,

MARKANIN KORUNMASI

MARKA TESCİLİ

A-MARKA NEDİR?

Marka, bir teşebbüsün mallarını veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Markanın, mal ve hizmetlerin ayırt edilmesini ve marka sahibine sağlanan korumanın açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olması gerekir. Marka, kişi adları dahil sözcükler, renkler, harfler, sayılar, malların veya ambalajların biçimi, sesler ve şekillerden oluşabilir. Dolayısıyla söz konusu şartları sağlayan markalar markanın korunması bağlamında korunabilirler.

B-MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER

1-MUTLAK RED NEDENLERİ

Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) md. 5’te sayılan işaretler, marka olarak tescil edilmezler. Söz konusu mutlak red nedenleri Türkpatent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından resen incelenir. Bunlar;

a. SMK md. 4 kapsamında marka sahibine sağlanan korumanın açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilemeyen işaretler,

b. Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler,

c. Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler,

ç. Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler,

d. Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler,

e. Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler,

f. Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler,

g. Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler,

ğ. Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler,

h. Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler,

ı. Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler,

i. Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

Dolayısıyla markanın tescili ve markanın korunması açısından mutlak red nedenleri hususunda detaylı bir inceleme yapılmalıdır.

2-NİSPİ RED NEDENLERİ

SMK md. 6’de sayılan işaretler ise ilgililerin itirazı üzerine TÜRKPATENT tarafından yapılacak inceleme neticesinde marka olarak tescil edilmezler. Bunlar;

1. Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

2. Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

3. Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

4. Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

5. Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

6. Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

7. Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

8. Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

9. Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

Dolayısıyla markanın tescili ve markanın korunması açısından mutlak red nedenleri sonrasında nispi red nedenleri hususunda da detaylı bir inceleme yapılmalıdır.

C-KİMLER MARKA TESCİL EDEBİLİR?

Marka korumasından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler yararlanabilir. Dolayısıyla bunlar dışındaki kişiler markanın tescili suretiyle markanın korunması hususunda talepte bulunamazlar.

D-MARKA TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Markasını tescil ettirmek isteyenler, aşağıdaki belgelerle TÜRKPATENT’e başvurmalıdırlar.

a. Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formu,

b. Marka örneği,

c. Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesi,

ç. Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi,

d. Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa SMK md. 32 kapsamında düzenlenmiş teknik şartname,

e. Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgi,

f. Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığı.

Markanın tescili ve neticesinde markanın korunması için söz konusu belgelerin eksiksiz bir şekilde TÜRKPATENT’e sunulması gerekir.

E-TÜRKPATENT TARAFINDAN YAPILAN ŞEKLİ İNCELEME

Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra TÜRKPATENT öncelikle başvuru sahibinin başvuru yapmaya yetkili kişilerden olup olmadığını inceler. Başvuru sahibi bu kişilerden değilse başvuru reddedilir. Daha sonra ise başvurusu sırasında aranan belgelerin sunulup sunulmadığı incelenir. Şeklî eksiklik yoksa başvuru, başvurunun alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Şekli eksikliğin bulunması durumunda ise başvuru sahibine eksikliği gidermesi için iki ay süre verilir. Verilen sürede eksiklik giderilemezse başvuru işlemden kaldırılır.

Başvuruyu şekli yönden inceleyerek eksikliğin bulunmadığına karar veren TÜRKPATENT, daha sonra SMK md. 5’te sayılan mutlak red nedenleri kapsamında inceleme yapar. İnceleme sonucunda, başvurunun, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Başvuru şartlarının eksiksiz şekilde yerine getirilmesi durumunda ise başvuru Bültende yayımlanır. Bunun neticesinde markanın korunması açısından Bültende yayım süreci tamamlanmış olur.

F-MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA GÖRÜŞ BİLDİRME

Marka başvurusunun Bülteninde yayımlanmasından sonra herkes, marka başvurusunun SMK md. 5/1 (5/1-ç hariç) kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini TÜRKPATENT’e sunabilirler. Görüşler markanın tesciline kadar sunabilir. Ancak bu kişiler, TÜRKPATENT nezdinde işlemlere taraf olamazlar. TÜRKPATENT, markanın korunması için yapılan tescil başvurusuna ilişkin görüşleri değerlendirir ve görüşlerin yerinde olduğuna kanaat getirirse marka başvurusunu kısmen veya tamamen reddeder. Böylece, marka tescil başvurusuna görüş bildirme suretiyle markanın korunması engellenebilir.

G-MARKA BAŞVURUSUNA İTİRAZ

İlgili kişiler, bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, SMK md. 5 veya SMK md. 6’ya göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlarını marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapabilirler. İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak TÜRKPATENT’e yapılır. İtiraz gerekçelerinin marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin TÜRKPATENT’e sunulması zorunludur.

İtirazlar şeklî eksiklik içermiyorsa, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Kurul tarafından incelenir. Kurul, taraflardan itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmelerini ister. TÜRKPATENT gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. İstenilen ek bilgi ve belgelerin veya görüşlerin süresinde sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir. Kurul, itiraz hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda TÜRKPATENT’in nihai kararını verir. Bunun neticesinde markanın tescil suretiyle korunması açısından TÜRKPATENT süreci tamamlanmış olur.

H-MARKA BAŞVURUSUNUN TESCİLİ

Marka başvurusu eksiksiz şekilde yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, TÜRKPATENT tarafından incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş ve tescil ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi de dâhil olmak üzere eksik evrakı, süresi içinde TÜRKPATENT’e sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Markanın tescil edilmesine ilişkin ücretin ödenmemesi ve ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması hâlinde başvuru işlemden kaldırılır. Dolayısıyla ücretin ödenmesi markanın tescili ve korunması açısından önemlidir.

İ-MARKA TESCİLİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR?

Marka tescili zorunlu değildir ancak marka hakkının ispatı ve marka ihlalinin önlenerek markanın korunması açısından önemlidir. Zira, Sınai Mülkiyet Kanunu ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Tescil neticesinde marka sahibi, markayı tek başına kullanma hakkı ve markanın diğer kişiler tarafından kullanımını engelleyerek markanın korunması hakkını elde eder.

Tescilli markalar yanında tescilsiz markalar da hukuken korunur. Tescilsiz markalar temel olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun haksız rekabete ilişkin düzenlemeleri kapsamında korunurlar. Bu sebeple, tescilsiz markaların korunması için haksız rekabet düzenlemelerine dayanılmalıdır. Dolayısıyla markada tescil, markanın korunması açısından değil markaya koruma sağlayan mevzuat açısından önem arz eder.

J-MARKANIN KORUMA SÜRESİ VE MARKA TESCİLİNİN YENİLENMESİ

Tescilli markalar, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunurlar. Bu süre 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenebilir. Dolayısıyla tescilli bir markanın korunması açısından, 10’ar yıllık yenilemeler yoluyla sınırsız bir korumadan söz edilebilir.

Markanın yenilenmesi talebi, markanın korunması için tanınan sürenin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılmalıdır. Aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin de TÜRKPATENT’e sunulması gerekir. Yenileme talebinin bu sürede yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin TÜRKPATENT’e sunulmaması halinde markanın korunması için tanınan süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde de yenileme yapılabilir. Ancak bunun için ek ücret ödenmesi gerekir.

K-MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ

Marka, devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, lisansa konu edilebilir veya teminat olarak verilebilir. Tescil aşaması tamamlanmamış marka başvurusu da söz konusu hukuki işlemlere konu edilebilir. Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmesinin geçerliliği ise ancak noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmasına bağlanmıştır. Hukuki işlemler taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi hâlinde sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

L-MARKANIN KULLANIM ZORUNLULUĞU

Markanın, kesintisiz olarak 5 yıl boyunca kullanılmaması iptaline sebep olabilecektir. Nitekim, birden fazla mal ve hizmet sınıfında tescil edilmiş olan markanın bu sınıflardan birinde veya birden fazlasında kesintisiz 5 yıl boyunca kullanılmaması durumunda markanın iptali istenebilir. Dolayısıyla, kullanılmayacak mal ve hizmetler kapsamında markanın tescili hem tescil maliyetini artırır hem de ilgili mal ve hizmetlerde markanın iptali suretiyle markanın korunması sürecine son verir.

M-MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

Marka hakkı ve markanın korunması, markanın yenilenmemesi, marka sahibinin bu haktan vazgeçmesi, markanın hükümsüz kılınması veya markanın iptal edilmesi suretiyle sona erer.

Markanın iptali ve hükümsüzlüğü hakkında bkz.

https://www.hkavukatlik.com/marka-hukukunda-iptal-kararinin-etkileri/

https://www.hkavukatlik.com/marka-hukukunda-hukumsuzluk-kararinin-etkileri/

N-MARKA HAKKINA TECAVÜZ

Sınai Mülkiyet Kanunu md. 29/1’de marka hakkına tecavüz sayılan fiiller tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlar;

a. Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı SMK md. 7’de belirtilen biçimlerde kullanmak.

b. Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c. Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

ç. Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

O- MARKA HAKKINA TECAVÜZ DAVALARI

Marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, marka avukatı eliyle mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

a. Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.

b. Muhtemel tecavüzün önlenmesi.

c. Tecavüz fiillerinin durdurulması.

ç. Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.

d. Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması.

e. (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması.

f. Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere (d) bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.

g. Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi.

Ürün, cihaz ve makinelere elkonulması talebinin kabulü durumunda, söz konusu ürün, cihaz ve makinelerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değerin kabul edilen tazminat miktarını aşması hâlinde, aşan kısım hak sahibince karşı tarafa ödenir.

Kararın ilanı talebinin kabulü durumunda ilanın şeklî ve kapsamı kararda tespit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer.

Ö-MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE CEZAİ HÜKÜMLER

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Söz konusu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Markanın cezai korumadan yararlanabilmesi için Türkiye’de tescilli olması şarttır.

Söz konusu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz

Söz konusu suçlar sebebiyle elkonulan veya muhafaza altına alınan suça konu eşyanın sayısı, ebadı veya niteliği gibi nedenlerle emanet bürosunda muhafaza edilemeyecek olması hâlinde, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda numune alınması mümkün olan eşyadan yeteri kadar numune alınmasını müteakip geri kalan suç eşyası mahallin maliye teşkilatına gönderilir. Numunelerle birlikte elkonulan eşyanın miktarı, cinsi, ebadı gibi tüm bilgilerini içeren tutanak Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.

Numune alınmak suretiyle mahallin maliye teşkilatına teslim edilen suça konu eşyanın, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı ya da muhafazasının ciddi külfet oluşturması hâlinde bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hâkim, kovuşturma aşamasında hükümden önce mahkeme tarafından imhasına karar verilir. İmha işlemleri Cumhuriyet savcısının başkanlığında maliye teşkilatınca oluşturulan üç kişilik komisyon huzurunda yapılır ve buna dair tutanak tanzim edilir.

P-SONUÇ

1-MARKA HUKUKUNDA DANIŞMANLIK

Marka hukukunda danışmanlık alınması markanın doğru bir şekilde tescili ve markanın korunması açısından önemlidir.

2-MARKA HUKUKU AVUKATI

Marka uyuşmazlıkları uzman avukatlar eliyle yürütüleceği için markanın korunması açısından konusunda uzman marka hukuku avukatı ile çalışılması faydalı olacaktır.

3-ANKARA MARKA HUKUKU AVUKATI

TÜRKPATENT’in Ankara’da olması ve Ankara’nın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ile Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemelerinin bulunduğu 3 ilden birisi olması Ankara marka hukuku avukatı aşçısından önemlidir.

4-ANKARA MARKA AVUKAT

Türkiye’deki marka hukuku uyuşmazlıklarının önemli bir kısmı Ankara marka avukat ları tarafından yürütülmektedir.

5-MARKA HUKUKU AVUKATI

Marka hukuku avukatı, markanın tescili süreci, markanın iptali ve hükümsüzlüğü, marka hukuk davaları ve marka ceza davaları kapsamında geniş bir alanda hizmet sunmaktadır.

6-MARKA HUKUKU AVUKATLARI

Marka hukuku avukatları, markanın iptali, markanın hükümsüzlüğü, markanın tecavüze uğraması durumunda açılacak men, ref, tespit, maddi ve manevi tazminat davaları vb. ile ilgilenirler.

7-MARKA CEZA DAVASI AVUKATI

Sınai Mülkiyet Kanunu ile tescilli markalara cezai yönden de bir koruma sağlandığı için soruşturma ve kovuşturma sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi açısında marka ceza davası avukatı na büyük görevler düşmektedir.

 

Marka uyuşmazlıklarıyla ilgili Av. Muhammet İkbal KARADAŞ’ın eseri için bkz. https://www.seckin.com.tr/kitap/718375941

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir