SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

SGK davası Ankara avukatı incelenmeden önce konuya ilişkin genel bilgi verilmesinde fayda vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nın amacı, kapsamı, kuruluş ve görevleri 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nda düzenlenmiştir. Sosyal güvenlik sistemi, sigorta kollarından faydalanan kişilerin kazanç kaybına uğramaları sebebiyle başkalarının yardımı olmaksızın geçinmelerini ve yaşamalarını sağlayan sistemdir. Söz konusu sistemin daha iyi işlemesi ve sosyal güvenlik problemlerinin çözülmesi adına SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 2006 yılında tek bir çatı altında toplanmıştır. Böylece bütün vatandaşları kapsayan bir sosyal güvenlik sistemi kurulmaya çalışılmıştır.

Sosyal güvenlik sitemimizde uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta kolları olmak üzere iki tür sigorta kolu bulunur. Malullük, ölüm ve yaşlılık sigorta kolları uzun vadeli sigorta kollarındandır. İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kolları ise kısa vadeli sigorta kollarındandır. Sigorta kolları birbirinden farklı imkanlar sağlar. Söz konusu imkânlardan faydalanamayan veya eksik faydalanan kişiler SGK’ya başvuru yapmalıdırlar. Söz konusu başvuruların kabul edilmemesi durumunda ise SGK’ya karşı dava açılması gerekir. Bunlara, hizmet tespit davası, emeklilik ödeneğinin alınamaması veya sürekli iş göremezlik gelirinin iptal edilmesi durumunda açılacak davalar örnek verilebilir. Bu davalar SGK davası Ankara avukatı tarafından açılabilir. SGK’ya karşı dava açarken alanında uzman SGK davası Ankara avukatından yardım alınması başvuran kişiye fayda ve kolaylık sağlayacaktır.

HİZMET TESPİT SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Çalışanlar, sigortalı olarak çalıştıkları sürelerin tespiti için hizmet tespit davası açabilirler. Hizmet tespit davası, kamu düzenini yakından ilgilendiren ve sosyal güvenlik hakkına ilişkin bir davadır. Bu sebeple özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmelidir. Hizmet tespit davalarında SGK yasal hasım olduğundan davalı sıfatı taşır. SGK’ya karşı hizmet tespit davası, hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde açılmalıdır. Hizmet tespit davasının Ankara’da açılacağı durumlarda SGK davası Ankara avukatı tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

“Mahkemece yapılacak iş, davanın kamu düzenine ilişkin olduğu göz önünde bulundurularak; köy muhtarı, ihtiyar heyeti üyeleri ve davacı tarafından gösterilen tanıklar dinlenip, bekçi (korucu) seçim mazbatası ve Kaymakamlık onayı ile hizmet bildirimi ve prim ödemeleri dâhil tüm deliller eksiksiz şekilde ilgili yerlerden toplanarak kül halinde ele alınıp, somut olayın özelliği de dikkate alınarak, husumet hususu yeniden etraflıca değerlendirilerek, gerçek hasmın belirlenmesi ve masrafı dosyadaki gider avansından karşılanmak üzere davaya re’sen dâhil edilerek ve hizmet tespiti davalarında SGK’nın yasal hasım olduğu gözetilerek hâsıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekmektedir.” (Y. 21. HD., E. 2016/9548 K. 2016/9087 T. 26.5.2016).

EMEKLİLİK İÇİN SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Emeklilik için SGK davası, kişilerin emeklilik aylığına hak kazanmasını sağlamak için açılır. Halk arasında emeklilik aylığı olarak bilinen bu ödenek yaşlılık aylığıdır. Sigortalı kişiye yaşlılık aylığı bağlanması için birtakım şartlar aranır. Bu şartların başlıcaları sigortalı kişinin işten ayrılmış olması ve SGK’dan yaşlılık aylığı için talepte bulunmuş olmasıdır. SGK tarafından emeklilik talebinin reddedilmesi durumunda ise emeklilik için SGK davası açılabilir. Emeklilik için SGK davasının Ankara’da açılacağı durumlarda SGK davası Ankara avukatı tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

“…5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin 9. fıkrası “yukarıdaki fıkralarda belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b) bendinde belirtilen sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunmaları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır.” Hükmünü içermekte olup; her iki yasa hükmünden de anlaşılacağı üzere, yaşlılık aylığı tahsisi için hükmünden de anlaşılacağı üzere, yaşlılık aylığı tahsisi için yazılı talep ve işten ayrılma koşulunun gerçekleşmesidir.” (Y. 10. HD., E. 2016/495 K. 2019/2086 T. 6.3.2019).

MALULLÜK AYLIĞI İÇİN SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Malullük aylığı, çalışma gücü ya da meslekte kazanma gücünü kaybeden sigortalının uğradığı gelir kaybını gidermeyi amaçlar. Maluliyet aylığı bağlanmasının şartları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı Kanun)’nda belirtilmiştir. Kanunun aradığı şartları taşıdığı halde malullük aylığı alamayan kişiler SGK’ya karşı dava açabilirler. Malullük aylığı için SGK davasının Ankara’da açılacağı durumlarda SGK davası Ankara avukatı tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ İÇİN SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Geçici iş göremezlik ödeneği, 5510 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Geçici iş göremezlik ödeneği, sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için ödenen ücrettir. Sigortalı kişi işe gidemediği günlere ilişkin ücretler için geçici iş göremezlik ödeneği talep eder. Aranan şartları taşıdığı halde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan kişiler SGK’ya karşı dava açabilirler. Geçici iş göremezlik ödeneği için SGK davasının Ankara’da açılması durumunda SGK davası Ankara avukatı tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ İÇİN SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle sigortalıya yapılan ödemedir. Sigortalı, özür veya hastalık sonucunda meslekte kazanma gücünü en az %10 oranında kaybederse SGK’dan sürekli iş göremezlik geliri talep edebilir. Sigortalı kişinin iş göremezlik geliri alabilmesi için meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında azalmış olduğu SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmelidir. Söz konusu şartları taşıdığı halde sürekli iş göremezlik geliri alamayan sigortalı SGK’ya karşı dava açabilir. Sürekli iş göremezlik ödeneği için SGK davasının Ankara’da açılması durumunda SGK davası Ankara avukatı tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

ÖLÜM GELİRİ İÇİN SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Ölüm geliri, kişinin sürekli iş göremezlik geliri alırken ölmesi durumunda geride kalan hak sahiplerine ödenir. Dolayısıyla, iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle sürekli iş göremezlik geliri alan kişinin ölmesi neticesinde hak sahipleri ölüm gelirinin ödenmesini talep edebilirler. Ölüm geliri almaya hak kazanacak kişiler sırasıyla sigortalının eşi, çocukları, anne ve babasıdır. Hak sahipleri olan bu kişilere ölüm gelirinin ödenmemesi durumunda SGK’ya karşı dava açılabilir. Ölüm geliri davasının Ankara’da açılması durumunda SGK davası Ankara avukatı tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

ÇEYİZ YARDIMI İÇİN SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Çeyiz yardımı uygulamada evlenme ödeneği olarak adlandırılır. Çeyiz yardımı, ölüm geliri alan kız çocuklarının evlenmeleri durumunda ödenir. Çünkü ölüm geliri alan kız çocukları evlendiğinde ölüm gelirleri kesilir. Kız çocukları talepte bulunurlarsa ölüm gelirinin iki yıllık tutarı kadar çeyiz yardımını peşin olarak alabilirler. Çeyiz yardımının ödenmemesi durumunda hak sahipleri SGK’ya karşı dava açabilirler. Çeyiz yardımı için SGK davasının Ankara’da açılması durumunda SGK davası Ankara avukatı tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

CENAZE ÖDENEĞİ İÇİN SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Cenaze ödeneği, ölen sigortalının ailesine ödenir. Cenaze ödeneği 5510 sayılı Kanunun 37. maddesinde düzenlenmiştir. Cenaze ödeneği, SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarifeye göre tespit edilir. Cenaze ödeneği açısından hak sahipleri sırasıyla ölen kişinin eşi, çocukları, anne ve babası ile kardeşidir. Cenaze ödeneği almaya hak kazanan kişiye bu ödeneğin ödenmemesi durumunda SGK’ya karşı dava açılmalıdır. Cenaze ödeneği için SGK davasının Ankara’da açılacağı durumlarda SGK davası Ankara avukatı tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

EMZİRME ÖDENEĞİ İÇİN SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Emzirme ödeneği, sigortalı anne ya da babanın doğum sebebiyle almak istedikleri ödenektir. Emzirme ödeneği 5510 sayılı Kanunun 16. maddesinde düzenlenmiştir. Emzirme ödeneği talep edebilecek kişiler analık sigortasından yararlanan sigortalı kadın ya da sigortalı olmayan kadının doğum yapması sebebiyle sigortalı olan eşidir. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı kişilerden; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadın ya da aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşi de emzirme ödeneği talep edebilir. Emzirme ödeneği SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarifeye göre belirlenir. Emzirme ödeneğini almaya hak kazanmasına rağmen bu hakkı ihlal edilen kişiler SGK’ya karşı dava açabilirler. Emzirme ödeneği için SGK davasının Ankara’da açılması durumunda avukat tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ İÇİN SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Yaşlılık sigortasından faydalanan kişiler toptan ödemeden faydalanabilirler. Toptan ödeme, yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını dolduran sigortalılara ödenir. Sigortalının ödediği uzun vadeli sigorta primleri belirli bir katsayıyla güncellenerek toptan ödenir. Dolayısıyla toptan ödemeye hak kazanan kişiler bu haklarından yararlanamamaları nedeniyle SGK’ya karşı dava açabilirler. Yaşlılık toptan ödemesi için SGK davasının Ankara’da açılması durumunda avukat tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

ÖLÜM AYLIĞI İÇİN SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Ölüm aylığı, sigortalının ölmesi neticesinde geride kalan hak sahiplerine ödenir. Ölüm aylığı alabilecek hak sahipleri sigortalının eşi, çocukları, annesi ve babasıdır. Ölüm aylığı, sigortalının ölüm tarihini takip eden ya da hak sahibi olan kişi hak sahipliğini sigortalının ölmesinden sonra kazanmış ise bu tarihi takip eden ayın başından itibaren ödenir. Başvurulmasına rağmen ölüm aylığının ödenmemesi durumunda hak sahipleri tarafından SGK’ya karşı dava açılabilir. Ölüm aylığı için SGK davasının Ankara’da açılması durumunda avukat tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

SGK RÜCU DAVASI ANKARA AVUKATI

SGK’nın sigortalıya yapacağı ödemelere işveren veya üçüncü kişi kusuruyla sebep olmuş olabilir. Bu durumda SGK’nın rücu hakkı doğar. Bu haller 5510 sayılı Kanunda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Örneğin iş kazası veya meslek hastalığı işveren ya da üçüncü kişinin kusuru sebebiyle doğarsa SGK’nın rücu hakkı doğar. SGK tarafından rücu davası açılması durumunda avukat tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

KANSER İLACI SGK DAVASI ANKARA AVUKATI

Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların hastalar tarafından temini zordur. Zira bu ilaçların bedelleri çok yüksektir. Bu sebeple bu bedellerin SGK tarafından karşılanması gerekir. Ancak SGK, ilaç bedellerinin karşılanmasına ilişkin talepleri reddetmektedir. Söz konusu talebin SGK tarafından reddedilmesi durumunda SGK’ya karşı dava açılmalıdır. Bu dava açısından kanser ilacı avukatı tarafından sağlanacak yardım hak kayıplarını en aza indirecektir.

https://www.hkavukatlik.com/keytruda-sgk-basvurusu/

https://www.hkavukatlik.com/kanser-ilaci-sgk-basvurusu/

https://www.hkavukatlik.com/sgk-kanser-ilaci-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/optivo-nivolumab-sgk-iptal-davasi/

GENEL BİLGİLER

SGK DAVA AVUKATLARI

SGK dava avukatları hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK DAVA LİSTESİ

SGK dava listesi hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK DAVA ZAMANAŞIMI

SGK dava zamanaşımı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK’YA DAVA AÇMA

SGK’ya dava açma hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN İLAÇLAR DAVA

SGK tarafından karşılanmayan ilaçlar dava hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KANSER İLACI AVUKATI

Kanser ilacı avukatı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

AKILLI İLAÇ AVUKATI

Akıllı ilaç avukatı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KANSER İLACI SGK AVUKATI

Kanser ilacı SGK avukatı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

1 cevap

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir