MESLEKİ SORUMLULUK KURULU

mesleki sorumluluk kurulu Ankara avukatı

Mesleki sorumluluk kurulu, sağlık hukuku alanındaki gelişmelerle beraber günümüzde görünürlüğü ve bilinirliği artan, hukuki mahiyeti itibariyle son derece önemli bir kurumdur. Bu yazımızda mesleki sorumluluk kurulunun görev ve esaslarına değinilecek, mesleki sorumluluk kuruluna ilişkin mevzuattaki düzenlemelere yer verilip, ilgili düzenlemelerin açıklaması yapılacaktır. Ardından mesleki sorumluluk kuruluna dair Yargıtay kararları özelinde somut olaylar incelenecektir. Nitekim bu açıklamalarımızda dahi anlaşılacağı üzere mesleki sorumluluk kurulu ve sağlık hukukuna ilişkin hususlarda avukatlık hizmeti alınmasında ciddi fayda vardır. Zira uzman bir avukata başvurmak oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesinde son derece önemlidir.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU NEDİR?

Mesleki sorumluluk kurulu, ilgili sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası sırasında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmalara verilecek izin sürecinde ve ardından sağlık meslek mensuplarının faaliyetleriyle verdikleri zararlar nedeniyle idarenin ödediği tazminatın ilgili sağlık çalışanına rücu sürecinde görev alan bir kuruldur.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU NEREDE DÜZENLENİR?

Mesleki sorumluluk Kurulu’nun uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar 15.06.2022 tarihli ve 31867 sayılı Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbi İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7406 sayılı Kanun Ek Madde 18 de Mesleki Sorumluluk Kurulu açısından önemlidir. Böylece 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda hekimler ve diğer sağlık mensupları özelinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

Mesleki sorumluluk kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen; Bakan Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Hukuk Hizmetleri, Yönetim Hizmetleri genel müdürleri veya yardımcıları ile profesör veya doçent unvanlı biri dahili diğeri cerrahi branştan iki hekimden oluşur. Böylece mesleki sorumluluk kurulu yedi üyeden oluşur.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULUNUN GÖREVLERİ

MESLEKİ SORUMLULUK KURULUNUN SORUŞTURMA İZNİ GÖREVLERİ

Mesleki sorumluluk kurulunun, soruşturma izni verilmesine dair görevleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar dışındaki sağlık meslek mensupları hakkında tıbbî işlem ve uygulamaları nedeniyle ön inceleme yapmak veya yaptırmaktır. Bunlardan ikincisi, ön inceleme raporundaki bulgulara göre gerek gördüğünde yeniden inceleme yapmak veya yaptırmaktır. Bunlardan üçüncüsü, soruşturma izni verilip verilmemesine karar vermektir. Bunlardan dördüncüsü ise soruşturma iznine ilişkin kararın yetkili mercie intikal ettirilmesini temin etmektir.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULUNUN RÜCUYA DAİR GÖREVLERİ

Mesleki sorumluluk kurulunun rücuya dair görevleri de bulunmaktadır. Bunlardan ilki, idare aleyhine tazminata hükmeden mahkeme kararının, sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığını tespit eden kesinleşmiş ceza mahkemesi kararının, inceleme raporu ile ilgili diğer evrakın raporla birlikte eksiksiz olarak sekretarya tarafından Kurula sunulmasını sağlamaktır.

Bunlardan ikincisi ise idarece yapılan ödemeye, sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğinin kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edildiği hallerde; gerektiğinde ilgili sağlık meslek mensubunu, zarar gören veya hak sahibini veya kanunî temsilcilerini ve varsa sigorta şirketinin temsilcisini dinlemek, idarî yargı kararı uyarınca ödenen meblağın hangi miktarının sağlık meslek mensubunun kesinleşmiş ceza mahkemesi kararına konu fiilinden kaynaklandığını gerekirse uzman bilirkişiye tespit ettirmek ve sağlık meslek mensubunun tazminata konu olaydaki kusur oranına göre rücu edilip edilmeyeceğine, edilecek ise miktarına görevin kötüye kullanıldığını tespit eden ceza mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde gerekçeli olarak karar vermek ve verilen kararın usulüne uygun olarak ilgili idarelere, sağlık meslek mensubuna ve varsa sigorta şirketine bildirilmesini sağlamaktır.

Bunlardan üçüncüsü ise rücu edilmesine karar verilen dosyaları ilgili idareye göndermektir.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULUNUN DİĞER GÖREVLERİ

Mesleki sorumluluk kurulunun diğer görevlerinden ilki, ihtiyaç halinde teknik ve uzmanlık gerektiren konularda görüşüne başvurmak üzere ihtisas komisyonları oluşturmak veya kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile kanunen bilimsel ve teknik görüş bildirmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlardan görüş almaktır.

Mesleki sorumluluk kurulunun diğer görevlerinden ikincisi, sağlık meslek mensubunun, hizmetten faydalananın ve şikâyetçi ile diğer ilgililerin mahremiyetinin korunması ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması konusunda 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatına öngördüğü tedbirleri almaktır.

Mesleki sorumluluk kurulunun diğer görevlerinden üçüncüsü, Kurul kararlarının ilgililere hangi kanun yolları ve mercilere hangi süre içinde başvurabileceğini bildirilmesini temin etmektir.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULUNUN SORUŞTURMA İZNİ VERME USULÜ

MESLEKİ SORUMLULUK KURULUNUN ÖN İNCELEME USULÜ

Mesleki Sorumluluk Kurulu, sağlık mensuplarının Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini öğrendiğinde, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre bir ön inceleme yapar veya yaptırır. Ön incelemeye ilişkin olayın sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamalarından kaynaklandığı tespit edilirse inceleme tamamlanarak rapor düzenlenilir. Rapor, sağlık meslek mensuplarının her faaliyetlerine ilişkin değil tıbbi işlem ve uygulamalarına yönelik tertip edilir. Mesleki sorumluluk kurulu, ön inceleme neticesinde hazırlanan raporun karar vermeye yeterli olduğunu değerlendirirse soruşturma izni konusunda gerekçeli olarak bir karar verir.

Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşu elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır.

MESLEKİ SORUŞTURMA KURULUNU SORUŞTURMA İZNİNİN İÇERİĞİ

Mesleki Sorumluluk Kurulu, sağlık mensubu hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre soruşturma yaparak izin verebilecektir. Sağlık mesleğinin icrası kapsamında, her türlü muayene, tetkik, tahlil, teşhis, tedavi, tıbbi bakım, rehabilitasyon ve benzeri tüm tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle yapılacak adli soruşturmalar için izin alınması gerekir.

Bu noktada tıbbi müdahale kavramını irdelemek isabetli olacaktır. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde tıbbi müdahale, tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanan, sağlığı koruma, hastalıkların teşhisi ve tedavisi için ilgili mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak tıbbın sınırları içinde gerçekleştirilen fiziki ve ruhi girişim olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak sağlık mesleğinin icrası kapsamında hemen her işlem, teşhis, tedavi, tedavi sonrası tahlil ve tetkikler, cerrahi ve fiziki muayeneler, ilaçla tedavi yöntemleri tıbbi müdahale olarak değerlendirilir.

Değinilmesi gereken önemli bir husus da tıbbi müdahalenin hukuka uygun hale gelmesini sağlayan endikasyona dayalı icra edilmesidir. Endikasyon, bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu ifade eder. Tanı belirli bir tıbbi durumun mevcut olup olmadığının değerlendirilmesidir. Endikasyon ise kullanım için bir neden oluşturmaktadır. Böylece endikasyona uygun yapılan işlemle beraber tıbbi işlem hukuka uygunluk hüviyeti taşımaya başlar.

Mesleki Sorumluluk Kurulunun soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine dair kararı; Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında ön inceleme yapılan sağlık mensubuna, şikâyet edene ve il sağlık müdürlüğüne gönderilir. Tebliğde, ilgililerin karara karşı başvurabileceği kanun yolları ve bu mercilere hangi sürede başvurabilecekleri de ayrıca belirtilmelidir.

Konuya ilişkin Yargıtay tarafından verilen bir kararda;

“…Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümüne başvuran daha sonra durumunun kötüleşmesi üzerine 04.02.2011 tarihinde Memorial Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniğine bulantı, kusma ve ateş nedeniyle başvurup tedavi altına alınan 10.02.2011 tarihinde ameliyata alınıp ameliyat sırasında sağ yetmezlik nedeniyle öldüğü anlaşılan …’nin, ameliyat sırasında çıkarılan eski protez kapak kültüründe ve kültür sonucunda psödomonas ürediğinin tespit edildiği olayda,

…. Olay tarihinde … Tıp Fakütesi Ögretim Üyesi olup özel muayenehanesi bulunan ve öleni özel hastanede ameliyat eden sanık hakkında, 7406 sayılı Yasa uyarınca Mesleki Sorumluluk Kurulundan soruşturma izni istenmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiği, Bozmayı gerektirmiş olup katılanlar vekilinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 28.12.20212 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2022/1990 E., 2022/10839 K., 28.12.2022 T.).

Konuya ilişkin Yargıtay tarafından verilen bir diğer kararda;

“… Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılarak, tedavisine başlandığı, 25.11.2022 tarihinde … İnönü Üniversitesi … Tıp Merkezine sevk edilidği, total hepatektomi ameliyatı yapıldığı ancak 26.11.2011 tarihinde öldüğü olayda, dosyada mevcut adli tıp kurumundan alınan raporlarda, böyle bir hastanın acil olarak damara yolunun açılarak hidrasyonun sağlanıp büyük bir merkeze sevkinin, kişilerin tercihine bırakılmadan ambulans ile gönderilip merkeze de haber verilerek sevkinin yapılması gerektiğinin, bu hususların yapılmamış olmasının eksiklik olduğu ile mantar toksininin dokuya yerleşmeden uzaklaştırılması için ilk 48 saat içerisinde yenilen mantar türünün bilinmesi durumunda antidotun verilmesi, yüksek doz kristalize penisilin hemoperfüzyon plazmafenek gibi tedaviler yapılması gerektiği ancak mantar zehirlenmesi tanısı ile takip ve tedavisinin yapılabileceği bir merkeze sevk edilmesi durumunda da kurtulmasının kesin olmadığının belirtildiği anlaşılmakla,

Özel … kuruluşunda görev yapan sanıklar hakkında, 7406 sayılı Yasa uyarınca Mesleki Sorumluluk Kurulundan soruşturma izni istenmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının buna göre değerlendirilmesi gerektiği, Bozmayı gerektirmiş olup katılanlar vekilinin, sanık müdafinin ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK‘un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 28.12.20212 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2022/5941 E., 2022/10842 K., 28.12.2022 T.).

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU KARARINA İTİRAZ

Mesleki Sorumluluk Kurulu kararının tebliğinden itibaren on gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edebilir. 4483 sayılı Kanun’un 9. Maddesi uyarınca bu kapsamda yapılan itirazlar öncelikle incelenerek en geç üç ay içinde kesin olarak karara bağlanacaktır. Böylece itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen karar kesindir ve kanun yolu kapalıdır.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU DERDEST SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR

KESİNLEŞMİŞ SORUŞTURMA İZNİ VARSA MESLEKİ SORUMLULUK KURULU

Haklarında kesinleşmiş soruşturma izni verilenler bakımından ilgili düzenlemeler uygulanamaz ve soruşturma veya kovuşturmalara devam olunur. Düzenleme öncesinde alınmış ve kesinleşmiş soruştura izni kararı bulunan hekimler ve diğer sağlık meslek mensuplarının devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda mesleki sorumluluk kurulunun herhangi bir izin alınmasına gerek yoktur.

KESİNLEŞMİŞ SORUŞTURMA İZNİ YOKSA MESLEKİ SORUMLULUK KURULU

Haklarında kesinleşmiş soruşturma izni verilmeme veya işleme koymama kararı bulunanlar açısından ise soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi mümkün olmadığından yeniden işlem yapılamaz. Böylece mesleki sorumluluk kurulu soruşturma izni süreci bu kişiler için işletilmez.

SORUŞTURMA İZNİ SÜRECİ SÜRÜYORSA MESLEKİ SORUMLULUK KURULU

Soruşturma iznine dair süreci halen tamamlanmayanlar açısından ise soruşturma veya kovuşturmaya devam edebilmek için Mesleki Sorumluluk Kurulundan izin istenilmesi gerekmektedir.

ÖZEL KURULUŞLAR AÇISINDAN MESLEKİ SORUMLULUK KURULU

Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde görev yapanlar açısından kamu görevlileri gibi mesleki sorumluluk kurulundan izin alınması gerekmektedir. Zira 7406 sayılı Kanunun 15. maddesinin gerekçesinde de açıklandığı üzere özel sağlık kurum ve kuruluşları da bu kapsama alınmıştır. Sonuç olarak bu kişiler hakkında soruşturma veya kovuşturma süreci başlamamışsa mesleki sorumluluk kurulundan izin alınmalıdır.

Konuya ilişkin Yargıtay tarafından verilen bir kararda;

“… sonraki süreçte tedavilerine … Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, … Hastanesinde ve …. Hastanesinde devam edildiğinin anlaşıldığı, akut myokard enfarktüsü tanısı/ön tanısı konulan hastaların koroner yoğun bakım şartları ve revaskularizasyon imkanları olan bir … kurumunda takip ve tedavi edilmesi ve … personeli eşliğinde donanımlı (defibrilatör, ambulans vs) ambulans şartlarında sevk edilmesi uluslararası ilgili tedavi klavuzları ve tıbbın güncel tedavi prensiplerine göre gerekli iken; dava konusu olayda, davalı hekimin yukarıda işaret edilen hususlara uygun davranmadığı ve dolayısıyla kusurlu olduğuna…” oy birliği ile mütalaa olunması üzerine, mahkemece sanığın mahkumiyetine karar verildiği anlaşılmakla yapılan incelemede….

Özel … kuruluşunda görev yapan sanık hakkında, Mesleki Sorumluluk Kurulundan soruşturma izni istenmesi ve hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla sanık hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı olup, hükmün bu sebepten dolayı sair yönler incelenmeksizin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA” (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2022/1005 E., 2022/6290 K., 06.10.2022).

MESLEKİ SORUMLULUK KURULUNUN RÜCU DAVALARINA İLİŞKİN GÖREVLERİ

DAVANIN SAĞLIK MESLEK MENSUBUNA İHBARI

Tıbbî işlem ve uygulama nedeniyle tazminat ödenmesi talebiyle aleyhine dava açılan idare, davayı sağlık meslek mensubuna; mesleki malî sorumluluk sigortası bulunan sağlık meslek mensubu da sigortacıya ihbar eder.

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARINA RÜCU

Kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idare aleyhine açılan davada mahkeme kararına göre idarece ödenen meblağın; ancak kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde ilgili sağlık meslek mensubundan rücu edilir. Rücu miktarı, tazminata konu olaydaki kusur oranı gözetilerek Kurul tarafından belirlenir.

RÜCU İSTEMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Rücu istemi, ceza mahkemesi kararının kesinleşmesi sonucunda tespit edilen sorumlu kişiye yöneltilir.

TIBBİ İŞLEM VE UYGULAMA NEDENİYLE RÜCU İÇİN İNCELEME

İnceleme; mahkeme kararına göre idarece ödenen meblağın sağlık meslek mensubundan rücuan tazmin edilip edilmeyeceği hususunda Kurul tarafından verilecek karara esas olmak üzere sağlık meslek mensubunun görevli olduğu idarece yaptırılan incelemedir.

RÜCU İÇİN YAPILAN İNCELEMENİN KURULA İNTİKALİ

İnceleme neticesinde tanzim edilen rapor, sağlık meslek mensubunun mesleki malî sorumluluk sigortası varsa, poliçe ve ekleri ile hadisenin sigortacıya ihbar edildiğine dair belge ve kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile rücu değerlendirmesine esas olmak üzere, incelemenin tamamlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde idare tarafından Kurula intikal ettirilir.

RÜCU İÇİN YAPILAN İNCELEMEDEKİ EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI

Kurul sekretaryası evrakları şeklî bakımdan inceleyerek varsa eksikliklerin on gün içinde tamamlanmasını sağlar.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU RÜCUYA KARAR VERME SÜRESİ

İdare tarafından ödenen tazminattan dolayı rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı hususundaki kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile mahkûmiyetine karar verilen sağlık meslek mensubunun tazminata konu olaydaki kusur oranı gözetilerek ceza mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren Kurul tarafından bir yıl içinde karar verilir.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU RÜCU KARARININ İDAREYE İNTİKALİ

Kurul tarafından verilen kararın yedi gün içinde ilgili idarelere intikali sağlanır.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU RÜCU EDİLEN TUTARIN TAHSİLİ

Kurulca rücu edilmesine karar verilen miktar, ilgili idarelerce genel hükümlere göre tahsil edilir.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle görevinin gereklerine aykırı hareket ettiklerinin kesinleşmiş bir ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmesi durumu dışında malî ve idarî yönden sorumlu tutulamazlar.

DOKTORA KARŞI RÜCU DAVASI

Sonuç olarak düzenlemeler bir arada düşünüldüğünde, kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan hekimler, diş hekimleri ve diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle, idarece ödenen tazminatların ilgili hekime ve diğer sağlık meslek mensubuna rücu edip edilmeyeceğine dair, göreve aykırılıkların kötüye kullanılıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek mesleki sorumluluk kurulu tarafından karar verilecektir.

KAMUDA ÇALIŞAN DOKTORUN KUSURUNDA DAVA KİME AÇILIR?

Rücu sisteminin temel dayanağı pek tabii Anayasa’nın 129. maddesinin 5. Fıkrasıdır. Buna göre kamu görevlileri yetkilerini kullanırken kusurlarından doğan tazminat davaları, şartları oluşması durumunda rücu edileceği göz önünde bulundurularak ancak idare aleyhine açılabilir.

RÜCU DAVASI İÇİN CEZA YARGILAMASI BEKLENİR Mİ?

İdarenin ödediği tazminatın ilgiliye rücu edilmesine mesleki sorumluluk kurulu karar verir. İdarece ödenen meblağı kasten ihmalde ve kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edildiği takdirde, tazminata konu olaydaki kusur oranını da gözeterek mesleki sorumluluk kurulu belirler.

ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN HEKİMLERE RÜCU EDİLEBİLİR Mİ?

Son olarak unutulmamalıdır ki rücu davasına ilişkin usul ve esaslar kamuda çalışan sağlık mensuplarına ilişkindir. Zira özel kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık meslek mensuplarına dair Mesleki Sorumluluk Kurulunun rücu davası özelinde herhangi bir yetkisi ve tasarrufu bulunmaz.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULUNUN DERDEST RÜCU DAVALARINA ETKİSİ

Kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlemlere dair rücu davaları için davacıya mesleki sorumluluk kuruluna başvurmak için iki aylık süre verilir. Devam etmekte olan rücu davaları açısından iki aylık süre içerisinde yapılan başvuruyla mesleki sorumluluk kurulu tarafından rücu konusunda karar verilirken, ilgilinin görevinin gereklerine kasten aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmiş olması şartı aranır.

Benzer konulara ilişkin yazılarımız.

https://www.hkavukatlik.com/enhertu-ilaci-sgk-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/gebelik-sebebiyle-is-sozlesmesinin-feshi/

https://www.hkavukatlik.com/saglik-sebepleri-ile-is-sozlesmesinin-feshi/

https://www.hkavukatlik.com/estetik-sebebiyle-doktora-karsi-dava/

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör