,

KİRA HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK

KİRA HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK AVUKATI

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk, uzun ve masraflı bir yargılama sürecine gidilmeksizin kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk suretiyle giderilmesini amaçlar. Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk hususunda 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun md. 37 ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu md. 18/A’dan sonra gelmek üzere bir madde eklenmiştir. İlgili düzenleme ile kiralanan taşınmazların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması aranmıştır. Dolayısıyla kanuni değişiklik neticesinde kira uyuşmazlıklarında arabulucuya başvuru yapılması dava şartı olduğundan dava açılmadan önce kira hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır.

KİRA HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK İLE BENZER YAZILARIMIZ

Arabulucuda ortaklığın giderilmesi yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Tahliye taahhüdünün iptali yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Kira tespit davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Taşınmazın geç tesliminde kira tazminatı yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Kira ilişkisinde mala zarar verme suçu için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Kira sözleşmesinin bildirimle feshi yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Kira alacağının uyarlanması yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

KİRA DAVASINDAN ÖNCE ARABULUCULUK

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce zorunlu olarak arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre ilamsız icra yoluyla tahliyeye ilişkin hükümler ise bunun istisnasıdır. Arabuluculuk başvurusu neticesinde süreç, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiler tarafından yürütülür.

KİRACIYA KARŞI ARABULUCULUK BAŞVURUSU

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

KİRA HUKUKUNDA ARABULUCULUK ZORUNLU MU?

Arabuluculuk iradi bir süreçtir. Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Ancak dava şartı arabuluculuğa ilişkin 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu md. 18/A bunun istisnasıdır. Bu sebeple kira ilişkisi gibi arabuluculuk başvurusunun dava şartı olduğu uyuşmazlıklarda zorunlu olarak arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır.

KİRACI İLE PROBLEMİ ARACULUCUDA ÇÖZME

Kira uyuşmazlığının arabulucu ile çözülmesi mümkündür. Sürecin olumlu bir şekilde neticelenmesi durumunda kiracı ve kiraya veren arasındaki uyuşmazlık dava açılmasına gerek kalmadan çözülür.

KİRA DAVASINDAN ÖNCE ARABULUCULUK ŞART MI?

Kira ilişkisinde arabuluculuk başvurusu yapılması dava şartıdır. Arabuluculuk neticesince kira uyuşmazlığı giderilmez ve dava açılırsa davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemelidir. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde ise herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilir.

KİRA HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK TARAFLARI

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk tarafları kiracı ve kiraya verendir. Bu kapsamda, kiracı ve kiraya verenden biri tarafından diğer tarafa karşı arabuluculuk başvurusu yapılır. Başvuru neticesinde taraflar arabuluculuk sürecine dahil edilir.

KİRADA ARABULUCULUK BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna yapılır. Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise başvuru, görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

KİRA DAVASI ARABULUCULUK BAŞVURUSU GEREKLİ BİLGİLER

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu yapan taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna vermelidir. Büro, tarafların resmî kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

KİRA UYUŞMAZLIĞI ARABULUCUNUN TARAFLARI BİLGİLENDİRMESİ

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu üzerine taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. Avukatı bulunsa bile asıl tarafı da bilgilendirir. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.

KİRA UYUŞMAZLIĞI ZORUNLU ARABULUCULUK YETKİ İTİRAZI

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu neticesinde arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yetkiye ilişkin belgeleri sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda en geç bir hafta içinde yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı büro tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliğ edilir.

KİRA UYUŞMAZLIĞI ARABULUCULUK YETKİ İTİRAZININ REDDİ

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir. Yetki itirazının reddi durumunda arabuluculuğun sonuçlandırılması gereken süreler yeni görevlendirme tarihinden itibaren başlar.

KİRA UYUŞMAZLIĞI ARABULUCULUK YETKİ İTİRAZININ KABULÜ

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, yeni bir arabulucu görevlendirir.

KİRA HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK NE KADAR SÜRER?

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu neticesinde arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

KİRACI ZORUNLU ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu neticesinde arabulucu, taraflara ulaşılamaması veya taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması ya da tarafların anlaşması yahut tarafların anlaşamaması hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir. Daha sonra da son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir.

KİRA İLK ARABULUCULUK TOPLANTISINA KATILMAMA

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

KİRA HUKUKU ARABULUCULUKTA ANLAŞILIRSA ARABULUCULUK ÜCRETİ

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu neticesinde taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşırsa arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.

KİRA HUKUKU ARABULUCULUKTA ANLAŞILAMAZSA ARABULUCULUK ÜCRETİ

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu neticesinde taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde uyuşmazlığın konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

KİRA HUKUKU ARABULUCULUK ZORUNLU GİDERLERİ NASIL KARŞILANIR?

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu neticesinde arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Söz konusu giderler, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenir. Anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil edilir.

KİRA HUKUKU ZORUNLU ARABULUCULUK ZAMANAŞIMI

Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur. Ayrıca bu süreçte hak düşürücü süre de işlemez.

TAHKİM ŞARTI VARSA KİRA HUKUKU ZORUNLU ARABULUCULUK

Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğu varsa veya tahkim sözleşmesi bulunuyorsa, dava şartı arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. Dolayısıyla bu durumlarda zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılmadan uyuşmazlık çözülebilir.

KİRA ARABULUCULUĞU ANLAŞMA BELGESİ

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu neticesinde tarafların anlaşması halinde anlaşma belgesi düzenlenir. Anlaşma belgesi, kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslar gözetilmek suretiyle hazırlanmalıdır.

KİRA DAVASI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN İCRASI

Kira uyuşmazlığı için arabuluculuk başvurusu neticesinde düzenlenecek anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh alınması zorunludur. İcra edilebilirlik şerhi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden alınır. Mahkeme anlaşma belgelerini, anlaşma içeriği, arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı ve ilgili kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslara uyulup uyulmadığı yönlerinden denetler.

KİRA ZORUNLU ARABULUCULUK GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARI ETKİLER Mİ?

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk hususundaki hükümler, bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz. Dolayısıyla yürürlük tarihinde derdest olan davalar açısından ayrıca bir arabuluculuk başvurusu yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

ARABULUCUDA ANLAŞTIKTAN SONRA KİRA DAVASI AÇILMASI

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, anlaşma belgesi mahkeme kararı niteliğindedir. Bu kapsamda üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

KİRA HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kira hukukunda zorunlu arabuluculuk süreci 01.09.2023 tarihinde başlamıştır. Dolayısıyla bu tarihten sonra 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre ilamsız icra yoluyla tahliyeye ilişkin hükümler hariç olmak üzere zorunlu olarak arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır.

KİRA HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK GENEL BİLGİ

KİRA DAVASI ARABULUCULUK NE KADAR SÜRER?

Kira davası arabuluculuk ne kadar sürer hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİRA ARABULUCULUK NASIL SONUÇLANIR?

Kira arabuluculuk nasıl sonuçlanır hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİRA UYUŞMAZLIĞINDA ARABULUCULUK SÜRECİ

Kira uyuşmazlığında arabuluculuk süreci hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİRA DAVASI ANKARA ARABULUCU

Kira davası Ankara arabulucu hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİRA UYUŞMAZLIĞI ARABULUCULUK NASIL AÇILIR?

Kira uyuşmazlığı arabuluculuk nasıl açılır hususunda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİRA ARABULUCULUK NASIL OLUR?

Kira arabuluculuk nasıl olur hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİRA DAVASI ARABULUCULUK ZORUNLU MU?

Kira davası arabuluculuk zorunlu mu hususunda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

EV SAHİBİ ARABULUCULUK BAŞVURUSU

Ev sahibi arabuluculuk başvurusu hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİRA ARABULUCU TUTMAK ZORUNLU MU?

Kira arabulucu tutmak zorunlu mu hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAHLİYE DAVASI ARABULUCULUK

Tahliye davası arabuluculuk hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİRA TESPİT DAVASI ARABULUCULUK

Kira tespit davası arabuluculuk hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KİRA UYARLAMA DAVASI ARABULUCULUK

Kira uyarlama davası arabuluculuk hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ ARABULUCULUK ZORUNLU MU?

Tahliye taahhüdü arabuluculuk zorunlu mu hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir