,

ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI

ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI

Ankara kentsel dönüşüm avukatı, kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunlarla ilgili olarak idari ve adli süreçlerde avukatlık hizmeti sunan kişidir. Ankara kentsel dönüşüm avukatı, kentsel dönüşüm esnasında bedeli düşük tespit edilen taşınmaz için bedel tespiti davası ya da kentsel dönüşümde kamulaştırma kararı verilen taşınmaz hakkında kamulaştırmanın iptali davası açar. Ayrıca bu süreçlerden önce ya da sonra idare ile yapılacak görüşmelerde taşınmaz maliklerini veya diğer hak sahiplerini temsil eder. Ankara kentsel dönüşüm avukatı, alanında uzman, konuya hâkim ve kentsel dönüşümle ilgili hukuki süreç hakkında yeterli bilgiye sahip ve yetkin kişidir.

ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI NE YAPAR?

Kentsel dönüşüm, insanlara daha iyi çalışma, barınma, dinlenme koşulları sağlamak amacıyla kentlerin tümünün veya bir bölümünün güncel çevre koşullarına göre daha iyi hale getirilmesini amaçlar. Kentsel dönüşüm sosyal ve ekonomik olarak son derece önemli olsa da Anayasa’da korunan mülkiyet hakkını ihlal etmemelidir. Bunun için sürecin konuya hâkim ve tecrübeli kişiler tarafından takip edilmesi gerekir. Bu hususta Ankara kentsel dönüşüm avukatı hukuki destek sağlayabilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN AVUKAT TUTMAK GEREKLİ Mİ?

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (6306 Sayılı Kanun) md. 1’de kentsel dönüşümün amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme yapılması olarak gösterilmiştir. Kentsel dönüşümle sel, yangın, çığ, deprem gibi afetler sebebiyle mal ve can kayıplarının önüne geçilir, riskli alanlarda bulunan ya da riskli alanda bulunmayıp kendisi risk teşkil eden yapıların sağlıklı ve güvenilir alanlara dönüştürülmesi sağlanır. Bu amaçların elde edilmesi ise idari ve hukuki bazı prosedürleri gerektirir. Söz konusu prosedürler kişiler tarafından bireysel olarak yapılabileceği gibi Ankara kentsel dönüşüm avukatı tarafından da yapılabilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI RİSKLİ YAPI TESPİT BAŞVURUSU

Kentsel dönüşümde riskli yapı tespiti için gereken belgeler; riskli yapı tespiti talebi, talebe ilişkin dilekçe, tapu fotokopisi, güncel takyidatlı tapu durum belgesinin aslı, yerleşim yerli doğrulama yazısı, emlak vergisi beyannamesi, belediyeden alınacak binaya ait statik proje olmadığına dair yazı ve başvurucu gerçek kişi ise kimlik fotokopisi; başvurucu tüzel kişi ise, tüzel kişiliği temsile yetkili belgeler ile temsilcinin kimlik fotokopisidir. Riskli yapı tespit başvurusu kentsel dönüşüm avukatı tarafından yapılabilir. Ancak başvurunun Ankara kentsel dönüşüm avukatı tarafından yapılması için vekaletnamede açıkça “6306 sayılı Kanun uyarınca risk yapı tespiti işlemlerini yapmaya yetkilidir” ibaresi bulunmalıdır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA İTİRAZ

Riskli yapı tespit talebi durumunda riskli yapı tespit raporu düzenlenir. Riskli yapı tespit raporuna yapı malikleri veya bunların kanuni temsilcileri 15 gün içinde itiraz edebilirler. Ayrıca itiraz Ankara kentsel dönüşüm avukatı tarafından da yapılabilir. İncelenen itiraz haklı bulunmazsa reddedilir ve rapor kesinleşir. İtirazın haklı bulunması durumunda ise rapor riskli yapı tespit raporunu hazırlayan kurum veya kuruluşa geri gönderilir. Rapordaki eksiklerin giderilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilir. Süresinde eksikler giderilmez ise riskli yapı tespit raporu iptal edilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TAŞINMAZ BEDELİ AZ ÖDENİRSE NE YAPILABİLİR?

Kentsel dönüşüm sosyal ve ekonomik olarak son derece önemli olsa da hiçbir koşulda Anayasa’da düzenlenen mülkiyet hakkını ihlal etmemelidir. Bu sebeple taşınmazın bedeli doğru bir şekilde tespit edilmeli ve malikine nakden ve istisnai haller dışında peşin ödenmelidir. Taşınmaz bedeli olması gerekenden az veya taksitle ödenmek istenmesi durumunda Ankara kentsel dönüşüm avukatı hakkı ihlal edilen kişi adına gereken hukuki süreci yürütür.

ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI BEDEL TESPİTİ DAVASI

İdare, taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak hakları bedelinin peşin ya da şartları varsa taksitle ödenmesi suretiyle pazarlıkla satın almak yahut idarenin mülkiyetindeki başka bir taşınmaz mal ile trampa yoluyla almak istediğini taşınmaz malikine resmi taahhütlü bir yazıyla bildirir. Malik veya temsilcisi yazının tebliğinden itibaren 15 gün içinde idareye başvurursa Uzlaşma Komisyonu tarafından pazarlık görüşmesi için bir gün belirlenir ve o günde pazarlık görüşmesi yapılır. Taşınmaz maliki kendisine gönderilen uzlaşma davetine cevap vermez veya olumsuz cevap verirse yahut yapılan pazarlık görüşmeleri sonucunda anlaşma sağlanamazsa durumu bildiren bir tutanak tutulur. İdare kentsel dönüşümde kamulaştırmaya devam etmek istiyorsa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tescil ve bedel tespit davası açmalıdır. Ankara kentsel dönüşüm avukatı idare ile taşınmaz maliki arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda idare tarafından Asliye Hukuk Mahkeme’sinde açılacak bedel tespit davasında taşınmaz malikine hukuki destek sağlar.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI TESCİL DAVASI

Hazırlık aşamaları tamamlandığında taşınmaz malikiyle görüşme veya uzlaşma sağlanamaması halinde idare tescil için dava yoluna başvurur. Tescil davası, idare tarafından davacı sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Ankara kentsel dönüşüm avukatı davalı sıfatını haiz taşınmaz malikinin hak kaybına uğramaması adına hukuki destekte bulunur ve süreci profesyonel bir şekilde yürüterek hak kaybı riskini en aza indirir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI

Kentsel dönüşümde kamulaştırma idare tarafından ilk olarak tercih edilen yöntem değildir. İdarenin öncelikli olarak izlediği yöntem yapı malikleriyle anlaşmaktır. İdarenin yapı malikleriyle anlaşamaması durumunda kamulaştırma yoluna başvurması sadece kamu yararının olduğu hallerde mümkündür. Ankara kentsel dönüşüm avukatı, taşınmazın haksız kamulaştırılması durumunda idareye karşı iptal davası açar. Dava aşamasında kamulaştırma aşamalarının usulüne göre işleyip işlemediğini, uzlaşma için davetiyenin tebliğ edilip edilmediğini, taşınmaz bedelinin doğru tespit edilip edilmediğini inceler ve hak kayıplarını en aza indirir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ACELE KAMULAŞTIRMA ANKARA AVUKATI

Acele kamulaştırma olağanüstü bir kamulaştırma yolu olduğundan kullanılabilmesi için Kanun md. 27’de belirtilen durumlardan biri gerçekleşmelidir. Acele kamulaştırmaya başvurulabilecek yollardan biri özel kanunlarda öngörülen olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyulan taşınmazın kamulaştırılmasıdır. Bu durumda özel kanunlarda açıkça acele kamulaştırma yapılabileceği hususu yer almalıdır. Acele kamulaştırmaya başvurulabilecek diğer durum ise Cumhurbaşkanı tarafından karar verilen hallerdir. Ankara kentsel dönüşüm avukatı taşınmazın acele kamulaştırılması halinde, kamulaştırmanın haksız olduğu gerekçesiyle idare mahkemesinde iptal davası açar. Kentsel dönüşüm avukatı, dava açma süreleri, dava açılması gereken yetkili ve görevli mahkemenin tespiti ve daha birçok konuda yetkin olduğundan süreç boyunca müvekkilinin haklarını korur ve hak kaybına uğrama riskini azaltır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI VERİLMEZSE NE YAPILABİLİR?

Yapının riskli yapı olarak tespit edilmesinin ardından taşınmaz tahliye edilir. Anlaşılarak tahliye edilen yapıların pay sahiplerine veya pay sahibi olmasalar da burada ikamet eden hak sahiplerine veya kiracılara konut ya da işyeri tahsis edilir. Bu tahsisin mümkün olmaması durumunda Bakanlık tarafından belirlenen tutar üzerinden aylık kira yardımı yapılır. Kira yardımından yapıda ikamet eden kişiler yararlanır. Yapıda malik değil de kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi ikamet ediyorsa yardımdan bunlar yararlanır. Kentsel dönüşüme giren taşınmaz maliklerine veya taşınmazda ikamet eden kişilere kira yardımı verilmemesi durumunda Ankara kentsel dönüşüm avukatı hukuki süreçte hakkı ihlal edilen kişilere destekte bulunur ve hukuki bilgisi ile süreci onlar adına profesyonel bir şekilde yürütür.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIM SÜRESİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Kira yardımının ne kadar süre verileceği yapının durumuna göre değişiklik gösterir. Yapı malikleri ve tapu tahsis belgesi sahipleri için öngörülen kira yardımı süresi, riskli alan dışında bulunan riskli yapılarda 1,5 yıldır. Rezerv yapı alanlarında veya riskli alanlarda kalan riskli yapılarda ise 36 ayı geçmeyecek şekilde Bakanlık, TOKİ veya yetkilendirilen idare tarafından belirlenir. Kira yardımları yapının tahliye edilmesi ile başlar ve idarenin takdirine göre yeni yapının teslimine kadar devam eder. İdarenin bu sürelere aykırı belirleme yapması durumunda Ankara kentsel dönüşüm avukatı karara itiraz edebilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KREDİ VE FAİZ DESTEĞİ VERİLMEZSE NE YAPILABİLİR?

Riskli yapı olarak tespit edilen taşınmaz maliki ile anlaşılmasının ardından tahliye edilir. Taşınmazı tahliye edilen gerçek veya tüzel kişi tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde Bakanlığın anlaşmalı olduğu bankalara başvurarak kredi ve faiz desteğinden yararlanabilir. İlgili kişilere verilen kredi Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanır. Kentsel dönüşümde taşınmaz maliklerine kredi ve faiz desteği verilmemesi durumunda Ankara kentsel dönüşüm avukatı hukuki süreçte hakkı ihlal edilen kişilere destekte bulunur ve hukuki bilgileri ile süreci onlar adına profesyonel bir şekilde yürütür.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ TAŞINMAZ VERİLMEMESİ KARARINA İTİRAZ

Yapılacak konut ve işyerlerinin niteliği ve büyüklüğü ilgili kurumca belirlenmek kaydıyla, kentsel dönüşümde riskli yapı tespiti sonucu riskli çıkan ve yıkımı gerçekleşen taşınmaz yerine öncelikle, yeni inşa edilecek olan konut ve işyerlerinden verilmek üzere yapı malikleriyle sözleşme akdedilir. Gerekmesi halinde yıkımı gerçekleşen taşınmaz maliklerine arsa veya 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere Bakanlıkça satın alınan hazır konut ve işyerlerinden verilmesi üzerine sözleşme yapılabilir. Yıkımı gerçekleşen taşınmazın tespit edilen bedeli, malike verilecek konut veya işyerinin yapım maliyet bedelinden düşülür. İdarenin yapılan sözleşmeye aykırı bir şekilde yeni konut ve işyeri vermemesi durumunda Ankara kentsel dönüşüm avukatı hukuki süreci başlatır.

ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI İLETİŞİM

Ankara kentsel dönüşüm avukatı ile iletişime geçilerek dava süreci hakkında bilgi alınabilir veya davayı yürütmek için kendisinden hukuki destek alınabilir. Bunun için internet üzerinden kolaylıkla kentsel dönüşüm avukatı ile iletişime geçebilirler. Kentsel dönüşüm avukatı kendisi ile iletişime geçen kişilere hukuki süreç hakkında gerekli bilgileri verir. Kentsel dönüşüm avukatı usulüne uygun yetkilendirilirse kentsel dönüşüme ilişkin idari ve hukuki süreçleri takip eder.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKAT ÜCRETLERİ

Kentsel dönüşüm avukat ücretleri hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

EN İYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI

En iyi kentsel dönüşüm avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI TELEFONU

Kentsel dönüşüm avukatı telefonu hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM DAVASI AVUKATI

Ankara kentsel dönüşüm davası avukatı hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM DAVASI

Ankara kentsel dönüşüm davası hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATLIK ÜCRETİ

Ankara kentsel dönüşüm avukatlık ücreti hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUK BÜROSU

Ankara kentsel dönüşüm hukuk bürosu hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK DAVASI

Kentsel dönüşüm çevre ve şehircilik davası yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATLIK VEKALETNAMESİ

Kentsel dönüşüm avukatlık vekaletnamesi yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE AVUKATIN ROLÜ

Kentsel dönüşümde avukatın rolü hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA UZMAN AVUKAT

Kentsel dönüşüm konusunda uzman avukat hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANI AVUKAT

Kentsel dönüşüm uzmanı avukat hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İlgili yazılarımız;

https://www.hkavukatlik.com/baskasinin-tasinmazini-ilana-koyma/

https://www.hkavukatlik.com/tasinmazin-gec-teslimi-nedeniyle-kira-tazminati/

https://www.hkavukatlik.com/kentsel-donusum-sozlesmelerinde-gecikme-nedeniyle-kira-alacagi/

https://www.hkavukatlik.com/tasinmaz-alarak-turk-vatandasligi-kazanma/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir