MEMURUN TİCARET YAPMASI

Memurun Ticaret Yapması Davası Avukatı

Memurun ticaret yapması konusundan önce ticaretin anlamına bakılmalıdır. Ticaret kâr amacı güdülerek yapılan alım satım işlemleri olarak ifade edilebilir. Söz konusu alım satım işlemlerini gerçekleştirmek suretiyle memurun ticaret yapması birtakım sonuçlar doğurur. Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (657 sayılı Kanun) md. 125/D-h, ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmasını yasaklamış ve memurun ticaret yapması durumunda disiplin cezası verileceğini düzenlemiştir. Memurun ticaret yapması durumunda karşılaşabileceği sonuçlara ilişkin detaylı değerlendirmeler aşağıda yapılacaktır.

MEMURUN TİCARET YAPMASI YASAK MIDIR?

Memurun ticaret yapması konusu incelenmeden önce memurun tanımına bakılmalıdır. 675 sayılı Kanun md. 4/A’da memur sayılan kişiler açıklanmıştır. İlgili maddede, mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen kişiler memur olarak tanımlanmıştır. 657 sayılı Kanun md. 125/D-h ise memurun ticaret yapması durumunda disiplin soruşturması açılacağı düzenlenmiştir.

DEVLET MEMURUNUN TİCARET YASAĞI

Devlet memuru, tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil, ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Bunun istisnası ise görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen görev yapmalarıdır. Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamazlar. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

“Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor olarak görev yaptığı, Türk Ticaret Sicil Gazetesinde adı KFY Temizlik ve Çamaşır Yıkama Ticaret Limited Şirketi olarak geçen ve mesul müdürü bulunan şirketin eşi ile birlikte kurucu ortağı ve sahibi olduğu, şirkette fiilen görev yaptıkları gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunması nedeniyle bu cezanın brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesi şeklinde uygulanmasına ilişkin İl Disiplin Kurulu’nun 08.04.2011 tarih ve 2011-7 sayılı işlemin tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28.maddesinde, memurların Türk Ticaret Kanunu‘na göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacakları, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacakları, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamayacaklarını belirtilmiştir. Mevzuat hükmü uyarınca, kanuni temsilci sıfatını haiz olmadıkları sürece Devlet memurlarının limited şirket ortağı olabilecekleri anlaşılmakta olup, davacının ortağı olduğu şirkette şirketi idare eden bir mesul müdürün de bulunduğu hususu dikkate alındığında dava konusu işlemde ve davanın reddi yolunda verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” (Danıştay 12.D. 2012/1749 E., 2015/5577 K., 27/10/2015 T.).

MEMURUN KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETİ YASAK MIDIR?

657 sayılı Kanun md. 125/D-h, memurun ticaret yapması yanında Devlet memurlarının yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmalarını da yasaklamıştır. Zira ilgili madde gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılabilmesi için kazanç elde etme şartı aranmamış ve Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak yeterli görülmüştür.

“Olayda, davacı ile birlikte dershane faaliyeti yürüttüğü belirtilen K1 ve K2’un 08/04/2015 tarihinde Yenişehir Kaymakamlığına yazdıkları işyerinin boşaltılmasına ilişkin dilekçeden 25 öğrenciye ders verdiklerinin anlaşıldığı, davacının ve diğer öğretmenlerin ders alan öğrenciler ve velilere ilişkin müfettişlere bilgi vermemesi nedeniyle bu kişilerin soruşturma sırasında ifadesinin alınamadığı, bu husus soruşturmanın eksik yürütüldüğünün kabulü için yeterli olmayacağı gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-h maddesine göre ceza verilmesi için Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak yeterli olup, maddede ayrıca kazanç elde etme şartının aranmadığı, özel ders vermenin ise kazanç getirici faaliyet olduğu açıktır.

Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, davacının özel ders verdiği ve bu şekilde yasak olmasına rağmen kazanç getirici faaliyette bulunduğu açık olduğundan, adı geçenin sübuta eren ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi kapsamında kaldığı anlaşılan fiili sebebiyle 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” (Gaziantep BİM. 3.İDD. 2017/765 E., 2017/909 K., 22.06.2017 T.).

MEMUR ŞİRKET ORTAĞI OLABİLİR Mİ?

Memur, tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil, ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Ancak memur anonim veya limited şirket ortağı olabilir. Zira memurun sermaye şirketlerine ortak olması ticari faaliyet kapsamında değerlendirilemez. Dolayısıyla anonim veya limited şirkete ortak olan memur, memurun ticaret yapması fiilini gerçekleştirmiş olmaz.

“…davacının imzaladığı protokollerin limited şirket ortağı olmaya yönelik olduğu, Devlet memurlarının sermaye şirketlerine ortak olmasının ticari faaliyet kapsamında olmadığı…” (Danıştay 12.D. 2014/2725 E., 2015/654 K., 25.02.2015 T.).

TİCARET YAPAN MEMURUN SAVUNMA HAKKI

Ticaret yapması neticesinde başlatılan disiplin soruşturmasında memura çeşitli haklar tanınmıştır. Bu haklardan birisi de savunma hakkıdır. Zira, memur hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapan veya yetkili disiplin kurulu tarafından memurun ticaret yapması suçunu işleyen memura 7 günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen bu sürede veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapması istenir. Söz konusu sürelerde bu hak kullanılmazsa savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır. Sürelerin geçmesinden sonra yapılacak savunma ise dikkate alınmaz.

MEMURUN TİCARET YAPMASI SORUŞTURMASINDA İDARENİN GÖREVİ

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanır. Disiplin cezaları, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkiler doğururlar. Kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır. İdare kamu görevlisine ceza vermeden önce durumun bütün ayrıntılarını araştırmalı, olayla ilgili tüm delil ve belgeleri toplamalı ve her türlü durumu göz önünde bulundurarak adalete ve hukuka uygun bir inceleme yapmalıdır. Bu şekilde araştırma yapılmadan verilen cezalar hukuka aykırı olacaktır.

“Kamu görevlilerinin disiplin cezasıyla cezalandırılabilmeleri için, disipline aykırı eylem veya işlemlerin sübut bulup bulmadığının usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma ile ortaya konulması, soruşturma aşamasında kamu görevlisinin lehinde ve aleyhinde olan her türlü bilgi ve belgenin toplanması, bilahare disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eylemin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanarak eylemine uygun olan disiplin cezası maddesinin tayini ve uygulanması gerekmektedir.” (Danıştay 5. D. 2016/16937 E., 2017/21331 K., 23.10.2017 T.).

MEMURA VERİLEBİLECEK DİSİPLİN CEZALARI NELERDİR?

657 sayılı Kanun’da disiplin suçu oluşturan fiiller ve bu fiilleri işleyen memurlar hakkında verilecek cezalar düzenlenmiştir. Disiplin cezaları, kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı fiillerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Kamu hizmetlerinden sürekli uzaklaştırılabilmek gibi ağır sonuçlara dahi neden olabilirler. 657 sayılı Kanun’da düzenlenen disiplin cezaları 5’e ayrılır. Bu cezalar, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma şeklindedir.

TİCARET YAPAN MEMURA NE CEZA VERİLİR?

Memurun ticaret yapması bir disiplin suçudur. Disiplin suçları disiplin cezası verilmesini gerekli kılar. Memurun ticaret yapması neticesinde verilecek ceza 657 sayılı Kanun md. 125/D-h’de düzenlenmiştir. İlgili maddede, memurun ticaret yapması durumunda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verileceği düzenlenmiştir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. 657 sayılı Kanun md. 125/E’nin devamında ise öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan memurlara, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’sinin kesileceği ifade edilmiştir.

TİCARET YAPAN MEMURA DİSİPLİN CEZASINI KİM VERİR?

Ticaret yapan memura verilecek kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde ise Valiler tarafından verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

MEMURUN TİCARET YAPMASI ZAMANAŞIMI

Memurun ticaret yapması fiili gerçekleştikten sonra soruşturmaya başlama, ceza verme ve karar verme sürelerine ilişkin belli sınırlamalar bulunur. Bu sınırlamaların getirilmiş olmasının sebebi, memuru belirsizlik halinde sürekli korku içinde bırakmamak, işini yapmasını engellememektir. 657 sayılı Kanun md. 127/a gereğince bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmalıdır. Ayrıca disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmelidir. Aksi halde idarenin ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

MEMURUN TİCARET YAPMASI DURUMUNDA CEZA VERME SÜRESİ

Devlet memurunun ticaret yapması durumunda soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu ise dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

MEMURUN TİCARET YAPMASI CEZASININ İNDİRİLMESİ

Memurun ticaret yapması halinde kendisine verilecek ceza bazı hallerde hafifletilebilir. Bu haller geçmiş hizmetleri ve çalışmaları olumlu olan ödül veya başarı belgesi almış olması halleridir. Bu şartlardan birini sağlayan memura verilecek ceza bir derece hafifletilebilir. Devlet memurunun ticaret yapması suçunun cezası olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bir derece hafifi aylıktan kesme cezasıdır. Ticaret yapan memurun bu şartlardan birini sağlaması halinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine aylıktan kesme cezası verilebilir.

“İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/02/2018 tarihli ve E:2016/1364, K:2018/642 sayılı bozma kararına uyularak; Davacının … Özel Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti’nin 28.02.2005 tarihinden itibaren şirket müdürü, … Kuyumculuk Tur. San. Ve Tic.Ltd.Şti’nin 05.09.2022 tarihinden itibaren şirket müdürü, … Tur. Otelcilik Tic. ve San A.Ş.’nin 01.01.2006 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyesi olduğu görüldüğünden, Devlet memurlarına yasaklanan ticaret yapma ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak fiilinin işlendiği anlaşılmış olup, sübut bulan fiili sebebiyle 657 sayılı Yasanın 125/D-h maddesi gereğince kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklifinin bir alt cezası olan 657 sayılı Kanunun 125/C maddesi gereğince 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.” (Danıştay 12.D., 2020/2438 E., 2020/4040 K., 07.12.2020 T.).

MEMURUN TİCARET YAPMASI DURUMUNDA VERİLECEK CEZAYA İTİRAZ

Memurun ticaret yapması fiili işlendiği için ceza verilmesi durumunda gerçeğin gözüktüğü gibi olmadığı veya hatalı olunmadığını düşünülebilir. Bu durumda kendisine verilen cezanın haksız olduğunu düşünen memur için itiraz yolu düzenlenmiştir. Aynı şekilde yapılacak itirazın hangi makama yapılacağı da düzenlenmiştir. İtirazların kanunda düzenlenen makama yapılması son derece önemlidir. 657 sayılı Kanun md. 135 gereğince disiplin amirleri tarafından verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

MEMURUN TİCARET YAPMASI CEZASINA İTİRAZ SÜRESİ

İdarenin kararına karşı yapılacak itiraz süresi kanunda açıkça belirtilmiştir. İtiraz süresi, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren yedi gündür. Söz konusu sürenin kaçırılması halinde ikinci kez itiraz hakkı yoktur. İtiraz edilmediği takdirde karar kesinleşir ve idareye başvuru imkânı ortadan kalkar.

MEMURUN TİCARET YAPMASI CEZASINA İTİRAZDA VERİLECEK KARAR

Memurun ticaret yapması iddiası ile ceza alan memur, verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz edebilir. Memurun ticaret yapması cezasına itiraz neticesinde itiraz mercileri karar verir. İtiraz mercilerinin karar verme süresi, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gündür. İtiraz mercilerinin, itirazın haklı olduğuna ve verilen cezanın haksız olduğuna kanaat getirmesi durumunda kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Fakat idarenin yapılan itirazı kabul etmeme olasılığı da vardır. İdare verilen cezanın haklı ve hukuka uygun olduğuna karar verirse itirazı reddeder. Yaptığı itiraz reddedilen memur ise bu durumda kararın iptali için yargı yoluna başvurabilir.

MEMURUN TİCARET YAPMASI CEZASI VERİLDİĞİNDE ZARARIN İADESİ

Memurun ticaret yapması fiilinin cezası olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen memurun yaptığı itirazın reddedilmesi halinde yargı yolunun açık olduğu ve idareye dava açabileceği yukarıda ifade edilmişti. Memur tarafından açılan davada memurun haklı olduğuna ve dolayısıyla verilen cezanın haksız olduğuna karar verilebilir. Karar neticesinde memurun yoksun kaldığı parasal haklar davanın açılış tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte memura iade edilir.

TİCARET YAPAN MEMURUN CEZASININ ARTIRILMASI

MEMURUN TİCARET YAPMASI SUÇUNUN TEKERRÜRÜ

Tekerrür kelime olarak “tekrarlanma” anlamına gelir. Memurun ticaret yapması suçunun tekerrürü ise memurun bir önceki işlediği suç özlük dosyasından silinmeden aynı suçu tekrar işlemesidir. Memurun ticaret yapması suçunu işleyen memurun aynı suçu özlük dosyasından silinmeden tekrar işlemesi halinde 657 sayılı Kanun md. 125 gereğince verilecek ceza bir derece artırılır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bir derece ağırı devlet memurluğundan çıkarılma cezasıdır. Dolayısıyla, memurun ticaret yapması suçu özlük dosyasından silinmeden tekrar işleyen memura devlet memurluğundan çıkarılma cezası verilir.

AYNI CEZAYI GEREKTİREN SUÇLARIN ÜÇÜNCÜ DEFA İŞLENMESİ

Aynı derece cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü kez uygulaması neticesinde memura bir derece ağır ceza verilir. Buna devlet memurunun ticaret yapması suçunu işledikten sonra gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleme suçu gibi onunla aynı cezayı gerektiren iki farklı fiilde bulunması örnek verilebilir. Bu durumda ilgili memur hakkında devlet memurluğundan çıkarılma cezası verilir.

ÖĞRETİM ELEMANI / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TİCARET YAPABİLİR Mİ?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu md. 36/7 gereğince tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Kanun md. 28’e tabidirler. Ancak bunlardan profesör ve doçent kadrosunda olanlar, her bir anabilim dalındaki kadrolu profesör ve doçent sayısının yüzde 50’sini geçmemek, bir yıla kadar kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri üniversite döner sermayesi hesabına kaydedilmek şartıyla ve ilgilinin muvafakati ile mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılabileceklerin hesabında küsurat dikkate alınmaz ve çalıştırılacak öğretim üyeleri, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yüzde 50’si uygulama, yüzde 50’si de akademik faaliyetlerinden oluşacak önceki yılın performans kriterlerine göre belirlenir. Bu düzenleme öğretim elemanlarıyla sınırlı tutulmuş ve rektör, dekan, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu ve kurul üyesi, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve başhekimin görevlerini yürütemeyecekleri yolunda sınırlama getirilmiştir.

“…X1 Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan davacının, mesleğini serbest olarak icra etmesi nedeniyle, koordinatör kurum olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tüm üniversitelere gönderdiği 28.10.2014 tarih ve 63139 sayılı yazı ile mesleğini serbest olarak icra etmeye devam eden öğretim üyelerinin idari görevde bulunamayacağına karar verildiği, bunun üzerine X1 Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan davacının, mesleğini serbest olarak icra ettiğinden bahisle 2547 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca görevinden alınarak yerine Prof. Dr. K2’un atanmasına ilişkin 07.01.2015 tarih ve 033 sayılı işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. …

Olayda, her ne kadar davacının serbest olarak özel muayenehanesinde ayrıca çalıştığı görülmekte ise de; dava konusu işlemin dayanağı 2547 sayılı Kanunun değişik 36/7 maddesi uyarınca belirlenen yöntem ve koşullarla yasada belirlenen yerlerde çalışmadığı görülen davacının; sınırlamanın kapsamı “kıyasen” genişletilerek, bu madde kapsamında salt bir başka vakıf üniversitesi ya da özel hastanede çalışan öğretim elemanları için getirilen idari görev almaya ilişkin sınırlamalara konu edilmesinde ve Aydın 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrasında 05.05.2014 tarih ve 1602 sayılı idare işlemi ile bahse konu Ana Bilim Dalı Başkanlığına atanan davacının henüz görev süresi sona ermeden bu görevinin sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. (Danıştay 8.D., 2016/1711 E., 2020/2635 K., 18.06.2020 T.).

DEVLET MEMURU NEDEN TİCARET YAPAMAZ GENEL BİLGİ

MEMUR E-TİCARET YAPABİLİR Mİ

Memur e-ticaret yapabilir mi hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MEMURUN EŞİ TİCARET YAPABİLİR Mİ

Memurun eşi ticaret yapabilir mi hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MEMUR NEDEN TİCARET YAPAMAZ

Memur neden ticaret yapamaz hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MEMURUN TİCARETLE UĞRAŞMA YASAĞI

Memurun ticaretle uğraşma yasağı hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MEMURUN TİCARETLE UĞRAŞMA CEZASI

Memurun ticaretle uğraşma cezası hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MEMURUN TİCARİ FAALİYETTE BULUNMASI

Memurun ticari faaliyette bulunması hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

DOKTOR KENDİNE MUAYENE AÇABİLİR Mİ

Doktor kendine muayene açabilir mi hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ONLİNE SATIŞ TİCARET MİDİR

Online satış ticaret midir hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

 

Konuyla ilgili yazılarımız;

https://www.hkavukatlik.com/sinir-disi-etme-kararina-itiraz/

https://www.hkavukatlik.com/idari-gozetim-kararina-itiraz/

https://www.hkavukatlik.com/sgk-kanser-ilaci-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/amirine-hakaret-veya-tehdit/

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör