UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma davası

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu Türk Ceza Kanunu (TCK) md. 191’de düzenlenmiştir. İlgili maddede kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alınması, kabul edilmesi, bulundurulması ya da kullanılması suç olarak düzenlenmiştir. Uyuşturucunun, paranoya, halüsinasyon, karaciğer yetmezliği, kalp krizi veya daha birçok zararlarını dikkate alan kanun koyucu uyuşturucu kullanma veya bulundurma fiilini suç olarak düzenlemiştir. Aşağıda, uyuşturucu kullanmanın neden yasaklandığı, uyuşturucu bulundurma sınırı, başkası için uyuşturucu alınması, uyuşturucu kullanma cezası, uyuşturucu bulundurma cezası, uyuşturucuda denetimli serbestlik, uyuşturucuda denetimli serbestliğin ihlali, uyuşturucu tedavisine uyumsuzluk, erteleme süresinde uyuşturucu kullanma, uyuşturucu kullanma hagb, uyuşturucu bulundurma hagb, uyuşturucu kullanma nitelikli hali, doktor izni ile uyuşturucu kullanma, uyuşturucu bulundurma şikayeti, uyuşturucu kullanmaya teşebbüs, uyuşturucu kullanma veya bulundurma etkin pişmanlık ve uyuşturucu kullanma davası avukatı gibi birçok konuda ayrıntılı bilgiye yer verilecektir.

UYUŞTURUCU KULLANMAK NEDEN YASAK?

Kanun koyucu, uyuşturucu kullanma veya bulundurma fiilini temel olarak kamu güvenliği ve kamu sağlığını koruma amacıyla yasaklamıştır. Nitekim uyuşturucu kullanma veya bulundurma fiilinin yaygınlaşması kişi ve toplum sağlığı bakımından çok ciddi zararlara sebep olabilir.

“Uyuşturucu maddelere ilişkin suçların ceza yasalarında yer almasının nedeni, kamu esenliği çerçevesinde genel sağlığı korumaktır. Uyuşturucu maddeleri kullanmak veya kullanmak üzere bulundurmak suçları zarar ve tehlike suçlarıdır. Zararlı ve tehlikeli bir neticenin husulünün toplum bakımından veya kişi bakımından ortaya çıkmış olması arasında fark yoktur.” (Yargıtay 10. CD. 1992/15979 E., 1993/275 K., 22.01.1993 T.).

UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU FAİLİ

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçunun faili herkes olabilir.  Herhangi bir özgü faillik söz konusu değildir. Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu bizzat işlenebilen suçlardan olduğundan bu suç bakımından birlikte faillikten söz edilemez.

UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU MADDİ UNSUR

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçunun maddi unsurunu “kullanma”, “bulundurma”, “satın alma” ve “kabul etme” şeklindeki seçimlik hareketler oluşturur. Satın alma, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bedelini ödeyerek devralınması; kabul etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde üzerinde tasarrufta bulunma hakkının elde edilmesi; bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde üzerinde fiili hakimiyet ilişkisinin devam ettirilmesi; kullanma ise uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ağız, burun yoluyla veya şırınga aracılığıyla vücuda alınmasıdır. Bulundurma fiili için maddenin fiziki olarak kişinin üzerinde bulunması şart olmayıp istendiği zaman kolayca erişilebilir bir yerde saklanması yeterlidir.

UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU MANEVİ UNSUR

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçunun işlenmesi için kişinin kasıtlı hareket etmesi gerekir. Dolayısıyla kişi, kullandığı, bulundurduğu veya satın aldığı maddenin uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğunu biliyorsa suçun manevi unsuru oluşmuştur.

UYUŞTURUCU BULUNDURMA SINIRI NE KADAR?

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu birbirine karıştırılmamalıdır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanım veya ticaret amacıyla bulundurulduğunun tespiti adına Yargıtay belirli ölçütler getirmiştir. Bu ölçütlere yakalanan uyuşturucunun miktarı, ele geçirilme şekli, ihtiyaç sınırı, bulundurulan yerin özellikleri, failin madde bağımlılığıyla ilgili geçmişi veya failin sosyo-ekonomik durumu örnek verilebilir. Mahkeme söz konusu ölçütleri değerlendirerek kişinin uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu veya uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçunu işlediğine karar verecektir.

“Olay tutanağı içeriği, suç konusu uyuşturucu maddenin ele geçiriliş şekli ile miktarına, iletişimin tespiti tutanakları ile tüm dosya kapsamına göre, sanıkların savunmasının aksine atılı suçu işlediklerine ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sabit olan fiillerinin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmaktan ibaret olduğu gözetilmeden, sanıklar hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” yerine “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan hüküm kurulması …temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASIN” (Yargıtay 10.CD., 2014/5286 E., 2019/5637 K., 18.09.2019 T.).

BAŞKASI İÇİN UYUŞTURUCU ALMAK SUÇ MUDUR?

Yargılama sırasında uyuşturucu maddenin başkası için temin edildiği kastının varlığı ispat edilmelidir. İspat edilmeden kişiye ceza verilmesi hukuka aykırıdır. Bu durumda sanığın fiilinin uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçunu oluşturduğuna karar verilmelidir.

“Olayda sanık İ. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu inkar ettiği ve ele geçen madde miktarının kullanma sınırı içinde kaldığı anlaşıldığından; savunmanın aksine, uyuşturucu maddeyi başkası için temin ve ticaret için bulundurma kastının varlığına ilişkin, kuşku sınırlarını aşan, yeterli ve kesin delil bulunmadığı, bu durumda sanığın fiilinin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu ve mahkemesince sanık hakkında suç nedeniyle “tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” karar verildiği gözetilerek; sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 20. CD. 2015/739 E., 2015/4671 K., 12.11.2015 T.).

DOKTOR İZNİYLE UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MUDUR?

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma TCK md. 191’de suç olarak düzenlenmiştir. Fakat hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı halinde fiilin hukuka aykırılığı ortadan kalkar. TCK’da hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 4 neden düzenlenmiştir. Bunlar meşru savunma, ilgilinin rızası, kanun emrini yerine getirme ve hakkın kullanılmasıdır. Hakkın kullanılması, uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçuna uygulanabilecek bir hukuka uygunluk sebebidir. Dolayısıyla, doktor izniyle uyuşturucu özelliği olan bir ilacı kullanan kişi açısından hukuka aykırılık söz konusu olmaz.

UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU TEŞEBBÜS

Suça teşebbüs TCK md. 35’te düzenlemektedir. İlgili maddeye göre kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. Böylece teşebbüs cezalandırmanın alanını genişleten bir müessesidir. Hareketin teşebbüs sayılabilmesi için failin doğrudan doğruya icra hareketlerine başlamış olması gerekir. Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu da teşebbüse elverişli bir suçtur.

UYUŞTURMA KULLANMA VEYA BULUNDURMA ŞİKAYETE TABİ MİDİR?

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu şikâyete tabi suçlardan değildir. Cumhuriyet savcısı suç şüphesi öğrenildiği andan itibaren soruşturmaya başlar ve suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunması durumunda uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu bakımından kamu davası açar.

UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU ZAMANAŞIMI

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu genel ceza zamanaşımına tabidir. Genel ceza zamanaşımını düzenleyen TCK md. 68’e göre 5 yıla kadar olan hapis ve adli para cezalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu zamanaşımına uğradığı durumda kamu davası açılmamışsa kovuşturmaya yer olmadığı kararı, kamu davası açılmışsa düşme kararı verilir. Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olanlar hakkında ise bu sürelerin yarısı, on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hakkında ise üçte ikisi geçmesi durumunda ceza infaz edilmez.

UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA CEZASI

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçunun cezası TCK md. 191/1’de düzenlenmiştir. İlgili düzenlemede, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden, bulunduran ya da kullanan kişinin, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU DENETİMLİ SERBESTLİK

TCK md. 191/2’de uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçundan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verileceği düzenlenmiştir. Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre denetimli serbestlik müdürlüğünün teklifi üzerine veya resen Cumhuriyet savcısının kararı ile altışar aylık sürelerle en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. Cumhuriyet savcısı, erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar verir.

UYUŞTURUCU KULLANMA DENETİMLİ SERBESTLİK KARARI TEBLİGAT USULÜ

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu kapsamında denetimli serbestlik kararının kaydedilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde yükümlülere yazılı veya elektronik tebligat gönderilir. Yükümlü tebligatın eline ulaşmasından itibaren 10 iş günü içinde müdürlüğe başvurmalıdır. Yükümlünün 10 iş günü içinde haklı gerekçe ve gerektiğinde belgelendirebileceği mazeret göstermeksizin müdürlüğe başvurmaması halinde veya hakkında belirlenen yükümlülüklerin gereğini yerine getirmemesi halinde bazı hukuki sonuçlar doğar. Bunlardan bazıları denetimli serbestlik kararının niteliğine göre ceza infaz kurumuna gönderilme, seçenek yaptırım, tedbirin hapse çevrilmesi ya da koşullu salıverilme kararının geri alınmasıdır.  Yükümlüye yapılan tebligatta bu hususların tamamına yer verilir. Usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen yükümlü on gün içinde müdürlüğe müracaat etmezse uyarı ve tekrar tebligat yapılmaksızın komisyonun onayından sonra kayıt kapatılarak infaz dosyası Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA DENETİMLİ SERBESTLİK İHLALİ

Hakkında erteleme kararı verilmiş kişinin denetimli serbestlik kurallarını ihlal etmesi durumunda TCK md. 191/4 gereğince hakkında kamu davası açılır. Dolayısıyla kişinin erteleme süresi zarfında, kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hâlinde hakkında kamu davası açılır.

“Olay tarihinde, kolluk görevlilerinin yaptığı kontroller sonucu sanıkta esrar ele geçirildiği, yapılan inceleme sonucu düzenlenen ekspertiz raporunda uyuşturucu maddelerden … ihtiva eden ve esrar elde edilmesine elverişli kenevir bitkisi parçaları içerdiği, sanığın kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçu ile ilgili olarak 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve 1 yıl süre ile tedaviye tabi tutulmak suretiyle … tedbiri uygulanmasına karar verilip sanığa tebligat yapıldıktan sonra Mersin … Şube Müdürlüğüne gönderildiği, sanığın babası olan müşteki …’ın Cumhuriyet savcılığına müracaat ederek oğlunun yine uyuşturucu madde kullandığını beyan etmesi nedeniyle sanıktan kan ve idrar örneklerinin alınarak incelemeye gönderildiği, alınan sıvı kan örnekleri ve idrar örneğinin cannahbinoidler (esrar, hint keneviri bitkisi) grubundan maddeler içerdiğinin belirlendiği, buna göre sanığın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesine rağmen erteleme süresi içinde tekrar uyuşturucu madde kullandığı, hakkındaki tedbirin ve uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar ettiği, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği ve uyuşturucu madde kullanmaktan vazgeçeceği yönünde mahkemede bir kanaat oluşmadığı gerekçesiyle sanık hakkında atılı suçtan mahkûmiyetine karar verilmiştir.” (Yargıtay 10 CD. 2020/18042 E., 2023/1620 K., 01.03.2023 T.).

UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇU TEDAVİYE UYUMSUZLUK TESPİTİ

Sanığın yapılan tetkiklerinde tedaviye uyumsuz olduğu tespit edilebilir. Ancak bu sebeple kamu davasının açılması için uyumsuzluğun uyuşturucu madde kullanıma devam etmekten kaynaklanması gerekir. Zira uyuşturucu madde kullanma haricinde başka bir eylem sebebiyle uyumsuzluk ortaya çıktığında sanığın yükümlülüklere uymamakta ısrar ettiğinin kabulü mümkün olmayacaktır.

“28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunla TCK’nın 191. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, TCK’nın 191. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde yer alan, “kişinin, erteleme süresi zarfında; kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi hâlinde, hakkında kamu davası açılır.” hükmü gözetildiğinde dosya kapsamına göre; sanığa Bakırköy Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünün 07/12/2012 tarihli uyarı davetnamesi ile 10 gün içerisinde adı geçen müdürlüğe gelmesi konusunda ihtarda bulunulduğu; bu ihtardan sonra sanığın denetime başladığı, sanığın yapılan tetkiklerinde tedaviye uyumsuz olduğu gerekçesiyle sanığa Bakırköy Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından 07/10/2013 tarihli birinci uyarının tebliğ edilerek ihtarda bulunulduğu; sonrasında denetime devam eden sanığın 10/06/2014 tarihli hastane yazısında tedaviye uyumsuz olduğunun belirtilmesi nedeniyle sanığa ikinci bir ihtaratta bulunulmadan dosyanın kapatıldığı anlaşılmakla, uyumsuzluğun uyuşturucu madde kullanıma devam etmek haricinde başka bir eylemle ihlal edilmiş olması halinde sanığın bu aşamada yükümlülüklere uymamakta ısrar ettiğinin kabulünün mümkün olmayacağı…” (Yargıtay 20.CD. 2019/1561 E., 2020/244 K., 08.01.2020 T.).

ERTELEME SÜRESİNDE UYUŞTURUCU KULLANMASI VEYA BULUNDURMA

TCK md. 191/5 gereğince erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi, bulundurması ya da kullanması, TCK md. 191/4 uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanun‘un 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen “Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlâl nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz” hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, CMK’nın 223. maddesinin 8. fıkrası uyarınca “davanın düşmesine” Karar verilmesinde zorunluluk bulunması…” (Yargıtay 20.CD., 2015/3165 E., 2015/3903 K., 07.10.2015 T.).

DAVA AÇILDIKTAN SONRA UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA

Dava açıldıktan sonra uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda TCK md. 191/2 uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

ERTELEME SÜRESİNİN KURALLARA UYGUN GEÇİRİLMESİ

Erteleme süresi zarfında denetimli serbestlik yükümlülüklerine aykırı davranmayan ve yasakları ihlal etmeyen şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

UYUŞTURUCU KULLLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU HAGB

TCK md. 188’de düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya TCK md. 190’da düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından dolayı yapılan kovuşturma evresinde suçun münhasıran uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.

“Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dolayı başka dava olup olmadığı, varsa sanığın bu suçu diğer davaya konu olan suç nedeniyle verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işleyip işlemediği belirlendikten sonra;

a) Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse, bu suç nedeniyle tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, hükümden sonra 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesi ve aynı Kanun’un 85. maddesi ile 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, 191. madde hükümleri çerçevesinde “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına”,

b) Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen “Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlâl nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz” hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, CMK’nın 223. maddesinin 8. fıkrası uyarınca “davanın düşmesine” (Yargıtay 10.CD.,2014/3764 E., 2015/32961 K., 17.11.2015 T).

UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU NİTELİKLİ HALİ

TCK md. 191/10’da uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçunun nitelikli hali düzenlenmiştir. Burada TCK md. 191/1’de sayılan fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı ifade edilmiştir.

UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU ETKİN PİŞMANLIK

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu etkin pişmanlık müessesinin mümkün olduğu bir suçtur. Ancak etkin pişmanlıktan hangi aşamada yararlanıldığı önem taşır.

RESMİ MAKAMLAR HABER ALMADAN ÖNCE ETKİN PİŞMANLIK

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

RESMİ MAKAMLAR HABER ALDIKTAN SONRA ETKİN PİŞMANLIK

Suç haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

SORUŞTURMA BAŞLAMADAN ÖNCE TEDAVİ EDİLME TALEBİ

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

“Suç tarihinde, sanık …’nın İstanbul ilinden Bonzai tabir edilen (sentetik cannabinoid) uyuşturucu maddeyi getirip Fatsa ilçe merkezi ve civarında para karşılığı kullanıcılarına sattığı ve 18.09.2012 günü saat:20:00 sıralarında Fatsa ilçe Stadı içerisinde stad görevlisi olduğu tespit edilen ve daha önceden de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılan … isimli şahısla beraber bonzai içtikleri yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine kolluk görevlilerinin olay yerine gittiklerinde …, …, … ve …’ın yakalandığı ve Serdar’ın yere attığı 5 parça uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, sanık … mahkeme aşamasında döndüğü kollukta verdiği savunmasında esrar maddelerini Fatsa ilçesine bağlı Yukarı … köyünde ikamet eden …’den aldığını beyan ettiği, …’da kollukta verdiği savunmasında …’tan uyuşturucu maddeyi bazen ikram olarak bazen de iki sarımlık halinde 50 TL karşılığında temin ettiğini beyan etmeleri üzerine sanık …’ün açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek evinde yapılan arama da vitrin içindeki cam şişe içinde kurumaya yüz tutmuş kenevir bitkisi ve mısırların içerisine aralıklarla dikilmiş 10 kök boyu 1-2 m arasında kenevir bitkisi ele geçirildiği olayda, sanık … aleyhinde herhangi bir delil ve ihbar bulunmadığı aşamada sanık …’nın, sanık …’ün yakalanmasına hizmet ve yardım ettiği anlaşıldığından, sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi… Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,…” (Yargıtay 20.CD., 2015/10717 E., 2019/1631 K., 18.03.2019 T.).

UYUŞTURUCU KULLANMA BELİRTİLERİ

 Uyuşturucu kullanma belirtileri hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

BİRDEN FAZLA DEFA UYUŞTURUCUDAN YAKALANMAK

Birden fazla defa uyuşturucudan yakalanmak hususu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

UYUŞTURUCU KULLANAN SÜRÜCÜ CEZASI

Uyuşturucu kullanan sürücü cezası hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU?

Uyuşturucu kullanmak suç mu hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK KAMUYA ENGEL Mİ?

Uyuşturucu madde kullanmak kamuya engel mi hususu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

UYUŞTURUCU KULLANMA CEZASI PARAYA ÇEVRİLİR Mİ?

Uyuşturucu kullanma cezası paraya çevrilir mi hususu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

UYUŞTURUCU KULLANMAK ADLİ SİCİLE İŞLER Mİ?

Uyuşturucu kullanmak adli sicile işler mi hususu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

ERTELEME SÜRESİNDADE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA

Erteleme süresinde tekrar uyuşturucu kullanma hususu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇU ANKARA AVUKATI

Uyuşturucu kullanma suçu Ankara avukatı hususu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

UYUŞTURUCU BULUNDURMA SUÇU ANKARA AVUKATI

Uyuşturucu bulundurma suçu Ankara avukatı hususu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇU AF KAPSAMINDA MI?

Uyuşturucu kullanma suçu af kapsamında mı hususu yukarıda ayrıntılı değerlendirilmiştir.

İlgili yazılarımız;

https://www.hkavukatlik.com/kanser-ilaci-sgk-basvurusu/

https://www.hkavukatlik.com/kira-tespit-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/sinir-disi-etme-kararina-itiraz/

https://www.hkavukatlik.com/sgk-kanser-ilaci-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/askerde-telefon-kullanma-sucu/

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör