ARABULUCUDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Arabulucuda Ortaklığın Giderilmesi Ankara Avukatı

Arabulucuda ortaklığın giderilmesi, uzun ve masraflı bir yargılama sürecine gidilmeksizin ortaklığın arabuluculuk suretiyle giderilmesidir. Arabulucuda ortaklığın giderilmesine ilişkin 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun md. 37 ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu md. 18/A’dan sonra gelmek üzere bir madde eklenmiştir. İlgili düzenleme ile taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması aranmıştır. Dolayısıyla kanuni değişiklik neticesinde arabulucuya başvuru yapılması dava şartı olduğundan ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvuru yapılmalıdır.

ARABULUCUDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İLE BENZER YAZILARIMIZ

Muris muvazaası davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Miras sebebiyle istihkak davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

El atmanın önlenmesi davası yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

Ortaklığın giderilmesi davası için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

İnançlı işlem yazımız için linke tıklayınız (yazıya buradan ulaşabilirsiniz).

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE ARABULUCU

Ortaklığın giderilmesinden önce zorunlu olarak arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır. Başvuru neticesinde süreç, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiler tarafından yürütülecektir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE ARABULUCULUK

Ortaklığın giderilmesinde arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

ARABULUCUDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ZORUNLU MU?

Arabuluculuk iradi bir süreçtir. Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Ancak dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 18/A maddesi hükmü saklı tutulmuştur. Bu sebeple ortaklığın giderilmesi gibi arabuluculuk başvurusunun dava şartı olduğu uyuşmazlıklarda zorunlu olarak arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır.

ORTAKLIĞIN ARACULUCU İLE GİDERİLMESİ

Ortaklığın arabulucu ile giderilmesi mümkündür. Sürecin olumlu bir şekilde neticelenmesi durumunda taşınır veya taşınmaz mala elbirliği veya paylı mülkiyet şeklinde ortak olanlar arasında mevcut olan birlikte mülkiyet ilişkisi sona erer ve ferdi mülkiyete geçilir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN ARABULUCULUK

Ortaklığın giderilmesi için arabuluculuk başvurusu yapılması neticesinde tapu kütüğüne kayden veya veraseten iştirak veya müşterek mülkiyet haline gelmiş taşınmazlar üzerindeki ortaklık giderilir. Dolayısıyla, arabulucuda ortaklığın giderilmesi neticesinde mal veya eşya üzerindeki çoklu mülkiyet sona erdirilerek ferdi mülkiyete geçilir.

ARABULUCUDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVA ŞARTI MI?

Ortaklığın giderilmesi davası açısından arabuluculuk başvurusu yapılması dava şartıdır. Dolayısıyla arabuluculuk neticesince ortaklık giderilmez ve dava açılırsa davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilir.

ARABULUCUDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ TARAFLARI

Arabulucuda ortaklığın giderilmesi için paydaşlardan biri veya birkaçı tarafından diğer paydaşlara karşı arabuluculuk başvurusu yapılır. Bu kapsamda bütün paydaşlar arabuluculuk sürecine dahil edilir. Paydaşlardan birisinin ölmesi halinde ise alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının arabulucuda ortaklığın giderilmesi sürecine katılmaları gerekir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ANLAŞMA BELGESİ

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde anlaşma belgesi düzenlenir. Anlaşma belgesinin taşınmazla ilgili olarak kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslar gözetilmek suretiyle hazırlanması gerekir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ANLAŞMA BELGESİNİN İCRASI

Ortaklığın giderilmesi için arabuluculuk başvurusu neticesinde düzenlenecek anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh alınması zorunludur. İcra edilebilirlik şerhi, taşınmazla ilgili anlaşma belgeleri bakımından taşınmazın bulunduğu yer, diğer anlaşma belgeleri bakımından ise arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden alınır. Mahkeme taşınmazla ilgili anlaşma belgelerini, anlaşma içeriği, arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı ve taşınmazla ilgili olarak kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esaslara uyulup uyulmadığı yönlerinden denetler.

ORTAKLIĞIN ARACULUCUDA GİDERİLMESİ ÜCRETİ

Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masraf isteme hakkına sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak karşılanır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE TARAFLARIN BULUŞMASI

Arabulucu, ortaklığın giderilmesi sürecinde taraflarla görüşür. Görüşmeler ise tarafların her biri ile ayrı ayrı olabileceği gibi birlikte de olabilir. Yapılan görüşme neticesinde ortaklığın giderilmesi hususunda anlaşmaya varılması durumunda anlaşma tutanağı düzenlenir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ARABULUCUDA ANLAŞMA

Ortaklığın giderilmesi açısından arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir. Sonrasında anlaşma belgesi düzenlenir ve taraflar ile arabulucu tarafından imzalanır.

ARABULUCUDA ORTAKLIK GİDERİLDİKTEN SONRA DAVA AÇILMASI

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, anlaşma belgesi ilam niteliğindedir. Bu kapsamda üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

ARABULUCUDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arabulucuda ortaklığın giderilmesi süreci 01.09.2023 tarihinde başlayacaktır. Dolayısıyla bu tarihten sonra ortaklığın giderilmesi davası açılması için arabuluculuk başvurusu yapılmış olması aranır.

ARABULUCUDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ GENEL BİLGİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ARABULUCULUK NE KADAR SÜRER

Ortaklığın giderilmesi arabuluculuk ne kadar sürer hususunda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ NASIL SONUÇLANIR

Ortaklığın giderilmesi nasıl sonuçlanır hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ARABULUCULUK SÜRECİ

Ortaklığın giderilmesi arabuluculuk süreci hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ANKARA ARABULUCU

Ortaklığın giderilmesi Ankara arabulucu hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ARABULUCULUK NASIL AÇILIR

Ortaklığın giderilmesi arabuluculuk nasıl açılır hususunda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ NASIL OLUR?

Ortaklığın giderilmesi nasıl olur hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ARABULUCULUK ZORUNLU MU?

Ortaklığın giderilmesi arabuluculuk zorunlu mu hususunda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

DAİREDE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ARABULUCULUK

Dairede ortaklığın giderilmesi arabuluculuk hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ARSADA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ARABULUCULUK

Arsada ortaklığın giderilmesi arabuluculuk hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TARLADA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ARABULUCULUK

Tarlada ortaklığın giderilmesi arabuluculuk hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ARABADA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ARABULUCULUK

Arabada ortaklığın giderilmesi arabuluculuk hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ŞİRKETTE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ARABULUCULUK

Şirkette ortaklığın giderilmesi arabuluculuk hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör