KİRA İLİŞKİSİNDE MALA ZARAR VERME SUÇU

Kira İlişkisinde Mala Zarar Verme Suçu Ankara Avukatı

Kira ilişkisinde mala zarar verme suçu kiracı ve malik arasında sorunlardan kaynaklanır. Kira ilişkisinde kiracı ve malik arasındaki sorunlar sebebiyle kira sözleşmesinin konusu olan taşınır ve taşınmaz mallar zarar görebilir. Bu zararlara kiralanan evin veya iş yerinin yakılması, camlarının kırılması, duvarlarının kirletilmesi ya da kapısının kırılması örnek olarak verilebilir.

Kira ilişkisinde mala zarar verme suçu ile ilgili aşağıda, öncelikle mala zarar verme suçu hakkında genel bilgiler verilecek ve daha sonrasında kira ilişkisinde mala zarar verme suçu açıklanarak, mala zarar verme suçunun nitelikli halleri, cezası gibi durumlar incelenecektir. Bununla birlikte kiracı ile malik arasında yaşanan mala zarar verme suçu ile ilgili sorunlar Yargıtay kararları ışığında ele alınacaktır.

MALA ZARAR VERME SUÇU NEDİR?

Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu (TCK) md. 151 ve devamında düzenlenmiştir. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişiler için düzenlenmiş bir suçtur. Fail bu seçimlik hareketlerden birini yaparak bu suçu işleyebilir. Mala zarar veren kişinin yıkma eylemi sonucunda taşınmaz önceki kullanılış biçimine uygun olarak kullanılamaz, yok etme eylemi sonucunda suça konu eşya ortadan kalkar. Mala zarar veren kişi bozma eylemi ile suça konu malın amacına uygun olarak kullanılmasını engeller. Kirletme eylemi ise evin duvarına afiş yapıştırmak, yazı yazmak, resim yapmak şeklinde örneklendirilebilir.

Mala zarar Verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç,seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur.Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.” (Y. 15. CD., E. 2013/18763 K. 2014/9064 T. 7.5.2014).

KİRA İLİŞKİSİNDE KİRACININ MALA ZARAR VERME SUÇU NEDİR?

Kira ilişkisinde kiracının mala zarar verme suçu, kiracının, malikin taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten hareketlerine karşılık düzenlenmiştir. Kiracı bu seçimlik hareketlerden birini yaparak bu suçu işleyebilir.

KİRA İLİŞKİSİNDE MALİKİN MALA ZARAR VERME SUÇU NEDİR?

Kira ilişkisinde malikin mala zarar verme suçu, malikin, kiracının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten hareketlerine karşılık düzenlenmiştir. Kiracı bu seçimlik hareketlerden birini yaparak bu suçu işleyebilir.

KİRA İLİŞKİSİNDE MALA ZARAR VERME SUÇUNDA KAST

Kira ilişkisinde mala zarar verme suçunda suçlunun mala zarar verme kastıyla hareket etmesi gerekir. Kira ilişkisinde mala zarar verme suçunda kasten hareket edilmediği sürece mala zarar verme suçu meydana gelmez.

 “Sanıkların, kiracısı olan katılanlarla görüşmek üzere işyerlerine gittikleri, konuşmanın tartışmaya ve kavgaya dönüşmesi sonrası sanıkların eylemi nedeniyle katılanların kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralandıkları, işyerindeki mallara ve eşyalara zarar verildiği, bu şekilde mala zarar verme suçunu işledikleri iddia edilen olayda;

Sanıkların savunmaları, katılanlar beyanı, tanık anlatımları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanıkların mala zarar verme kastıyla hareket etmediklerinden beraatlarına yönelik mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.” (23. CD., E. 2015/16143 K. 2016/10004 T. 24.11.2016).

KİRA İLİŞKİSİNDE MALA ZARAR VERME SUÇU ŞİKÂYETE TABİ MİDİR?

Kira ilişkisinde mala zarar verme suçu şikâyete tabidir. Şikâyete konu eylemin yapılması üzerine mağdurun şikâyeti neticesinde şüpheliler hakkında soruşturma başlatılır.

KİRA İLİŞKİSİNDE MALA ZARAR VERME SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Kira ilişkisinde mala zarar verme suçunun cezası TCK’da düzenlenmiştir. İlgili düzenleme kapsamımda, mala zarar veren kiracı veya kiraya veren dört aydan üç yıla kadar hapis ya da adli para cezası ile cezalandırılır.

KİRA İLİŞKİSİNDE MALA ZARAR VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri TCK md. 152’de sayılmıştır. Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri; kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında, yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında, devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında, grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak işlenmesi halidir.

Bunun yanında mala zarar verme suçunun yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak işlenmesi hali de suçun nitelikli halini oluşturur.

Burada sayılan nitelikli hallerin kira ilişkisi kapsamında işlenmesi durumunda kiracı veya kiraya verenin kira ilişkisinde mala zarar verme suçunun nitelikli hallerini işlediği kabul edilir.

KİRA İLİŞKİSİNDE MALA ZARAR VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİNDE VERİLECEK CEZA

Mala zarar verme suçunun TCK m. 152/1’de sayılan nitelikli hallerden birinin kira ilişkisinde işlenmesi durumunda kiracı veya kiraya veren hakkında bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilebilir. Bu suçun, yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, işlenmesi halinde ise verilecek ceza iki katına kadar artırılır.

KİRA İLİŞKİSİNDE MALA ZARAR VERME SUÇUNDA ŞİKÂYET SÜRESİ

Kira ilişkisinde mala zarar verme suçunun şikâyet süresi TCK md. 73’te düzenlenmiştir. Bu hükme göre kiracı veya kiraya veren, fiilin ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği tarihten itibaren en fazla 6 ay içinde şikâyette bulunmalıdır. Mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin bulunduğu olaylar ise şikâyete tabi değildir. Dolayısıyla bu hallerde 6 aylık şikâyet süresi sınırlaması bulunmamaktadır.

KİRA İLİŞKİSİNDE MALA ZARAR VERME SUÇUNDA ŞİKÂYET NASIL YAPILIR?

Şikâyet usulü Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) md. 158’de düzenlenmiştir. Kiracısının veya kiraya vereninin suça konu fiilleri işlediğini düşünün kişi, Cumhuriyet Başsavcılığına ya da kolluk makamlarına başvurmalıdır. Başvuru, yazılı ya da tutanağa geçirmek üzere sözlü olarak yapılabilir. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet ise söz konusu birimlerce ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

KİRA İLİŞKİSİNDE MALA ZARAR VERME SUÇUNDA ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME

Kira ilişkisinde mala zarar verilmesi durumunda mağdur şikâyetten vazgeçebilir ya da şikâyetini geri çekebilir. Şikâyetten vazgeçme hakkı hüküm kesinleşinceye kadar kullanılabilir. Bunun yanında, mala zarar verme suçu birden fazla kişi tarafından işlenmişse sanıklardan biri hakkında şikâyetten vazgeçilmesi diğerlerini de kapsar.

KİRACININ EVDEN ÇIKARKEN EVE ZARAR VERMESİ

Kiracı ile malik arasında yaşanan sorunlar sebebiyle kiracılar eve zarar verebilirler. Kiracı eve zarar verme maksadıyla taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılmasına, tahrip edilmesine, yok edilmesine, bozulmasına, kullanılamaz hâle getirilmesine veya kirletilmesine sebep olmuşsa mala zarar verme suçu oluşur. Bu duruma, kiracının evden çıkarken evin fayanslarını sökmesi, duvarlarını kirletmesi, kapısını kırması örnek olarak verilebilir.

Somut olayda; katılanın evinde kiracı olan sanıkların, evden ayrıldıkları esnada evin hazır mutfağını ve salonundaki parkelerini söküp banyonun küveti, hilton lavabosunu, klozet kapağını ve rezervuarını kırarak zarar verdikleri anlaşılmakla, mala zarar verme suçunun işlendiğine dair mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.” (Y. 15. CD., E. 2013/18763 K. 2014/9064 T. 7.5.2014).

EV SAHİBİNİN KİRACININ EŞYALARINI EVDEN ATMASI

Kiracı ile malik arasında yaşanan sorunlar sebebiyle ev sahibi kiracının eşyasına zarar verebilir. Ev sahibi eve zarar verme maksadıyla taşınır malın kısmen veya tamamen yıkılmasına, tahrip edilmesine, yok edilmesine, bozulmasına, kullanılamaz hâle getirilmesine veya kirletilmesine sebep olmuşsa mala zarar verme suçunu işler. Bu kapsamda, ev sahibinin kiracının eşyalarını evden atarak onlara zarar vermesi olayın özelliklerine göre mala zarar verme suçunu oluşturur.

“Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Somut olayda; katılanların sanık … ‘in kiracısı oldukları, …’in, katılanları çıkarmak amacıyla yanında yeğenleri olan diğer 3 sanıkla birlikte evlerine girerek eşyalarını dışarı attıkları, olay tutanağından eşyaların tamamının ıslanmış olduğunun anlaşıldığı, sanıkların böylece mala zarar verme suçunu işlediklerine yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.” (Y. 15. CD., E. 2013/16793 K. 2014/7261 T. 16.4.2014).

EV SAHİBİNİN KİRACININ EVİNİN CAMINI KIRMASI

Kiracı ile malik arasında yaşanan sorunlar sebebiyle malik kiracının eşyalarına zarar verebilir. Ev sahibi taşınır malın kısmen veya tamamen yıkılmasına, tahrip edilmesine, yok edilmesine, bozulmasına, kullanılamaz hâle getirilmesine veya kirletilmesine sebep olmuşsa mala zarar verme suçu oluşur. Bu kapsamda, ev sahibinin kiracıyı evden çıkarmak maksadıyla kiracının kullandığı evin camlarını kırması da mala zarar verme suçunu oluşturur.

 “Sanığın, kiracısı olan katılan …’ın uzun zamandır kirayı ödemediği iddiasıyla evden çıkmasını sağlamak için katılanın kullanımında olan konutun camını kırdığı belirtilen olayda, katılanda dâhil olayı gören bulunmadığından sanığın beraatına yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.” (Y. 15. CD., E. 2013/20135 K. 2014/3071 T. 19.2.2014).

KİRAYA VERENİN KİRALANAN TAŞINMAZIN ANAHTARINI DEĞİŞTİRMESİ

Kiraya veren, kiracı ile yaşadığı sorunlar sebebiyle kiracının kiralanan taşınmaza girmesini engelleyebilir. Kiraya verenin, kiralanan taşınmazın anahtarının değiştirilmesi mala zarar verme suçunu oluşur.

“Sanığın, kardeşine ait handa bulunan dükkanlardan birinde kiracı olan katılan ile aralarındaki kira ilişkisinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle, katılanı bahse konu dükkandan çıkarabilmek için hanın giriş kapısının üzerindeki asma kilidi kestiği, yine giriş kapısını kasasından söktüğü, sanığın bu şekilde mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, sanık ve katılan beyanları ile tüm dosya kapsamına göre atılı suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmakla, bu gerekçeye dayanan mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir.” (Y. 15. CD., E. 2013/14111 K. 2014/2259 T. 10.2.2014).

İŞ YERİ SAHİBİNİN KİRACIYI ÇIKARMAK İÇİN İŞ YERİNE ZARAR VERMESİ

İş yeri sahibinin, kiracıyı iş yerinden çıkarmak için iş yerinin güvenlik kameralarını kırması, camlarını kırması veya kiracıya ait taşınır eşyalara zarar vermesi durumunda mala zarar verme suçu oluşur.

“Müştekinin, sanığın dedesine ait işyerinde kiracı olduğu, tarafların arasında kira ilişkisinden kaynaklı sorunlar bulunduğu, sanığın müştekiyi işyerinden çıkartmak için devamlı suretle rahatsız ettiği ve bunu sağlamak için müştekinin işyerine taktırtmış olduğu 3 adet güvenlik kamerasını farklı tarihlerde kırdığı, ayrıca daha önceden de müştekiye ait otomobilin ve ofisinin camlarını kırdığı, ofisinin içerisine taş attığı, ofisinin telefon kablosunu kestiği ve ofisin telefon antenini kırdığı, sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda, sanığın yargılamanın her aşamasında söz konusu güvenlik kameralarını kırdığını ikrar etmesi karşısında, sanık ve müşteki beyanları ile tüm dosya kapsamına göre atılı suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmakla, bu gerekçeye dayanan mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir.” (Y. 15. CD., E. 2013/14330 K. 2014/2769 T. 17.2.2014).

KİRACININ EVDEN ÇIKARILDIKTAN SONRA EVE ZARAR VERMESİ

Kira ilişkisinde, kiraların uzun süre ödenmemesi, komşularla huzursuzluk çıkarılması veya kiraya verenin altsoyunun konut ihtiyacı gibi sebeplerle kiracının tahliyesi istenebilir. Tahliye neticesinde kiracının malike ait eve veya eklentilerine zarar vermesi durumunda bu suç oluşur.

“Sanığın katılandan ev kiraladığı ve kira ücretini ödememesi nedeniyle icra dairesi marifeti ile tahliye edilmesi üzerine sanığın katılana ait evin kapı ve camlarına taş atmak suretiyle mala zarar verme suçunu işlediği iddia ve kabul olunan olayda, katılanın anlatımı, tanık beyanı, olay yeri tespit tutanağı ve tüm dosya kapsamına göre sanığın eyleminin mala zarar verme suçunu oluşturduğuna yönelik mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.” (Y. 23. CD., E. 2015/15528 K. 2016/5548 T. 2.5.2016).

ARAZİ SAHİBİNİN ARAZİDEKİ KİRACIYA AİT ÜRÜNLERE ZARAR VERMESİ

Bahçesini, arsasını, tarlasını veya tarlasının bir kısmını kiraya veren arazi sahibi kira ilişkisinden kaynaklanan sorunlar sebebiyle kiracının arazi üzerindeki buğday, arpa, marul, havuç gibi ürünlere zarar verebilir. Arazi sahibinin yaptığı eylemler mala zarar verme suçunu oluşturur.

“Olay tarihinde katılanın 30/11/2010 tarihli kira sözleşmesi ile kiralayıp marul ektiği arazideki marulların sanık … tarafından sökülerek zarar verildiği, sanık ikrarı, tutanaklar ve tanık beyanı ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.” (Y. 15. CD., E. 2013/23447 K. 2014/10511 T. 27.5.2014).

KİRACININ EVDEN AYRILMADAN ÖNCE EVİ KİRLETMESİ

Kiracı, kira ilişkisinde yaşanan sorunlar sebebiyle evden tamamen ayrılmadan önce duvarlara yazı yazmak, kapıları ve yerleri kirletmek gibi hareketlerde bulunabilir. Bu durumda kiracının başkasının mülkiyetinde bulunan eşyayı kirletme suretiyle mala zarar verme suçunu işlediği kabul edilecektir.

“Karı koca olan sanıkların kiracı olarak kaldıkları evi boşalttıktan sonra ev sahibi olan katılanla kira nedeniyle oluşan husumet kapsamında evin duvarına is veya benzeri bir madde ile “Ben nasıl 15 gün temizlik yaptıysam gelen de yapsın nasıl olsa boyasını ben yaptım” biçiminde yazı yazdıkları, evdeki birçok duvarı ve kapıyı aynı madde ile kirlettikleri, bazı pencere ve kapıları sert bir cisimle çizdikleri anlaşıldığından mala zarar verme suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.” (Y. 23. CD., E. 2015/15944 K. 2016/6659 T. 25.5.2016).

KİRACININ ESKİ İŞ YERİNİN DIŞ CEPHESİNE ZARAR VERMESİ

Kiracı, kira ilişkisi sonlandıktan sonra önceden kiracısı olduğu iş yerine zarar verebilir. Bu kapsamda eski iş yerinin dış cephesine zarar verilmesi, mala zarar verme suçunu oluştur.

“Sanığın daha önce kiraladığı işyerinden kira ödememesi nedeniyle katılan tarafından icra yolu ile tahliye edilmesine kızarak aldığı alkolün etkisi ile işyerinin önüne gelip dükkânın dış cephesinde bulunan kepengine zarar verdiği olayda, mala zarar verme suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.(Y. 15. CD., E. 2013/16886 K. 2014/7681 T. 21.4.2014).

KİRACININ KİRALANAN TAŞINMAZI YAKMASI

Kiracı, kira ilişkisinden doğan sorunlar sebebiyle kiralanan taşınmazı yakabilir. Kiralanan taşınmazı yakarak zarar veren kiracı, mala zarar verme suçunu işlemiş sayılır. Bunun yanında yakmak suretiyle zarar verme fiili mala zarar verme suçunun nitelikli hali olduğundan kiracının cezası artırılacaktır.

“Sanığın katılanın evinde kiracı olduğu, uzun süre kira parasını ödemediği, katılanın kira paralarını istemesi üzerine sanığın bu duruma sinirlenerek, olay günü aldığı alkolünde etkisiyle balkonda yaktığı mangaldan aldığı ateşle oturma odasının ön tarafında bulunan perdeyi tutuşturduğu, çıkan yangında evin odasının zemininin, kapı ve pencerelerin tamamen yandığı, duvar sıvalarının döküldüğü, holün yer zeminin 1 metrekare yandığı, çamaşır makinesi ve müzik setinin plastik aksamının eğrildiği, diğer oda duvarlarının ve mutfak dolapların duman nedeniyle karardığı olayda, mala zarar verme suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.” (Y. 15. CD., E. 2013/26322 K. 2014/16792 T. 20.10.2014).

EV SAHİBİNİN YIKMAK SURETİYLE KİRALANAN TAŞINMAZA ZARAR VERMESİ

Ev sahibi kira ilişkisinden kaynaklanan sorunlar sebebiyle kiralanan taşınmazın merdivenleri yıktırmak veya duvarları yıkmak gibi eylemlerde bulunabilir. Söz konusu fiiller neticesinde taşınmaz önceki kullanılış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz. Bu durumda mala zarar verme suçu oluşur.

“Somut olayda; sanık ile katılan kardeş olup….parseldeki taşınmazın müşterek sahipleri oldukları, sanığın bu taşınmazın merdiven ve tuvaletini yıkarak taşınmaza zarar verdiği iddia edilen olayda, tarafların babalarından kalan dava konusu eve iştirak halinde malikleri oldukları, biri alt katta, ikisi üst katta üç adet daire bulunduğu, alt katta sanığın oturduğu, üst katın ise katılan … adına emlakçı aracılığı ile üniversite öğrencilerine kiraya verildiği, sanığın ikinci katın merdivenini eski ve korkuluksuz olduğu için çocuğunun düşmesini bahane ederek, tuvaleti ise eski olup koku yaptığını bahane ederek yıktırdığı, böylelikle kiracıların eve giriş çıkışlarının imkansız hale getirdiği, önceden yapılan taksim sonucu katılanın hak ve tasarrufunda olan yerin merdiven ve tuvaletini izin almaksızın sanık tarafından yıktırılması ile mala zarar verme suçunu işlediği anlaşılmış olup mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir…” ( Y. 15. CD., E. 2013/14408 K. 2014/3384 T. 25.2.2014).

KİRA İLİŞKİSİNDE MALA ZARAR VERME SUÇU AVUKATI

Bu suçun soruşturma ve kovuşturma aşamasında avukat yardımı alınmalıdır. Nitekim, ceza hukuku alanında tecrübeli ve gerekli bilgi birikime sahip donanımlı bir avukattan yararlanmak şüpheli ve sanık açısından büyük fayda sağlayacaktır.

GENEL BİLGİLER

MALA ZARAR VERME SUÇU KİRACI

Mala zarar verme suçu kiracı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİRACININ MALA ZARAR VERME DAVASI

Kiracının mala zarar verme davası ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİRACI MALA ZARAR VERME

Kiracı mala zarar verme ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MALA ZARAR VERME ANKARA AVUKATI

Mala zarar verme Ankara avukatı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Benzer konulara ilişkin bkz.

https://www.hkavukatlik.com/yuzde-25-kira-artisi/

https://www.hkavukatlik.com/kira-sozlesmesinin-bildirimle-feshi/

https://www.hkavukatlik.com/kira-alacaginin-uyarlanmasi/

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör