, ,

İKAMET İZNİ İHLALİNDE SINIR DIŞI

İKAMET İZNİ İHLALİNDE SINIR DIŞI AVUKATI

İkamet izni ihlalinde sınır dışı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (6458 sayılı Kanun) md. 54’de düzenlenmiştir. İlgili düzenlemede diğer sınır dışı halleri yanında ikamet izni ihlalinde sınır dışı halleri de sayılmıştır. İkamet izni ihlalinde sınır dışı edilecek yabancılar, ikamet izinleri iptal edilenler, ikamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler ve ikamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlardır. Aşağıda ikamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilmesi, ikamet izni ihlalinde sınır dışı kararına itiraz, ikamet izni ihlalinde idari gözetim kararı verilmesi ve ikamet izni ihlalinde idari gözetim kararına itiraz gibi konular incelenecektir.

TÜRKİYE’DE İKAMET İZNİ ALINMASI ZORUNLU MUDUR?

İkamet izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesidir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu belge yabancıya Türkiye’de belirli bir süre belirli bir yerde yaşama hakkı sağlar. Türkiye’de vize veya vize muafiyeti tanınan süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancılar, e-ikamet sistemi üzerinden, şartlarını taşıdıkları ikamet izni türüne başvurmalıdırlar. Başvurusu tamamlanan yabancılar sistem tarafından belirlenen randevu gününde, yaşamak istedikleri ilde bulunan il/ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmalıdır. Geçerli bir mazereti olmaksızın randevu gününde il/ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmayan yabancılar, hiç başvuruda bulunmamış sayılırlar. İkamet izni bulunmayan veya süresi dolan yabancılar ise ikamet izni ihlalinde sınır dışı işlemine maruz kalırlar.

YABANCIYA İKAMET İZNİNİ KİM VERİR?

İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. İkamet izni için başvuracak yabancıların, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları gerekir. Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler eksik ise başvurunun değerlendirilmesi eksiklikler tamamlanıncaya kadar ertelenebilir. Başvurular, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda ikamet izni ihlalinde sınır dışı işlemi gerçekleştirilir.

“Öte yandan, davacı ile Türk vatandaşı eşin komşularıyla yapılan görüşmede, bu kişilerin evine farklı farklı kadınların geldiği, uygunsuz kıyafetlerle gece 23:00-24:00’ten sonra dışarı çıkıp sabaha karşı eve geldiklerinin beyan edildiği, yine genel ahlaka aykırı ve rahatsız edici davranışlarından dolayı ikamet ettikleri apartmanda yaşayan kişiler ile sorun yaşamaları üzerine ev sahipleri tarafından evden çıkarıldıkları, Türk vatandaşı eşin aylık geliri ile şahısların harcamaları ve yaşam standartlarının orantılı olmadığı tespitleri ile 6458 sayılı Kanun’un 15. maddesince başvurucunun kamu düzeni açısından sakıncalı olmaması gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde; kamu düzeninin korunması açısından da davacının ikamet izni başvurusunun reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” (DANIŞTAY 10. D., 2015/113 E., 2020/7070 K., 29.12.2020 T.).

İKAMET İZNİ TÜRLERİ NELERDİR?

İkamet izin türleri, amacına göre farklılaşmaktadır. Bu kapsamda kısa dönem ikamet izinleri, aile ikamet izni ve öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izinleri ise insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni olarak sayılabilir. Söz konusu ikamet izinlerinden birisine sahip olmayan ve Türkiye’de yasa dışı yaşayan yabancılar ikamet izni ihlalinde sınır dışı işlemine maruz kalırlar.

İKAMET İZİN BAŞVURUSU TÜRKEYE’DE YAPILABİLİR Mİ?

İkamet izni başvuruları normal şartlarda yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılırken istisnai hallerde valiliklere de yapılabilir. İncelemede yabancının Türkiye’deki aile bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Verilen karar yabancıya, yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Kararda, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin bir şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülüklerine de yer verilir. İkamet izni alınamaması veya süresinin uzatılamaması durumunda yabancı ikamet izni ihlalinde sınır dışı işlemine maruz kalabilir.

TÜRKİYE’DE YAPILACAK İKAMET İZNİ BAŞVURULARI HANGİLERİDİR?

İkamet izni başvuruları normal şartlarda yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılırken aşağıdaki hâllerde istisnai olarak valiliklere de yapılabilir. Bu kapsamda, adli veya idari makamların kararlarında veya taleplerinde, yabancının Türkiye’den ayrılmasının makul veya mümkün olmadığı durumlarda, uzun dönem ikamet izinlerinde, öğrenci ikamet izinlerinde, insani ikamet izinlerinde, insan ticareti mağduru ikamet izinlerinde, aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçişlerde, Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya babanın Türkiye’de doğan çocukları için yapacağı başvurularda, geçerli ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya değişikliğe uğramasından dolayı yeni kalış amacına uygun ikamet izni almak üzere yapılacak başvurularda, 6458 sayılı Kanun md. 20/2 kapsamında yapılacak ikamet izni başvurularında, Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanların kısa dönem ikamet iznine geçişlerinde ikamet izni başvuruları valiliklere de yapılabilir. Türkiye’de yapılacak ikamet izin başvurusu reddedilen ve yasa dışı ikamet eden yabancılar ikamet izni ihlalinde sınır dışı işlemine maruz kalabilir.

İKAMET İZNİ MUAFİYETİ NEDİR?

Yabancılara ikamet izni muafiyeti tanınabilir. Muafiyet tanınan yabancının Türkiye’de ikamet etmesi için ikamet izni aranmaz. İkamet izin muafiyeti tanınan yabancılar 6458 sayılı Kanun md. 20’de sayılmıştır. İkamet izin muafiyeti tanınan yabancılar, doksan güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi veya vize muafiyeti süresince, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar, Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ve bunların ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler, uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (5901 sayılı Kanun) md. 28 kapsamında olanlar, 6458 sayılı Kanun md. 76 ve 83/1 kapsamında belge sahibi olanlardır. İkamet izni bulunmasa da bunlar ikamet izni ihlalinde sınır dışı işlemine maruz kalmazlar.

İKAMET İZNİ HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLEBİLİR?

İkamet izninin iptal sebepleri iznin türüne göre farklılık gösterir. Kısa dönem ikamet izni, şartlarından birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması, ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi, hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması durumlarında iptal edilir.

Aile ikamet izni ise şartlarının karşılanmaması veya ortadan kalkması, aile ikamet izni alma şartları ortadan kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni verilmemesi, hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması, aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi durumlarında iptal edilir.

Öğrenci ikamet izni ise şartlarının karşılanmaması veya ortadan kalkması, öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması, öğrenci ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi, hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması durumlarında iptal edilir.

Uzun dönem ikamet izinleri ise yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması, sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması durumlarında iptal edilir.

İnsani ikamet izni ise iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında, yabancının insan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan durumlarda, kendi girişimiyle suçun failleriyle yeniden bağ kurduğu belirlendiği durumlarda ikamet izni iptal edilir.

 İkamet izni iptal sebepleri aynı zamanda başvurunun reddi ve uzatılmaması sebebidir. İkamet izni iptal edilen yabancı ikamet izni ihlalinde sınır dışı işlemine maruz kalabilir.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE BULUNANLARIN İKAMET İZİNLERİ

Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancıların, buralarda geçirdikleri süreler ikamet izni süresinin ihlali sayılmaz. Bu kişilerin varsa ikamet izinleri iptal edilebilir. Bunlardan, yabancı kimlik numarası bulunmayanlara, ikamet izni şartı aranmadan yabancı kimlik numarası verilebilir.

ÇALIŞMA İZNİNİN İKAMET İZNİ SAYILMASI

Geçerli çalışma izni ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (4817 sayılı Kanun) md. 10’a istinaden verilen Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni sayılır. Çalışma izni verilebilmesi veya iznin uzatılabilmesi için kişinin Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar kapsamına girmemesi şarttır.

YABANCIYI SINIR DIŞI ETME KARARI NEDİR?

Sınır dışı etme kararı 6458 sayılı Kanun md. 52 ve devamında düzenlenmiştir. Sınır dışı etme kararı, yabancının kanunda belirtilen fiilleri işlemesi sebebiyle vatandaşı olduğu ülkeye, transit gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesi kararıdır. Sınır dışı etme kararı valilik tarafından verilir. Valilik sınır dışı etme kararını resen veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü talimatıyla verilir. İkamet izni ihlalinde sınır dışı kararı da yabancı hakkında verilebilecek sınır dışı kararlarından biridir.

İKAMET İZNİ İHLALİNDE SINIR DIŞI KARARI

Sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar, 6458 sayılı Kanun md. 54’te sayılmıştır. Bunlar arasında ikamet izni ihlalinde sınır dışı edilecek yabancılar da bulunmaktadır. İkamet izni ihlalinde sınır dışı edilecek yabancılar, ikamet izinleri iptal edilenler, ikamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler ve ikamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlardır. İkamet izni ihlalinde sınır dışı edilmeye sebep olan söz konusu üç durum aşağıda ayrı ayrı incelenecektir.

        İKAMET İZNİ İPTAL EDİLENLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ

İkamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilecek durumlardan ilki, ikamet izninin iptal edilmesidir. İkamet izni iptal sebepleri ikamet izninin türüne göre değişir. Bu durumların gerçekleşmesi halinde yabancı hakkında 6458 sayılı Kanun md.54/1-f gereğince ikamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilir.

        İKAMET İZİN SÜRESİNİ AŞANLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

İkamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilecek durumlardan ikincisi, ikamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenlerdir. İkamet izin uzatma başvuruları ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yapılır. İkamet iznini uzatma başvurusunda bulunanlara, harca tabi olmayan bir belge verilir. Bu yabancılar, ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar bu belgeyle Türkiye’de ikamet edebilir. Uzatılan ikamet izinleri, yasal izin sürelerinin bitim tarihinden itibaren başlatılır. Dolayısıyla, ikamet izin süresi sona ermesine rağmen haklı gerekçe olmadan süreyi on günden fazla ihlal eden yabancılar hakkında 6458 sayılı Kanun md. 54/1-g gereğince ikamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilir.

        İKAMET İZİN BAŞVURUSU REDDEDİLENLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ

İkamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilecek durumlardan üçüncüsü, ikamet izin uzatma başvurusu reddedilmesine rağmen on gün içinde ülkeden çıkış yapmayanlardır. Uzatma başvurusu reddedilmesine rağmen on gün içinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar hakkında 6458 sayılı Kanun md. 54/1-j gereğince ikamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilir.

“Bu bağlamda, genel ahlaka aykırı fiili sebebiyle Ç-116 kodlu tahdit veri girişi ile 1 yıl süreli olarak yurda girişinin yasaklanmasına karar verilerek sınır dışı edilen davacının, hakkında verilen yurda girişi yasağı süresi dolduktan sonra Türkiye’ye gelerek ikamet izni başvurusunda bulunduğu görülmekle birlikte; ev hanımı olan ve turizm amaçlı olarak ikamet izni başvurusunda bulunan davacı tarafından ülkeye geliş amacının tam olarak ortaya konulamadığı, öte yandan, davacının, 6458 sayılı Kanun’un 15. maddesinde sayılan kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı olanlar sınıfına girdiği, dolayısıyla aynı Kanun’un 31. maddesinde zikredilen 7. madde kapsamına girmemek şartını taşımadığı anlaşıldığından, kısa dönem ikamet izni başvurusunun reddedilmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” (DANIŞTAY 10.D., 2016/13546 E., 2018/2884 K., 03.10.2018 T.).

İKAMET İZNİ İHLALİNDE SINIR DIŞI KARARINI KİM VERİR

İkamet izni ihlalinde sınır dışı kararı valilik tarafından verilir. Valilik bu kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine ya da resen verir.

İKAMET İZNİ İHLALİNDE SINIR DIŞI EDİLEMEYECEK KİŞİLER

İkamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilse de 6458 sayılı Kanun md. 55’te sayılan yabancılar hakkında ikamet izni ihlalinde sınır dışı kararı uygulanmaz. Ancak bu kişilerin, belli bir adreste ikamet etmeleri veya istenen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir. Dolayısıyla ikamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilse de sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar; ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler; hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar; mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları ve tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları sınır dışı edilemez.

“Somut olayda başvurucu, sınır dışı edilmesi hâlinde, Sünni olmasından dolayı ülkesinde baskı ve zulme maruz kalacağını ileri sürmüş ancak bu konuda iddialarını somutlaştıracak bilgi ve belgeler ortaya koymamıştır. Öte yandan ulusal ve uluslararası kuruluşların raporlarında da menşe ülke olan İran’da başvurucunun ileri sürdüğü gerekçeyle sistematik olarak insan hakları ihlali yapıldığına dair bir değerlendirmeye yer verilmediği görülmektedir. Anayasa Mahkemesi, gerçekleştiği iddia olunan müdahalenin başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik gerçek ve ciddi bir tehlike oluşturabilecek nitelikte olması hâlinde İçtüzük’ün 73. maddesi uyarınca tedbir değerlendirmesi yapabilmektedir. Bu aşamada dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden başvurucuya yönelik derhâl tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlike bulunduğu anlaşılamadığından tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerekir.” (Anayasa Mahkemesi 1.B., B. 2016/22509 T.02.11.2016).

İKAMET İZNİ İHLALİNDE SINIR DIŞI ETME KARARININ TEBLİĞİ

İkamet izni ihlalinde sınır dışı etme kararı alındıktan sonra kararın ilgililere tebliğ edilmesi gerekir. Kararın tebliği 6458 sayılı Kanun md. 53/2’de düzenlenmiştir. Sınır dışı etme kararı ve kararın gerekçesi, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya, yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İkamet izni ihlalinde sınır dışı etme kararı verilen kişi avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisine veya yasal temsilcisine kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgi verilir.

İKAMET İZNİ İHLALİNDE SINIR DIŞI KARARINA İTİRAZ

İkamet izni ihlalinde sınır dışı kararına itiraz, yabancı hakkında verilen sınır dışı etme kararına karşı yargı yoluna başvurulmasıdır. İkamet izni ihlalinde sınır dışı kararına itiraz etmek isteyen yabancı, verilen kararın tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde idare mahkemesine başvurmalıdır. Yargılama sonuçlanana kadar hakkında sınır dışı kararı verilen kişi sınır dışı edilemeyeceğinden idare mahkemesine yapılan itiraz yabancının sınır dışı edilmesini engeller.

İKAMET İZNİ İHLALİNDE İDARİ GÖZETİM KARARI NEDİR?

İkamet izni ihlalinde idari gözetim kararı, yabancıların, kanunda aranan şartları taşıması sebebiyle Geri Gönderme Merkezi’nde belli bir süre tutulmasıdır. İdari gözetim kararı, ikamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilen yabancılar hakkında uygulanır. Bu kişilerden kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için verilen sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında ikamet izni ihlali sebebiyle idari gözetim kararı alınır. Bu kişiler, idari gözetim kararı yerine idari gözetime alternatif yükümlülüklere de tabi tutulabilirler. İdari gözetim kararını valilik verir. Dolayısıyla ilgili düzenlemede sayılan kişiler, ikamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilmesi neticesinde idari gözetim altına alınırlar.

İKAMET İZNİ İHLALİNDE İDARİ GÖZETİM SÜRESİ

İkamet izni ihlalinde idari gözetim süresi 6458 sayılı Kanun m. 57/3’te düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre ikamet izni ihlali sebebiyle hakkında idari gözetim kararı verilen kişi Geri Gönderme Merkezi’nde en fazla altı ay süreyle tutulur.

İKAMET İZNİ İHLALİNDE İDARİ GÖZETİM SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?

İkamet izni ihlali sebebiyle verilen altı aylık idari gözetin süresi, yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle sınır dışı etme işlemlerinin tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir. Dolayısıyla kural yabancının altı ay süreyle idari gözetim altında tutulması ise de istisnai durumlarda bu süre altı ay daha uzatılabilir.

İKAMET İZNİ İHLALİNDE İDARİ GÖZETİMİ VALİLİĞİN DEĞERLENDİRMESİ

İkamet izni ihlalinde sınır dışı kararı verilen yabancı hakkında idari gözetim uygulanması durumunda bu kararın valilik tarafından gözden geçirilmesi gerekir. İdari gözetim sürecinde idari gözetimin zaruri olup olmadığı valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görülmesi durumunda otuz günlük süre beklenmeden de idari gözetim gözden geçirilebilir. Yapılan değerlendirmede kişinin idari gözetim altında tutulmasında zaruri görülmezse idari gözetim derhal sonlandırılır. İdari gözetimi sonlandırılan yabancıya idari gözetime alternatif yükümlülükler de getirilebilir.

İKAMET İZNİ İHLALİNDE İDARİ GÖZETİM HAKKINDA BİLGİLENDİRİLME

İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte idari gözetim altında tutulan kişiye, yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. İdari gözetim altına alınan kişinin bir avukat tarafından temsil edilmemesi durumunda ise kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

İKAMET İZNİ İHLALİNDE İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ

İkamet izni ihlali sebebiyle idari gözetim kararına itiraz 6458 sayılı Kanun m. 57/6’da düzenlenmiştir. İdari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. İdareye verilen dilekçeler ise derhal yetkili sulh ceza hâkimliğine ulaştırılır. Sulh ceza hâkimliği incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır.

İDARİ GÖZETİM KARARI YETKİLİ MAHKEME

İdari gözetim kararı yetkili mahkeme hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İDARİ GÖZETİM KARARI SONLANDIRMA

İdari gözetim kararı sonlandırma hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SINIR DIŞI EDİLMEK NASIL OLUR

Sınır dışı edilmek nasıl olur hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SURİYELİLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Suriyelilerin sınır dışı edilmesi hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SINIR DIŞI EDİLME SEBEPLERİ

Sınır dışı edilme sebepleri hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SINIR DIŞI KARARI ANAYASA MAHKEMESİ

Sınır dışı kararı Anayasa Mahkemesi hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SINIR DIŞI KARARI YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

Sınır dışı kararı yürütmenin durdurulması yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

SINIR DIŞI ETME KARARI TEBLİĞ FORMU

Sınır dışı etme kararı tebliğ formu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İlgili yazılarımız;

https://www.hkavukatlik.com/yabancinin-ucuncu-bir-ulkeye-sinir-disi-edilmesi/

https://www.hkavukatlik.com/sinir-disi-etme-kararina-itiraz/

https://www.hkavukatlik.com/idari-gozetim-kararina-itiraz/

https://www.hkavukatlik.com/calisma-izni-ihlali-sebebiyle-sinir-disi/

https://www.hkavukatlik.com/vize-ihlali-sebebiyle-sinir-disi/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir