AVUKATIN TAPU KAYDINA ERİŞİMİ

AVUKATIN TAPU KAYDINA ERİŞİMİ

A- AVUKATIN TAPU KAYDINA ERİŞİMİ NEDİR?

Avukatın tapu kaydına erişimi, avukatın Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik gereğince TAKPAS hizmetinden yararlanmasıdır.

B- TAKPAS NEDİR?

TAKPAS (Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi), merkezi veri tabanında tutulan verilerin kurumlarla ve kişilerle paylaşılmasına imkân sağlayan servis, Web Tapu veya Genel Müdürlükçe belirlenen diğer arayüzlerden oluşan sistemdir.

C- TAKBİS NEDİR?

TAKBİS, tapu ve kadastro bilgi sistemidir.

D- TAPU VE KADASTRO VERİLERİ İLE KAYITLARI NELERDİR?

TAKPAS’taki veriler, taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi ve üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgilerdir. TAKBİS üzerindeki kayıtlar ise her bir birim için, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihte aktif olan ve bu tarihten sonra oluşan bilgilerdir.

E- TAKBİS ÖNCESİ PASİF KAYITLARA NASIL ULAŞILIR?

TAKBİS öncesi pasif kayıtlar, taşınmazın kaydına ulaşılmasını sağlayacak tanımlayıcı bilgiler belirtilerek tapu sicilinin tutulduğu ve dayanak belgelerin arşivlendiği ilgili birimlerden istenebilir.

F- AVUKAT TAPU KAYDINA NASIL ERİŞİR?

Avukat, görevi ile ilişkili olarak TAKPAS arayüzleri veya internet servisleri üzerinden Türkiye Barolar Birliğinin alt kullanıcısı sıfatıyla taşınmaz bilgisini sorgulayabilir.

G- AVUKATIN TAPU KAYDINA ERİŞİMİ İÇİN YAPMASI GEREKENLER?

Avukat taşınmaz bilgisini sorgulayabilmek için öncelikle ilgisini ortaya koyan ulaşmak istediği verinin dayanağı yazılı belgeyi sisteme taratmalıdır. Yazılı belgeler ise çek, senet, alacak belgesi, kira kontratı, icra takip yazısı ve benzeridir. Daha sonra belgenin tarih ve/veya sayısını eklemeli ve elektronik kabul beyanını e-imza ile onaylamalıdır. Nihayetinde, ilgilinin pasif kayıt bilgisi dâhil olmak üzere taşınmazının olup olmadığı bilgisine ulaşılır.

H- AVUKATIN TAPU KAYDINA VEKALETNAME İLE ERİŞİMİ?

Avukat, ilgisini ortaya koyan vekaletnameyi taratmak suretiyle taşınmaz bilgisini sorgulayabilir. Sorgulamada, hangi kişinin malvarlığının hangi amaçla sorgulandığına dair bilginin sisteme girilmesi ve elektronik kabul beyanının e-imza ile onaylanması gerekir. Bunun neticesinde, avukatın talebine bağlı olarak pasif kayıt bilgisi de dahil olmak üzere taşınmaz bilgisine veya kayıt örneğine ulaşılabilir.

İ- YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ VERİLERİNE ERİŞİM?

Yabancı uyruklu kişilerin ve yabancı sermayeli şirketlerin verilerinin paylaşılmasında da Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar geçerlidir.

J- VERİ PAYLAŞIMI İLKELERİNİN İHLALİNDE YAPILMASI GEREKENLER?

TAKPAS’tan faydalanan kişi veya kurum, kişisel veri ihlali olması durumunda gecikmeksizin ve en kısa sürede Kişisel Veri Koruma Kuruluna, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ve kişisel verisi ihlal edilen kişiye bildirimde bulunmalıdır.

Erişilen ve paylaşılan veriler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadıkça, tarafların kendi görev ve faaliyet alanı kapsamında gerçekleştirecekleri işlemler haricinde başka kurum, kuruluş ve diğer kişilere kullandırılamaz ve yayınlanamaz.

K- VERİLERE ERİŞİM HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI

TAKPAS’taki verilere erişim hakkının kötüye kullanılması halinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sisteme erişim derhal durdurulur. Ayrıca, protokol hükümleri yerine getirilmediği takdirde alıcının TAKPAS’tan faydalanması geçici olarak askıya alınır. Alıcının her türlü idari ve teknik tedbirleri alması ve bu tedbirlerin Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde TAKPAS’a yeniden erişimi sağlanır. Alıcı tarafından taahhüt edilen idari ve teknik güvenlik tedbirlerinin yerine getirilemediğinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde TAKPAS kullanıma kapatılır ve protokol tek taraflı olarak feshedilir.

L- TAKPAS VERİLERİNİN HUKUKA AYKRI KULLANILMASINDA SORUMLULUK

TAKPAS’tan elde edilen verilerin ilgili mevzuat, protokol veya elektronik kabul beyanında yer alan hükümlere aykırı olarak kullanılması, hizmetten yararlanan kişi ve kurumların kendi sistem yazılımlarından kaynaklanan hatalı sorgulamaları ve güvenlik açıkları gibi sebeplerle verilerin yetkisiz kişilerce elde edilmesi ve kullanılmasından doğan her türlü hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk hizmetten yararlanan kişi ve kurumlara, alt kullanıcılarına ve/veya veriyi kullananlara aittir. TAKPAS’ın her aşamasında yer alan yetkili ve görevliler protokolde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

M- GENEL BİLGİ

TAKPAS AVUKAT SORGU

TAKPAS avukat sorgu hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAKPAS AVUKAT PORTAL

TAKPAS avukat portal hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAKPAS AÇILDI MI

TAKPAS açıldı mı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAKPAS PROTOKOLÜ

TAKPAS protokolü hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAKPAS GİRİŞ SORUNU

TAKPAS giriş sorunu hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAKPAS KVKK

TAKPAS KVKK hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAKPAS VERİ PAYLAŞIM

TAKPAS veri paylaşım hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAKPAS ANKARA AVUKAT

TAKPAS Ankara avukat hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAPU KAYDI SORGULAMA ANKARA AVUKAT

Tapu kaydı sorgulama Ankara avukat hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir