,

MALA ZARAR VERME SUÇU

ANKARA MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇU NEDİR?

Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu (TCK) md. 151 ve devamında düzenlenmiştir. Mala zarar verme suçu, başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişiler için düzenlenmiştir. Mala zarar verme suçu faili, söz konusu seçimlik hareketlerden birini yaparak bu suçu işleyebilir. Mal, yıkma eylemi sonucunda önceki kullanılış biçimine uygun olarak kullanılamaz, yok etme eylemi sonucunda ortadan kalkar, bozma eylemi sonucunda ise amacına uygun olarak kullanılamaz.

Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.” (Y. 15. CD., E. 2013/18763 K. 2014/9064 T. 7.5.2014)

MALA ZARAR VERME SUÇU AÇISINDAN KORUNAN HUKUKİ YARAR

Mala zarar verme suçu açısından korunan hukuki yarar mülkiyet hakkıdır.  Mülkiyet hakkı sahibine eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma hakkı verir. Eşyanın kirletilmesi, yok edilmesi, yıkılması, tahrip edilmesi, bozulması veya kullanılamaz hale getirilmesi durumumda mala zarar verme suçu oluşur. Bu eylemler eşyanın değerinin düşmesine veya yok olmasına sebep olacağından mala zarar verme suçu ile eşyanın değerinin korunması amaçlanır.

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN KONUSU NEDİR

Mala zarar verme suçunun konusu, başkasının taşınır veya taşınmaz malıdır. Malın başkasının mülkiyetinde olması önemlidir. Bu sebeple kişinin kendi mülkiyetinde olan mala zarar vermesi mala zarar verme suçunu oluşturmaz.

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA MADDİ UNSUR

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA FAİL KİMDİR?

Fail, suç teşkil eden eylemi gerçekleştiren kişidir. TCK’nın 151. maddesinde başkasının taşınır veya taşınmaz malının kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması, kullanılamaz hale getirilmesi veya kirletilmesinden bahsedildiğinden söz konusu eylemleri gerçekleştiren kişiler mala zarar verme suçunun faili olurlar.

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA MAĞDUR KİMDİR?

Mala zarar verme suçunun mağduru, mala zarar verme suçunun işlendiği taşınır veya taşınmaz eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişidir. Başka bir ifadeyle, suçun konusu olan eşya üzerinde mülkiyet hakkı ihlal edilen kişi mala zarar verme suçunun mağdurudur. Mala zarar verme suçunda mağdur gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.

MALA ZARAR VERME SUÇUNU OLUŞTURAN HAREKET

Mala zarar verme suçunun temel şeklini oluşturan hareketler TCK m. 151’de yıkma, tahrip etme, yok etme, kullanılamaz hale getirme veya kirletme olarak sayılmıştır. Mala zarar verme suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Yani mala zarar verme suçunun kanunda sayılan hareketlerden biri ile yapılması yeterlidir. Mala zarar verme suçunun ihmali hareketle işlenmesi halinde ise bu hareketler cezalandırılmaz.

“Sanığın kendisine ait hayvanların katılanın tarlasına, bilgi ve rızası olmaksızın girdiği, tarlada ekili haldeki yoncaları ve dikili haldeki ağaç fidanlarını yediği, bu suretle mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;

Mala zarar verme suçunun kasten işlenebilen suçlardan olduğu, ihmali davranışlarla işlenememesi nedeniyle, suçun yasal unsurlarının oluşmadığından beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi…” (Y. 23. CD., E. 2015/15304 K. 2016/3331 T. 23.3.2016).

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA NETİCE

Mala zarar verme suçu neticeli bir suçtur. Fiil neticesinde taşınır veya taşınmaz eşyanın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok olması, bozulması, kullanılamaz hale gelmesi veya kirlenmesi gerekir.

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA MANEVİ UNSUR

Mala zarar verme suçunun manevi unsuru kast veya olası kasttır. Mala zarar verme suçu taksirle işlenebilecek bir suç değildir. Mala zarar verme suçunun kastla işlenebilmesi için failin, suçun kanunî tanımındaki unsurları bilmesi ve istemesi gerekir. Bu anlamda basit mala zarar verme suçunda fail, suça konu malın başkasına ait olduğunu, kamu malına zarar verme suçunda ise bu malın kamuya ait olduğunu bilmelidir. Mala zarar verme suçunun olası kastla işlenebilmesi için eylemin sonucunda gerçekleşecek durumlar öngörülmesine rağmen bunun sonuçları kabul edilerek eyleme devam edilmelidir.

 “Mala zarar verme suçunun kasten veya olası kast ile işlenebileceği, taksirle işlenmesinin mümkün olmadığı, olası kastla mala zarar verme suçunun işlenebilmesi için, sanığın gerçekleşmesi muhtemel sonuçları öngörmesine rağmen bu sonuçları kabullenmesi, neticenin gerçekleşmesine aldırmaması ve eylemine “olursa olsun” bilinciyle devam etmesi gerektiği, taksirde ise kendi yetenekleri, algılama gücü, tecrübeleri, bilgi düzeyi ve içinde bulunduğu koşullar altında objektif olarak var olan dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olması, ancak neticenin istenmemesine rağmen sonucun meydana gelmesi gerektiği, somut olayda sanığın zarar verme kastının bulunmadığını beyan ettiği ve aksine delil de bulunmadığının anlaşılması karşısında eyleminin taksir düzeyinde olduğu anlaşılmakla sanığın kast yokluğundan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi…” (Y. 13. CD., E. 2020/3439 K. 2020/8191 T. 29.9.2020).

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

Türk Ceza Kanunu’nun ikinci bölümünde düzenlenen “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” somut olayda bulunuyorsa fiil hukuka aykırı olarak değerlendirilmez. Mala zarar verme suçu açısından ev sahibinin rızası alınarak duvarın yıkılması buna örnek olarak verilebilir.

MALA ZARAR VERME SUÇU ŞİKÂYETE TABİ MİDİR?

Mala zarar verme suçunun basit hali şikâyete tabidir. Mala zarar verme suçu mağdurun şikâyeti üzerine soruşturulur. Mala zarar verme suçunun TCK m. 152’de sayılan nitelikli halleri ise şikayete tabi değildir. Nitelikli haller açısından mağdurun şikayeti olmasa da re’sen soruşturma yapılır.

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA ŞİKÂYET SÜRESİ

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabi suçlarda şikâyet süresi TCK m.73’de düzenlenmiştir. Mala zarar verme suçunun temel hali de şikâyete tabi olduğundan fiilin ve failin bilindiği veya öğrenildiği tarihten itibaren en fazla 6 ay içinde şikâyette bulunulmalıdır.

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA ŞİKÂYET NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) m. 158 şikâyetin nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde anlatmıştır. Şikâyet Cumhuriyet Başsavcılığına ya da kolluk makamlarına yazılı ya da tutanağa geçirmek üzere sözlü olarak yapılabilir. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan şikâyetler ise ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME

Mala zarar verme suçunda mağdur hüküm kesinleşinceye kadar şikâyetten vazgeçebilir ya da şikâyetini geri çekebilir. Dava açılması durumunda mağdurun şikâyetten vazgeçmesi üzerine dava düşer. Mala zarar verme suçu birden fazla kişi tarafından işlenmişse sanıklardan biri hakkında şikâyetten vazgeçilmesi diğer sanıkları da kapsar.

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN CEZASI

Mala zarar verme suçunda fail dört aydan üç yıla kadar hapis ya da adli para cezası ile cezalandırılır. Mala zarar verme suçunun TCK m. 152/1’de sayılan nitelikli halleri bulunuyorsa fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mala zarar verme suçunun; yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, işlenmesi halinde ise verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri TCK m. 152’de sayılmıştır. Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri; kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında, yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında, devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında, grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak işlenmesi olarak sayılabilir.

Mala zarar verme suçunun yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak işlenmesi hali de suçun nitelikli halini oluşturur.

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN KAMU MALINA KARŞI İŞLENMESİ

Mala zarar verme suçunun kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında işlenmesi bu suçun nitelikli halini oluşturur. Bu durumda fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

“Sanık …’ın, Alanya İlçesi Konaklı yolu üzerinde olup, … oteli karşısında bulunan otobüs durağını yakarak mala zarar verme suçunu işlemesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 152/1-a maddesinde tanımlanan kamu malına zarar verme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, temel cezanın TCK’nın 151/1. maddesinin uygulanması suretiyle belirlenmesi…” (Y. 2. CD., E. 2020/10225 K. 2020/9074 T. 21.9.2020).

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN YANGINA, SEL VE TAŞKINA, KAZAYA VE DİĞER FELAKETLERE KARŞI KORUNMAYA TAHSİS EDİLMİŞ HER TÜRLÜ EŞYA VEYA TESİS HAKKINDA İŞLENMESİ

Mala zarar verme suçunun yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında işlenmesi bu suçun nitelikli halini oluşturur. Bu fiili işleyen fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN DEVLET ORMANI STATÜSÜNDEKİ YERLER HARİÇ, NEREDE OLURSA OLSUN, HER TÜRLÜ DİKİLİ AĞAÇ, FİDAN VEYA BAĞ ÇUBUĞU HAKKINDA İŞLENMESİ

Mala zarar verme suçunun devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında işlenmesi bu suçun nitelikli halini oluşturur. Bu fiili işleyen fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

“”Nitelikli (dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme) mala zarar verme” suçundan, TCK’nın 152/1-c, 62, 50/1-a, 52/2-4 maddeleri tatbik olunarak verilen (6.000 TL adli para cezası) “mahkumiyet” hükmü, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanığın, katılana ait 21 parsel sınırları içinde kalan sekiz adet akasya ağacını kesmesi eyleminin “nitelikli mala zarar verme” suçunu oluşturduğunu takdir eden mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir…” (Y. 15. CD., E. 2015/9662 K. 2016/1508 T. 11.2.2016).

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN SULAMAYA, İÇME SULARININ SAĞLANMASINA VEYA AFETLERDEN KORUMAYA YARAYAN TESİSLER HAKKINDA İŞLENMESİ

Mala zarar verme suçunun sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında işlenmesi bu suçun nitelikli halini oluşturur. Bu fiili işleyen fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

“Köy İçme Suları Hakkındaki Kanunun 16. maddesinde “Bir kimse daha önceden veya bu kanun hükümlerine göre kurulmuş olan içme suyu tesislerini tahrip veya imha eder veya bozar veya bunlara zarar verirse TCK hükümlerine göre cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Somut olayda; köy kararı ile, köy içme suyunun sağlanmasına yarayan borudan hayvanların sulanması için kullanılan oluğa su veren kısmın su azlığı nedeniyle kapatıldığı, sanığın oluğa tekrar su vermek için köy içme suyunu sağlayan boruyu delerek zarar verdiği anlaşılmakla, sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.” (15. CD., E. 2013/19818 K. 2014/9488 T. 13.5.2014).

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN GREV VEYA LOKAVT HALLERİNDE İŞVERENLERİN VEYA İŞÇİLERİN VEYA İŞVEREN VEYA İŞÇİ SENDİKA VEYA KONFEDERASYONLARININ MALİKİ OLDUĞU VEYA KULLANIMINDA OLAN BİNA, TESİS VEYA EŞYA HAKKINDA İŞLENMESİ

Mala zarar verme suçunun grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi bu suçun nitelikli halini oluşturur. Bu fiili işleyen fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN SİYASİ PARTİLERİN, KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ VE ÜST KURULUŞLARININ MALİKİ OLDUĞU VEYA KULLANIMINDA OLAN BİNA, TESİS VEYA EŞYA HAKKINDA İŞLENMESİ

Mala zarar verme suçunun siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi bu suçun nitelikli halini oluşturur. Bu fiili işleyen fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

“Sanıkların, … Partisi ilçe teşkilatına ait … Meydanında asılı bulunan, üzerinde “Silivrimizin adayı … 3. Bölge Milletvekili adayı” yazısı bulunan ve üzerinde milletvekili adayı …’nın resmi olan pankartı asılı olduğu yerden iplerini kesmek suretiyle aldıktan sonra … Partisi ilçe binasına getirip bırakarak mala zarar verme suçunu işlediklerinin iddia edildiği olayda, sanık, tanık ve katılan beyanları ile tüm dosya kapsamına göre, sanıkların görevleri olmadığı halde, siyasi partiye ait pankartı bulunduğu yerden iplerinden kestikleri anlaşıldığından, sanıkların nitelikli mala zarar verme suçundan cezalandırılmaları yerine, beraatlerine karar verilmesi…” (Y. 15. CD., E. 2014/851 K. 2015/21402 T. 25.2.2015).

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN SONA ERMİŞ OLSA BİLE, GÖREVİNDEN ÖTÜRÜ ÖÇ ALMAK AMACIYLA BİR KAMU GÖREVLİSİNİN ZARARINA OLARAK İŞLENMESİ

Mala zarar verme suçunun sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak işlenmesi bu suçun nitelikli halini oluşturur. Bu fiili işleyen fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

“Suça sürüklenen çocuğun, ingilizce öğretmeni olan ve geçerli not aldığı sınavını iptal etmesi nedeniyle husumet beslediği şikayetçiden öç almak amacıyla ona ait araca, görgü tespit tutanağında belirlendiği şekilde zarar verdiğinin iddia edildiği olayda;

Oluşa, suça sürüklenen çocuğun savunmalarına, şikayetçinin aşamalardaki beyanlarına, görgü tespit tutanağına ve tüm dosya kapsamına göre; suça sürüklenen çocuğun, bu şekilde gerçekleştirdiği sabit görülen eyleminin nitelikli mala zarar verme suçunu oluşturduğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.” (Y. 23. CD., E. 2015/14860 K. 2016/3465 T. 28.3.2016).

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN YAKARAK, YAKICI VEYA PATLAYICI MADDE KULLANARAK İŞLENMESİ

Mala zarar verme suçunun yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlenmesi bu suçun nitelikli halini oluşturur. Bu fiili işleyen fail hakkında verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

“Nitelikli mala zarar verme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanıkla katılan arasında alacak ve borç meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, sanığın, katılana ait olan iki adet aracın üzerine benzin dökerek araçları yaktığı, böylece yakarak mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, sanık, katılan ve tanık beyanları, görgü ve tespit tutanağı tüm dosya kapsamına göre, suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmakla bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik bulunmamıştır.” (Y. 15. CD., E. 2016/2309 K. 2016/7533 T. 11.10.2016).

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN TOPRAK KAYMASINA, ÇIĞ DÜŞMESİNE, SEL VEYA TAŞKINA NEDEN OLMAK SURETİYLE İŞLENMESİ HALİ

Mala zarar verme suçunun toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle işlenmesi bu suçun nitelikli halini oluşturur. Bu fiili işleyen fail hakkında verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN RADYASYONA MARUZ BIRAKARAK, NÜKLEER, BİYOLOJİK VEYA KİMYASAL SİLAH KULLANARAK İŞLENMESİ

Mala zarar verme suçunun radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak işlenmesi bu suçun nitelikli halini oluşturur. Bu fiili işleyen fail hakkında verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN TERÖR ÖRGÜTÜ FAALİYETİ KAPSAMINDA İŞLENMESİ

Mala zarar verme suçunun, terör amacıyla suç işlemek üzere kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi terör suçu olarak değerlendirilir. Bu durumda mala zarar verme suçunun cezası Terörle Mücadele Kanunu madde 5 dikkate alınarak arttırılır.

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİNDE VERİLECEK CEZA

Mala zarar verme suçunun TCK m. 152/1’de sayılan nitelikli hallerden birinin bulunması durumunda fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Mala zarar verme suçunun; yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, işlenmesi halinde ise verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA TEŞEBBÜS

Teşebbüs, failin elinde olmayan nedenlerle suçun tamamlanmaması veya neticesinin gerçekleşmemesidir. Mala zarar verme suçu açısından da teşebbüs mümkündür.

“Akraba olan sanık ile mağdur arasında önceye dayanan husumet bulunduğu, olay günü sanığın evde soba yakmak için kullandığı içinde benzin bulunan bidon ile mağdurun aracının yanına giderek benzini aracın kenarına döktüğü, ardından sigara yaktığı, sigarayı aracın yanına attığı ve bir müddet bekledikten sonra olay yerinden ayrılarak bu şekilde nitelikli mala zarar verme suçuna teşebbüs ettiği şeklinde mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik bulunmamış, bu nedenle tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir…”( Y. 23. CD., E. 2015/2223 K. 2015/889 T. 22.4.2015)

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA İÇTİMA

Her bir fiilin ayrı ayrı cezalandırılmasına gerçek içtima denir. Mala zarar verme suçu, genellikle başka suçları işlemek için araç olduğundan bu suç açısından içtima önemlidir. Örneğin hırsızlık amacıyla eve girmek için kapının kırılması hem mala zarar verme hem de hırsızlık suçunu oluşturur. Bu durum gerçek içtimadır. Fikri içtima ise aynı neviden fikri içtima ve farklı neviden fikri içtima olarak ikiye ayrılır. Failin gerçekleştirdiği tek bir eylemle birden fazla kişiye karşı mala zarar verme suçunu işlemesine aynı neviden fikri içtimadır. Buna örnek olarak failin patlayıcı madde kullanarak farklı kişilere ait araçların zarar görmesine sebep olmasıdır. Farklı neviden fikri içtima ise failin tek eyleminin birden fazla suç oluşturmasıdır. Örneğin kişinin binayı yakması sonucu hem genel güvenliği tehlikeye sokma suçu hem de mala zarar verme suçu oluşur.

“Sanığın Telekom’a ait içerisinde haberleşme kabloları bulunan saha dolabını yakma şeklindeki eylemi nedeniyle, hukuki anlamda tek fiil ile haberleşme hürriyetini engellemeye kalkışma ve mala zarar verme suçlarının oluştuğu, sanığın hukuki durumunun TCK’nın 44. maddesi uyarınca farklı nev’iden fikri içtima hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, iki ayrı suçtan yazılı şekilde uygulama yapılması…” (Y. 9. CD., E. 2010/17770 K. 2012/4790 T. 12.04.2012)

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA İŞTİRAK

Mala zarar verme suçunda iştirak mümkündür. Zira mala zarar verme suçu, fikir ve eylem birliği içinde birden fazla kişi tarafından işlenebilir.

YIKMA NETİCESİNDE MALA ZARAR VERME SUÇU

Mala zarar verme suçunun kanunda sayılan seçimlik hareketlerden birisi de yıkma fiilidir. Ancak yıkarak mala zarar verme suçu yalnızca taşınmazlar için geçerlidir.

“Sanığın, müteahhitliğini üstlendiği ve kat karşılığında inşaat yapmak üzere anlaştığı 22 parsel sayılı taşınmazın inşaatına başlamak için temel kazılarını yaptığı ve eski yapıları da temizlediği sırada, 23 parselde bulunan katılanlara ait eski binayı da kimseden izin almadan tamamen yıkarak mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, sanık, katılan ve tanık beyanları, bilirkişi raporu, görgü ve tespit tutanağı ile tüm dosya kapsamına göre, suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmakla bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik bulunmamıştır.” (Y. 15. CD., E. 2013/14092 K. 2014/2175 T. 10.2.2014).

YOK ETME NETİCESİNDE MALA ZARAR VERME SUÇU

Mala zarar verme suçunun kanunda sayılan seçimlik hareketlerden birisi de yok etme fiilidir. Yok etme fiili neticesinde mala zarar verme suçuna konu eşya ortadan kalkar.

“Katılanların, sanık …’ın tarlasını iki yıllığına kiraladıkları, tütün ekip topladıktan sonra tarlaya lahana ektikleri, lahanalar toplanmadan tarafların arasında kira süresi ile ilgili olarak uyuşmazlık meydana geldiği, sanık …’ın tarlayı sanık …’ya kiraya verdiği, sanıkların lahana ekili tarlayı sürerek mahsulün toprağa karışmasına neden oldukları, bu suretle sanıkların mala zarar verme suçunu işlediklerinin iddia edildiği olayda; sanıkların hukuki yollara başvurarak katılanların tarladan çıkarılmalarını sağlama imkanları varken, katılanların ürünlerine zarar vermek ve yok etmek amacıyla tarlayı sürdükleri, bu hususun sanıkların ikrarı ve tanık beyanlarıyla sabit olduğu anlaşılmakla, sanıkların üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmaları gerektiği gözetilmeksizin, yazılı gerekçeyle beraatlerine karar verilmesi…” (Y. 15. CD., E. 2013/31733 K. 2015/2665 T. 4.2.2015).

KULLANILAMAZ HALE GETİRME NETİCESİNDE MALA ZARAR VERME SUÇU

Mala zarar verme suçunun kanunda sayılan seçimlik hareketlerden birisi de eşyanın kullanılamaz hale getirilmesidir. Eşyayı kullanılamaz hale getirerek mala zarar verme suçunu işleyen fail cezalandırılır.

“Somut olayda; alkollü sanık …’un, katılan adına kayıtlı, …Restorant önünde park halindeki (güvenlik kamerası görüş alanında kalan) … plakalı otomobilinin sağ arka lastiğini ele geçmeyen bir alet yardımıyla kesip-delip kullanılamaz hale getirmesi eyleminin “mala zarar verme” suçunu oluşturduğunu takdir eden mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.” (15. CD., E. 2014/1427 K. 2015/21591 T. 26.2.2015).

KİRLETME NETİCESİNDE MALA ZARAR VERME

Mala zarar verme suçunun kanunda sayılan seçimlik hareketlerden birisi de eşyanın kirletilmesidir. Eşyanın kirletilmesi neticesinde mala zarar verme suçunu işleyen fail cezalandırılır.

“Somut olayda; suça sürüklenen çocuk …’un, … … lisesi duvarına yazı yazmak suretiyle kirletmesi şeklindeki eyleminin, mala zarar verme suçunu oluşturduğuna dair mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.” (15. CD., E. 2013/26481 K. 2014/16775 T. 20.10.2014).

MALA ZARAR VERME SUÇU AVUKATI

Mala zarar verme suçu açısından şüpheli veya sanıkların avukatlık hizmetinden yararlanmaları önemlidir. Bu sebeple, yargılama sürecinde ceza hukuku alanında tecrübeli, gerekli bilgi ve birikime sahip kişilerden destek alınması gerekir.

GENEL BİLGİLER

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN ZAMANAŞIMI

Mala zarar verme suçunun zamanaşımı ile ilgili yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KASTEN MALA ZARAR VERME SUÇU

Kasten mala zarar verme suçu ile ilgili yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MALA ZARAR VERME DAVASI

Mala zarar verme davası ile ilgili yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

BİLEREK MALA ZARAR VERME

Bilerek mala zarar verme ile ilgili yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

BİLMEDEN MALA ZARAR VERME

Bilmeden mala zarar verme ile ilgili yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

MALA ZARAR VERME SUÇU TAKSİR

Mala zarar verme suçu taksir ile ilgili yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Benzer yazılar için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/marka-hakkina-tecavuz-sucu/

https://www.hkavukatlik.com/kanser-ilaci-sgk-basvurusu/

https://www.hkavukatlik.com/keytruda-sgk-basvurusu/

https://www.hkavukatlik.com/sgk-kanser-ilaci-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/optivo-nivolumab-sgk-iptal-davasi/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir