan atıf sebebiyle Askeri Ceza Kanunu kapsamına giren suçlardan oluşur. Bununla birlikte Askeri Ceza Kanununda sırf askeri suçlar düzenlenmiştir. Sırf askeri suçlar dışında kalan suçlar “askeri suç benzerleri” olarak ifade edilir.

Askeri suçlar genel olarak Askeri Ceza Kanunu’nda Üçüncü Bap “Cürümler ve Cezaları” başlığı altında düzenlenmiştir. İlgili kısım on bölüm halinde gruplara ayrılmış ve her bölümün altında bu suçlara ilişkin özel haller ayrıca düzenlenmiştir. Bu kapsamda düzenlenen askeri suçlar: Hiyanet, seferberlikte harb kuvvetlerini tehlikeye düşürmek, yoklama kaçağı, firar, kendini askerliğe yaramıyacak hale getirmek ve askerlikten kurtulmak için hile kullanmak, askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar, makam ve memuriyet nüfuzunu suiistimal,  seferberlikte insanlar ve mallar aleyhine yapılan cürümler, mallara karşı yapılan diğer cürümler, hizmet ve vazifenin ihlali ve askeri disiplini bozan sair fiillerdir. Bu ve ilgili diğer kanunlarda bu kanuna atıf yapılmak suretiyle belirtilen suçlar askeri suçlardır. Askeri suçlara ilişkin talepleriniz ile ilgili alanında uzman bir avukata danışmak taleplerinizle ilgili yarar sağlayacaktır.

SIRF ASKERİ SUÇ NEDİR?

Sırf askeri suçlar, sadece Askeri Ceza Kanunu’nda tanımlanan askeri şahıslar tarafından bir hizmet veya görevin ihlali suretiyle işlenebilen ve Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlardır. Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve asker kişiler tarafından işlenen 60 ıncı, 62 nci, 65 inci, 66 ncı,67 nci, 68 inci, 70 inci, 79 uncu, 81 inci, 82 nci, 85 inci, 87 nci, 88 inci, 89 uncu, 90 ıncı, 91 inci,97 nci, 98 inci, 100 üncü, 101 inci, 102 nci ve 136 ncı maddelerinde düzenlenen suçlar, sırf askerî suç kapsamındadır. Sırf askeri suçlara örnek olarak askeri isyan suçu, itaatsizlikte ısrar suçu, fesad suçu ya da firar suçu gösterilebilir. Sırf askeri suçlar, askeri disiplini sağlamak ve hem adil hem de sürekli bir disiplin düzeni oluşturmak amacıyla düzenlenmiş suçlardır.

“Askerî suçlar, askerî bir yararı koruma amacı güden ve Askeri Ceza Kanunu tarafından öngörülen veya yapılan atıf dolayısıyla bu Kanun’un uygulama alanına giren suçlardır. Sırf askerî suçlar ise, yalnızca asker şahıslar tarafından askerî bir hizmet veya görevin ihlali suretiyle işlenebilen ve unsurlarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlardır. Anılan suçların; askerî disiplini korumak ve sürdürmek, adalet ile disiplin arasında denge sağlamak, adil ve sürekli bir disiplin düzeni oluşturmak amacıyla ihdas edildiği, başka bir ifadeyle sırf askerî suçların, askerî disiplini korumak ve sürdürmek ile askerî hizmete veya göreve bağlı olan kamusal menfaatin korunması amacıyla öngörüldüğü anlaşılmaktadır.” (Anayasa Mahkemesi Kararı – GK, E. 2018/161 K. 2019/13, T. 14.3.2019 )

ASKERİ CEZA DAVALARINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Askeri Ceza Kanunu kapsamında işlenen suçların sırf askeri suç ya da diğer askeri suç ayrımında hangi suç kapsamına girdiği önemlidir. Zira ön ödeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile erteleme kurumları açısından sırf askeri suçlara diğer askeri suçlardan farklı hükümler uygulanacaktır.

Ceza muhakemesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, 2006 yılında Türk hukuk sisteminde yerini bulmuştur. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün sonuç doğurmamasını ifade eder. Bununla birlikte hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun askeri suçlar ve cezalar bakımından uygulanması farklı sonuçlar doğurmuştur. Anayasa mahkemesi kararları ışığında gelişen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu en son 2021 yılında Askeri Ceza Kanununa eklenen ek madde 17 ile birlikte günümüzdeki halini almıştır. İlgili hükme göre; sırf askerî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreli hapis cezasına hükmedilmişse, fiil, disiplini ağır şekilde ihlal etmiş veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmüş ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratmış ya da büyük bir zarar meydana getirmişse ve fiil savaş veya seferberlikte işlenmiş ise bu hallerde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Bunlar dışında kalan askeri suç ve cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılasına ilişkin hükümler uygulanır.

ASKERİ SUÇLARI KİMLER İŞLEYEBİLİR?

Askeri suçları, Askeri Ceza Kanunu’nda askeri şahıs olarak belirtilen kişiler işleyebilir. Bu kapsamda askeri şahıslar; subaylar, astsubaylar, Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile askerî öğrencilerdir. Ayrıca askeri şahısların askeri olmayan suçları için Türk Ceza Kanunu hükümleri tatbik olunur.

ASKERİ CEZA DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Askeri ceza davalarına bakan görevli ve yetkili mahkemeler askeri mahkemelerdi. Ancak 2017 yılında yapılan referandumla askeri mahkemeler kaldırılmıştır. 2021 yılında Askeri Ceza Kanunu’nda eklenen Ek madde 19′ da askeri suçlara ilişkin dava ve işlere bakmak için görevli ve yetkili olan mahkemeler düzenlenmiştir. İlgili kanun hükmüne göre askeri suçlara ilişkin dava ve işler, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan asliye ve ağır ceza mahkemelerinde ya da askerî birlik ve personel yoğunluğunun gerektirmesi hâlinde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen ilçelerde kurulu bulunan asliye veya ağır ceza mahkemelerinde görülür. İlçede görülmesine karar verildiği takdirde ilçenin yargı çevresi de aynı usulle belirlenir. Askeri ceza dava ve işleri, acele işlerden sayılırlar. Dolayısıyla askeri ceza davaları adli tatilde de görülür.

ASKERİ SUÇLAR ADLİ SİCİLE İŞLER Mİ?

Askeri suçların adli sicile kaydı hususunda askeri suçun sırf askeri suç olup olmadığı önem taşımaktadır. Sırf askeri suçlar Askeri Ceza Kanunu’nda belirtilmiştir ve adli sicil kaydına işlenmeyen suçlardır. Bununla birlikte askeri suç benzerleri olarak nitelendirilen geri kalan suçlar ise kesinleşmesinin ardından adli sicil kaydında yer alacaktır. Bu suçlara ilişkin adli sicil kaydının silinmesi veya düzeltilmesi talebinde bulunmak isteyen kişilerin Askeri Ceza Kanunu ve Adli Sicil Kanunu hakkında bilgi sahibi bir avukattan yardım almasında fayda vardır.

ASKERİ CEZA DAVALARI AVUKATI

Askeri ceza davalarına ilişkin yukarıda da belirtilen açıklamalar ışığında deneyimli ve bilgili bir avukattan yardım alınmasında fayda vardır. Günümüzde askeri ceza davalarında görülen delil eksikliği, yanlış talep yönlendirilmesi, yanlış mahkemede dava açılması, adil yargılama hakkına riayet edilmemesi gibi sorunlar sebebiyle sanık hakkında yanlış kararlar verilebilmektedir. Yeterli hukuki bilgiye sahip olmayan kişiler sırf bu sebeple birçok hakkından mahrum kalmaktadır. Askeri şahıs olarak nitelendirilen askeri okul öğrencileri, er ya da uzman çavuş gibi kişiler hatalı değerlendirme sebebiyle görevlerinden uzaklaştıtılarak kamu görevi yapmaktan men edilmektedir. Disiplin suçu, emre itaatsizlik suçu gibi sebeplerle Askeri Ceza Kanunu ya da ilgili diğer kanunlarda öngörülen yaptırımlarla cezalandırılabilirler.  Bu gibi hatalı kararlara karşı başvurulabilecek hukuki yolları bilmedikleri için kararın kesinleşmesi tehlikesi de mevcuttur. Bu sebeple değişen kanun hükümlerini ve özellikle Askeri Ceza Kanunu hakkında yapılan düzenlemeleri bilen ve diğer hukuk dalları ile ilgili konularda deneyimli bir avukatla beraber hareket edilmesi zaruri olabilmektedir. Bu gibi durumlarda askeri ceza davası avukatı hak kaybı yaşanmasını önleyerek daha etkili ve hukuka uygun bir yargılama yapılmasında fayda sağlayacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

SIRF ASKERİ SUÇLAR

Sırf askeri suçlar ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SIRF ASKERİ DAVALAR

Sırf askeri davalar ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ASKERİ CEZA DAVALARI AVUKATI

Askeri ceza davaları avukatı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ASKERİ EMRE İTAATSİZLİK DAVASI

Askeri emre itaatsizlik davası ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ASKERİ CEZA DAVASINDA HANGİ MAHKEME GÖREVLİ?

Askeri ceza davasında hangi mahkemenin görevli olduğu yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ASKERİ CEZA

Askeri ceza ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ASKERİ CEZA DAVALARI ADLİ TATİLDE DEVAM EDER Mİ?

Askeri ceza davaları adli tatilde devam eder mi ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ASKERİ SUÇLAR NELERDİR?

Askeri suçlar nelerdir ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ASKERİ CEZA DAVALARI ANKARA AVUKATI

Askeri ceza Ankara avukatı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ASKERİ SUÇ ÇEŞİTLERİ

Askeri suç çeşitleri ile ilgili hususta yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Diğer Makalelerimizi Buradan Okuyabilirsiniz.

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör