KANSER İLACI DAVASI AVUKATI

kanser ilacı davası avukatı Ankara

Kanser ilacı davası avukatı, akıllı kanser ilacı bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması talebinin reddedilmesi durumunda SGK’ya karşı iptal davası açan avukattır. SGK, kanser hastalığının tedavisinde kullanılan Pembroli etken maddeli Keytruda, Atelizumab etken maddeli Tecentring, Nivolumab etken maddeli Opdivo ve Beyasizumab etken maddeli Altuzan gibi ilaçların bedellerini çoğu durumda karşılamaz. Bu durumda kanser ilacı davası avukatı tarafından dava açılması gerekir. Söz konusu dava, prosedürü fazla olduğu gibi teknik hususları da barındırır. Bu sebeple kanser ilacı davası avukatı tarafından titizlikle takip edilmelidir. Süreçte yapılacak en küçük hata ise kanser ilacı bedellerinin hasta tarafından karşılanmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla alanında uzman ve tecrübeli kanser ilacı davası avukatı tarafından sağlanacak hizmet hasta açısından riski en aza indirecektir.

ANKARA KANSER İLACI DAVASI AVUKATI

SGK mevzuatı birçok ayrıntılı düzenlemeyi içerir. SGK’nın akıllı ilaçlara bakan birimleri ise bazı merkez illerde bulunur. Bu birimler ilgili il ve çevresindeki illere hizmet verir. Akıllı ilaç bedellerinin karşılanması için kanser ilacı davası avukatı tarafından bu birimlere başvuru yapılmalıdır. Başvurunun reddi durumunda ise ilgili birimin bulunduğu ilde dava açılması gerekir. Akıllı kanser ilacına ilişkin açılacak dava hususunda Ankara kanser ilacı davası avukatı alınacak hizmet açısından yarar sağlayacaktır.

SGK Kanser İlacı Davası hakkındaki yazımız için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/sgk-kanser-ilaci-davasi/

Optivo (Nivolumab) SGK İptal Davası hakkındaki yazımız için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/optivo-nivolumab-sgk-iptal-davasi/

Keytruda SGK Başvurusu hakkındaki yazımız için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/keytruda-sgk-basvurusu/

Kanser İlacı SGK Başvurusu hakkındaki yazımız için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/kanser-ilaci-sgk-basvurusu/

KANSER İLACI DAVASINDA AVUKATIN ÖNEMİ

Kanser ilacı davası avukatı, dava açmadan önce usulen tamamlanması gereken süreci takip eder. Bu kapsamda doktor tarafından ilaç kullanım raporunun düzenlenip düzenlenmediğini, Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Başvurusu için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvuru yapılıp yapılmadığını, Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilip verilmediğini, doktor tarafından reçetenin düzenlenip düzenlenmediğini, SGK’ya başvuru yapılıp yapılmadığını, başvuru yapılmışsa bunun doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

KANSER İLACI DAVASI AVUKATI SGK’YA BAŞVURU

Akıllı ilacın reçete edilmesinden sonra kanser ilacı davası avukatı tarafından SGK’ya başvuru yapılır. Başvuruda daha önceden ilaç için ödenen bedeller varsa bu bedellerin iadesi ile alınması gereken ilaçların SGK tarafından karşılanması talep edilir. Söz konusu başvuruda reçete, rapor, endikasyon dışı ilaç kullanım onayı, epikrizler, tedavi evrakı gibi birçok belge ek olarak sunulur. Başvuru yapıldıktan sonra SGK tarafından değerlendirme yapılır ve başvurunun sonucu kanser ilacı davası avukatı na bildirilir. Başvurunun cevabı SGK tarafından postayla gönderilse de red kararının elden alınması süreci hızlandırır ve hastanın hızlı bir şekilde ilaçları temini sağlanır.

AKILLI KANSER İLACINI SGK ÖDÜYOR MU?

Kanser ilacı bedellerinin ödenmesi için yapılan başvuruları SGK genel olarak reddetmektedir. Buna gerekçe olarak ise başvuruya konu kanser ilacının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında bedeli ödenecek ilaçlar arasında olmadığı ileri sürülmektedir. Dolayısıyla SGK akıllı kanser ilacı bedelleri ni ödememektedir. Bu sebeple kanser ilacı davası avukatı tarafından hukuki sürecin hızlı bir şekilde başlatılması gerekir.

KANSER İLACI İÇİN SGK’YA DAVA

SGK tarafından başvurunun reddedilmesi neticesinde kanser ilacı davası avukatı tarafından ilaç bedellerinin karşılanması için iptal davası açılmalıdır. Söz konusu dava çeşitli uzmanlıkları ve sürece hakimiyeti gerektirir. Zira bu dava hem sağlık mevzuatı yönünden hem hukuk mevzuatı yönünden farklı noktaları barındırır. Bu sebeple bu davanın incelikle takip edilmesi gerekir. Örnek olarak bu davada yetkili ve görevli mahkemenin tespiti uzmanlık gerektirir. Nitekim söz konusu davada bazı durumlarda iş mahkemesi bazı durumlarda idare mahkemesi görevli olmaktadır. Dolayısıyla yargılama sırasında usule ilişkin veya esasa ilişkin hatalar davanın reddine sebep olabilir.

KANSER İLACI İÇİN ÖDENEN BEDELLER İADE ALINABİLİR Mİ?

Kanser ilacı davası avukatı, açılacak davada daha önceden ödenen ilaç bedellerinin SGK tarafından iadesi ni de talep edebilir. Buradaki önemli husus ise iade talebinin SGK’ya yapılan başvuruda da yer almasıdır. Bunun yapılmaması ödenen bedellerin iade edilmemesine ve hastanın ekonomik olarak zarar görmesine sebep olabilir. Netice olarak sürecin doğru ve hızlı bir şekilde işletilmesi neticesinde hasta hem ilaçları ücret ödemeden kullanılır hem de daha önceden ödediği ilaç bedellerini iade alabilir.

KANSER İLACINI SGK HANGİ DURUMDA KARŞILAR?

Kanser ilacı davası avukatı, yetkili ve görevli mahkemeyi doğru bir şekilde tespit ettikten sonra dava açmalı ve bu davada ilaç bedellerinin hemen karşılanması için talepte bulunmalıdır. Bu kapsamda görevli mahkemenin iş mahkemesi olması durumunda ihtiyati tedbir, idare mahkemesi olması durumunda ise yürütmeyi durdurma talep edilmelidir.

KANSER İLACI DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR

İhtiyati tedbir talebinde, ilaç bedellerinin ivedi bir şekilde karşılanmaması durumunda dava sonucunda verilecek kararla hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı veya tamamen imkânsız hale geleceği ortaya konulmalıdır. Mahkeme ise ilaç bedellerinin SGK tarafından hemen karşılanmaması durumunda bir sakınca veya ciddi bir zararın doğacağına kanaat getirirse uyuşmazlıkla ilgili ihtiyati tedbir kararı verir. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vermesi için gerekli rapor, reçete, red kararı ve tedavi evrakı dava dilekçesine eklenmelidir. Aksi bir durum ise usule ilişkin eksiklik sebebiyle ihtiyati tedbir kararının reddine ve dava sonuçlanana kadar ilaç bedellerinin hasta tarafından karşılanmasına sebebiyet verir. Ayrıca tedbir kararının SGK’nın cevabı beklenmeden verilmesi de önem arz eder. Zira tedbir kararı verilmesi için SGK’nın cevabının beklenmesi bir süre daha ilaç bedellerinin hasta tarafından karşılanmasına ve hastanın ekonomik olarak zor duruma düşmesine sebep olur. Dolayısıyla dava dilekçesinde, hastaya ilişkin yaşam hakkının derhal korunmasının zorunluluk arz ettiği net bir şekilde ortaya konularak SGK dinlenmeden ihtiyati tedbir kararı verilmesi sağlanmalıdır.

KANSER İLACI DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Kanser ilacı davası avukatı, idare mahkemesine açtığı davada yürütmeyi durdurma talep etmelidir. Talepte ise SGK tarafından yapılan idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların ortaya çıkacağı ortaya konulmalıdır. Bunun yanında SGK tarafından yapılan idari işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu da ispatlanmalıdır. Yürütmeyi durdurma talebi, kural olarak davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra kabul edilse de ilacın hemen alınamamasının, hastanın hayatını tehlikeye sokacağı, hastanın yaşam hakkını ihlal edeceği ortaya konulduğunda idari işlemin yürütülmesi idarenin savunması alınmaksızın durdurulur. Bunun için ise kanser ilacı davası avukatı tarafından durum net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Böylece idari işlemin yürütmesinin SGK’nın savunması alınmaksızın durdurulması na karar verilir.

KANSER İLACINI SGK’NIN KARŞILAMASI

Kanser ilacı davası avukatı, ihtiyati tedbir veya yürütmeyi durdurma kararını aldıktan sonra bu kararı SGK’nın ilgili birimine sunmalıdır. Karar SGK’ya sunulduktan sonra hastanın aldığı ilaçlar SGK tarafından karşılanır. Bu durumda davalı SGK ise verilen ihtiyati tedbir veya yürütmeyi durdurma kararını üst derece mahkeme olan istinaf mahkemesine götürmektedir. Bu işleme karşılık kanser ilacı davası avukatı tarafından süreç takip edilmeli ve ilacın kullanılması neticesinde hastalığın iyileştiğine ilişkin bilgiler mahkemeye sunulmalıdır. Sürecin doğru ve özenli bir şekilde takibi durumunda İstinaf mahkemesi SGK’nın yaptığı ihtiyati tedbir veya yürütmeyi durdurma kararına itirazı reddedecektir.

KANSER İLACI DAVASI MASRAFI

Kanser ilacı davası avukatı tarafından açılacak kanser ilacı davası nda bir takım yargılama masrafları ortaya çıkar. Söz konusu masraflar çok yüksek olmasa da tedavi için sürekli harcama yapan hastanın ekonomik durumunu sarsabilir. Bu sebeple açılacak davada kanser ilacı davası avukatı tarafından adli yardım talep edilmelidir. Bunun için hastanın kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin yargılama giderlerini ödeyemeyeceği ortaya konulmalıdır. Talep neticesinde mahkeme ya doğrudan ya da ekonomik sosyal durum araştırması yaptıktan sonra adli yardım talebini kabul eder.

KANSER İLACI DAVASI UZMANI / BİLİRKİŞİSİ

Kanser ilacı davası avukatı tarafından açılacak davada öncelikle davacıya ait tedavi evrakları celp edilir. Daha sonrasında bilirkişi görevlendirmesi yapılır. Bilirkişiler, reçete edilen ilaçların kanser hastalığının tedavisinde hayati derecede önemli olup olmadığını, bu ilacın kullanılmasının hasta açısından zorunlu olup olmadığını, ilacın kullanılmasının hastanın iyileşmesine katkı sunup sunmadığını, ilacın hangi tür kanser hastalığının tedavisinde kullanıldığını, hangi evrede kullanılacağını, hangi dozda kullanılacağını ve bilinen tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığını incelerler. Dolayısıyla üniversitelerin tıbbi onkoloji bilim dalında görevli hekimlerden oluşan bilirkişiler marifetiyle hazırlanan sağlık kurulu raporu doğrultusunda tespitler yapılır.

KANSER İLACI DAVASI NASIL KAZANILIR?

Kanser ilacı davası avukatı, bilirkişi raporu da alındıktan sonra dosyada bulunan görüş, karar ve raporları irdelenip varsa çelişkileri gidermelidir. İlacın tedavide kullanılmasının hayati derecede önemli olduğu sonucuna varılması durumunda ise ilaç bedelinin uygunluğu ve katkı payı da dikkate alınarak hesap raporu alınır. Bunun sonucunda ise davanın kabulüne karar verilir. Bu aşamaya kadar hastaya doğru teşhis konulup konulmadığı, uygun ilacın belirlenip belirlenmediği, ilacın dozunun ve uygulanma süresinin doğru tespit edilip edilmediği, ilacın kullanılması neticesinde hastalığın ilerlemesinin durup durmadığı, hastanın tedavi sürecinde ilacın kullanımı suretiyle fayda görüp görmediği gibi birçok husus açıkça ortaya konulmalıdır.

AKILLI KANSER İLACINI SGK’NIN KARŞILAMASI İÇİN NE YAPILMALI

Akıllı kanser ilacı bedellerinin SGK tarafından karşılanması için sürecin hızlı bir şekilde başlatılması gerekir. Süreçte alınacak hukuki destek ise önemli katkı sağlar. Bu sebeple kanser ilacı davası avukatı tarafından hızlı bir şekilde SGK’ya başvuru yapılmalı, akabinde ise dava açılarak ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanması sağlanmalıdır.

KANSER İLACI DAVASI AVUKAT ÜCRETİ

Kanser ilacı davasında avukatlık ücreti değişkenlik gösterir. Bunun yanında söz konusu dava için talep edilebilecek avukatlık ücreti asgari ücret tarifesinden aşağıda olamayacaktır. Yargılama sürecini takip edecek avukat açısından kanser ilacı davası yoğun ve yorucu geçer. Bu sebeple kanser ilacı davası avukatlık ücreti hakkında bilgi için ilgili hukuk bürolarına başvurulmalıdır.

KANSER İLACI SGK’YA BAŞVURU AVUKATI

Kanser ilacı davası avukatı, ilacın karşılanması için SGK’ya başvuru yapar. Burada önemli olan sürecin hızlı bir şekilde takip edilmesidir. SGK’nın başvuruyu reddetmesi durumunda iptal davasının hızlı bir şekilde açılması için elden başvuru yapılması faydalı olur. SGK’nın ilgili birimi ile sürekli iletişimde olunup red kararı hazırlandığında hızlı bir şekilde davanın açması ise süreç açısından oldukça önemlidir.

AKILLI KANSER İLACI FİYARI 2022

Akıllı kanser ilacı fiyatı 2022 yılında 8.000 TL ile 70.000 TL arasında değişir. Bu tutarların 14 günde bir veya ayda bir ödendiği değerlendirildiğinde hasta tarafından karşılanması mümkün değildir. Bu sebeple bu ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanması için başvuru yapılmalı, başvurunun reddedilmesi neticesinde ise kanser ilacı davası avukatı tarafından iptal davası açılmalıdır.

KANSER İLACINI DEVLET KARŞILIYOR MU?

Kanser ilacının devlet tarafından karşılanması için SGK’ya yapılan başvurular çoğunlukla reddedilir. Buna gerekçe olarak ise akıllı ilaçların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nde bedeli ödenecek ilaçlar arasında sayılmaması gösterilir. Bu sebeple doğrudan devlet tarafından karşılanmayan kanser ilaçları için hastalar tarafından SGK kanser ilacı davası açılmalıdır.

KANSER İLACI GERİ ÖDEME

Kanser ilacı davası avukatı tarafından açılacak dava neticesinde mahkeme davadan önce hasta tarafından ödenen kanser ilacı bedellerinin hastaya geri ödenmesi kararı verebilir. Bu sebeple daha önceden ödenen ilaç bedelleri için SGK’dan talepte bulunulması ve talebin reddedilmesi neticesinde SGK kanser ilacı davası açılmalıdır.

KEYTRUDA FİYATI 2022

Pembroli etken maddeli Keytruda ilacının 09.11.2022 tarihi itibariyle fiyatı 66.647 TL’dir. Bunun yanında Keytruda fiyatı 2022 yılında giderek artmaktadır. Söz konusu bedelin karşılanması hasta açısından çok zor olacağından SGK kanser ilacı davası açılması faydalı olacaktır.

OPDİVO FİYATI 2022

Nivolumab etken maddeli Opdivo ilacının 09.11.2022 tarihi itibariyle fiyatı 13.478 TL’dir. Bunun yanında Opdivo fiyatı 2022 yılında giderek artmaktadır. Söz konusu bedelin karşılanması hasta açısından çok zor olacağından SGK kanser ilacı davası açılması faydalı olacaktır.

TECENTRİNG FİYATI 2022

Atelizumab etken maddeli Tecentring ilacının 09.11.2022 tarihi itibariyle fiyatı 30.115 TL’dir. Bunun yanında Tecentring fiyatı 2022 yılında giderek artmaktadır. Söz konusu bedelin karşılanması hasta açısından çok zor olacağından SGK kanser ilacı davası açılması faydalı olacaktır.

ALTUZAN FİYATI 2022

Beyasizumab etken maddeli Altuzan ilacının 09.11.2022 tarihi itibariyle fiyatı 8.455 TL’dir. Bunun yanında Altuzan fiyatı 2022 yılında giderek artmaktadır. Söz konusu bedelin karşılanması hasta açısından çok zor olacağından SGK kanser ilacı davası açılması faydalı olacaktır.

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör