QARZİBA İLACI SGK DAVASI

Qarziba İlacı SGK Davası Ankara Avukatı

Qarziba ilacı SGK davası, kanser hastalığının tedavisinde hayati derecede önemli olması sebebiyle mutlaka kullanılması gereken Dinutuximab etken maddeli Qarziba ilacına ait bedellerin hiçbir kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması, yargılama süreci için bu hususta ihtiyati tedbir / yürütmeyi durdurma kararı verilmesi, dava açılıncaya kadar bahse konu ilacın temini için ödenen bedellerin tahsiline karar verilmesi istemli davadır. Qarziba ilacı SGK davası, SGK ve sağlık hukuku mevzuatına hâkim avukatlar tarafından yürütüldüğünde başarılı sonuç alınmaktadır.

QUARZİBA İLACI SGK DAVASI İLE BENZER KONULARDA YAZILARIMIZ

Kanser ilacı SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Keytruda SGK başvurusu yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

SGK kanser ilacı davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Iclusig İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Selinexor İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Lynparza İlacı SGK Davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Tecentriq ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Ocrevus ilacı SGK davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

DİNİTUXİMAB ETKEN MADDELİ İLAÇ HANGİ TEDAVİLERDE KULLANILIR?

Dinutuximab etken maddeli ilaç, öncesinde çoklu ilaç tedavisi almış ve bundan kısmi de olsa fayda görmüş yüksek risk nöroblastomalı çocuk hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. Dinutuximab etken maddeli Qarziba ilacı, diğer tedavi yöntemlerinin uygulanması neticesinde hastalığın ilerlemesi durmazsa doktorlar tarafından reçete edilmektedir.

DİNİTUXİMAB İLACINI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Öncelikle hastanın doktorları, tedavide Dinutuximab etken maddeli ilacın kullanımının uygun olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na başvuru yapmalıdırlar. Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı Dinutuximab etken maddeli ilacın kullanımını uygun görürse ilacın kullanımına ilişkin endikasyon dışı ilaç kullanım onayı verir. Sağlık Bakanlığı onayı üzerine hastanın doktorları Dinutuximab etken maddeli ilacın belirli bir süre kullanılmasına ilişkin ilaç kullanım raporu düzenlerler. Daha sonra bu ilacın belirli dozlarda kullanılması için reçete düzenlenir.

DİNİTUXİMAB ETKEN MADDELİ İLAÇ NASIL TEMİN EDİLİR?

Dinutuximab etken maddeli ilaç SGK’nın bedelini ödemediği ilaçlardandır. Zira SGK yakın bir tarihte ilgili firma ile anlaşılamaması sebebiyle ilacı geri ödeme listesinden çıkarmıştır. Yurt dışı ilaç temini suretiyle tedarik edilen Dinutuximab etken maddeli ilaç ücretinin fazla olması ve bedelinin SGK tarafından karşılanmaması hastaları ilaçları alamama noktasına getirerek mağdur etmektedir.

DİNİTUXİMAB İLAÇ BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN SGK’YA BAŞVURU YAPILMASI

Dinutuximab etken maddeli ilaç bedellerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen karşılanması için SGK’ya başvuru yapılabilir. Ancak SGK tarafından verilen cevapta bu ilacın kurum tarafından karşılanmadığı cevabı verilmektedir. Buna gerekçe olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 4.1.9 Bedeli Ödenecek İlaçlar (Ek-4/A) ve 4.3 Yurt Dışından İlaç Getirilmesi başlıklı maddelere dayanılmaktadır. İlgili düzenlemeler şu şekildedir;

4.1.9 – Bedeli ödenecek ilaçlar (EK-4/A)

“(1) Kurumca bedeli ödenecek olan ilaçlar Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/A) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkod/karekod numaraları yer almayan ilaçların bedelleri hiç bir koşulda Kurumca ödenmez…”

4.3 – Yurt dışından ilaç getirilmesi

“(3) Yurt dışından temini halinde bedeli ödenecek olan ilaçlar “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi” nde (EK-4/C) belirtilmiştir. Bu listede yer almayan ilaçların bedelleri Kurumca ödenmez. Bu liste Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanır.”

Yukarıdaki düzenlemeler gereğince SGK, Dinutuximab etken maddeli Qarziba isimli ilacı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-4/A ve EK-4/C listelerinde yer almadığından karşılamamaktadır.

SGK YURT DIŞI İLAÇ TEMİNİ PROBLEMİ

SGK’nın Dinutuximab etken maddeli Qarziba ilacının bedelini karşılamaması hatalı ve hastaların haklarını ihlal eder niteliktedir. Söz konusu durumun devam etmesi durumunda hastalar bu ilacı alamayacak ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla, kullanılması hayatiyet arz ettiği uzman hekimlerce belirtilen ilacın bedelinin tamamen karşılanmaması durumunda hastalar ilaç bedellerini ödeyemeyecek ve tedaviden yoksun kalacaklardır. Dolayısıyla, SGK’nın haksız ve hukuka aykırı red kararına karşı hastalar tarafından Qarziba ilacı SGK davası açılmalıdır.

QUARZİBA İLACI SGK DAVASI TALEPLER

Qarziba ilacı SGK davası için tedaviden sorumlu hekimler tarafından reçete edildiği sürece ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına, hastanın bu ilacı yargılama sırasında vakit kaybetmeksizin kullanmak zorunda olduğu, ilacı kendi imkanlarıyla temin edememesi halinde uygun tedaviyi göremeyeceği ve tedavinin aksaması sonucunda telafisi imkansız zararlara uğrayabileceği nazara alınarak ilacın hiçbir kesinti yapılmaksızın dava süresince karşılanmasına ve ilacın temini sonrasında eksik ödenen tutarların tahsiline karar verilmesi talep edilmelidir.

QUARZİBA İLACI SGK DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Qarziba ilacı SGK davası görevli mahkeme, hastanın sağlık güvencesi kapsamında değişiklik göstermektedir. Qarziba ilacı SGK davası, hastanın sosyal güvencesine göre iş mahkemesi veya idare mahkemesinde açılmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 101, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğini düzenlemektedir.

5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden (01.08.2018) önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar ise Qarziba ilacı SGK davası için idare mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

QUARZİBA İLACI SGK DAVASI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ

Qarziba ilacı SGK davası sırasında, SGK tarafından verilen kararın iptali yanında daha önce ödenen tutarların da iadesi talep edilebilir. Bunun neticesinde dava tarihinden önce ilaçlar için ödenen tutarların tamamı iade alınabilir.

QUARZİBA İLACI SGK DAVASI İHTİYATİ TEDBİR

Qarziba ilacı SGK davası görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin tamamının SGK tarafından karşılanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talep edilebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) md. 389 kapsamında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacaksa ya da tamamen imkânsız hâle gelecekse veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar doğacaksa uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. Bunun için dayanılan ihtiyati tedbir sebebi ve türü açıkça belirtilmeli ve davanın esası yönünden haklılık yaklaşık olarak ispat edilmelidir. Hakların derhâl korunmasında zorunluluk bulunması hâlinde ise karşı taraf dinlenmeden de tedbire karar verilebilir.

QUARZİBA İLACI SGK DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Qarziba ilacı SGK davası görevli mahkemenin idare mahkemesi olması durumunda, dava sırasında ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talep edilebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 27/2 kapsamında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak ilacın bu süreçte alınmaması, hastanın hayatını tehlikeye sokarak yaşam hakkını ihlal edecekse idari işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

QUARZİBA İLACI SGK DAVASI KARARDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER?

Qarziba ilacı SGK davası sırasında ihtiyati tebdir veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda alınan kararın SGK’nın ilgili birimine sunulması gerekir. Bu durumda, söz konusu ilaç bedellerinin tamamı SGK tarafından karşılanacaktır.

QUARZİBA İLACI SGK DAVASI ADLİ YARDIM

HMK md. 334 kapsamında, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olanlar, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bunun neticesinde dava harç ve masraflardan muaf olunur. Qarziba ilacı SGK davası sırasında da adli yardım talep edilerek hastanın yargılama giderlerini ödemesi engellenebilir.

QUARZİBA İLACI SGK DAVASI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Qarziba ilacı SGK davasında, öncelikle davacıya ait tüm tedavi evrakları celp edilerek SGK mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılır. Bu kapsamda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati önemi haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığı, kullanılmasının tıbben ve fennen hastanın iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı, ilacın hangi tür hastalıklarda hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağı, ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığı bilirkişi marifetiyle tespit edilir. Buna ilişkin sağlık kurulu raporu için üniversitelerin ilgili anabilim dalında görevli hekimler görevlendirilir.

QUARZİBA İLACI SGK DAVASI KABULÜ

Bilirkişi raporu alındıktan sonra dosya içerisinde yer alan mevcut görüş, karar ve raporlar irdelenip varsa çelişkiler giderilir. İlacın, anılan hastalığın tedavisinde kullanılmasının hayati önemi haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payı da irdelenecek denetime elverişli hesap raporu alınır. Bunun sonucuna göre de karar verilir. Dolayısıyla, hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, anılan ilacın uygun olarak seçilip seçilmediği, dozu ve uygulama süresinin belirlenip belirlenmediği ve reçeteye bağlanıp bağlanmadığı, hastalığının ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavide fayda görüp görmediği gibi birçok husus incelendikten sonra davanın kabulüne karar verilir.

QUARZİBA İLACI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Qarziba ilacına ilişkin yapılan başvuruda Anayasa Mahkemesi 14 Ağustos 2020 tarih ve 2020/22945 başvuru sayılı kararında ilaç bedelinin tedavi süresince ödenmesinin derhal sağlanmasına karar vermiştir. İlgili kararda, “bahse konu ilacın başvurucunun hastalığının tedavisindeki önemi ve aciliyeti gözetildiğinde, başvurucunun tedavisine derhal başlanması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, başvurucunun maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğu anlaşılmakla, oluşan tehlikenin ortadan kaldırılması konusunda derhal gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesi gerekir.” ifadeleri kullanılmıştır.

DİNİTUXİMAB İLACI SGK DAVASI KAZANANLAR

DİNİTUXİMAB İLACININ TEMİNİ

Dinutuximab ilacının temini hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

DİNİTUXİMAB YURT DIŞI İLAÇ BAŞVURUSU

Dinutuximab yurt dışı ilaç başvurusu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

QUARZİBA İLACI NASIL TEMİN EDİLİR

Qarziba ilacı nasıl temin edilir hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

QUARZİBA İLACI TEMİNİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Qarziba ilacı temini için gerekli olan belgeler yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

DİNİTUXİMAB İLAÇ LİSTESİNDE VAR MI

Dinutuximab ilaç listesinde var mı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

QUARZİBA YURT DIŞI İLAÇ TEMİN LİSTESİ

Qarziba yurt dışı ilaç temin listesi hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

QUARZİBA İÇİN ECZACILAR BİRLİĞİNE BAŞVURU

Qarziba için Eczacılar Birliği’ne başvuru hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SGK YURT DIŞI İLAÇ BİRİMİ ŞİKAYET

SGK yurt dışı ilaç birimi şikayet hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

YURT DIŞI İLAÇ NE ZAMAN GELİR?

Yurt dışı ilaç ne zaman gelir hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

QUARZİBA İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Qarziba ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

DİNİTUXİMAB İLACI SGK DAVASI AVUKATI

Dinutuximab ilacı SGK davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

QUARZİBA İLACI FİYATI 2023

Qarziba ilacının 2023 yılı fiyatı 4,5 mg/ml için 8.600,0 Euro’dur.

DİNİTUXİMAB İLACI FİYATI 2023

Dinutuximab ilacının 2023 yılı fiyatı 4,5 mg/ml için 8.600,0 Euro’dur.

SGK’YA KARŞI KANSER İLACI DAVASI KAZANANLAR

SGK’ya karşı kanser ilacı davası kazananlar hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör