KİLOMETRE DÜŞÜRME CEZASI

Kilometre Düşürme Cezası Ankara Avukatı

Kilometre düşürme cezası günümüzde oldukça merak edilen bir konudur. Araç satışı sebebiyle yaşanan kilometrenin düşük gösterilerek satılması, change araç satılması, boyalı arabanın boyasız gibi gösterilerek değerinden yükseğe satılması gibi haller satıcının ceza hukuku bakımından sorumluluğunu oluşturur. Nitekim “Kilometre Düşürme Cezası” başlıklı yazımızda; ikinci el olarak satılan araçlarda araç kilometresinin düşük gösterilerek satılmasına ilişkin cezalar ve yaptırımları incelenecektir. Araç kilometresinin düşürülmesi dolandırıcılık suçu bakımından incelenecektir. Ancak unutulmamalıdır ki araç kilometresinin düşürülmesi somut olayın özelliklerine göre Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen başka suçları oluşturabilir. Dolayısıyla araç kilometresinin düşürülmesi cezasına ilişkin olmakla birlikte ikinci el araç satışından kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlıkta işbu konular hakkında bilgi ve deneyim sahibi bir avukata başvurulmasında yarar vardır.

Aşağıda dolandırıcılık suçu nedir, araç satışında dolandırıcılık suçu, araç kilometresinin(km) düşürülmesi suçu, kilometre düşürme nitelikli dolandırıcılık, kilometresi düşürülmüş araç nereye şikâyet edilir, kilometrenin düşürülmesi cezası gibi konular ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR?

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu m.157 ve devam eden hükümlerde düzenlenmiştir. Bu kapsamda dolandırıcılık suçu “Malvarlığına Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişi dolandırıcılık suçunun temel halini işlemiş olur. Dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir. Kanunda düzenlenen dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinden birinin mevcut olması halinde bu ceza artırılır.

Bununla birlikte dolandırıcılık suçunu diğer mal varlığına karşı işlenen suç tiplerinden ayıran en önemli husus bu suçun aldatma temeline dayanmasıdır. Dolandırıcılık suçunda sadece malvarlığı zarar görmemekte kişinin iradesi de hileli davranışlarla yanıltılmaktadır. Dolayısıyla dolandırıcılık suçunda mağdurun veya suçtan zarar görenin irade özgürlüğü ihlal edilir. Dolandırıcılık suçu ile ilgili detaylı bilgi için: https://www.hkavukatlik.com/dolandiricilik-sucu/

ARAÇ SATIŞINDA DOLANDIRICILIK SUÇU

Araç satışları günümüzde oldukça gündemde olan bir konudur. Özellikle ekonomide yaşanan değişimler sebebiyle ikinci el araçlara olan talep gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bununla birlikte araba satıcıları araçlarını değerinden daha da pahalıya satabilmek için çeşitli yollara başvurmaktadır. Bunun bir sonucu olarak araç satışı ile ilgili yaşanan problemler de artış göstermektedir. Örnek olarak araba kilometresinin düşürülmesi, hasarlı olan aracın tramer kaydına geçirilmeden yenilenip satılması, zorunlu ekspertiz raporunda değişiklik yapmak ya da eski raporda tarih değişikliği yapmak, change araç satılması başka bir deyişle motor ve şase numarası başka bir arabanın motor ve şase numarası ile değiştirilmiş aracın satılması gibi haller gösterilebilir. Bu durumlar Türk Ceza Hukuku bakımından unsurları varsa dolandırıcılık suçunu oluştururlar. Bunun yanında bazı durumlarda “Resmi Belgede Sahtecilik Suçu” bakımından da somut olayın değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla beraber bu tür davalarda araçlar konusunda bilgili, gelişen teknolojiyi takip eden, araç satışı sebebiyle açılan dolandırıcılık davaları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi bir avukata danışılmasında ve hukuki yardım alınmasında fayda vardır. Ayrıca H&K AVUKATLIK olarak işbu makalemizde özellikle araç kilometresi değişimi ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

ARAÇ KİLOMETRESİNİN(KM) DÜŞÜRÜLMESİ SUÇU

Araba kilometresinin düşürülmesi ile aracın gerçek bedeli daha da yükseltilerek satıcılar haksız menfaat elde etmektedir. Bu sebeple çeşitli şekillerde araç kilometresinin düşürülmesi söz konusu olmaktadır. Somut olayın özelliklerine göre araç kilometresinin düşürülmesi dolandırıcılık suçunun nitelikli halini de gündeme getirebilmektedir. Bununla birlikte dolandırıcılık suçunun temel halinin işlenmesi halinde bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilebilirken nitelikli halinin mevcut olması halinde üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunabilir.

 “…Somut olayda, müştekinin …Servis ve Tic. A.Ş.’nin yetkili bayisi olan… Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti’nden 30/03/2010 tarihinde vekalet verdiği yeğeni aracılığıyla 2. el araç satın aldığı, satış aşamasında bayi tarafından araçta küçük boyutta hasar olduğuna ilişkin ekspertiz ve 101 kontrol raporu verilmesine rağmen, Tramer bilgilerinden ve 04/07/2005 tarihli ve 21741 nolu dosyasından aracın perte çıkarıldığı ve kilometresinin düşürülmüş olduğu hususunun sonradan öğrenildiğinden bahisle ilgililer hakkında dolandırıcılık suçu yönünden şikayette bulunulması üzerine, olayın hukuki mahiyet arz ettiğinden bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de,

Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 02/05/2016 tarihli ve…karar sayılı ilamında yer alan “katılanının, sahibinden com. isimli internet sitesinden verilen ilanı görerek sanıklardan suça konu aracı satın aldığı, aracı internetten satış ilanı ile satan sanıkların aracın kilometresi ile oynayarak 117.220 km olarak düşürmüş oldukları ve aracın daha az kullanılmış bir araç gibi gösterilerek, katılana normal satış bedelinin üzerinde satmak suretiyle 4.000-5.000 lira haksız menfaat temin ettikleri, sanıkların üzerlerine atılı suçu bu şekilde işlediğinin iddia ve kabul olunması karşısında, eylemin temas ettiği TCK’nın 158/1-f,son maddesinde düzenlenen bilişim sisteminin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına…” şeklindeki gerekçede belirtildiği üzere, kilometresi değiştirilmiş araç satma eyleminin dolandırıcılık suçunu oluşturacağının anlaşılması karşısında, araçla ilgili tüketici mahkemesindeki dosyanın celbi ile incelenmesi, şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespiti ile beyanlarının alınması suretiyle sonucuna göre şüphelilerin hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabul edilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir…”(Yargıtay Kararı – 15. CD., E. 2019/15493 K. 2020/5779 T. 15.6.2020)

KİLOMETRE DÜŞÜRME NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Araç kilometresinin düşürülmesi nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturabilir. Dolayısıyla nitelikli dolandırıcılık suçunun bulunması halinde verilecek ceza daha da artırılacaktır. Bu sebeple araç kilometresinin düşürülmesi sebebiyle oluşan nitelikli dolandırıcılık suçunun faili üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

“…Sanıkların yüksek kilometrede araç satın alarak kilometresini düşürttükleri halde orjinal kilometresinde olduğunu beyan edip, internette verdikleri ilanlarla veya galeriye gelen müşterilerle irtibata geçip güven sağlayarak olması gerekenden daha pahalı fiyata araç satmak suretiyle haksız menfaat temin ettikleri iddia edilen olayda;…

Sanıkların eylemlerini internet üzerinden katılanlar ve şikayetçilerle bağlantı kurarak gerçekleştirmiş olmaları nedeniyle;

  1. a) Sanıkların sabit görülen eylemlerinin TCK’nın 158/1-f maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşerek TCK’nın 157/1 maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçundan hüküm kurulmuş olması,…bozmayı gerektirmiş…”(Yargıtay Kararı – 23. CD., E. 2015/18022 K. 2016/4057 T. 5.4.2016)

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ NEREYE ŞİKÂYET EDİLİR?

Kilometresi düşük araca ilişkin şikâyette bulunmak isteyen kişiler bulunduğu bölgedeki en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunabilir.

KİLOMETRENİN DÜŞÜRÜLMESİ CEZASI

Kilometre değerinin düşürülmesi işlemi genellikle dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte somut olayın özelliklerine göre araç kilometresinin düşürülerek satılması Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen başka suçları da oluşturabilir. Ayrıca ikinci el aracın kilometresinin düşürülerek satılmasına ilişkin fiil suç unsurları bakımından da incelenerek ceza belirlemesi yapılacaktır. Dolayısıyla kilometrenin düşürülmesi sebebiyle mahkeme tarafından verilecek ceza somut olaya göre belirlenecektir.

GENEL BİLGİLER

İKİNCİ EL KM DÜŞÜRME İŞLEMİ

İkinci el km düşürme işlemi ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KM DÜŞÜRME DAVASI

Km düşürme davası ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDA AVUKAT

Dolandırıcılık suçunun söz konusu olduğu hallerde iyi bir avukatla çalışılması önemlidir. Avukatın ceza hukuku alanında tecrübesi olmalı ve gerekli bilgi birikimine sahip olmalıdır. Alanında yetkin ve donanımlı bir avukattan yararlanmak büyük bir fayda sağlayacaktır.

KM DÜŞÜRME EMSAL KARAR

Km düşürme emsal karar ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KM DÜŞÜRME ANKARA

Km düşürme Ankara ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KM DÜŞÜRME SUÇU

Km düşürme suçu ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİLOMETRE DÜŞÜRME DOLANDIRICILIĞI

Kilometre düşürme dolandırıcılığı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KM DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ NEREYE ŞİKÂYET EDİLİR?

Km düşürülmüş araç nereye şikâyet edilir ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİLOMETRE DÜŞÜRME DAVASI ANKARA AVUKATI

Kilometre düşürme davası Ankara avukatı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Diğer Makalelerimizi Buradan Okuyabilirsiniz.

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör