ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ

adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi davası avukatı

Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi oldukça merak edilen bir konudur. Adli sicil kaydı ve arşiv kaydının silinmesi, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nda detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi konusu incelenmeden önce adli sicil ve arşiv kaydı hakkında genel bilgi verilecek ve sonrasında adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi konusu detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Bu kapsamda aşağıda, adli sicil ve arşiv kaydı nedir, kimlerin adli sicil ve arşiv kaydı tutulur, adli sicil ve arşiv kaydına işlenecek bilgiler, adli sicile kaydedilmeyen bilgiler, adli sicil ve arşiv kaydı nereden alınır, adli sicil ve arşiv kaydını kimler alabilir, adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi, adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi dilekçesi, adli sicil ve arşiv kaydının işe girişte etkisi gibi konular detaylı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi hususunda ilgili düzenlemelere hâkim, deneyim ve tecrübe sahibi adli sicil kaydı sildirme avukatı veya arşiv kaydı sildirme avukatından alınacak hizmet hak kayıplarının önüne geçecektir.

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDI NEDİR?

Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi konusundan önce adli sicil kaydı tanımlanmalıdır. Adli sicil kaydı, bu sisteme tabi olan kişilerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerinin toplanması, sınıflandırılması, değerlendirilmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere bildirilmesi amacıyla oluşturulan kayıt sistemidir. Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı, güvenlik soruşturmalarında idare tarafından veya işe girişte işveren tarafından istenebilmektedir. Bunun yanında yurt, apart veya ev kirası süreçlerinde de istendiği görülmektedir.

Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi konusu incelenmeden önce arşiv kaydı da tanımlanmalıdır. Arşiv kaydı, genellikle infazı tamamlanan ve adli sicilden silinen kayıtların yer aldığı sistemdir. Adli sicil kaydından silinen kayıtlar Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından arşiv kaydına alınır. Dolayısıyla adli sicil ve arşiv kaydı birbiriyle bağlantılıdır. Örnek olarak infazı tamamlanan ceza, adli sicil kaydından silinerek arşiv kaydına geçirilir.

KİMLERİN ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDI TUTULUR?

Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi açısından kimlere ilişkin bu kayıtların tutulduğu tespit edilmelidir. Adli Sicil Kanunu’nda, adli sicil ve arşiv kayıtlarının kimler için tutulduğu sayılmıştır. Adli sicil ve arşiv kaydı gerçek kişiler açısından tutulur. Dolayısıyla sadece Adli Sicil Kanunu’nda sayılan gerçek kişilere ilişkin adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi talep edilebilir.

KESİNLEŞMEMİŞ KARARLAR ADLİ SİCİLE VEYA ARŞİVE KAYDEDİLİR Mİ?

Kesinleşmiş mahkeme kararları adli sicile veya arşive kaydedilir. Kesinleşmiş mahkeme kararları, kararın taraflara tebliğinden sonra kanun yoluna başvuru imkânı olmayan, kanun yoluna başvurulmamış ya da kanun yolları tükenen kararlardır. Dolayısıyla kesinleşmemiş mahkeme kararları adli sicil veya arşive kaydedilmez.

YABANCILARIN ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDI TUTULUR MU?

Yabancıların adli sicil ve arşiv kayıtları belirli hallerde tutulur. Yabancıların adli sicil ve arşiv kaydının tutulması için Türkiye’de suç işlemiş olmaları gerekir. Dolayısıyla Türkiye’de suç işleyen yabancılara ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı tutulur.

YABANCI ÜLKEDE VERİLEN KARARLAR ADLİ SİCİLE KAYDEDİLİR Mİ?

Türk vatandaşı hakkında yabancı ülkede verilen mahkeme kararları kesinleşmiş ve Türk mahkemeleri tarafından tanınmışsa adli sicil ve arşive kaydedilir. Dolayısıyla bu şartları taşımayan mahkeme kararları adli sicil ve arşiv kaydına alınmaz.

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLER NELERDİR?

Kişiler, çocukken işlenen suçlarla, beş sene önce işlenen suçlarla veya diğer suçlarla ilgili olarak adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi talebinde bulunabilirler. Ancak bunun için öncelikle hangi suçların adli sicile işlendiği bilinmelidir. Zira adli sicile kaydedilmeyen bir suçun silinmesi talebinde bulunulamaz. Adli sicile hangi bilgilerin kaydedileceği Adli Sicil Kanunu md. 4’te sayılmıştır. Bu kapsamda Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş aşağıda sayılan mahkûmiyet kararları adlî sicile kaydedilir.

HAPİS CEZALARI ADLİ SİCİLE KAYDEDİLİR Mİ?

Hapis cezaları ile ilgili olarak, hapis cezasına mahkûmiyet kararı, koşullu salıverilme kararı, koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar, koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar ve hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu adli sicile kaydedilir.

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ADLİ SİCİLE KAYDEDİLİR Mİ?

Hapis cezasının ertelenmesi halinde denetim süresi, denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu ve ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar adli sicile kaydedilir.

ADLİ PARA CEZASI ADLİ SİCİLE KAYDEDİLİR Mİ?

Adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü, adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği, adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği veya adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği adli sicile kaydedilir.

SEÇENEK YAPTIRIMA MAHKÛMİYET ADLİ SİCİLE KAYDEDİLİR Mİ?

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet hali adli sicile kaydedilir. Bu kapsamda ilk olarak, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü adli sicile kaydedilir. İkinci olarak, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar adli sicile kaydedilir. Üçüncü olarak, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar adli sicile kaydedilir.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA ADLİ SİCİLE KAYDEDİLİR Mİ?

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak verilen kararlar da adli sicile kaydedilir. Bu kapsamda ilk olarak, kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar adli sicile kaydedilir. İkinci olarak mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar adli sicile kaydedilir.

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLEN DİĞER DURUMLAR

Adli sicile kaydedilebilecek diğer haller Adli Sicil Kanunu md. 4/1-f ve devamında sayılmıştır. İlk olarak Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar adli sicile kaydedilir. İkinci olarak, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar adli sicile kaydedilir. Üçüncü olarak ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar adli sicile kaydedilir. Dördüncü olarak genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı adli sicile kaydedilir. Beşinci olarak Askerî Ceza Kanunu’na göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar adli sicile kaydedilir. Altıncı olarak akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar adli sicile kaydedilir. Yedinci olarak kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değişiklik yapan tüm hüküm ve kararlar adli sicile kaydedilir.

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLMEYEN BİLGİLER

Adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler Adli Sicil Kanunu md. 5’te sayılmıştır. Bu kapsamda, disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, disiplin ve tazyik hapsine ilişkin kararlar ve idari para cezasına ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmez. Dolayısıyla bu hallere ilişkin adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi talep edilemez.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ADLİ SİCİLE KAYDEDİLİR Mİ?

Adli Sicil Kanunu md. 6/1, kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedileceğini düzenlemiştir. Buradan, söz konusu kararların sadece yargılama mercileri tarafından ve yalnızca soruşturma veya kovuşturma ile bağlantılı olarak istenebileceği sonucu çıkmaktadır. Dolayısıyla HAGB kararı ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı yargı mercileri dışında hiçbir kişi veya kurum tarafından görüntülenemez.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN ADLİ SİCİL KAYITLARI

Adli Sicil Kanunu md. 10/3’de, on sekiz yaşından küçüklerle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarının sadece soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebileceği düzenlenmiştir. Kanun, on sekiz yaşının altındaki kişiler açısından ayrı bir düzenleme öngörerek adli sicil ve arşiv kayıtlarına sınırlı erişim izni vermiştir. Dolayısıyla on sekiz yaşından küçüklerin adli sicil ve arşiv kayıtlarını yargı mercileri dışındaki kişi veya kurumlar isteyemez.

KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU ADLİ SİCİLE KAYDEDİLİR Mİ?

Adli Sicil Kanunu md. 6/2’de, karşılıksız yararlanma suçunda etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli, sanık veya hükümlü hakkında verilen kararların adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedileceği ve on beş yıl süreyle muhafaza edileceği düzenlenmiştir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından istenmesi halinde verilebilir. Bunlar dışındaki kişi veya kurumlara ise söz konusu kayıtlar verilemez.

ARŞİVE KAYDEDİLECEK BİLGİLER NELERDİR?

Adli Sicil Kanunu md. 9/3’te, Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümlerinin, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınacağı düzenlenmiştir. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler ise adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDI NEREDEN ALINIR?

Adli sicil ve arşiv kaydına ulaşmak isteyen kişiler için birçok yol öngörülmüştür. Adli sicil ve arşiv kayıtları ilgili kurumlar yanında e-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir. Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin bilgileri elde etmek isteyen kişiler için başvurmaları gereken yollar aşağıda sayılmıştır;

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ KURUMLARDAN ALINMASI

Adli Sicil Kanunu md. 8’de, adli sicil bilgilerinin mahalli adli sicillerde Cumhuriyet başsavcılıkları, kaymakamlıklar, yurt dışında elçilik ve konsolosluklar, merkezi adli sicilde ise Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından verileceği düzenlenmiştir. Adlî sicil ve arşiv kayıtları gizlidir. Bu kayıtlar, görevlilerce açıklanamaz ve kayıtların verildiği kişi, kurum ve kuruluşlarca veriliş amacı dışında kullanılamaz.

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ E-DEVLETTEN ALINMASI

Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin belgeler E-Devletten alınabilir. E-Devletten adli sicil kaydının alınabilmesi için E-Devlet şifresi alınmalıdır. E-Devlet şifresi ise PTT’den alınabilir. Dolayısıyla, E-Devlet üzerinden adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin barkodlu belge alınabilmesi için E-Devlet şifresi alınmalı ve gerekli adımlar sırasıyla takip edilmelidir.

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDINI KİMLER ALABİLİR?

Adli Sicil Kanunu md. 7, adli sicil bilgilerinin, kullanılış amacı belirtilmek suretiyle ilgili kişiye veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekiline ya da kamu kurum ve kuruşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebileceğini düzenlemiştir. Yabancı devletler tarafından istenilen adlî sicil bilgileri ise mütekabiliyet esasına göre verilecektir.

Adli Sicil Kanunu md. 10/1 ise arşiv bilgilerinin, kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili, bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler, yetkili seçim kurulları, özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenebileceğini belirtmiştir.

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ

Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi Adli Sicil Kanunu md. 9 ve 12’de düzenlenmiştir. Adli Sicil Kanunu md. 9’da adlî sicildeki bilgilerin, cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması ve genel af halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınacağı ifade edilmiştir. Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

Adli Sicil Kanunu md. 12, arşiv bilgilerinin, ilgilinin ölümü üzerine, Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren; yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle, yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle, diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle tamamen silineceğini düzenlemiştir.

Fiil kanun ile suç olmaktan çıkarılırsa da bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir. Böylece, bu durumda adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi talebi aranmaksızın kayıtlar silinecektir. Bunun yanında, kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir. Ayrıca, akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen adli sicil ve arşiv kaydından silinir.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI SİLDİRME DİLEKÇESİ

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde adli sicil ve arşiv kaydı sildirme dilekçesi örneği yer almaktadır. Ayrıca kişiler, adli sicil kaydının düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin talepleri için e- Devlet üzerinden başvuruda bulunabilir ve başvurularının hangi aşamada olduğunu takip edebilirler.

ADLİ SİCİL KAYDI ÇİFT SORGULAMA

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv bilgilerinin talep edilmesine adli sicil kaydı çift sorgulama denir. Kullanıcılar e-Devlet kapısı üzerinden adli sicil bilgilerini talep ederek çift sorgulama yapabilirler.

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDI OLAN İŞE GİREBİLİR Mİ?

Adli sicil ve arşiv kaydı bulunan kişiler gerek özel kurumlarda gerekse resmî kurumlarda işe girerken sorunlar yaşayabilmektedir. Kurumlar genellikle adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan kişileri tercih etmektedirler. Nitekim adli sicil kaydı bulunan kişilerin resmi ve özel sektörde işe girerken sorunlar yaşadığı, arşiv kaydı bulunan kişilerin ise resmî kurumlarda işe girerken sorunlar yaşadığı bir gerçektir. Dolayısıyla adli sicil ve arşiv kaydı, kişilerin özel ve resmî kurumlarda işe girişinde sorunlara sebep olabilmektedir. Ancak özel sektörde işe girecek olan ve sadece arşiv kaydı bulunan kişilerin bu durumdan etkilenmemesi gerekir. Zira özel sektöre verilecek adli sicil belgesinde arşiv kaydı yer almamaktadır. Bunun yanında adli sicil kaydının silinmesi hakkı kazanmış olmasına rağmen bu kaydı sildirmeyen kişiler de bu sorunları yaşayabilmektedir. Bu sorunun aşılması için alanında uzman bir avukattan yardım alınması ve adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi talebinde bulunulması gerekir.

ADLİ SİCİL KAYDI MEMUR OLMAYA ENGEL Mİ?

Memur olmak için hangi şartların taşınması gerektiği 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’nda düzenlenmiştir. Adli sicil kaydının devlet memurluğuna etkisi için Devlet Memurluğu Kanunu md. 48/5 esas alınmalıdır. İlgili hükme göre Türk Ceza Kanunu md. 53’te belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olan kişiler devlet memuru olamazlar. Dolayısıyla devlet memuru olmak isteyen kişiler bu hükümde sayılan suçlardan birini işlemeleri halinde memur olamazlar. Bu hükümde sayılan suçlar dışında hakkında ise adli sicil ve arşiv kaydı bilgilerinin silinmesi yoluna başvurarak devlet memuru olma fırsatı elde edilebilir. Bu sebeple olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi konusunda deneyim ve tecrübe sahibi bir avukattan yardım alınması önemlidir.

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDI OLAN ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİR Mİ?

Adli sicil kaydı olan kişilerin üniversiteye gidip gidemeyeceği hususu merak edilen bir konudur. Eğitim hakkı Anayasa ile güvenceye alınmış temel haklardan biridir. Bu sebeple adli sicil kaydı bulunan kişiler üniversiteye kayıt yaptırabilirler.

GENEL BİLGİLER

ADLİ SİCİLİN SİLİNMESİ

Adli sicilin silinmesi ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ARŞİV KAYDI

Arşiv kaydı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI

Adli sicil arşiv kaydı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI NASIL SİLİNİR?

Adli sicil arşiv kaydı nasıl silinir hususunda yukarıda yer verilen yazıda değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi dilekçesi nereye verilir hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL BELGESİ

Adli sicil belgesi ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

Adli sicil belgesi nedir hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adli sicil belgesi nereden alınır ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL BEYANI

Adli sicil beyanı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL DURUM BELGESİ

Adli sicil durum belgesi ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL E-DEVLET

Adli sicil e- Devlet ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL KAYDI İŞE GİRİŞ

Adli sicil kaydı işe giriş ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL NE ZAMAN SİLİNİR?

Adli sicil ne zaman silinir hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SABIKA KAYDI

Sabıka kaydı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR

Adli sicil kaydı nasıl silinir hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Benzer yazılar için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/memnu-haklarin-iadesi/

https://www.hkavukatlik.com/kentsel-donusum-sozlesmelerinde-gecikme-nedeniyle-kira-alacagi/

https://www.hkavukatlik.com/idari-gozetim-kararina-itiraz/

https://www.hkavukatlik.com/sinir-disi-etme-kararina-itiraz/

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör